Tinglysing

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det administrative ansvaret for tinglysing i fast eiendom og boretter, og ansvaret for forskriftene til tinglysingsloven.

Tinglysing i fast eiendom og boretter

Grunnboken er det offisielle registeret over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og andeler i borettslag.

Elektronisk tinglysing og digitalisering

Fra 2016 skal de fleste former for dokumenter som kan tinglyses, kunne tinglyses elektronisk av enhver. Arbeidet med å få på plass både de tekniske løsningene og lovverket pågår.

Tinglysingsmessig overgangsordning for visse BA-foretak

Tinglysingsmessig overgangsordning ved overgang fra BA-foretak til aksjeselskap eller forening, herunder beregning av dokumentavgift og tinglysingsgebyr. Virketiden for ordningen gjelder t.o.m. 31. desember 2014.

Ressurser

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo