Ringerike - Kommundelplan, Ådalsfjella (naturvern/fjellområde)

Avgjørelse i innsigelsessak, 05.02.00

Ringerike – Kommundelplan for Ådalsfjella

Ringerike kommune – Innsigelse til kommundelplan for Ådalsfjella

Vi viser til brev fra fylkesmannen i Buskerud datert 2. september 1999.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse fordi fylkesmannen i Buskerud har innsigelse mot kommunedelplanen.

Departementet godkjenner kommunedelplanen for Ådalsfjella, men med endringer for området Fossholmfjellet. Innsigelsen fra fylkesmannen er etter dette tatt til følge og området Fossholmfjellet inngår i det omkringliggende landbruks-, natur- og friluftsområde. Departementet er enig i fylkesmannens vurdering av at utbygging av Fossholmfjellet er i strid med nasjonale interesser fordi den åpner opp for hyttebygging i et stort sammenhengende naturområde på grensen til Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde. Området ligger også i nedbørfeltet til det vernede vassdraget Vidøla/Urula.

Bakgrunn for saken:

Planforslaget viser kommunedelplan for Ådalsfjella. Kommunedelplanen er samordnet med en fullstendig kommuneplanrevisjon (1999-2011) for Ringerike kommune, som nå er i sluttfasen. Kommunedelplanen ble vedtatt høsten 1998 og vil bli unntatt fra den nye samlede kommuneplanen, slik at det er den godkjente kommunedelplanen som vil gjelde for disse arealene.

Fylkesmannen i Buskerud har i brev av 29. mai 1998 reist innsigelse mot at kommunedelplanen for Ådalsfjella åpner opp for etablering av hyttefelt i et stort sammenhengende og uberørt naturområde. Fylkesmannen viser bl.a. til St.meld. nr. 29 (1996-97) om regional planlegging og arealpolitikk der det slås fast at hensynet til biologisk mangfold, estetikk og landskapsbilde skal tillegges større vekt i den regionale planleggingen og at store sammenhengende naturområder må forvaltes som en viktig del av vår nasjonale arv. I meldingen frarådes en "bit-for-bit" utbygging av gjenværende naturområder, ikke minst i forhold til allmennhetens muligheter for rekreasjon og friluftsliv.

Ringerike kommune behandlet og vedtok i møte 22. oktober 1998 sak 112/98 kommunedelplanen for Ådalsfjella. Innsigelsen mot området Fossholmfjellet ble ikke tatt til følge og saken ble vedtatt oversendt fylkesmannen for mekling. Kommunens begrunnelse for å fastholde sitt vedtak i saken er at næringsinteressene er tungtveiende og at det skal legges opp til en skånsom utbygging. Dessuten er det skogsbilveier inn i området fra før og området kan derfor ikke sies å være uberørt. Beliggenheten av hyttefeltet vil være i sjiktet mellom produktiv skog og snaufjell. Utbygging på Fossholmfjellet vil ikke være synlig fra områder rundt, unntatt et kort stykke i Søndre Hedalen.

Fylkesmannen har i sitt oversendelsesbrev til departementet av 2. september 1999 anbefalt at departementet ikke godkjenner kommmundelplanen for Ådalsfjella.

Direktoratet for naturforvaltning ( DN) har i brev av 1. desember 1999 til Miljøverndepartementet anbefalt at innsigelsen fra fylkesmannen i Buskerud tas til følge. DN peker på at det ut i fra viktige nasjonale og regionale miljøhensyn vil være uheldig om Fossholmfjellet skulle bli utbygd. Området er en del av et stort sammenhengende naturområde og grenser nær opp til Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde. Området ligger dessuten i nedbørfeltet til Vidøla/Urula, et vassdrag som er varig vernet mot kraftutbygging. I tillegg vil opplevelsesverdiene av området i friluftslivssammenheng bli negativt berørt av en eventuell utbygging.

DN legger også vekt på at innsigelsen ivaretar fylkesplanens (1997-2000) målsetting om balansert bruk og vern av naturressursene, der det heter at forvaltningen av gjenværende inngrepsfrie områdene må skje på en slik måte at kvaliteten ikke forringes. Direktoratet viser også til St meld. nr. 58 (1996-97) Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling og St.meld. nr. 29 (1996-97) Regional planlegging og arealpolitikk, der det framgår at sektorene og kommunene så langt som mulig må unngå ytterligere inngrep i de gjenværende sammenhengende, urørte naturområdene.

Befaring ble gjennomført 22. november 1999 med representanter fra Ringerike kommune, grunneierne, fylkesmannen i Buskerud, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet har følgende merknader:

Konflikten i saken gjelder etablering av nytt hyttefelt med bygging av 80-150 fritidshytter på Fossholmfjellet med tilhørende adkomstveier, parkering, strømforsyning, vann- og avløpsanlegg. Fossholmfjellet er et ubebygd naturområde som danner en nordre avgrensning av Ådalsfjellas høyfjellsområder og inngår i et større sammenhengende og uberørt område av skogs- og høyfjellsnatur.

Det planlagte hyttefeltet vil bli liggende ca. 500 meter fra Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde. Området ligger også i nedbørfeltet til Vidøla/Urula, et vassdrag som er varig vernet mot kraftutbygging, jf også rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. Befaringen viste at terrengforholdene i området vil være begrensende for utbyggingens omfang og for mulighetene for å drive lettere friluftsliv i hyttefeltets nærområder

Både fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning konkluderer med at kommunedelplanen er i strid med nasjonale verneinteresser og friluftslivsinteresser og at planen er lite forenlig med viktige signaler fra sentrale myndigheter om mål og prinsipper for arealplanleggingen.

Konklusjon

Etter en samlet vurdering har Miljøverndepartementet kommet til at det ut i fra viktige nasjonale og regionale interesser er grunnlag for å ta innsigelsen til følge. Kommunedelplanen for Ådalsfjella godkjennes, men med endringer for området Fossholmfjellet, som inngår i det omkringliggende landbruks-, natur- og friluftsområde. Det vises til at kommunedelplanen åpner opp for utbygging i et større sammenhengende og uberørt naturområde, i buffersonen til et etablert landskapsvernområde og i nedbørfeltet til et vernet vassdrag. Departementet mener det bør føres en restriktiv praksis når det gjelder tilrettelegging for ny hyttebygging i et slikt område. Slike gjenværende inngrepsfrie områder bør forbli ubebygd og tilgjengelige for allmennheten.

Vedtak:

I medhold av § 20-5 femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner departementet å kunne godkjenne Ringerike kommunes vedtak i møte den 22. oktober 1998 om kommunedelplanen for Ådalsfjella, men med endringer for området Fossholmfjellet. Området er vist med svart skravur på det godkjente plankartet og får samme arealplanstatus som omkringliggende landbruks-, natur- og friluftsområde. Innsigelsen fra fylkesmannen i Buskerud er etter dette tatt til følge.

Det godkjente plankartet følger vedlagt med påtegning om godkjenningen.

Departementet finner etter det opplyste at kommunedelplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn for merknader.

Om kunngjøring av endelig arealdel til kommuneplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 20-5 åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur.