Innsigelse til detaljregulering for Lystlunden nord – ny videregående skole og idrettshall - Horten kommune

Departementet godkjenner den delen av detaljregulering for Lystlunden nord som det er fremmet innsigelse til, som omfatter idrettshallen, i samsvar med Horten kommunestyres vedtak av 19. september 2016. Departementet legger vekt på at det er ønskelig med nærhet mellom idrettshallen og ny videregående skole. Innsigelsen fra fylkesmannen er med dette ikke tatt til følge. Kommunen har betydelige forekomster av hule eiker, som er en utvalgt naturtype av nasjonal interesse. Kommunen bør derfor utarbeide en samlet oversikt over de hule eikene i kommunen, slik at hensynet til den utvalgte naturtypen innarbeides i kommunale planer.

Det vises til oversendelse av 25. oktober 2016 fra Fylkesmannen i Vestfold. Saken er sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet til avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 12-13 fordi det foreligger innsigelse til vedtatt reguleringsplan fra miljø- og samfunnsavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold. Innsigelsen er begrunnet i hensyn til den utvalgte naturtypen hule eiker.

Departementet godkjenner den delen av detaljregulering for Lystlunden nord som det er fremmet innsigelse til, som omfatter idrettshallen, i samsvar med Horten kommunestyres vedtak av 19. september 2016. Departementet legger vekt på at det er ønskelig med nærhet mellom idrettshallen og ny videregående skole. Innsigelsen fra fylkesmannen er med dette ikke tatt til følge.

Kommunen har betydelige forekomster av hule eiker, som er en utvalgt naturtype av nasjonal interesse. Kommunen bør derfor utarbeide en samlet oversikt over de hule eikene i kommunen, slik at hensynet til den utvalgte naturtypen innarbeides i kommunale planer.

Bakgrunn

Vestfold fylkeskommune har utarbeidet en reguleringsplan for ny videregående skole med idrettshall. Horten kommune har stilt et tomteareal i nordre del av Lystlunden til dispo­sisjon for skoleformålet. Den nye videregående skolen dimensjoneres for 1200 elever og er planlagt ferdigstilt til skolestart høsten 2019. Det skal være sambruk mellom skole og idretts­aktivit­eter. Den videregående skolen og idrettshallen er utarbeidet som en samlet detalj­regulering. I forbindelse med kommunens vedtak er planen delt, slik at det kun er den delen som omfatter idrettshallen som er sendt departementet for avgjørelse. Den andre delen som omfatter videregående skole er egengodkjent.

Innsigelsen fra fylkesmannens miljø- og samfunnssikkerhetsavdeling er begrunnet med at Horten kommune ikke har fulgt naturmangfoldlovens prinsipper om å utrede alternative plasseringer når et tiltak berører en naturtype av nasjonale interesse. Fylkesmannen viser til at plasseringen av idrettshallen ble foretatt ut fra hensyn til hallstørrelse og økonomi, uten å veie dette opp mot verdien av de åtte eiketrærne som går tapt. Fylkesmannen viser til at kommunen er pliktig til å ta hensyn til naturmangfold, som i dette tilfellet forsterkes ved at eikene er definert som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. Dette innebærer at kommunen skal se på løsninger som ikke berører trærne og den økologiske tilstanden. På grunn av det nasjonalt viktige eikelandskapet som ligger i Lystlunden, mener fylkesmannen at kommunen burde vurdert alternative plasseringer av den nye hallen. Da dette ikke er gjort og planen innebærer tap av 6-8 hule eiker, har fylkesmannen fremmet innsigelse til planen.

Kommunen viser til at det er av stor samfunnsmessig betydning å få gjennomført prosjektet. Hallkapasiteten i kommunen er sprengt, og realisering av en ny videregående skole forutsetter at det finnes en idrettshall i nærheten. Kommunen mener det ikke finnes noen gode alternative plasseringsmuligheter for idrettshallen. Det er ikke ønskelig å plassere hallen utenfor planområdet. En annen plassering i Lystlunden vil beskjære arealer som i dag er i bruk til idrett, lek og rekreasjon.

Kommunen erkjenner at det beklagelig at eiketrær må fjernes, men mener hensyn til andre samfunnsmessige hensyn må veie tyngre enn hensynet til å bevare eikene. Kommunen viser til at det i Lystlunden utenfor planområdet står ca. 155 eiketrær, hvorav 122 er hule eiker. I Lystlunden innenfor planområdet er det 24 hule eiker. Kommunen har endret planforslaget med en annen framføring av internvei og kryssløsning, slik at fire hule eiker spares. Det er etter dette seks hule eiker som må fjernes.

Meklingsmøte ble gjennomført 23. august 2016, men førte ikke fram når det gjaldt innsigelsen fra fylkesmannen.

Kommunestyret behandlet reguleringsplanen 19. september 2016. Kommunen tok ikke innsigelse fra fylkesmannen til følge. Den delen av planen som omfattet idrettshallen ble unntatt rettsvirkning.

Fylkesmannen viser i sin oversendelse 25. oktober 2016 stor forståelse for kommunens ønske om å utvide hallkapasiteten som i dag er sprengt. Fylkesmannen ser også store fordeler med at den tiltenkte hallen får en plassering i tilknytning til eksisterende idrettsanlegg, og at en så langt som mulig ikke ønsker å legge beslag på arealer som i dag blir benyttet til idrett og lek. På den annen side er det viktig å bevare eiketrær, og da spesielt hule eiketrær, som er en utvalgt naturtype. I saken må en ta stilling til kryssende samfunnsinteresser. Fylkesmannen ser det som positivt at kommunen under meklingen skisserte en mellomløsning som inne­bærer fjerning av seks eiketrær, i motsetning til ti som planen la opp til. Fylkesmannen har imidlertid ingen forutsetninger for å vurdere hvorvidt den skisserte løsningen lar seg gjennomføre, siden dette vil fordre endrede trafikkløsninger utenfor planområdet. Etter fylkesmannens syn bør det likevel ligge til rette for å finne en løsning som ivaretar kommunens utbyggingsbehov samtidig som flest mulig eiketrær bevares.

Befaring og møte ble gjennomført 15. desember 2016 med deltagere fra kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen, Klima- og miljødepartementet, Miljø­direktoratet, Statens vegvesen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Lystlundens venner, Naturvernforbundet i Horten og flere idrettsorganisasjoner.

Klima- og miljødepartementet anbefaler i brev av 2. februar 2017 at innsigelsen fra Fylkesmannen i Vestfold ikke tas til følge.

Klima- og miljødepartementet er enig i de økologiske vurderingene av de aktuelle eikene som framkommer av Miljødirektoratets uttalelse til saken. Eiketrærne faller inn under definisjonen av den utvalgte naturtypen hule eiker i forskrift 13. mai 2011 nr. 512 om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven. Flere av de aktuelle trærne viser tegn til forringelse etter at hensynssonen rundt trærne ikke er ivaretatt, men har potensial til å videreutvikle de viktige kvalitetene som naturtypen har for en rekke truede arter som ofte har dårlig spredningsevne. Disse seks trærne danner en viktig forbindelse mellom to andre større forekomster av hule eiker.

Arealendringer og arealbruk er den største trusselen mot naturmangfold i Norge. Det er derfor viktig at man i arealforvaltningen tar vare på naturmangfold som er sjeldent eller truet, slik at man kan nå de nasjonale og internasjonale målene for naturmang­fold, jf. Prop. 1 S (2015-2016) for Klima- og miljødepartementet og Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet. Den planlagte hallen vil medføre tap av naturmangfold av nasjonal og vesentlig regional verdi. De aktuelle trærne danner en viktig forbindelse mellom eiketrærne i Lystlunden og de som finnes på Karljohansvern. Det er opplyst at det i Lystlunden, utenfor det aktuelle planområdet, er 122 hule eiker. Artene som er avhengig av hule eiker har dårlig spredningsevne og avstanden mellom trær er avgjørende for artenes overlevelse.

Klima- og miljødepartementet viser til at reguleringsplanen for Lystlunden nord er i konflikt med en utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven § 52, og planforslaget berører dermed nasjonale interesser. De aktuelle eikene er viktige lokaliteter for den utvalgte naturtypen. Hallen har imidlertid betydelig samfunnsnytte for kommunen. Samfunnsmessig er det viktig at Horten og den nye videregående skolen får en fullgod idrettshall. Det er viktig for både breddeidretten, toppidretten og den nye videregående skolen. Klima- og miljødepartementet mener at alternativ beliggenhet for hallen innenfor det gjeldende planområdet ikke er et fullgodt alternativ. Klima- og miljødepartementet anbefaler derfor at innsigelsen ikke blir tatt til følge.

Kommunen har gjennom arealplanleggingen et særlig ansvar for å unngå forringelse av naturtypene. Etter naturmangfoldloven § 53 skal det ved vurdering av om den utvalgte naturtypes utbredelse eller økologiske tilstand forringes, legges vekt på forekomstens betydning for den samlede utbredelse og kvalitet av naturtypen og om en tilsvarende forekomst kan etableres eller utvikles på et annet sted.

Klima- og miljødepartementet oppfordrer kommunen til å utarbeide en helhetlig plan for hvordan hule eiker i kommunen kan ivaretas i samsvar med naturmangfoldloven § 53. Dette med tanke på de nasjonalt viktige områdene med hule eiker og utviklingsplanene som er forespeilet for området. En helhetlig plan vil skape forutsigbarhet og bidra til å forebygge konflikter.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurderinger

Planområdet utgjør ca. 65 dekar og består i dag av park, idrettsbaner og en mindre idrettshall, samt tilhørende parkeringsplasser og internveier. Planområdet inngår i et flatt parkmessig landskapsområde som inneholder 24 eiker som oppfyller kriteriene til utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. For å gjennomføre den aktuelle planen, må det hugges seks eiketrær.

Fylkesmannen har i medhold av plan- og bygningsloven § 5-4 myndighet til å fremme innsigelse til planforslag i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning innen sitt ansvarsområde. Det fremgår av Klima- og miljødepartementets rundskriv T-2/16 pkt. 3.6 at innsigelse skal vurderes når planforslaget kommer i konflikt med utvalgte natur­typer.

At en naturtype har status som utvalgt betyr at den anses som viktigere enn andre naturtyper, og at det skal tas spesielle hensyn til slike forekomster jf. naturmangfoldloven § 53. Det fremgår av Naturbase at Lystlunden inngår i et større parklandskap Lystlunden-Karljohansvern, som har dokumentert svært spesielle artsforekomster av insektsfauna knyttet til hule trær ved Karljohansvern. Det fremgår av verdibegrunnelsen at det er potensial også i fremtiden for å opprettholde kontinuitet for hule trær, siden det er et stort antall gamle trær i nærliggende områder.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer at samfunnsnytten av samlokalisering­en av hallen og den videregående skolen er stor. I denne konkrete saken vil en alternativ plassering eller reduksjon av hallen få negative konsekvenser for eksisterende baner i Lyst­lunden. Utfra en helhetsvurdering godkjenner derfor departementet kommunens regulerings­plan.

God oversikt over viktige naturtyper er avgjørende for å ivareta hensyn til naturmangfold og unngå tap. En tidlig vurdering av naturmangfold, og da spesielt utvalgte naturtyper, er viktig i planarbeidet. Kommunen bør derfor utarbeide en samlet oversikt over de hule eikene i kommunen, slik at hensynet til den utvalgte naturtypen innarbeides i kommunale planer.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-13 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet detaljregulering for Lystlunden nord, den delen som omfatter idrettshallen, i samsvar med Horten kommunestyres vedtak av 19. september 2016.

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages.

For kunngjøring av den endelige planen gjelder plan- og bygningsloven § 12-12.

Horten kommune er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.
 

Med hilsen                                                                        

Jan Tore Sanner

 

Kopi:
Horten kommune
Klima- og miljødepartementet
Miljødirektoratet
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Vestfold fylkeskommune