Steinkjer - Reguleringsplan for sentrumsparsell av E6 (godsterminal/naturvern)

Avgjørelse i innsigelsessak, 25.05.2000

Steinkjer – Reguleringsplan for sentrumsparsell av E6

Steinkjer kommune - Innsigelse til reguleringsplan for E 6 Løsberga – Sneppen bru

Vi viser til fylkesmannens brev datert 19.07.99

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 27-2, nr. 2 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Jernbaneverket Region Nord har innsigelse fordi det ikke er innregulert lastegate for godshåndtering ved Steinkjer stasjon og fylkesmannen i Nord-Trøndelag har innsigelse mot utfylling i sjø i elva Figgas utløp. Videre fremmet Jernbaneverket innsigelse mot at det utfylte areal ved Figga var foreslått regulert til godsterminal.

Departementet stadfester reguleringsplan for E 6 Løsberga - Sneppen bru, med unntak av område sørvest for sporanlegg på Steinkjer stasjon og utfyllingsområde ved Figgas utløp. Innsigelsene fra Jernbaneverket og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er etter dette tatt til følge.

Bakgrunn for saken:

Reguleringsplanen omfatter en strekning på ca 2 km av Ev 6 og Nordlandsbanen gjennom Steinkjer sentrum. Planen legger til rette for framføring av Ev 6 i delvis ny trasé i samsvar med overordnede planer. Planen omfatter også sidearealer til forretningsformål sydvest for sporområdet på Steinkjer stasjon. Disse arealene skal utbygges i en byutviklingsstrategi som skal knytte eksisterende sentrum sammen med sentrumsbetont handelsvirksomhet på nordsiden. Videre omfatter planen ca. 70 da til godsterminal og industri på fylling ved Figgas utløp i Trondheimsfjorden. Til første etappe av fyllingen, ca halvdelen av arealet, er det tenkt nyttet overskuddsmasser fra utbygging av Ev 6 gjennom Steinkjer.

Jernbaneverket Region Nord har innsigelse fordi det ikke er innregulert lastegate for godshåndtering ved Steinkjer stasjon. Jernbaneverket fremholder at en lastegate på 220 meters lengde for av- og pålasting av containere mellom tog og bil er nødvendig for å framføre denne type gods på bane til Steinkjer. Det ligger utenfor et gjennomførbart driftskonsept for NSB Gods å bruke den eksisterende godsstasjon på Sørsileiret. Det ligger videre utenfor investeringsrammene for Jernbaneverket å utvikle denne godsstasjonen i samsvar med reguleringsplanen. Jernbaneverket har derfor også innsigelse til at en ny godsstasjon vises i reguleringsplanen på det utfylte område.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har reist innsigelse mot utfyllingen. Begrunnelsen er at området utgjør noen av de siste restene av gruntvannsområdene ved Steinkjerelva og Figga. Det anses som viktig å ivareta de siste elvedeltaene slik at den biologiske funksjonen tas vare på. Når Jernbaneverket ikke vil benytte området slik som forutsatt i kommunedelplanen, mener miljøvernavdelingen at grunnlaget for å frigi området til oppfylling ikke er tilstede.

Fylkeskommunen går i mot lastegate ved Steinkjer stasjon i sin uttalelse til fylkesmannens sluttbehandling. Det vises til utkast til fylkesplan for 2000 - 2003 hvor byutvikling er et høyt prioritert satsingsområde. Fylkeskommunen mener de miljømessige fordelene for byene og persontransporten ved å holde godsomlastingen utenfor bykjernen, må tillegges stor vekt.

Fylkesmannen har i sitt oversendingsbrev til departementet anbefalt at innsigelsen fra Jernbaneverket vedrørende lastegate ikke blir tatt til følge. Fylkesmannen anbefaler videre at innsigelsene mot ny godsstasjon og utfylling i Figga blir tatt til følge, dersom godstasjonen ikke kan etableres, men at de ikke tas tilfølge dersom tiltaket kan gjennomføres.

Samferdselsdepartementet har brev av 11.11.99 uttalt:

" Samferdselsdepartementet viser til at det i Norsk jernbaneplan for perioden 1998 - 2001 ikke er prioritert å bygge ny godsterminal i Steinkjer. Dette ligger heller ikke inne i Jernbaneverkets forslag til investeringsplan i Nasjonal transportplan for 2002 - 2011. Det er en overordnet politisk målsetting å få overført mer tungtrafikk fra veg til bane og Samferdselsdepartementet støtter derfor Jernbaneverkets forslag til løsning hvor det foreligger muligheter for å få til en fullt ut tilfredsstillende løsning til 15 - 17 mill. kr i stedet for å bruke 100 mill. kr på en løsning som etter Jernbaneverkets mening vil være mindre hensiktsmessig for å få overført mer trafikk til jernbanen. På denne bakgrunn ber Samferdselsdepartementet om at Jernbaneverkets innsigelse blir imøtekommet i denne saken."

- og videre vedrørende utfyllingen:

"Vegdirektoratet opplyser at realisering av veganlegget ikke er avhengig av dette deponeringsområdet. Det blir vurdert som relativt greit å finne andre deponeringsplasser i området selv om kostnadene skulle øke noe. På bakgrunn av ovennevnte vil Samferdselsdepartementet primært gå inn for at reguleringsplanen blir stadfestet med hensyn til plassering av fyllmassene. Departementet vil imidlertid ikke ha sterke innvendinger dersom en slik plassering blir forandret."

Direktoratet for naturforvaltning har i brev av 23.11.99 uttalt at:

" .. innsigelsen til Jernbaneverket ikke bør tas til følge fordi en lastegate i området vil skape en sterkere barriere mellom sentrum og områdene på den andre siden av jernbanen enn det som allerede er tilfellet i dag. Området vil også få mer preg av et industriområde enn en del av Steinkjer sentrum. Direktoratet anbefaler at innsigelsen fra fylkesmannen tas til følge så lenge Jernbaneverket ikke ønsker å bygge godsterminal på Sørsileiret. Gruntvannsområdene i Figgaoset er viktige leve- og rasteområder for fugl og bør ikke forringes uten at man kan påvise miljø- eller samfunnsgevinster av tiltaket. Dersom det blir aktuelt å bygge godsterminal på Sørsileiret, kan forholdet tas opp til ny vurdering."

Befaring i saken ble avholdt 18.10.99. Her møtte representanter for kommunen, fylkesmannen, fylkeskommunen, Jernbaneverket, vegsjefen, Vegdirektoratet, Direktoratet for naturforvaltning, Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet. Ny befaring ble av holdt 08.05.2000 med representanter for kommunen, de regionale myndigheter og departementet.

Miljøverndepartementet har følgende merknader:

Den ene konflikten gjelder utfyllingen av ca 70 da til utvidelse av godsstasjonen og til industriarealer. I reguleringsbestemmelsene er det forutsatt at nye virksomheter skal ha jernbanerelevante transportbehov. Godstasjonen er planlagt med gjennomkjøringsspor med tilknytning til Nordlandsbanen via ny bru over Figga. Denne planleggingen er i samsvar med gjeldende Kommunedelplan for sentrum, men utfyllingen er betydelig større. Kommunedelplanen ble vedtatt uten innsigelser i 1996.

Den andre konflikten gjelder lastegaten. Området er i dag disponert som en del av stasjonens sporområde. Ved vedtaket av kommunedelplanen var det enighet om at jernbanens område på kort sikt kunne anvendes til omlasting av containere. Reguleringsplanen har flyttet vegtraséen inn på jernbanens område. Dermed er det oppnådd et større areal til bymessig utbygging enn det kommunedelplanen viser.

Nordlandsbanen har en stor del av de totale transportmengder for gods i korridoren Trondheim - Bodø. I forslaget til Nasjonal transportplan 2002 - 2011 er det forutsatt at banens kapasitet og andel av godstransporten skal økes. Godstransporten foregår i vesentlig grad med containere som lastes av og på jernbanevognene. Jernbaneverket og NSB har som mål å etablere denne transportmåten både i Steinkjer, Verdal og Stjørdal på en rasjonell måte med gjennomgående tog. Togene må ha rask framføring og korte stasjonsopphold. Transportene som i dag foregår med bil fra Brattøra i Trondheim, kan da flyttes over på banen. For Steinkjers vedkommende utgjør dette 15 - 20 containere pr. døgn.

Miljøverndepartementet ser det som svært viktig at de miljø- og trafikksikkerhetsforbedringer som en overføring av transport fra veg til bane vil føre til, kan gjennomføres. Innsigelsesinstansene og høringsinstansene har uttalt seg positivt til dette. Det fremføres at de naturfaglige hensyn vedrørende Figgaosen kan vike for en slik samfunnsmessig løsning. Departementet ser at de samfunnsøkonomiske rammebetingelser knyttet til Nasjonal transportplan 2002 - 2011 foreløpig ikke er tilstede for å kunne realisere en ny godsstasjon på Sørsileiret i denne perioden.

Jernbaneverket ville etter Kommunedelplanen fra 1996 kunne etablert omlasting innenfor eget område. Instansen har i planprosessen fremholdt at dette burde vært videreført som et alternativt forslag til reguleringsplan. Slikt alternativ ble ikke utarbeidet av kommunen og ble heller ikke fremmet av Jernbaneverket som privat planforslag.

Departementet ser positivt på de intensjoner som kommunen har presentert for sin byutvikling og sammenbindingen til utbygde og nye arealer på Sørsileiret, men finner at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til de overordnede rammer som foreligger. Departementet finner det videre vanskelig å vurdere de negative konsekvenser som det framholdes at en slik lastegate vil medføre for byutvikling og nærmiljø, så lenge et slikt forslag ikke har vært til offentlig ettersyn. Omlegging av godstrafikk til jernbane er miljømessig gunstig. De lokale forhold må imidlertid utredes nærmere og departementet viser til at plan- og bygningslovens bestemmelser gir grunnlag for avbøtende tiltak for de nærmiljøulemper som kan oppstå. Departementet har ingen merknader til arealbruken til forretninger og friområder mv. som ellers ligger i byutviklingsområdet.

Både fylkesmannens miljøvernavdeling og Direktoratet for naturforvaltning uttrykker en betinget motstand mot utfyllingen i Figga. I reguleringsbestemmelsene er det fastsatt krav til ferdigstillelse av terreng og vegetasjon for utfyllingsetappene. Departementet har merket seg at en vesentlig del av Sørsileiret er bygget på mudret masse. Departementet savner derfor i det foreliggende materiale en nærmere beskrivelse av gruntvannsområdet og hvordan det eventuelt kan forbedres som leve- og rasteområde for de aktuelle fuglearter. Departementet savner videre hvordan overgangssonen mellom sjø og land i utfyllingsområdet er vurdert, slik at både naboskapet til gruntvannsområdet og landskapsformingen, er ivaretatt med god kvalitet.

Det skjer et begrenset antall vognlast-transporter til eksisterende godsstasjon på Sørsileiret. Departementet kan ikke se av saken at denne virksomheten vil øke vesentlig dersom arealet utvides med en 1. etappe av utfyllingen med de overskuddsmasser som blir tilgjengelige fra Ev 6 utbyggingen.

Konklusjon

Departementet legger til grunn at det foreslåtte utfyllingsområdet ikke kan utbygges og ferdigstilles fullt ut som godsterminal også for containertrafikk innen rimelig tid etter de foreliggende investeringsrammer. Utviklingen av utfyllingsområdet er ikke godt nok vurdert i forhold til når aktuelle tiltak kan iverksettes og hvilke natur- og stedsforbedrende løsninger som kan oppnås. Departementet finner at de lokale behov knyttet til en utfylling av 1. etappe heller ikke så langt er tungtveiende. Sammenholdt med merknaden fra Direktoratet for naturforvaltning om Figgaosen som gruntvannsområde, unntar departementet derfor utfyllingsområdet fra stadfestingen av planen. Departementet er enig med Direktoratet for naturforvaltning om at regulering til utfylling i Figgaosen kan tas opp igjen dersom det på et seinere tidspunkt blir aktuelt å utvikle godsterminalen på Sørsileiret.

Departementet finner å godta Samferdselsdepartementets anbefaling om å etablere en lastegate ved Steinkjer stasjon. Departementet kan ikke se at godsdriften og det areal som blir båndlagt til jernbaneformål, vil medføre vesentlige ulemper for byutviklingen eller framføringen av ny Ev 6. Departementet unntar derfor et område i planen fra stadfestingen, slik at det må utarbeides ny reguleringsplan for dette området.

Departementet ser likevel det som ønskelig at kommunen og de berørte instanser finner gjennomførbare langsiktige løsninger når andre transportmessige og økonomiske forutsetninger er til stede for jernbanebasert godstransport i Steinkjer.

Enkelte av reguleringsbestemmelsene faller bort sammen med de unntatte områder.

Vedtak:

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 stadfester departementet Steinkjer kommunestyrets vedtak i møte den 16.06.99. Unntatt fra departementets stadfesting er det utfylte område på Sørsileiret og et område sydvest for Steinkjer stasjon, slik begge områder er vist på plankartet med svart skravur. Departementet har videre unntatt fra stadfestingen de deler av reguleringsbestemmelsene som faller bort sammen med de unntatte områder.

./.Det stadfestede plankartet og reguleringsbestemmelsene følger vedlagt med påtegning om stadfestingen.

Departementet finner etter det opplyste at reguleringsplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn for merknader.

Om kunngjøring av stadfestet reguleringsplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 3. Kopi av dette brevet ligger ved.