Austevoll kommune - Reguleringsplan for naust/fritidshus og småbåtanlegg i Selvågen (strandsone)

Avgjørelse i innsigelsessak, 6. desember 2005

Innsigelse til reguleringsplan for naust/fritidshus og småbåtanlegg i Selvågen, Austevoll kommune

Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 8. juni 2005.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2, oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen har innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplanen for naust/fritidshus og småbåtanlegg i Selvågen. Departementet mener en utbygging som planlagt vil være i strid med nasjonal strandsonepolitikk. Innsigelsen fra fylkesmannen i Hordaland er dermed tatt til følge.

Bakgrunn for saken

Austevoll kommune fikk saken til behandling første gang i juni 2003. Fylkesmannen fremmet innsigelse til planen 6. mai 2004, og begrunnet dette med brudd på det nasjonale strandsonevernet. Et redusert utbyggingsforslag ble lagt frem for kommunen 3. juni 2004, men fylkesmannen opprettholdt innsigelsen i brev av 19. juli 2004. Saken ble forsøkt meglet 17. februar 2004, men meglingen førte ikke frem.

Reguleringsplanen legger opp til bygging av 12 naust, og grunnflaten på naustene er på inntil 72 kvm.

Austevoll kommune påpeker i sitt oversendelsesbrev til fylkesmannen av 20. april 2005, at planforslaget ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel. Kommuneplanen åpner for bygging av naust i planområdet. Kommunen viser til retningslinjene i kommuneplanen der det sies at ”Dersom det ligg til rette for hyttenaust/rorbu i naustområde, kan planutvalet etter søknad, vurdere om dette er tilrådeleg, og deretter eventuelt gje løyve til at det vert utarbeidd reguleringsplan”. Kommunen viser til at det i arbeidet med revisjon av kommuneplanen for Austevoll, legges opp til en endring slik at det kan bygges fritidshus i Selvågen som omsøkt.

Austevoll kommune ønsker fortetting i området, og viser til at det er bred politisk vilje til å få dette gjennomført. Kommunen mener strandområdet ikke har noen vernemessig betydning.

Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen begrunner innsigelsen med den nasjonale politikken for strandsonen. Det vises til miljøvernministerens brev av 8. mars 2002, der kommunene oppfordres til å unngå denne type utbygging. Fylkesmannen mener utbygging skal skje på bakgrunn av godkjent kommuneplan. Den planlagte utbyggingen i Selvågen er ikke i samsvar med gjeldende kommuneplan.

Fylkesmannen har ikke innvendinger til at det blir igangsatt næringsaktivitet i gamle sjøhus, eller at det blir oppført vanlige naust. Fylkesmannen mener derimot at det er konfliktfylt med nye fritidsboliger i strandlinjen. Som begrunnelse for innsigelsen nevnes det også at byggeområder nær sjø skal planlegges med hensyn til natur og landskap. Fylkesmannen mener at dette ikke er gjort i denne saken, og viser til at naustene på inntil 72 kvm, samt veitraséen inn til anlegget innebærer et tungt terrenginngrep og vil fremstå som et markert brudd på den eksisterende strandsoneprofilen.

Fylkesmannen tilrår i oversendelsesbrevet at innsigelsene tas til følge, og at planforslaget ikke stadfestes.

Befaring ble avholdt 8. september, med representanter fra kommunen, fylkesmannen, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet.

I forbindelse med departementets behandling av saken er følgende uttalelser innhentet:

Direktoratet for naturforvaltning (DN) gir i brev av 26. oktober 2005 støtte til innsigelsen. DN mener det er uheldig at reguleringsplanen bryter med kommuneplanen, og at arealbruken som reguleringsplanen her legger opp til ikke bør avklares gjennom enkeltstående endringsforslag til vedtatt kommuneplan. Direktoratet mener kommunen ikke har fulgt opp den nasjonale strandsonepolitikken samt at planlagte utbyggingen av fritidshus fører til økt privatisering av strandsonen. DN anbefaler derfor at innsigelsen tas til følge.

Miljøverndepartementets vurderinger

Konflikten gjelder utbygging av naust/fritidshus i Selvågen. Austevoll kommune vedtok reguleringsplanen 3. juni 2004. Planen innebærer bygging av 12 hyttenaust/rorbuer, småbåthavn og brygger, samt tilkomstvei og fellesområde med parkering til hver enhet. Plasseringen av fritidshusene langs strandlinjen krever en del uttak av steinmasser.

Området der utbyggingen er planlagt ligger i et lunt havneområde, og er i dag bebygd med noen enkelthus, rester av småskala næringsvirksomhet, samt et hus med fritidsboliger og tilhørende bryggeanlegg. Tilkomst til ny utbygging er planlagt via privat- og felles gårdsvei som har avkjøring fra fylkesvei.

I kommuneplanen er området avsatt til naustformål. I fylkesdelplanen for kystsonen er naust definert som ”…bygningar i strandsona som vert nytta til oppbevaring av reiskaper, utstyr, båtar og anna. Naust som skal nyttast til overnatting og er innreidd som bustad eller fritidsbustad kjem ikkje inn under omgrepet.”

Miljøverndepartementet er enig med fylkesmannen i at de planlagte naustene/fritidshusene er i strid med kommuneplanen. Fylkesmannen viser til de sentrale signalene om å innskjerpe kravene til kommunene når det gjelder bygging av fritidsboliger i strandsonen. I Stortingsmelding nr 21 (2004-2005) om regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, fremgår det at strandsonen skal bevares som verdifullt natur- og friluftsområde og sikres god tilgjengelighet for allmennheten.

De planlagte fritidshusene vil innebære forholdsvis store landskapsmessige inngrep, ved at det skal foretas utfyllinger i sjø, sprengning i urørt natur og utarbeides ny vei frem til fritidsboligene. Departementet mener planen innebærer et tungt terrenginngrep og legger særlig vekt på endringen av strandsoneprofilen og de store landskapsmessige inngrepene som planen forutsetter. Ut fra nasjonale strandsoneinteresser og hensynet til landskapsbildet, er departementet derfor kommet til at planen ikke kan godkjennes.

Departementet viser til at det i tilknytning til eksisterende bebyggelse er bygget naust/fritidshus med tilhørende bryggeanlegg i Selvågen. Departementet er ikke avvisende til at disse bebygde områdene kan opprustes og utvikles videre. En eventuell ny reguleringsplan for dette området bør i så fall utarbeides i nært samarbeid med fylkesmannen.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 § 27-2 nr 2, stadfester ikke departementet Austevoll kommune sitt vedtak av 23. september 2004, vedrørende reguleringsplan for Selvågen.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Kopi:
Austevoll kommune
Direktoratet for naturforvaltning
Hordaland fylkeskommune