Tønsberg kommune - Innsigelse til område D12 Barkåker syd i kommuneplanens arealdel 2014-2026

Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner ut fra en samlet vurdering ikke grunnlag for å stadfeste Tønsberg bystyres vedtak av 3. februar 2016 for område D12 Barkåker syd i kommuneplanens arealdel 2014-2026. Etter departementets vurdering er ikke behovet for område D12 Barkåker syd til næring så stort at det gir grunnlag for å tilsidesette de berørte nasjonale verdiene knyttet til landskap, jordvern, kulturmiljø og kulturlandskap rundt Jarlsberg hovedgård og Sem middelalderkirke. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune er dermed tatt til følge.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Vestfold 16. mars 2016. Saken er oversendt for behandling etter plan- og bygningsloven § 11-16. Det foreligger innsigelse fra fylkesmannen ved miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen og Vestfold fylkeskommune til område D12 Barkåker syd som er foreslått omdisponert fra LNF-formål til fremtidig næringsområde.

Innsigelsen fra fylkesmannen er begrunnet i nasjonale landskapsverdier og jordvernhensyn. Fylkeskommunens innsigelse er begrunnet med at området i sin helhet ligger innenfor hensynsone bevaring kulturmiljø for Jarlsbergområdet i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, og er i strid med hensynet til kulturmiljø og kulturlandskap rundt Jarlsberg hovedgård.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner ut fra en samlet vurdering ikke grunnlag for å stadfeste Tønsberg bystyres vedtak av 3. februar 2016 for område D12 Barkåker syd i kommuneplanens arealdel 2014-2026.

Etter departementets vurdering er ikke behovet for område D12 Barkåker syd til næring så stort at det gir grunnlag for å tilsidesette de berørte nasjonale verdiene knyttet til landskap, jordvern, kulturmiljø og kultur­landskap rundt Jarlsberg hovedgård og Sem middelalderkirke. Innsigelsene fra Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune er dermed tatt til følge.
 

Bakgrunn for saken
Område D12 Barkåker syd er på ca. 150 daa og består i hovedsak av skog med høy bonitet. Det foreslåtte området er i sin helhet registrert som dyrkbar jord egnet til oppdyrking til fulldyrka jord. Arealet er avgrenset i vest og sør av fulldyrka jord kartlagt til svært god jordkvalitet, og av Fv.308 Jarlsberglinna i nord og øst. Området utgjør en del av et større, sammenhengende jordbruksareal vurdert av landbruksmyndighetene til å være av nasjonal verdi. Området er videre en del av landskapsrommet rundt Jarlsberg hovedgård og Sem middelalderkirke, som er et kulturlandskapsområde av nasjonal verdi. Planområdet ligger i sin helhet innenfor område avmerket som hensynssone bevaring kulturmiljø i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA). Jarlsbergområdet er i RPBA plukket ut som ett av 37 regionalt viktige kulturmiljøer i Vestfold, som er tenkt gitt et spesielt godt vern.

Framtidig bruk av Barkåker syd ble ikke endelig avklart gjennom planprosessen knyttet til RPBA, og langsiktig utviklingsgrense er derfor vist som åpen i plankartet til RPBA for dette området. Tønsberg kommune har helt fra arbeidet med RPBA startet opp ønsket å få inn Barkåker syd som næringsområde. Da Tønsberg kommune vedtok å godkjenne RPBA, ble det samtidig vedtatt at næringsområde D12 Barkåker syd skulle tas med i kommende kommuneplanrevisjon.

Tønsberg kommune har mål om å kunne tilby et variert og rikt arbeids- og næringsliv. I kommuneplanen var det foreslått lagt ut omlag 1200 daa næringsareal. ABC-prinsippet for rett virksomhet på rett sted er lagt til grunn for lokalisering av nye næringsarealer. Kommunen legger til grunn at tilgjengelige næringsarealer er en forutsetning for å tiltrekke seg bedrifter, og ønsker overkapasitet på næringsareal for å sikre at behov for areal kan imøtekommes.

For å frigi areal til fortetting og transformasjon i Tønsberg sentrum, er det stort behov for områder egnet til å relokalisere arealkrevende og transportintensive bedrifter. Barkåker syd ligger ca. 4 kilometer fra Tønsberg sentrum og ca. 1 kilometer fra E18. Det grenser i nord og øst til Fv. 308 Jarlsberglinna, og har mulighet for atkomst via eksisterende rundkjøring til Barkåker. I nordøst, på motsatt side av Fv.308 Jarlsberglinna, ligger et eksisterende næringsområde på 247 daa, og et godkjent nytt næringsareal D14 Barkåker øst på 205 daa. Gang- og sykkelveg fra sentrum og busslomme langs Fv.308 er under planlegging. Kommunen mener nærheten til E18 gjør Barkåkerområdet egnet for bedrifter fra Tønsberg og andre deler av regionen, og det er tenkt som et regionalt næringsområde.

Fylkesmannen i Vestfold ved miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen fremmet innsigelse til omdisponering av område D12 Barkåker syd i brev av 26. februar 2015. Innsigelsen er begrunnet i nasjonale landskapsverdier og jordvernhensyn. Det er vist til plan- og bygningsloven § 3-1b) som sier at planer skal «sikre jordressursene, kvaliteten i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer» og til jordloven § 9 som fastslår at dyrkbar jord ikke må disponeres slik at den ikke blir egnet til jordbruksproduksjon.

Fylkesmannen kan ikke se at det er påvist tilstrekkelige grunner til å la jordvernet vike i denne saken. Videre viser fylkesmannen til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging pkt. 4.7. som sier at «I planleggingen skal det tas hensyn til overordnet grønnstruktur, forsvarlig overvannshåndtering, viktig naturmangfold, god matjord, kulturhistoriske verdier og estetiske kvaliteter».

Vestfold fylkeskommune har i brev av 10. februar 2015 reist innsigelse til næringsområde D12 Barkåker syd. Området rundt Jarlsberg hovedgård er plukket ut som ett av 37 regionalt viktige kulturmiljøer i Vestfold i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) fra 2013. Dette er områder som skal gis spesielt godt vern nå og i fremtiden, jf. retningslinje 2.3.2. Området er i tråd med RPBA avsatt til hensynssone bevaring kulturmiljø i kommuneplanen. Innsigelsen er begrunnet i at område D12 Barkåker syd anses å være i strid med retningslinjene i regional plan og hensynssonen i kommuneplanen. Planområdet er eksponert mot hovedgården og utvikling av området vil bygge ned verdifullt landskap, samt introdusere en fremmed og dominerende struktur i landskapet.

Fylkeskommunen viser til RPBA-prosessen der de var tydelige på at det ikke er ønskelig med næringsutvikling på Barkåker syd, av hensyn til regionalt viktig og sammenhengende kulturmiljø. Partene kom ikke til enighet, og langsiktig utviklingsgrense ved Barkåker syd er derfor vist som åpen i RPBA. Derimot ble man enig om at Barkåker øst (nordøst for planområdet) kan utvikles til nytt næringsareal.

Fylkeskommunen kan etter en helhetlig vurdering ikke se at det verken vil være sterkt begrensende for kommunens næringsutvikling eller få betydelige negative konsekvenser for framtidig verdiskaping i regionen å lukke de langsiktige utviklingsgrensene slik det er foreslått i RPBA, og dermed ikke tillate næringsområder sør for Fv.308 ved Barkåker.

Tønsberg bystyre sluttbehandlet kommuneplanens arealdel 2014-2026 i møte 3. februar 2016. Det ble vedtatt å opprettholde næringsområde D12 Barkåker syd, og ikke ta innsigelsene fra fylkeskommunen og fylkesmannen til følge. Kommunen viser i sin begrunnelse til at de har et stort behov for relokalisering av arealkrevende og transportinten­sive bedrifter som i dag ligger i byen. Nærhet til El8 gjør dette området egnet for bedrifter fra Tønsberg og andre deler av regionen.

Det vises videre til at det er lagt ned store investeringer i infrastruktur som kan betjene vesentlig flere virksomheter enn det som i dag er tilfellet. Både VA og veinettet er dimensjonert for ytterligere vekst, og området kan tilknyttes eksisterende rundkjøring. I tillegg er det påtenkt en gang- og sykkelvegforbindelse til Tønsberg sentrum og et økt kollektivtilbud til Barkåkerområdet. Det kan i tillegg være aktuelt å flytte jordmasser fra Barkåker sør for å kunne ta i bruk områder som i dag ikke er dyrkbare.

Kommunen mener at en ved utarbeidelse av reguleringsplan kan foreta tilpasninger og rekkefølgekrav for å kunne avbøte mange av de negative konsekvensene for kulturlandskapet (buffersoner og høydebegrensninger etc.), og gjennom krav til nydyrking ivareta jordvernhensyn.

Meklingsmøte ble avholdt 18. september 2015 uten at partene kom til enighet.

 Fylkesmannen Vestfold anbefaler i sin oversendelse av 16. mars 2016 at innsigelsen tas til følge slik at arealet opprettholdes som LNF-område. Fylkesmannen viser i sin vurdering forståelse for kommunens ønske om å legge til rette for nye og attraktive næringsarealer nær sentrum og i tilknytning til en viktig trafikkåre (E18). Videre konstaterer fylkesmannen at både egen miljø- og samfunnssikkerhetsavdeling og Vestfold fylkeskommune aksepterer at kommunen tar høyde for en stor og ønsket vekst i næringslivet, og således legger opp til en overkapasitet av næringsarealer. Fylkesmannen mener det aktuelle området har viktige landskapsverdier knyttet til kulturlandskapet og landskapsrommet forøvrig. Det er også på det rene at området inngår i et sammenhengende jordbruksareal. Selv om området i stor grad er skogkledt, er det i framtiden mulig å dyrke det opp uten alt for store ressurser.

Fylkesmannen har merket seg at kommunen mener at en i reguleringsprosess kan gjennom­føre avbøtende tiltak for å ivareta hensynene til natur- og kulturmiljøet, blant annet ved å beholde en del av skogbeltet rundt området og stille krav om høydebegrensninger. Fylkesmannen mener likevel dette ikke kan veie opp for de kultur- og lanskapsverdier som er dokumentert å foreligge i området, jf. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Samlet sett mener derfor fylkesmannen at området slik det er foreslått omdisponert vil komme i konflikt med viktige landskaps- og jordvernhensyn.

Befaring og møte i saken ble avholdt 2. mai 2016. Tilstede var representanter fra Tønsberg kommune, Fylkesmannen i Vestfold, Vestfold fylkeskommune, Landbruks- og matdepartementet, Landbruksdirektoratet, Klima- og miljødepartementet, Riksantikvaren og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Enkelte grunneiere og representanter fra «Jordvern Vestfold» deltok også.

Klima- og miljødepartementet (KLD) viser i sitt brev av 24. mai 2016 til at området rundt Jarlsberg hovedgård, inkludert planområdet i nordøst, er et jordbrukslandskap med lang kontinuitet og viktig kulturhistorie av nasjonal betydning. Jarlsbergområdets verdi og betydning som jordbrukslandskap med store kulturhistoriske verdier har vært erkjent over lang tid og er kommet til uttrykk gjennom flere ulike planer og registreringer. Området rundt Jarlsberg hovedgård og Sem middelalderkirke var med blant de høyest prioriterte kulturlandskapene i nasjonal registrering av viktige kulturlandskap fra 1994. KLD mener en utbygging i område D12 Barkåker syd vil medføre uheldige virkninger for disse verdiene.

Den foreslåtte utbyggingen vil etter KLDs vurdering punktere det store landskapsrommet rundt Jarlsberg hovedgård, og bli en dominerende struktur i landskapet. Selv om kommunen foreslår avsatt buffersoner og begrensninger i høyde, mener KLD utbyggingen vil bli eksponert og være et fremmedelement i landskapet. Bygningskroppene vil avhengig av ståsted være synlig fra omkringliggende høyder i landskapet.

KLD viser til at kommunen har fått aksept for flere store næringsområder i kommuneplanens arealdel 2014-2026, slik at det er vanskelig å begrunne behovet for at også dette området trenger å inngå som nytt næringsområde. KLD sin vurdering er at samfunnsnytten knyttet til nytt næringsområde er av langt mindre betydning enn områdets store verdier knyttet til kulturhistorien og landskapet. KLD anbefaler derfor at innsigelsen til utbyggings­området D12 Barkåker syd tas til følge, og at området opprettholdes som LNFR-område i kommuneplanen. KLD anbefaler videre at hensynssone c) landskap/kulturmiljø skal omfatte dette området.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) anbefaler i sitt brev av 6. juni 2016 at innsigelsene til næringsområdet D12 Barkåker syd tas til følge og at området ikke godkjennes som næringsområde. Dette begrunnes med hensynet til jordverninteresser, grunneierinteresser, Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold og nasjonale kulturlandskapsverdier.

LMD viser til Stortingets vedtak fra desember 2015 som innebærer en skjerpet målsetting om å redusere omdisponeringen av dyrket og dyrkbar mark. Jarlsbergområdet har aktivt jordbruk, en svært god jordkvalitet, og ligger i en svært gunstig klimasone. Det bør utvises tilbakeholdenhet med å godkjenne utbygging på dyrkbar jord i slike områder. LMD legger også vekt på at grunneier av den nordlige delen av området ikke ønsker utbygging. Ut fra at D12 Barkåker syd berører kulturlandskap av nasjonal verdi og dyrkbar jord i svært gunstig klimasone for matproduksjon, og er i strid med regional plan vedtatt i 2014, konkluderer LMD med å fraråde omdisponering.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering
Departementet viser til møte med Tønsberg kommune 15. juni 2016, der kommunen la vekt på behovet for å sikre avlastningsarealer for næring som flyttes ut fra sentrum, og på behovet for arealer med gode adkomstforhold. Kommunen viste også til at det vil bli satt strenge krav til høydebegrensninger som reduserer landskapsvirkningen av næringsutbygging i området.

Departementet legger vekt på at Tønsberg kommune i kommuneplanens arealdel 2014-2026 har lagt opp til og fått akseptert en stor grad av overkapasitet på næringsområder. Det er bl.a. satt av hele 530 daa på område D22 Gulliåsen (Ødegården), som ligger under 1 kilometer nord for D12 Barkåker syd, langs E18. Videre er det med D14 Barkåker øst godkjent en utvidelse på 205 daa av det eksisterende næringsområde ved Barkåker. Fylkeskommunen og fylkesmannen aksepterte denne utvidelse på nordsiden av Fv.308 Jarlsberglinna fordi den er mindre konfliktfylt enn utbygging av det mer sentrale landskapsrommet rundt Jarlsberg hovedgård og Sem middelalderkirke.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging fra 2014 vektlegger blant annet at potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk. Departementet mener dette er spesielt viktig når nye områder berører nasjonale landskapsverdier, store kulturhistoriske verdier og viktige jordverninteresser. Tønsberg kommune har allerede store, alternative næringsområder tilgjengelig i kommuneplanen som bør kunne fylle de funksjoner område D12 er tiltenkt.

I dag utgjør Fv.308 Jarlsberglinna en markert linje i landskapsrommet og danner en naturlig avslutning for næringsområdet ved Barkåker. Etablering av et næringsområde D12 Barkåker syd vil bryte den naturlige avgrensningen fylkesvegen utgjør for landskapet rundt Jarlsberg hovedgård og Sem middelalderkirke, og kan medføre et ytterligere press for fremtidig næringsetablering her.

Departementet legger vekt på at både LMD og KLD tilrår å ta innsigelsene fra fylkeskommunen og fylkesmannen til følge. Fylkesmannen tilrår også å ta innsigelsene til følge i sin oversendelse. Departementet mener det er viktig å følge opp Regional plan for bærekraftig arealpolitikk som angir dette området som ett av 37 viktige kulturlandskap i Vestfold, der det skal tas særlige hensyn til landskapsverdiene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner ut fra en samlet vurdering av samfunns­interessene at behovet for område D12 Barkåker syd til næring ikke gir grunnlag for å tilsidesette de nasjonale landskapsverdiene og jordverninteressene i området samt hensynet til kulturmiljøet og kulturlandskapet rundt Jarlsberg hovedgård og Sem middelalderkirke.
 

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet ikke Tønsberg bystyres vedtak av 3. februar 2016 for område D12 Barkåker syd i kommuneplanens arealdel 2014-2026. Området videreføres som LNF-formål og del av hensynssone c) landskap/kulturmiljø. 

Kommunen bes om å endre plankart og planbestemmelser i tråd med vedtaket.

Tønsberg kommune er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.
 

Med hilsen

Jan Tore Sanner

 

Kopi:
Klima- og miljødepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landbruksdirektoratet
Riksantikvaren
Tønsberg kommune
Vestfold fylkeskommune