Nasjonalt geodataråd: Råd og anbefalinger til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nasjonalt geodataråd skal styrke samarbeidet om samfunnets felles geografiske infrastruktur, og gi råd om norsk geodatapolitikk og oppfølging av nasjonale strategier for geografisk infrastruktur som geodatastrategien og digitaliseringsstrategien.

Nedenfor finner du en oversikt over råd og anbefalinger nasjonalt geodataråd har gitt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Forslag til mandat for midtveisevaluering av nasjonal geodatastrategi (29. oktober 2021)

Nasjonalt geodatatråd har blitt forelagt utkast til mandat for en midtveisevaluering av "Alt skjer et sted - frem mot 2025. Rådet har gitt innspill til utkastet og foreslått nye momenter som midtveisevalueringen kan inneholde.

Forslag til innhold i midtveisevaluering av nasjonal geodatastrategi (pdf)

Videreutvikling av den geografiske infrastrukturen (8. juni 2021)

Nasjonalt geodataråd har diskutert hvordan den pågående digitaliseringen av samfunnet påvirker dagens forvaltning av geografisk infrastruktur, og hvilken muliggjørende rolle geografisk informasjon vil spille i en datadrevet økonomi. Rådet anbefaler at det igangsettes en nasjonal satsing for videreutvikling av samarbeidsmodeller og fellesløsninger i den geografiske infrastrukturen.

Igangsetting av en nasjonal satsing for videreutvikling av samarbeidsmodeller og fellesløsninger i den geografiske infrastrukturen (pdf)

Midtveisevaluering av nasjonal geodatastrategi (8. juni 2021)

Nasjonalt geodataråd har anbefalt å gjennomføre en midtveisevaluering av nasjonal geodatastrategi. Rådet har videre gitt forslag til hva evalueringen bør inneholde og hvem som bør gjennomføre den.

Mandat for midtveisevaluering av nasjonal geodatastrategi (pdf)

Etablering av arbeidsgruppe for videre arbeid med tiltak 28 i handlingsplanen til nasjonal geodatastrategi og GI (Geografisk infrastruktur) 2.0 (8. juni 2021)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foreslått å etablere en arbeidsgruppe som kan jobbe problemstillinger og utfordringer knyttet til samarbeids- og finansieringsmodeller. Geodatarådet støtter forslaget, og understreker viktigheten ved en bredt sammensatt arbeidsgruppe.

Etablering av arbeidsgruppe for videre arbeid med tiltak 28 i handlingsplanen (pdf)

 

Nasjonalt geodataråd