Om konvensjonen

Initiativet til arbeidet med landskapskonvensjonen ble tatt i 1994 av kongressen for lokale og regionale myndigheter i Europarådet (CLRAE), og den ble vedtatt av Europarådets ministerkomité i juli 2000. Norge godkjente konvensjonen 23. oktober 2001, som det første av 45 medlemsland. Konvensjonen trådte i kraft 1.3.2004 etter at ti land hadde godkjent den. Per sept 2012 har 40 land signert konvensjonen.

Initiativet til arbeidet med landskapskonvensjonen ble tatt i 1994 av kongressen for lokale og regionale myndigheter i Europarådet (CLRAE), og den ble vedtatt av Europarådets ministerkomité i juli 2000. Norge godkjente konvensjonen 23. oktober 2001, som det første av 45 medlemsland. Konvensjonen trådte i kraft 1.3.2004 etter at ti land hadde godkjent den. Per sept 2012 har 40 land signert konvensjonen., og de er forpliktet til å følge opp på en rekke punkter:

  • vurdere om landskap er godt nok ivaretatt i lovverket
  • integrere landskap i politikk på områder som kan ha direkte eller indirekte innvirkning på landskap
  • forbedre de faktiske kunnskapene om egne landskap
  • utdanne fagfolk og fremme undervisningsopplegg i skoler og universiteter
    bidra til å bevisstgjøre folk i det sivile samfunnet, private organisasjoner og offentlige etater
  • gi befolkningen, lokale og regionale myndigheter og andre mulighet for å medvirke i landskapspolitikken
  • legge til rette for samarbeid over landegrensene på lokalt og regionalt nivå
    Landene skal rapportere om framdrift og resultater til Europarådet ved konvensjonsmøtene en gang i året.