Strand - Bolig, Preikestolen camping (kulturminnevern)

Avgjørelse i innsigelsessak, 29.03.2000

Strand – Boliger, Preikestolen camping

Strand kommune – Innsigelse til endring av reguleringsplan, Prekestolen camping

Vi viser til oversendelse datert 20.12 1999, mottatt i departementet 27.12.1999.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse fordi Rogaland fylkeskommune har fremmet innsigelse mot at reguleringsplanen endres.

Miljøverndepartementet stadfester ikke endringen av reguleringsplanen for Preikestolen camping. Rogaland fylkeskommune har reist innsigelse mot at et område regulert som spesialområde fornminne omreguleres til bolig og lager, og departementet tar innsigelsen til følge.

Bakgrunn for saken;

Strand kommunestyre
godkjente reguleringsendringen i møte 29.09.1999. Arealet som nå ønskes omregulert fra spesialområde /fornminne til byggeområde / bolig og lager, er ca. 2,75 daa. Gjeldende reguleringsplan for Preikestolen camping ble egengodkjent av kommunen i 1993. Fylkeskommunen reiste også den gang innsigelse til planen, av hensyn til stedlige fornminner. Etter forhandlinger der kommunen, representanter for utbygger, arkeologisk museum og fylkeskultursjefen var tilstede, ble innsigelsen trukket bl.a. på vilkår av at et nærmere avgrenset område skulle reguleres til spesialområde fornminne. Dette området ligger ved siden av campingplassen og er naturlig avgrenset ved en mellomliggende landbruksvei. På toppen av et markert høydedrag ligger rester av et gårdsanlegg med flere rundrøyser og rydningsrøyser. Noe lavere i landskapet ligger en gravrøys som er ca. 6 meter i diameter og med høyde 0.4 m. Mellom nevnte fornminner ønsker kommunen at det skal kunne bygges en bolig og et lager tilknyttet campingplassen. Ved at boligen plasseres i høyden vil den gi utsyn utover campingplassen, noe som gir mulighet for kontroll i forhold til innbrudd, uønsket adferd og støy m.m. Kommunen ønsker på denne måte å legge til rette for en mer effektiv og sikker drift av campingplassen. Dette må også sees i sammenheng med et stadig økende besøkstall og at bedriften synes å legge stor vekt på hensynet til natur- og kulturlandskapet gjennom sin drift. Alternativet er å bygge innenfor campingområdet, men det vil redusere omfanget av planlagte camping-aktiviteter, og gi dårligere utsyn over området. Videre mener kommunen at hensynet til kulturmiljøet er tilstrekkelig ivaretatt ved at ingen av fornminnene vil bli direkte berørt.

Rogaland fylkeskommune har reist innsigelse mot at reguleringsplanen endres slik som foreslått. Boligbygging vil komme i konflikt med de automatisk fredede kulturminnene noe Arkeologisk museum i Stavanger ikke har gitt samtykke til.

Fylkesmannen i Rogaland har gjennomført et meklingsmøte med kommunen og kulturminnemyndighetene uten at dette førte fram. Fylkesmannen tilrår at innsigelsen tas til følge. Det legges bl.a. vekt på at reguleringen av fornminneområdet i sin tid var et kompromiss for å kunne tillate campingdrift. En omregulering vil bryte sammenhengen mellom kulturminnene og landskapet slik at bevaringsområdet ikke lenger vil ivareta et kulturmiljø, men kun de enkelte kulturminner.

I forbindelse med departementets behandling av saken har Riksantikvaren avgitt uttalelse.

Riksantikvaren anbefaler at planendringen ikke godkjennes, fordi det vil forringe kulturminneverdiene i området vesentlig. Det påpekes at gårdsanlegg fra jernalderen er sjeldne i Ryfylke. Mellom Lysefjorden og Årdalsfjorden er det kun fire kjente anlegg. Blant dem er dette anlegget på Jøssang, samt anlegget på Oanes, de best bevarte. Gårdsanlegget og øvrige fornminner i området må sees som et samlet kulturmiljø, og en bør derfor vektlegge å bevare helheten framfor de enkeltstående objektene.

Befaring i området og et møte i den sammenheng ble gjennomført den 4. februar. Representanter for kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen, Riksantikvaren, den private utbygger og departementet var til stede.

Miljøverndepartementets vurdering:

Spørsmålet departementet skal ta stilling til er hvorvidt kommunestyret gjennom sitt reguleringsvedtak har tatt tilstrekkelig hensyn til nasjonale eller viktige regionale interesser.

Det tilligger planmyndighetene på alle nivå å forvalte og bevare et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer for å sikre anledning til historisk forståelse og opplevelse av vår kulturarv. Dette ble senest understreket i St.melding nr. 8 (1999-2000) om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Opplevelsesverdien av kulturminner forsterkes i særlig grad når de inngår som del av en større helhet og sammenheng. Det er derfor både viktig å bevare sammenhengen mellom de historiske objektene, og sammenhengen mellom de enkelte objektene og naturmiljøet. Etter departementets syn vil nybygg i området fremstå som et særlig forstyrrende element både i forhold til opplevelsesverdien av det enkelte fornminne, og i forhold til den historiske sammenheng mellom dem. Når anleggene, som i dette tilfelle, dertil er godt dokumenterte, sjeldne og godt bevart, er forvaltningen av kulturmiljøet en nasjonal interesse. Det er ikke forsvarlig å bryte opp sammenhengen i de fysiske omgivelsene, uten at det kan begrunnes med andre tungtveiende samfunnsmessige hensyn.
Gjeldende reguleringsplan fra 1993 åpner for at det skal kunne bygges bolighus og lager inne på campingplassens område. Kulturminnemyndighetene har dessuten pekt på muligheten for å omregulere et felt i ytterkant av fornminneområdet til bolighus.

På denne bakgrunn kan departementet ikke se at behovet for utbygging i fornminneområdet er av en slik karakter at det kan forsvare verdiforringelse av den nasjonale kulturarv området representerer. Innsigelsen mot planen tas til følge.

Vedtak:

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner ikke departementet å kunne stadfeste endring av reguleringsplanen for Preikestolen camping, planendring nr. 36/99 vedtatt av Strand kommunestyre i møte 29.09.1999.