Ski - Nytt dobbeltspor Oslo-Ski (RPR-ATP)

Avgjørelse i innsigelsessak, 26.06.2000

Ski – Nytt dobbeltspor Oslo-Ski

Ski kommune – Innsigelse mot kommundelplan for nytt dobbeltspor Oslo-Ski

Vi viser til brev fra Akershus fylkeskommune av 25. november 1999 med oversendelse av kommunedelplanen for avgjørelse i Miljøverndepartementet etter krav fra Jernbaneverket i brev av 12. november 1999.

Departementet godkjenner ikke kommunedelplan for nytt dobbeltspor Oslo – Ski etter alternativ B 3. Innsigelsen fra Jernbaneverket er etter dette tatt til følge.

Bakgrunn for saken:

Kommunedelplanen for nytt dobbeltspor på strekningen Oslo – Ski etter alternativ B 3 ble godkjent av Akershus fylkesting i møte 19. oktober 1999. Fylkestingets vedtak er brakt inn for Miljøverndepartementet til endelig avgjørelse av Jernbaneverket, region øst i brev av 12. november 1999 i henhold til vedtekter for planforsøket i Akerhus om midlertidig overføring av departementets myndighet til å avgjøre innsigelser til kommunale arealplansaker etter plan- og bygningsloven. Forskriftene ble vedtatt av Kommunal- og regionaldepartementet 27 august 1998.

Jernbaneverket planlegger nytt dobbeltspor på strekningen Oslo - Ski. Etter offentlig ettersyn ble planen fremmet for kommunestyret i to alternativer, B3 og B5. Alternativ B3 har stasjon på Ski, mens alternativ B5 har stasjoner både på Vevelstad og Ski. Begge traséene inngår i Jernbaneverkets konsekvensutredning. Kommunestyret vedtok kommunedelplan for nytt dobbeltspor etter alternativ B3. Jernbaneverket går inn for alternativ B5 og har innsigelse til kommunens vedtatte alternativ B3. Jernbaneverket har som ledd i prosessen omkring fastsetting av trasé for nytt dobbeltspor gjennom Ski kommune vurdert varianter av alternativ B 5. Hovedelementene i vurderingen har vært støy, landskapstilpasning og kostnader.

Jernbaneverket varslet innsigelse til alternativ B3 under høringen av utkastet til kommunedelplan bl.a. fordi B3 ikke legger til rette for knutepunktstasjon på Vevelstad. Ski kommune gikk i sin sluttbehandling av kommunedelplanen inn for alternativ B3, først og fremst for å unngå de negative konsekvensene alternativ B5 antas å få for lokalmiljøet på strekningen forbi Vevelstad og Langhus.

Jernbaneverket mener merkostnadene ved senking av traséen og ved overbygging med kulvert ikke står i forhold til de gevinster som oppnås. Jernbaneverket opprettholder derfor sitt standpunkt om traséføring i samsvar med kommunedelplanens B5. Jernbaneverket ser det som sin klare oppgave å sette i verk ytterligere støytiltak med sikte på å oppnå målsettingene i støyretningslinjene.

Fylkesmannen har gjennomført to meklingsmøter i saken henholdsvis 19. august 1997 og 8. mai 1998 uten at det ble oppnådd enighet mellom partene.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus fant ikke i sitt oversendelsesbrev av 22. juni 1999 til Akershus fylkeskommune å kunne anbefale alternativ B3, fordi alternativet uten stasjon ved Vevelstad etter fylkesmannens vurdering strider mot Rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging og mot "Sørkorridorarbeidet".

Samferdselsdepartementet (SD) har i sin høringstillatelse av 26. april 2000 kommet med blant annet følgende uttalelse i forbindelse med departementets behandling av saken:

"Et overordnet mål med den planlagte utbyggingen av nye dobbeltspor for jernbanen i Osloregionen er bl.a. å bedre togtilbudet for lokal- og regiontrafikken. Dette kan best oppnås ved en etablering av knutepunktstasjoner med gode muligheter for overganger til buss og bil i tilknytning til de nye dobbeltsporene. I et langsiktig perspektiv gir dette gode muligheter for et fleksibelt driftsopplegg hvor en kan utnytte jernbanens store fortrinn mht. Kapasitet og fremføringshastighet.

Vevelstad/Langhus er et boligområde med betydelig størrelse i kommunen og det foreligger planer om ytterligere utbygging i årene fremover. Generelt sett pendler en stor andel av de bosatte i kommunen daglig inn til Oslo. Dersom området får bedre tilgjengelighet til togtilbudet på det nye dobbeltsporet, vil reisetiden inn til Oslo S nærmest halveres sammenlignet med reisetiden for et lokaltog på dagens spor. Analysene viser også at dersom området knyttes til det nye dobbeltsporet, vil antall togreisende øke med ca. 45 %. Samferdselsdepartementet mener på denne bakgrunn at Vevelstad/Langhus må gis tilknytning til det nye dobbeltsporet og at dette er i best i tråd med de Rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging. Departementet er av den oppfatning at en ved hjelp av gode støydempingstiltak kan oppnå akseptable forhold langs den foreslåtte traseføringen gjennom Langhus/Vevelstad-området.

I tråd med tilrådningen både fra Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus ber Samferdselsdepartementet derfor om at alternativ B 5 legges til grunn for den videre planleggingsarbeidet.

Statens forurensningstilsyn (SFT) har i brev av 10. mai 2000 blant annet uttalt følgende:

"Med støtte i Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (RPR-ATP) mener SFT at trasealternativet med stasjon på Vevelstad er den beste løsningen. Ut fra foreliggende støyberegninger mener SFT at det ikke er grunnlag for å forkaste dette alternativet på grunn av støybelastningen lokalt.

Etter en samlet vurdering av forholdet til RPR-ATP og nasjonale mål for reduksjon av støy (jf. St. melding nr 8 (1990-2000) anbefaler SFT at Miljøverndepartementet overprøver vedtaket til Akershus fylkeskommune og tar innsigelsen fra Jernbaneverket til følge."

Etter at saken ble oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse, har departementet mottatt brev av 9. februar 2000 fra foreldreutvalget ved Langhus skole, som støtter Jernbaneverkets traséløsning. Videre har departementet mottatt brev av 21. april 2000 fra Naturvernforbundet i Ski, som ber om at Jernbaneverket utreder alternativet med 3-spor mellom Ski stasjon og Oppegård grense. Dersom alternativet med 3-spor ikke skulle være aktuell, støtter naturvernforbundet tunnelløsningen (B3).

Befaring og møte ble avholdt 11. april 2000 med representanter fra kommunen,

Samferdselsdepartementet, Statens forurensningstilsyn, fylkesmannen, fylkeskommunen og Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet har følgende merknader:

Konflikten gjelder valget mellom alternativ B3 – tunnelløsning med stasjon på Ski og alternativ B5 – dagløsning med stasjon både på Vevelstad og Ski. Det er utredet flere alternative traseer.

Av hensyn til beboerne i området og lokalmiljøet går Ski kommune inn for en traséløsning med tunnel og uten stasjon på Vevelstad. Kommunens viktigste motforestillinger til Jernbaneverkets alternative B-3 løsning er støyulempene ved Vevelstadområdet, landskapshensyn ved Bensekulpen/Fosstjern, begrensninger for bedriften Atlas Copco samt direkte følger for enkelteiendommer. Jernbaneverket har fremmet innsigelse mot denne løsningen. Fylkestinget har behandlet saken og opprettholdt kommunens planvedtak.

Jernbaneverket ønsker en traséløsning med daglinje og stasjon på Vevelstad. Denne løsningen er i samsvar med Fylkesdelplan for transportsystemet i Sørkorridoren hvor Vevelstad er utpekt som en av fire knutepunktstasjoner på strekningen. Både Oslo kommune og Oppegård kommune har i sine uttalelser lagt stor vekt på at Ski kommune velger den løsning som styrker transportsystemet i region, hvilket tilsier stasjon på Vevelstad. Oppegård kommune anbefaler alternativ B5.

Akershus fylkesplan 2000, har som målsetting for transportsystemet at kollektivtrafikkens andel av persontrafikken skal økes. I Fylkesdelplan for transportsystemet Sørkorridoren, trekkes det opp mål for samordnet areal og transportplanlegging i Sørkorridoren. Fylkesdelplanen er en konkretisering av rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging.

Kommuneplan for Ski, viser at det på sikt er arealpotensiale for ny boligutvikling i Vevelstadområdet. En knutepunktstasjon her vil gi et bedre tilbud for en fremtidig befolkning på omkring 9000 personer. Det vil gi betydelig kortere reisetid, flere direkte togforbindelser også østover og mot Gardermoen.

Østfoldbanen og strekningen Oslo – Ski er en av landets mest trafikkerte jernbanestrekninger. Linjen har i dag kapasitetsproblemer. Jernbaneverket har som målsetting å bedre togtilbudet lokalt og regionalt gjennom etablering av knutepunktstasjoner som dermed kan gi gode muligheter for overgang til buss og bil. Et slikt stasjonsmønster vil også gi et passasjergrunnlag for nødvendig utbygging og drift av jernbanen. Jernbaneverket mener at alternativ B5 med stasjon på Vevelstad vil gi et mye bedre togtilbud i Sørkorridoren, og er i samsvar med de overordnede planer og målsettinger for transportsystemet.

I denne saken er det konflikt mellom ulike miljøhensyn. På den ene siden hensynet til en langsiktig utvikling av miljøvennlig transportsystem tilpasset utbyggingsmønsteret, og på den andre siden lokalmiljøhensyn knyttet til støy og terrenginngrep.

I henhold til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, bør planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet samordnes slik at det legges til rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport. Prinsippene for bl.a. hovedtransportsystem bør avklares innenfor omforente regionale rammer og nedfelles i en fylkesplan som følges opp i kommuneplanene.

Ved utforming av boligområder og transportsystem skal det tas hensyn til statlige normer og retningslinjer for miljøkvalitet, herunder støyforhold. I St. melding nr. 8 (1999-2000) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand er det fremmet målsetting om at støyplagen skal reduseres med 25 prosent innen 2010. Foreliggende støyberegninger utarbeidet av Fjellanger Widerøe AS, 29. oktober 1997, viser at ved alternativet daglinje (B5) reduseres støyplagene i forhold til dagens nivå. Det betinger at de støydempende tiltakene som ligger til grunn for beregningene følges opp i den videre detaljplanlegging

Etter en samlet vurdering av plansituasjonen i Ski mener Miljøverndepartementet at innsigelsen fra Jernbaneverket bør tas til følge slik at traséalternativ B5 med daglinje og stasjon på Vevelstad legges til grunn for det videre detaljplanarbeidet. Departementet forutsetter at lokale støydempende tiltak for å oppfylle støyretningslinjene blir innarbeidet i reguleringsplanen for prosjektet. De avbøtende tiltak innarbeides i planen, slik at arealinngrepet reduseres og ulempene i anleggsperioden blir minst mulig.

Fordelene ved valg av alternativ B5 må veies opp mot miljøulempene som framføring av traséen medfører. Under forutsetning av at det velges gode løsninger med avbøtende tiltak, anses det at B5 vil gi akseptable miljømessige forhold, sett i forhold til de øvrige fordeler som løsningen gir.

Vedtak:

I medhold av § 20-5 femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner ikke Miljøverndepartementet å kunne godkjenne Ski kommunestyrets vedtak i møte 28. mai 1997 i sak 66/97 om kommunedelplan for nytt dobbelspor Oslo – Ski.

Departementet anbefaler at Ski kommune legger løsningen med daglinje og stasjon på Vevelstad til grunn for den videre detaljplanleggingen av nytt dobbeltspor.

Forøvrig finner departementet etter en gjennomgang av sakens dokumenter at kommunedelplanen er behandlet i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser og at saksbehandlingen ikke gir grunn for ytterligere merknader.

Akerhus fylkeskommune er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Sakens dokumenter følger vedlagt i retur.