Forskrift om tildeling av myndighet til Nye Veier AS etter plan- og bygningsloven § 3-7 tredje ledd

Daværende Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok forskrift om tildeling av myndighet til Nye Veier AS etter plan- og bygningsloven § 3-7 tredje ledd.

Forskriften innebærer at Nye Veier AS får myndighet til å utarbeide og fremme forslag til reguleringsplaner for den portefølje de til enhver tid har ansvaret for, samt kommunedelplaner for prosjektene E18 Dørdal–Tvedestrand og E18 Arendal–Grimstad.

Forskrift om tildeling av myndighet til Nye Veier AS etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 3-7 tredje ledd (Lovdata)