Nasjonal geodatastrategi til behandling

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mottatt forslag til nasjonal geodatastrategi fra Nasjonalt geodataråd og Samordningsgruppen for geografisk informasjon.

Nasjonal geodatastrategi ble publisert av departementet 1. november 2018.

Overlevering av nasjonal geodatastrategiFra venstre: Statssekretærene Bjørnar Laabak og Paul Chaffey fikk overlevert forslag til nasjonal geodatastrategi av lederen for Nasjonalt geodataråd Alvhild Hedstein og lederen for Samordningsgruppen for geografisk informasjon Erik Perstuen. Foto: Jan Hausken.

Nasjonalt geodataråd og Samordningsgruppen for geografisk informasjon har utarbeidet et forslag til nasjonal geodatastrategi fram mot 2025 med tittelen «Alt skjer et sted». Statens kartverk har vært sekretariat for arbeidet. Arbeidet ble varslet i Meld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge.

Forslaget ble presentert den 14. februar av lederen for Nasjonalt geodataråd Alvhild Hedstein og lederen for Samordningsgruppen for geografisk informasjon Erik Perstuen og deretter overrakt til statssekretærene Paul Chaffey og Bjørnar Laabak.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil behandle utkastet videre i samråd med berørte departement med sikte på ferdigstillelse våren 2017.

Lenker til nettsider om geodata og digitalisering

Lovdata

Kartverket

Geonorge.no

Om geodata på regjeringen.no

Om digitalisering på regjeringen.no

DIFI