Lørenskog - Reguleringsplan for nye sentrum (RPB-kjøpesentre)

Avgjørelse i innsigelsessak, 21.04.2000

Lørenskog - Reguleringsplan for nye sentrum

Lørenskog kommune – Innsigelse til reguleringsplan for Lørenskog nye sentrum

Vi viser til kommunens brev av 30.03.2000.

Departementet stadfester reguleringsplanen med endringer i reguleringsbestemmelsene slik at samlet bruksareal til kjøpesenter ikke overskrider dagens nivå. Det gjøres også endringer i bestemmelsene som ivaretar hensyn til miljøvennlig transportutvikling. For øvrig beholdes planen uendret. Fylkesmannens anke er etter dette gitt medhold.

Bakgrunn for saken.

Reguleringsplanen ble stadfestet av Akershus fylkesting i møte 15.06.99. Saken er brakt inn for Miljøverndepartementet til endelig avgjørelse av fylkesmannen i Oslo og Akershus i henhold til vedtekter for planforsøket i Akershus om midlertidig overføring av departementets myndighet til å avgjøre innsigelser til kommunale arealplansaker etter plan- og bygningsloven. Forskriftene ble vedtatt av Kommunal- og regionaldepartementet 27.08.98 med virkning fra 01.09.99 til 31.08.2001.

Miljøverndepartementet la i brev til Lørenskog kommune den 21.02.00 fram forslag til endringer i reguleringsbestemmelsene slik at samlet bruksareal til kjøpesenter ikke overskrider dagens nivå. Det ble også foreslått å gjøre endringer i bestemmelsene som ivaretar hensyn til miljøvennlig transportutvikling, mens planen for øvrig kunne beholdes uendret. I brevet ble det gitt en nærmere begrunnelse for forslaget til endringer og en bred redegjørelse for saksforløpet.

Lørenskog kommune har uttalt seg til saken med følgende vedtak i kommunestyret 29.03.2000:

" 1.Lørenskog kommune tar Miljøverndepartementets endringer i reguleringsbestemmelser i reguleringsplan for Lørenskog nye sentrum, slik de er framkommet i brev til Lørenskog kommune av 21. februar 2000, til etterretning.

  1. Lørenskog kommune ber Miljøverndepartementet stadfeste reguleringsplanen omgående."

På denne bakgrunn gjør Miljøverndepartementet følgende

vedtak:

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 stadfester departementet Lørenskog kommunestyres vedtak den 28.04.99 om reguleringsplan for Lørenskog nye sentrum.

I forhold til Akershus fylkestings vedtak av 15.06.99 har departementet gjort følgende endringer i reguleringsbestemmelsene med hjemmel i pbl.`s § 27-2.2:

  1. bestemmelsenes § 1, fellesbestemmelser, hvor det inntas et siste avsnitt som fastsetter at bruksareal til kjøpesenter utover dagens nivå ikke tillates,
  2. bestemmelsenes § 4 om parkeringsdekning hvor "Parkeringsnormene for det regulerte ...." og etterfølgende tabell unntas fra stadfestingen,
  3. bestemmelsenes § 7 om bebyggelsesplan hvor det fastsettes et tillegg om at det i hver bebyggelsesplan skal fastsettes parkeringsnormer som er avstemt til de krav som blir fastsatt for kollektiv betjening av området,
  4. bestemmelsenes § 8 om utbyggingsrekkefølge hvor det inntas krav til ferdigstillelse av kollektivterminal i felt A 1 samtidig med fv 354.04, Solheimsveien.

Den fullstendig tekst for endringene fremgår av de stadfestede reguleringsbestemmelser.

./.Det stadfestede plankartet og bestemmelsene med departementets endringer følger vedlagt med påtegning om stadfestingen.

Dersom den endelige virkningen av fylkesdelplanen for varehandel, service og senterstruktur i Akershus gir anledning til økning av bruksareal til kjøpesenter i reguleringsområdet, kan kommunen igangsette omregulering etter pbl. § 28-1 mv.

Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus blir orientert om departementets avgjørelse ved gjenpart av dette brevet med vedlegg.

Om kunngjøring av stadfestet reguleringsplan viser vi til reglene i plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 3.