Mulighetsstudien 2021 for vann- og avløpssektoren

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet ønsker i felleskap å få utarbeidet en mulighetsstudie som synliggjør effektiviseringspotensialet i vann- og avløpssektoren og samfunnsøkonomiske effekter.

Studien skal også gi departementene anbefalinger og peke ut strategier som muliggjør realisering av potensialet. Målsettingen med studien er å utforske og utvikle potensialet i sektoren med sikte på en best mulig utnyttelse av offentlige ressurser i de kommende årene. Studien skal utarbeides på en bred tverrfaglig basis, og vil inngå i departementenes fremtidige beslutningsgrunnlag for sektoren.

Oppdraget er gitt til Oslo Economics AS, som har knyttet til seg COWI AS og Kinei AS som samarbeidspartner i prosjektet. Oppdraget har en øvre ramme på 4,0 mill. kroner eks. mva., og endelig rapport skal foreligge i desember 2021.

Oslo Economics har i sitt tilbud lagt opp til å gjennomføre oppdraget i fem steg: Studiedesign, Nåsituasjonsanalysen, Mulighetsstudium, Samfunnsøkonomiske analyser, samt Drøfting og anbefaling. Hver analyse skal gjennomføres i tråd med gjeldende veiledere og beste praksis. De viktigste informasjonskildene vil være dokumentstudier, empiriske analyser og intervjuer. Siktemålet er å kunne gi departementene et helhetlig, tverrfaglig beslutningsgrunnlag med anbefalinger og strategier for den videre utviklingen av sektoren.