Rødøy - Riksveg 17 Storvika - Reppen (naturvern)

Avgjørelse i innsigelsessak, 14.12.2000

Rødøy - Riksveg 17 Storvika – Reppen

Rødøy kommune - Innsigelse mot kommunedelplan for riksveg 17 Storvika – Reppen. K-sak 6/99

Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 14. september 1999.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 20-5, femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse fordi både Fylkesmannen i Nordland og Statens vegvesen, Nordland vegkontor har innsigelse mot kommunedelplan for riksveg (RV) 17 Storvika – Reppen, etter alternativ 1.

Etter en samlet vurdering av hensynet til naturlandskapet ved Engabreen og de økonomiske fordelene knyttet til trinnvis utbygging, mener Miljøverndepartementet at videre planlegging av RV 17 Storvika – Reppen må følge alternativ 2 med undersjøisk tunnel Forøya – Ågskardet. Departementet godkjenner derfor ikke Rødøy kommunestyres vedtak om kommunedelplan for RV 17, alternativ 1. Innsigelsene er dermed tatt til følge.

Bakgrunnen for saken:

Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplan og konsekvensutredning for RV 17

Storvika – Reppen i Meløy og Rødøy kommuner. Strekningen er en del av kyststamvegen. Prosjektet er utredet med tanke på å fjerne ferjesambandet Forøya – Ågskardet i Meløy kommune. Det foreligger 2 alternative traséløsninger, henholdsvis bru og undersjøisk tunnel.

Alternativ 1 har bru over Holandsfjorden og går videre langs sørsiden av fjorden. Dette er et område uten veg i dag, og det grenser opp mot Engabreen. Parsellen har en lengde på 20,9 km og en kostnadsramme på ca 510 mill. kroner.

Alternativ 2 har to trasévarianter mellom Storvika og Forøya. Derfra går traséen i en ca. 4,7 km tunnel under Arhaugfjorden. Parsellen har en kostnadsramme på ca 540 mill. kroner og en lengde mellom 33,5 og 29,2 km avhengig av hvilken variant som velges.

Fylkesmannen i Nordland har reist innsigelse til alternativ 1, fordi utbyggingen vil få store miljømessige konsekvenser i Engabreområdet og Fonndalen som er av regional- og nasjonal verdi.

Statens vegvesen Nordland har reist innsigelse med samme begrunnelse som fylkesmannen. Men vegsjefen har i tillegg begrunnet sin innsigelse med at en utbygging etter alternativ 1, vil kreve at hele prosjektet må realiseres i en etappe, noe som vil medføre en merkostnad i forhold til de andre alternativene med undersjøisk tunnel på mellom 150-200 mill. kroner.

Meløy kommunestyre fattet i møte 26. juni 1997 vedtak om kommunedelplan etter alternativ 2.2 med tunnel under Arhaugfjorden som første byggetrinn. Det legges vekt på at dette alternativet kan bygges ut etappevis, og at det vil medføre en kraftig forbedring av vegnettet internt i kommunen.

Rødøy kommunestyre, som bare i liten grad berøres av dette vegprosjektet, har i henholdsvis to møter 30. april 1997 og 3. mars 1999 fattet vedtak om utbygging etter alternativ 1. Kommunestyret framsetter følgende argumenter for å velge alternativ 1:

  • En vesentlig kortere veglinje.
  • Kortere reiseveg til Glomfjord og Ørnes spesielt for næringslivet og elever ved videregående skole.
  • Tilgang til naturressursene i grenseområdet mellom Rødøy og Meløy kommuner.
  • Størst opplevelsesverdi for reisende og positiv effekt for turismen.
  • Totalt sett den billigste løsningen.

Fylkesmannen gjennomførte meklingsmøte i saken 12. november 1998, og kom til at saken omhandlet et samferdselspolitisk spørsmål av regional betydning og oversendte den til Nordland fylkeskommune for uttalelse.

Nordland fylkesting behandlet saken i møte 14. juni 1999. Fylkestinget støttet Rødøy kommune og anbefalte at den videre detaljplanlegging av RV 17 skjer etter alternativ 1.

Fylkesmannen har i sitt oversendingsbrev til departementet anbefalt at innsigelsene blir tatt til følge, slik at Rødøy kommunes planvedtak av 3. mars 1999 ikke godkjennes.

Befaring og møte ble avholdt 20. juni 2000 med representanter fra kommunene, Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet, Statens vegvesen Nordland, fylkesmannen, fylkeskommunen, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet.

I forbindelse med departementets behandling er følgende uttalelser innhentet:

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har uttalt seg til saken i brev av 10. juli 2000.

DN er enig med fylkesmannen i at Engabreen har natur-, miljø- og landskapskvaliteter som gjør området unikt i nasjonal sammenheng. Deler av disse verdiene kan gå tapt dersom alternativ 1 velges. DN mener at Fylkesmannens innsigelse bør stå ved lag og at Rødøys kommunedelplanvedtak ikke bør godkjennes.

Samferdselsdepartementet (SD) har uttalt seg til saken i brev av 15. september 2000.

Ut fra nasjonale samferdselshensyn finner ikke SD grunnlag for å slutte seg til vegkontorets innsigelse, selv om alternativ 1 anses som et vanskeligere prosjekt å gjennomføre ut fra økonomiske og miljømessige vurderinger. SD anser at miljøulempene ved tiltaket er ivaretatt gjennom innsigelsen fra Fylkesmannen.

Miljøverndepartementets vurderinger:

Konflikten gjelder valget mellom 2 alternative traséløsninger for RV 17 Storvika - Reppen. Vegprosjektet berører to kommuner som har valgt hvert sitt alternativ for vegframføring.

Det går fram av uttalelsen til SD at alternativ 1 ut fra miljømessige og økonomiske forhold framstår som et vanskeligere prosjekt å gjennomføre enn alternativ 2. Når det gjelder de økonomiske sidene av saken påpekes at ingen av alternativene har samfunnsøkonomisk nettonytte. Alternativ 1 krever gjennomføring av hele prosjektet før fergen kan avløses, mens alternativ 2 kan bygges ut trinnvis, og fergen kan avløses når den undersjøiske tunnelen står ferdig. Legges dagens budsjettrammer til grunn vil det være rimelig å anta at det vil være mer sannsynlig å få midler til et prosjekt som kan gjennomføres trinnvis, enn et som krever en stor bevilgning over et kortere tidsrom. Det er imidlertid ikke viktige regionale eller nasjonale samferdselsinteresser som vil ha avgjørende betydning for valg av trasèalternativ i denne saken. Meløy kommunes vedtak er i samsvar med de økonomiske argumentene. Løsningen med trasèalternativ 2.2 vil ikke medføre vegbygging i Rødøy kommune.

Isolert sett vil ikke inngrepene i Rødøy kommune som følge av utbygging etter alternativ 1, ha miljømessige virkninger av et slikt omfang at det truer viktige regionale eller nasjonale interesser. På den annen side kan ikke denne planen vurderes isolert sett i forhold til konsekvensene innenfor kommunegrensen. Vegparsellen i Rødøy kommune er bare meningsfull dersom den videreføres i Meløy kommune.

Når det gjelder de samlede konsekvensene for naturmiljøet legger departementet avgjørende vekt på uttalelsen fra DN. Direktoratet slår fast at Engabreen har natur-, miljø- og landskapskvaliteter som gjør området unikt i nasjonal sammenheng. En viktig del av områdets attraktivitet er at breen ligger nær fjell og sjø, og bare er tilgjengelig med båt. Engabreen er et attraktivt båtutfartsmål for omkringliggende regioner og forbipasserende hurtigruter og cruiseskip. Nærføringen av en riksveg vil skade viktige frilufts- og naturkvaliteter.

DN påpeker også at det i forbindelse med kraftutbygging er tatt kostbare hensyn, i form av utforming av massedeponier og flytting av kraftlinjer, for å ivareta de visuelle kvalitetene og opplevelsene som er knyttet til breen. Dersom en fører en riksveg inn i området, vil deler av disse kostnadene være bortkastet.

Miljøverndepartementet konstaterer at det lokalt er delt syn på hva som vil være den beste løsningen for ny RV 17. Imidlertid viser behandlingen i Meløy kommunestyre at det også fra et lokalpolitisk synspunkt er vesentlige fordeler med utbygging etter alternativ 2.

Etter en samlet vurdering finner ikke Miljøverndepartementet grunnlag for å godkjenne Rødøy kommunes vedtak om å legge alternativ 1 til grunn for videre planlegging og utbygging av RV 17 Storvika – Reppen. Departementet mener alternativ 2 med tunnel under Arhaugfjorden må legges til grunn for videre detaljplanlegging, og støtter dermed vedtaket i Meløy kommune og innsigelsene fra Statens vegvesen og Fylkesmannen.

Vedtak:

I medhold av §20-5, femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner ikke departementet å kunne godkjenne kommunestyrets vedtak i møte den 30.04.97 og 03.03.99 om kommunedelplan for riksveg 17 Storvika – Reppen.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.
olandsfjordenHoHHHHHhh