Hitra - Trasé for Rv 174, Dolmsundet (reisetid/-avstand)

Avgjørelse i innsigelsessak, 06.10.2000

Hitra – Trasé for Rv 174, Dolmsundet

Hitra kommune – Innsigelse til kommunedelplan Dolmsundet

Vi viser til fylkesmannens brev datert 18.03.2000. Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 20-5, femte ledd oversendt til Miljøverndepartementet for avgjørelse fordi Statens vegvesen har innsigelse mot kommunens vedtak om endring av trasé for Rv 714.

Departementet godkjenner kommunedelplanen i samsvar med kommunens vedtak om alt. I med bru over Vettastraumen. Departementet legger vekt på at konflikten i liten grad berører nasjonale eller vesentlige regionale interesser og at hensynet til kommunens vurderinger veier tyngst. Statens Vegvesens innsigelse er etter dette ikke tatt til følge.

Bakgrunn for saken:

Planforslaget omfatter arealbruken i og omkring Dolmsundet. Planforslaget dekker større deler av Dolmøya på nordsiden av sundet og en del av Hitra på sydsiden.

Miljøverndepartementet fattet i 1996 avgjørelse i saken etter at Statens vegvesen og Frøya kommune hadde innsigelser til Kommunedelplan for Rv 714 over Dolmsundet. Departementets vedtak innebar at vegtraseèn over Dolmsundets østre del skulle legges til grunn for den videre planlegging. Kommuneplanens arealdel ble egengodkjent i 1996 i samsvar med departementets vedtak. Reguleringsplan for vegforbindelsen ble egengodkjent i 1997.

På bakgrunn av bl.a. nye fagrapporter og press fra næringslivet lokalt, valgte kommunen å starte en ny kommunedelplanprosess i 1999. Kommunestyret vedtok enstemmig den 09.02.00 Kommunedelplan for Dolmsundet etter alternativet over Vettastrømmen, alternativ I, variant b). Denne erstatter trasèen med bru over Dolmsundets østre del, alternativ II.

Kommunen begrunner vedtaket med at det er framkommet vesentlig nye momenter etter departementets avgjørelse. Disse er knyttet til:

  • nye arkeologiske registreringer som forsterker områdets status som kulturlandskap av nasjonal verdi,
  • de samfunnsøkonomiske effektbergninger for alternativene er tilnærmet like og forskjellen har derfor ikke særlig betydning for nasjonale eller regionale interesser,
  • utviklingen av Kvernhusvik skipsverft og beredskapsmessige hensyn av regional betydning knyttet til verftet og
  • tidligere feilaktige farvannsmessige opplysninger om Dolmsundet.

Statens vegvesen Sør-Trøndelag har i brev av 12.08.00 til kommunen reist innsigelser til alternativ I b og til spredt utbygging i LNF-område ved riksvegen i Melkevik-området. Etter at kommunen har tatt hensyn til innsigelsen vedrørende spredt utbygging, opprettholder vegkontoret i brev av 06.09.99 sin innsigelse "mot evt. vedtak i kommunedelplanen som ikke er i samsvar med tidligere vedtak og tillatelser som tidligere er gjort i denne saken av Kystverket 3. distrikt og Kystdirektoratet samt Fiskeri- og Miljøverndepartementet."

Fylkesmannen har i sitt oversendelsesbrev til departementet anbefalt at innsigelsen tas til følge. Fylkesmannen viser til at trasévalget har vært behandlet gjentatte ganger. Det har vært søkt tatt hensyn til utviklingsmulighetene for Kvernhusvik skipsverft ved fastsettelse av bruhøyde. Og det har vært enighet blant innsigelsesinstansene om å forholde seg til Kystverkets fagkompetanse når det gjelder tekniske forhold og seilingshøyde.

I forbindelse med Miljøverndepartementets behandling av saken er følgende uttalelser innhentet:

Fiskeridepartementet har i brev av 27.04.00 vist til sine tidligere uttalelser i saken og at spørsmål om endret kryssing av farleden behandles etter havne- og farvannsloven.

Nærings- og handelsdepartementet foreslår i brev av 07.07.00 at vegprosjektet videreføres i samsvar med MD`s vedtak fra 1996. En forutsetning for dette er at det velges en løsning som ikke er til hinder for at Kvernhusvik Skipsverft AS sikres muligheten til fremtidig utvidelse av bedriften og at nåværende drift ved verftet kan fortsette. Skipsverftet må ikke blir skadelidende. I brev av 2.10.00 viser departementet til at forutsetningene som tidligere er lagt til grunn ikke kunne bli innfridd. Departementet tilrår derfor at alt. Ib (Vettastraumen) legges til grunn for Rv. 714 over Dolmsundet. Departementet legger særlig vekt på at verftet er en av de største arbeidsplassene i området og at bedriften må sikres fortsatt ekspansjonsmuligheter og videreutvikling.

Samferdselsdepartementet skriver i sin høringsuttalelse av 20.07.00 at alt. II er 3,8 km kortere enn alt I b og at alt. 1b vil derfor medføre klare ulemper for trafikken til og fra Frøya. Frøya kommune har en del eksportrettet virksomhet, blant annet innen fiskeoppdrett.

Videre sies det: " Selv om kostnadene er noe høyere for alt. II (reelt 18 mill. kr.), er alt. II likevel samfunnsøkonomisk det beste alternativet. Sekundære virkninger/ samfunnsøkonomiske kostnader er ikke regnet inn i denne nettonytten, og det vil derfor ikke være riktig å tillegge forskjellen i samfunnsøkonomisk nettonytte (10,2 mill. kr.) for stor vekt".

Samferdselsdepartementet viser videre til sakens lange forhistorie. Etter en samlet vurdering tilrår departementet at alt. Ib over Vettastraumen utgår av planen og at innsigelsen fra vegvesenet tas til følge.

Befaring og lokalt møte ble gjennomført 19.05.00 med representanter for Hitra og Frøya kommuner, fylkesmannen, fylkeskommunen, vegkontoret, Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet; Nærings- og handelsdepartementet, Kvernhusvik skipsverft, Kvernhusvik bedriftsklubb, Fellesforbundet i Sør-Trøndelag, Jern- og metallarbeiderforeningen i Sør-Trøndelag og Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementets vurderinger:

Departementet har ingen vesentlige merknader til at kommunen i kraft av sin rolle som planmyndighet, har valgt å ta opp den omhandlede kommunedelplanen til ny behandling. Imidlertid må det understrekes at hensynet til forutsigbarhet og effektivitet i forhold til viktige utbyggingsspørsmål veier tungt. Det tilsier at det må foreligge nye momenter av stor betydning for saken når en velger å sette i gang planprosessen på nytt.

Nye fagrapporter reiser tvil om konsekvensene for Kvernhusvik skipsverft, som er en lokal hjørnesteinsbedrift, var tilfredsstillende utredet ved behandlingen av kommunedelplanen i 1996. Departementet legger vekt på kommunens ønske om å bidra til å sikre utviklingsmulighetene for en lokal hjørnesteinsbedrift. Ved å velge en vegtrasé med kryssing av Dolmsundet vest for verftet fjernes denne usikkerheten.

I planleggingen etter plan- og bygningsloven legges det betydelig vekt på kommunens kompetanse til å avgjøre arealplanspørsmål. Det er bare når nasjonale eller vesentlige regionale interesser ikke blir ivaretatt at kommunens vedtak kan settes til side av departementet. Departementet skal være varsom med å overprøve det skjønn som utøves av kommunestyrene.

Vegvesenets begrunnelse for innsigelsen er nytte-/kostnadsberegningene for parsellen av Rv 714 over Dolmsundet. Trafikktallene som analysen bygger på er lave og det er ikke lagt inn samfunnsmessig skjønn. Som det fremgår av Samferdselsdepartementets uttalelse er differansen i nettonytte beregnet til ca. 10 mill.kr. til fordel for alt II, mens differansen i direkte anleggskostnader ca 18 mill.kr. til fordel for alt Ib. Miljøverndepartementet er derfor enig med Samferdselsdepartementet i at det ikke vil være riktig å tillegge forskjellen i den samfunnsøkonomiske nettonytten mellom alternativene for stor vekt.

Kjøretidsdifferansen og transportkostnadene på den 3,8 km lange merstrekningen etter alt. I over Vettastraumen vil i hovedsak være merkbar for den lokale trafikken. For langdistansetrafikken vil dette bety svært lite. Når differansen i anleggskostnader også er svært små i forhold til de totale investeringer i fastlandssambandet Hitra – Frøya på ca 940 mill.kr., og prosjektet gjennomføres innenfor de bevilgede rammer, finner departementet at konflikten ikke har betydning for nasjonale eller vesentlige regionale interesser.

Etter en samlet vurdering kan ikke departementet se at det er grunnlag for å overprøve kommunestyrets vedtak i denne saken.

Vedtak:

I medhold av § 20-5, femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 godkjenner departementet kommunestyrets vedtak i møte den 09.02.2000 om kommunedelplan for Dolmsundet.

Det godkjente plankartet og bestemmelsene følger vedlagt med påtegning om godkjenningen.

Departementet finner etter det opplyste at kommuneplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ellers ikke gir grunn for merknader.

Om kunngjøring av avgjørelsen som del av endelig arealdel til kommuneplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 20-5, åttende ledd.