Samarbeidsforum for ledninger i grunnen

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen (SLG) ble etablert i 2013 og er et forum for relevante bransjeforeninger og myndigheter med interesse for samordning av ledninger og annen infrastruktur i grunnen.

Med ledninger og annen infrastruktur i grunnen menes anlegg som gjelder strøm, vann, avløp, elektronisk kommunikasjon, fjernvarme, gass, søppelsug og bergrom.

Forumet gjennomfører normalt tre medlemsmøter i året. I tillegg avholdes en workshop over tema hvor det er behov for særlig fordypning.

Nyheter om ledninger i grunnen

Referat mv. fra møter og workshops

Oversikt over utviklingsprosjekter på ledningsområdet

Gravearbeider i Oslo sentrum (foto: Magnar Danielsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet).Gravearbeider i Oslo sentrum (foto: Magnar Danielsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet).

Formål

 • Gjensidig informasjonsutveksling om tema av felles interesse og drøfting av aktuelle utfordringer i Norge.
 • Holde seg orientert om den internasjonale utviklingen.
 • Bidra til å få utviklet ny relevant kunnskap, komme med forslag til løsninger og initiere prosjekter som kan bidra til å løse problemstillinger.
 • Være pådriver og diskusjonspartner for regelverksutvikling, standardisering og avtaler om samarbeid.
 • Bidra til økt samordning gjennom informasjonsarbeid, ved å avholde seminarer, workshop og liknende, og foredrag på relevante kurs og konferanser.

Deltagere

Departementer

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet

Andre statlige instanser

 • Mattilsynet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Norges vassdrags og energidirektorat
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Statens kartverk
 • Statens vegvesen
 • Kystverket
 • Forsvarsbygg

Bransjeforeninger mv.

 • BA-nettverket
 • Energi Norge
 • Geomatikkbedriftene
 • Geoforum
 • IKT-Norge
 • Samfunnsbedriftene
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Norsk Fjernvarme
 • Norsk teknologi/NELFO
 • Norsk Vann
 • REN AS
 • Rådgivende ingeniørers forening
 • Telenor
 • Vegforum for byer og tettsteder

Forumet har et arbeidsutvalg som forbereder møtene i SLG, sørger for fremdrift mellom møtene og er talerør utad ved behov. Arbeidsutvalget består av fire personer, hvorav to representerer myndighetene og to representerer bransjeforeningene. Den ene myndighetsrepresentanten er leder av forumet og nestleder er fra bransjeforeningene. Forumet avholder normalt kvartalsvise møter for deltakerne.

Forumets ledelse:

 • Leder: Fagdirektør Magnar Danielsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Nestleder: Viseadministrerende direktør Eldar Brænden, Geomatikk AS (Geomatikkbedriftenes landsforening)
 • Medlem i arbeidsutvalget: Rådgiver Arnhild Helene Krogh, Norsk Vann
 • Medlem i arbeidsutvalget: Sjefingeniør Terje Lindland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forumet er en videreføring og utvidelse av et tidligere samarbeid etablert i 2010 som ble kalt ”Strategigruppen for ledninger i grunnen”.