Søgne - Kommunedelplan,Trysnes, Heftenes og Hallandvikområdet (strandsone/landskap/friluftsliv)

Avgjørelse i innsigelsessak, 14.12.2000

Søgne - Kommunedelplan, Trysnes, Heftenes, Hallandvikområdet

Søgne kommune – Innsigelse til kommunedelplan for Trysnes, Heftenes, Hallandvikområdet

Vi viser til brev fra fylkesmannen i Vest-Agder datert 15. mai 2000.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse fordi Vest-Agder fylkeskommune har innsigelse mot to byggeområder med formål turistanlegg i kommunedelplanen.

Miljøverndepartementet godkjenner de i kommunedelplanen foreslåtte bygge-områdene med formål turistanlegg på Vestre Kuholmen og i Solvika, men med visse endringer for Solvika. Departementet mener at hensynet til allmennhetens interesser, friluftsliv, landskap og estetikk totalt sett blir godt nok ivaretatt i planområdet. Området i Solvika er trukket lenger vekk fra sjøen for å sikre at turistanlegget ikke blir for dominerende eller hindrer allmen ferdsel i strandsonen. Kommunen må i forbindelse med detaljreguleringen sørge for at de premisser som legges til grunn for godkjenningen blir oppfylt.

Bakgrunn for saken:

Konflikten i saken gjelder bygging av turistanlegg på Vestre Kuholmen og i Solvika, begge steder i 100-meters beltet langs sjøen. Områdene er i arealdelen til gjeldende kommuneplan fra 1994 avsatt til hhv LNF-område (Solvika) og LNF-område med store friluftsinteresser (Vestre Kuholmen). I Solvika ligger det fra før et gårdsbruk godt tilbaketrukket fra strandsonen. På Vestre Kuholmen ligger det en hytte fra før. Ingen av områdene er tidligere regulert.

Vest-Agder fylkeskommune har ved fylkestingsvedtak av 28. april 1998 reist innsigelse mot de to omstridte områdene i kommunedelplanen fordi arealbruken oppfattes som konfliktfylt i forhold til sentrale myndigheters signaler om en restriktiv plan- og dispensasjonspraksis i strandsonen og sikring av allmennhetens interesser. Det vises videre til at de aktuelle arealene for framtiden ikke vil være tilstrekkelig sikret mot omdisponering fra byggeområde turistanlegg til private formål.

Fylkeskommunen er i ferd med å utarbeide en fylkesdelplan for idrett og friluftsliv hvor friluftspolitiske føringer vedrørende forvaltningen av kyst- og strandsonen i fylket vil stå svært sentralt. Viktigheten av tilgang på landfaste frilufts-/rekreasjonsarealer blir i den forbindelse trukket spesielt fram.

Søgne kommune behandlet og vedtok i møte 14. oktober 1999 kommunedelplan for Trysnes, Heftenes, Hallandvikområdet. Kommunen viser til at det vil være et betydelig press på kyst- og strandsonen i årene som kommer. Den gir uttrykk for at utviklingen i strandsonen er noe kommunen selv ønsker å styre ved hjelp av kommuneplanleggingen. Den hevder at helheten i kommuneplanleggingen er god og at en for å sikre tilgjengeligheten til sjøen fra land har sikret og tilrettelagt flere landfaste områder i kystsonen for allment friluftsliv. Kommunen stiller krav om detaljregulering ved utbygging i de angitte byggeområder.

Fylkesmannen avholdt meklingsmøte mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkes-kommune 19. mai 1999 der partene ble enige om en skisseløsning som innebar at Solvika kunne godkjennes etter en mindre justering og at innsigelsen til Vestre Kuholmen kunne frafalles. Fylkeskommunen tok forbehold om godkjennelse av meglingsprotokollen i påvente av politisk behandling i utvalg for næring, samferdsel og miljø (NSM). NSM-utvalget vedtok på møte 19. august 1999 å godkjenne meklingsprotokollen med unntak av turistanlegg på Vestre Kuholmen og i Solvika, da forutsetningene for å sikre turistanleggene juridisk ikke er til stede. Fylkeskommunen opprettholdt med dette innsigelsene til disse to områdene. Meklingen førte dermed ikke fram.

Fylkesmannen har i sitt oversendelsesbrev til Miljøverndepartementet av 15. mai 2000 anbefalt at departementet godkjenner de to omstridte områdene i kommunedelplanen for Trysnes, Heftenes, Hallandvikområdet. Fylkesmannens begrunnelse er at det for området som helhet er oppnådd rimelig tilgang til skjærgården for allmennheten, både via kommunedelplanen og ved skjærgårdsparkavtale. Begge turistanleggene er lokalisert på en slik måte at de heller ikke vil innvirke på landskapsvernarbeidet i området. Fylkesmannen mener at nødvendige grep for å ivareta allmennhetens interesser kan gjøres i forbindelse med detaljreguleringen av områdene.

Direktoratet for naturforvaltning har i brev av 5. september 2000 til Miljøverndepartementet anbefalt at innsigelsene tas til følge. Direktoratet har vurdert innsigelsene i forhold til nasjonale og regionale føringer for kyst- og strandsonepolitikken. Selv om ikke DN kan påpeke enkeltstående naturfaglige kvaliteter i de berørte områdene, vises det til nasjonale og regionale interesser av å skjerme strandsonen og 100-metersbeltet mot nedbygging.

Befaring ble gjennomført 16. august 2000 med representanter fra Søgne kommune, Vest-Agder fylkeskommune, fylkesmannen i Vest-Agder, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet har følgende merknader:

Miljøverndepartementet mener at utbyggingen av turistanleggene på Vestre Kuholmen og i Solvika vil kunne skje uten alvorlige negative konsekvenser. Ved å flytte anlegget i Solvika noe mer i bakkant samt stille krav om at anleggenes størrelse, plassering og landskapstilpassing skjer i forbindelse med den oppfølgende bebyggelsesplan mener departementet at en kan unngå at allmennhetens interesser blir negativt berørt.

En forutsetning for godkjenning av de to områdene er at kommunen i bebyggelses-planene sikrer en åpen og tilgjengelig strandsone for allmennheten. En annen planforutsetning er at anlegget ikke senere omdisponeres til private enheter som ikke drives i fellesskap som et turistanlegg. En slik bruksendring vil være i strid med planformålet i arealdelen og er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 93. Kommunen har dermed nødvendig hjemmel til å avslå søknaden. Vi viser også til lovens § 87 nr. 2 der det framgår at øvrige bestemmelser i plan- og bygningsloven også gjelder for bruksendring. Det følger av plan- og bygningsloven § 20-6 om virkningen av arealdelen til kommuneplanen at kommunedelplanen vil være bindende for tiltak nevnt blant annet i lovens § 93.

Miljøverndepartementet mener at den planen som nå foreligger er et eksempel på god medvirkning og helhetlig planlegging. Departementet mener at forholdet til landskaps-estetikk, friluftsliv og allmennhetens interesser totalt sett er godt ivaretatt i planen, forutsatt de endringer og presiseringer som er nevnt over.

Miljøverndepartementet har derfor kommet til at det er grunnlag for å godkjenne turistanleggene i Solvika og på Vestre Kuholmen, med justering av Solvika i tråd med kartbilag vedlagt meklingsprotokollen av 19. mai 1999. Innsigelsene tas dermed ikke til følge. Avgjørelsen innebærer at begge byggeområdene i Solvika, slik de er vist i planen utgår, og isteden inngår i omkringliggende landbruks-, natur- og friluftsområde. Nytt byggeområde for turistanlegg i Solvika kan legges lenger vekk fra strandsonen. Eksakt kartfesting av turistanlegget og sikring av allmennhetens interesser i området må skje i forbindelse med detaljreguleringen for Solvika.

Det presiseres at bruksendring fra turistanlegg til privateide enheter vil være i strid med kommunedelplanen. Eventuell endring kan bare skje gjennom planendring eller ved dispensasjon fra plan. I siste tilfelle må det foreligge særlige grunner og før dispensasjon gis skal saken forelegges fylkesmannen og fylkeskommunen.

Vedtak:

I medhold av § 20-5 femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner departementet med visse endringer å kunne godkjenne Søgne kommunes vedtak i møte den 14. oktober 1999 om Solvika og Vestre Kuholmen i kommunedelplanen for Trysnes, Heftenes, Hallandvikområdet. Med en mindre justering av Solvika godkjennes de to områdene som byggeområder med formål turistanlegg. Områdene som er vist med svart skravur på arealplankartet tas ut og får samme arealplanstatus som omkringliggende landbruks-, natur- og friluftsområde. Nytt område for turistanlegg kan legges lenger vekk fra strandsonen.

Øvrige deler av kommunedelplanen er vedtatt med rettsvirkning av Søgne kommune 14. oktober 1999.

Plankartet med påtegning om departementets avgjørelse vedrørende Vestre Kuholmen og Solvika følger vedlagt.

Departementet finner etter det opplyste at kommunedelplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn for merknader.

Om kunngjøring av endelig arealdel til kommuneplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 20-5 åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur.