Sandnes - Golfbane, Bærheim (naturvern)

Avgjørelse i innsigelsessak 29.11.00

Sandnes – Golfbane, Bærheim

Sandnes kommune - Innsigelse til reguleringsplan for golfbane på Bærheim

Vi viser til oversendelse av 10.04.2000 fra fylkesmannen, og ettersending av saksdokumenter og plankart fra Sandnes kommune, mottatt i departementet den 26.05.2000.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse fordi fylkesmannen har reist innsigelse mot planen ut fra hensynet til naturvern og biologisk mangfold. Fylkesmannen har også bedt om at landbruksinteressene blir vurdert ved den sentrale behandlingen.

Departementet stadfester reguleringsplanen for golfbane på Bærheim. Departementet finner ikke at naturvern- eller landbruksinteressene i saken er tungtveiende nok til å sette bystyrets vedtak til side.

Bakgrunn for saken:

Reguleringsplanen for en 18-hulls golfbane på Bærheim i Sandnes ble godkjent av bystyret den 07.09.1999. Planområdet er ca. 474 daa. Ved gjennomføring av planen vil ca. 300 daa dyrka mark/eng og ca. 73 daa beiteareal omdisponeres fra landbruksdrift til golfformål.

Sandnes kommune viser til at interessen for golfsport er økende i kommunen og regionen, og at det er en klar underdekning av denne type fritidstilbud. Kommunen ønsker å tilrettelegge for sporten, som appellerer til positiv utendørs fritidsaktivitet for mange aldersgrupper og ulike sportslige nivåer. Det vektlegges bl.a. at banen er lokalisert nær befolkningskonsentrasjonene, og at tilknytning til eksisterende hovedveinett og opparbeidelse av gang- og sykkelvei gir svært god tilgjengelighet også for den bynære bebyggelsen i Stavanger og Sandnes. Innenfor en radius av 4 km. er befolkningsgrunnlaget 31.800 og antall arbeidsplasser 25.600.

Fylkesmannen i Rogaland har reist innsigelse mot planen ut fra hensynet til naturvern og biologisk mangfold. Det vises særlig til at fjerning av restmyren vil virke negativt i forhold til regionens grunnlag for biologisk mangfold. Kombinasjonen naturendring og økt ferdsel vil kunne redusere områdets verdi og fremtidige potensiale som fuglebiotop. Under meklingsmøtet hos fylkesmannen ble det konstatert at uenighet i saken først og fremst gjaldt ulik vurdering av de verdier som kan gå tapt. I oversendelsen til departementet ber fylkesmannen om at også landbruksinteressene blir vurdert i saken, idet landbruksavdelingen som ledd i pågående fylkesplanarbeid, nylig har utarbeidet en fagrapport der området vurderes som del av landbrukets kjerneområde. Fylkesmannen tilrår at planen ikke stadfestes.

Befaring i området ble avholdt 27.06.2000. Her deltok representanter fra kommunen, fylkesmannen, fylkeskommunen, grunneier, Direktoratet for naturforvaltning, Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet.

Direktoratet for naturforvaltning har i sin høringsuttalelse gitt uttrykk for at reguleringsplanen berører regionale/nasjonale verdier knyttet til biologisk mangfold, friluftsliv/grøntstruktur og jordvern, og kan på den bakgrunn tilrå at innsigelsen tas til følge. I et pressområde som dette bør arealbruken først og fremst avklares i en overordnet plansammenheng. Dersom golfbanen etter en slik regional vurdering framstår som et akseptabelt alternativ, kan eventuelt reguleringsplanen fremmes på nytt.

Videre uttales at det er uheldig at de få våtmarksområdene blir omdisponert slik at det biologiske mangfoldet lokalt står i fare for å forringes. Det konstateres at tårnfalk ikke har hekket i området de siste årene, angivelig på grunn av diverse forstyrrelser, men at Bærheimsnuten er en potensiell hekkeplass. Endret arealbruk og økt ferdsel i området vil også kunne føre til at andre sky arter får dårlige levevilkår i området. Reguleringsplanens bestemmelser ivaretar naturkvalitetene til både eikeskogen og moreneryggen bedre enn den sikring disse har gjennom gjeldende kommuneplan. Golfbanen innordner seg for øvrig langt på vei intensjonene med overordnet grøntdrag. Planlagt gang- og sykkelsti samt turveg i randsonen av banen opp mot høydedraget utgjør positive elementer i forhold til friluftsinteressene.

Landbruksdepartementet kan ikke anbefale at området omdisponeres til golf. Det legges særlig vekt på at de aktuelle arealene er av høy produktivitet og at det ikke er forenlig med målene i landbrukspolitikken at høyproduktive arealer tas ut av landbruksproduksjon og nyttes til sport, rekreasjon eller fritidsformål. Vel arronderte arealer med god produksjonsevne må i størst mulig grad nyttes til matproduksjon, fordi slike arealer gir best vilkår for effektiv og konkurransedyktig produksjon. Driftsgrunnlaget for 2 gårdsbruk med 2-3 arbeidsplasser vil gå tapt. Bærheim er en del av området "Jæren vest" som er det klart største og mest sammenhengende landbruksområdet i hele Rogaland. En golfbane vil eventuelt også kunne tiltrekke seg annen virksomhet, noe som på sikt kan gi ytterligere fragmentering av landbruksarealene. Samtidig stiles det spørsmål ved om behovet for flere golfbaner i området er så presserende at dette arealbruksformålet bør veie tyngre enn hensynet til landbruket.

Miljøverndepartementet har følgende merknader:

Spørsmålet departementet skal ta stilling til er hvorvidt kommunens vedtak om arealbruk er i strid med nasjonale eller viktige regionale interesser.

Miljøverninteressene synes relativt grundig dokumentert i saken. Departementet registrerer at ca. 60 daa våtmark og myrareal allerede er utfylt i området, noe som i vesentlig grad har redusert verdien av restarealet som leveområde for planter og dyr. Når det gjelder området opp mot Bærheimsnuten har kommunen gjennom vedtagelse av planen avveiet verdien av området som leveområde for fugl opp mot verdien av å gjøre området mer tilgjengelig i friluftssammenheng, bl.a. ved planlagt tursti. I en slik sammenheng er det positivt at reguleringsbestemmelsene sikrer at den verneverdige eikeskogen opp mot Bærheimsnuten vil bestå som et viktig og karakteristisk landskapselement.

Etter en helhetsvurdering av de hensyn som danner grunnlag for innsigelsen, kan ikke departementet se at reguleringsplanen vil være i strid med nasjonale eller viktige regionale interesser på en slik måte at bystyrets vedtak ikke kan stadfestes.

Departementet er enig i at lokalisering av golfbaner bør vurderes i kommuneplanprosessen. Spesielt når det gjelder arealkrevende tiltak bør en legge opp til prosesser som kan løfte fram ulike lokaliseringsalternativer for å finne fram til de best egnede lokalitetene med minst mulig konfliktpotensiale.

Miljøverndepartementet er på prinsipielt grunnlag enig med Landbruksdepartementet i at det er uheldig at de beste jordbruksområdene i landet omdisponeres til annen bruk. Dette hensynet må likevel i plansammenheng veies opp mot det kommunale selvstyret og øvrige hensyn som gjør seg gjeldende i den enkelte sak. Miljøverndepartementet vektlegger at det er vanskelig å finne områder som ikke berører dyrka og dyrkbar mark. Etter en totalvurdering fremstår den valgte lokaliteten som et akseptabelt kompromiss i forhold til ulike interesser. I den sammenheng viser departementet også til den nylig vedtatte fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren. Planområdet ligger i ytterkant av kjerneområdet for landbruk, og en vesentlig del ligger innenfor overordnet grøntstruktur. Planen inneholder også elementer som forsterker områdets verdi i forhold til friluftsliv.

Vedtak:

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 stadfester Miljøverndepartementet reguleringsplan for golfbane på Bærheim, slik den er vedtatt av Sandnes bystyre i møte den 07. 09. 1999.Det stadfestede plankartet med tilhørende reguleringsbestemmelser følger vedlagt med påtegning om stadfestingen.

Om kunngjøring av stadfestet reguleringsplan viser vi til reglene i plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 3.

Kommunen underrettes ved kopi av dette brev.