Borre - Nykirke næringsområde (landbruk/jordvern)

Avgjørelse i innsigelsessak, 11.08.2000

Borre – Nykirke næringsområde

Borre kommune – Innsigelse til kommuneplanens arealdel (1997-2008) for Nykirke næringsområde

Vi viser til brev fra fylkesmannen i Vestfold datert 15. desember 1999.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse fordi fylkeslandbruksstyret i Vestfold har innsigelse mot omdisponering av et 52 dekar stort landbruksareal ved Nykirke til byggeområde for næringsformål. Kommunestyret har i møte 4. oktober 1999 vedtatt kommuneplanens arealdel med rettsvirkning, med unntak for Nykirke næringsområde, som det foreligger innsigelse mot.

Departementet godkjenner at det i kommuneplanen åpnes opp for næringsetablering for deler av arealet ved Nykirke, men området øst for eksisterende gårdsvei skal fortsatt være landbruksareal. Innsigelsen fra fylkeslandbruksstyret er etter dette tatt delvis til følge. Departementet vil videre understreke viktigheten av klare prinsipper for hvilken type virksomhet det er aktuelt å legge til området. Lokalisering av større og arealkrevende virksomheter bør planlegges i et videre regionalt perspektiv.

Bakgrunn for saken:

Fylkeslandbruksstyret i Vestfold har reist innsigelse mot kommuneplanen for Borre og mener at planen strider mot viktige nasjonale og regionale interesser. Fylkeslandbruksstyret uttaler at det i henhold til jordlovens § 9 ikke kan aksepteres at et jordbruksareal på 52 dekar ved Nykirke (område 2.2) omdisponeres til byggeområde for næringsformål. Området ligger innenfor den sone på 1 km fra E-18 hvor fylkesplanen forutsetter at det ikke skal etableres ny næringsvirksomhet eller større kjøpesentra.

Fylkeslandbruksstyret viser også til tidligere arbeid med å utpeke regionale næringsområder i Vestfold. I den forbindelse presiseres det at kommunene må tilstrebe interkommunale løsninger for å ivareta behovet for næringsarealer.

Borre kommune vedtok arealdelen til kommuneplanen i møte 9. februar 1998. Det ble vedtatt å opprettholde næringsarealet ved Nykirke, selv om det forelå innsigelse fra fylkeslandbruksstyret. Kommunens begrunnelse for vedtaket var behovet for å legge til rette for økt aktivitet på Nykirke for å snu den negative trenden tettstedet har vært inne i de siste årene. Kommunen har vurdert flere alternative lokaliseringer for næringsformål, bl.a. med tanke på å redusere forbruket av dyrka mark. Etter en totalvurdering mener kommunen likevel at det aktuelle areal ved Nykirke er den beste løsningen. Kommunen viser til positiv høringsuttalelse fra Vestfold fylkeskommune.

Mekling ble avholdt hos fylkesmannen i Vestfold 27. mai 1998 og 22. januar 1999, men det førte ikke fram.

Borre kommune vedtok kommuneplanens arealdel med endelig virkning i møte 4. oktober 1999 med unntak av Nykirke næringsområde.

Fylkesmanneni Vestfold har i sitt oversendelsesbrev til departementet av 15. desember 1999 anbefalt at departementet godkjenner Nykirke næringsområde (2.2), slik det er vist i utkastet til kommuneplanens arealdel.

Befaring ble gjennomført 16. mars 2000 med representanter fra Borre kommune, fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen, Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet.

Landbruksdepartementet har i brev av 14. april 2000 til Miljøverndepartementet anbefalt at innsigelsen fra fylkeslandbruksstyret i Vestfold tas delvis til følge. Dette innebærer at arealet vest for eksisterende gårdsvei gjennom området kan tillates omdisponert. Øvrige deler av arealet som er avsatt til næringsformål bør fortsatt forbeholdes landbruksdrift. Landbruksdepartementet har vurdert behovet for areal til næringsformål i forhold til den ressurs- og landbruksmessige verdi det aktuelle arealet representerer. Det er lagt vekt på at det i Vestfold kreves et sterkt fokus på arealøkonomisering og fortetting. Departementet viser i den forbindelse til at det vil være en hensiktsmessig arealbruksstrategi å styrke eksisterende tettsteder, og at det legges til rette for utvikling av noe næringsvirksomhet i Nykirke. Borre kommune må imidlertid også søke interkommunalt samarbeid for å ivareta behovet for næringsarealer.

Miljøverndepartementet har følgende merknader:

Konflikten i saken gjelder omdisponering av et landbruksareal på 52 dekar beliggende ved Nykirke til byggeområde for næringsformål. Omdisponering av arealet ved Nykirke inngår i kommunens langsiktige utviklingsstrategi, der man søker å styrke eksisterende tettsteder.

Arealet ved Nykirke er et fulldyrket areal av god kvalitet og har stort produksjonspotensiale. Ut fra klima og jordsmonn skal arealet ha det strengeste

vernet etter retningslinjer gitt i St.meld. nr. 29 (1996-97) Regional planlegging og arealpolitikk.

Miljøverndepartementet viser til Landbruksdepartementets uttalelser og er i det vesentlige enig i de synspunkter som der framgår.

Vestfold fylke har områder med stort arealpress samtidig som store deler av fylket består av nasjonalt viktige landbruksområder. På bakgrunn av dette må jordvernet være en viktig premiss i arealplanleggingen. Dette innebærer at det må stilles krav om arealøkonomisering og fortetting innenfor eksisterende byggeområder før nye arealer kan tas i bruk. Eventuelle landbruksområder som blir omdisponert må videre få en høy arealutnyttelse. Departementet viser i den sammenheng til rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, som omhandler viktige prinsipper vedrørende bevaring av jordbruks- og naturområder, omdisponering av arealer, utbyggingsmønster og fortetting.

Departementet vil også understreke viktigheten av klare prinsipper for hvilken type virksomhet det er aktuelt å legge til området. Lokalisering av større og arealkrevende virksomheter bør planlegges i et videre regionalt perspektiv.

Konklusjon

Etter en samlet vurdering har Miljøverndepartementet kommet til at det ut i fra viktige nasjonale og regionale interesser er grunnlag for å ta innsigelsen delvis til følge. Næringsarealet ved Nykirke (2.2) kan etter dette bare delvis tillates omdisponert. Det aktuelle arealet deles naturlig av eksisterende gårdsvei. Arealet vest for gårdsveien kan omdisponeres til byggeområde for næringsformål, mens området øst for veien fortsatt skal være landbruksareal. Området bør få en høy utnyttelse, slik at det kan sikre Nykirke tilstrekkelige arealer for utvikling av tettstedet.

Vedtak:

I medhold av § 20-5 femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner departementet å kunne godkjenne at det i kommuneplanen for Borre legges ut deler av areal 2.2 ved Nykirke til byggeområde for næringsformål. Det arealet som etter departementets godkjennelse kan utbygges framgår av det godkjente plankartet.

Det godkjente plankartet følger vedlagt med påtegning om godkjenningen.

Departementet finner etter det opplyste at kommuneplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn for merknader.

Om kunngjøring av endelig arealdel til kommuneplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 20-5 åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur.