Kommunedelplan for Krakstadmarka i Ringerike kommune - avgjørelse i innsigelsessak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke boligfeltene B_F8 og B_12 i kommunedelplan for Krakstadmarka. Departementet legger vekt på at områdene innebærer omdisponering av dyrka mark av god kvalitet og at kommunen har stor tomtereserve i godkjente byggeområder og et betydelig fortettingspotensial i Hønefoss by.

Det vises til fylkesmannens brev av 14.10.2016 og sakens dokumenter. Kommunedelplan for Krakstadmarka i Ringerike kommune er oversendt departementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 11-16. Fylkesmannen i Buskerud har innsigelse til to boligfelt på dyrka mark.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke boligfeltene B_F8 og B_12 i kommunedelplan for Krakstadmarka. Departementet legger vekt på at områdene innebærer omdisponering av dyrka mark av god kvalitet og at kommunen har stor tomtereserve i godkjente byggeområder og et betydelig fortettingspotensial i Hønefoss by.

Bakgrunn

Ringerike kommune har vedtatt kommunedelplan for Krakstadmarka med innsigelse til boligfeltene B_F8 og B_F12 på dyrka mark. Formålet med planen er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse og tilhørende servicefunksjoner nær Hønefoss sentrum.

Krakstadmarka ligger sørøst for Storelva og Hønefoss sentrum, og har kjøreadkomst fra fylkesveg 163 i nord og fylkesveg 35 i sør. Området består av skogkledde ravinedaler og noen flatere partier med jord- og skogbruksareal. Store deler av området er vestvendt med utsikt mot Hønefoss, gode solforhold og nærhet til friluftsområder. Bratt terreng, vanskelige grunnforhold, begrenset kapasitet på omkringliggende veger samt jordvernhensyn har vært utfordringer i planarbeidet.

Det framgår av bestemmelsene til kommunedelplanen at Krakstadmarka skal ha konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse med en tomteutnyttelse på minimum 40 % BRA. Dette kan ifølge kommunen gi 800 boliger. For å knytte Krakstadmarka til Hønefoss sentrum er det stilt krav om etablering av gangbru over Storelva før nordre del av planområdet kan bygges ut. Det skal også etableres kjøreveg mellom nordre og søndre del av planområdet, og ny vegforbindelse mot fylkesveg 241 i vest.

I gjeldende kommuneplan for Ringerike fra 2007, er Krakstadmarka vist som byggeområde for boliger og offentlig bebyggelse. Boligfeltene med innsigelse er ikke byggeområde, men avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde.

Ringerike kommune vedtok ny samfunnsdel til kommuneplanen i 2015, og har som målsetting at kommunen skal ha 40 000 innbyggere innen 2030. Det planlegges en årlig vekst på 1 % i perioden 2015-2018 og en årlig vekst på 2,5 % fra 2020 til 2030. Kommunen ønsker et variert boligtilbud og har som mål at 70 % av veksten skal tas i Hønefoss-området.

For å nå målet om 10 000 nye innbyggere innen 2030 er det ifølge kommunen behov for 3850 nye boliger. Kommunen har beregnet at godkjente byggeområder i gjeldende kommuneplan kan gi over 2800 nye boliger. Av dette er det et potensial på over 2000 nye enheter i Hønefoss inklusiv godkjente byggeområder i Krakstadmarka. En fortettingsanalyse utført av Rambøll i 2015 konkluderer med at det i tillegg er et fortettingspotensial på 6300 nye boliger innenfor dagens byggesone i Hønefoss. Rapporten anbefaler en styrking av eksisterende byakse ved fortetting og transformasjon av eksisterende byggeområder, og peker på at Krakstadmarka innebærer en utvidelse av tettstedet som kan føre til at man ikke oppnår ønsket effekt av fortettingen.

Fylkesmannen i Buskerud fremmet flere innsigelser til kommunedelplanen i brev av31.01.2013.Etter dialog med kommunen gjenstårinnsigelser til boligfeltene B_F8 og BF_12. Fylkesmannen legger vekt på at områdene omfatter 44 daa dyrka mark som ikke er avklart som byggeområde i kommuneplanens arealdel. Fylkesmannen viser til nasjonal jordvernpolitikk og mener at de store sammenhengende jordbruksarealene øst for Krakstadmarka må forbeholdes matproduksjon også i framtiden.

Meklingsmøte er ikke avholdt. Partene viser til at innsigelsene har vært diskutert i flere møter, og mener at mekling hos fylkesmannen ikke kan løse uenigheten.

Ringerike kommune vedtok kommunedelplanen og områdene med innsigelse i møte 30.06.2016. Kommunen viser til befolkningsveksten som vil følge av ny E16 og Ringeriksbanen, og framhever at Krakstadmarka vil bli et sentrumsnært boligområde. Kommunen viser videre til høye kostnader for utbygging av infrastrukturen i området, blant annet gangbrua over Storelva som skal binde Krakstadmarka sammen med byen. Flere boligtomter vil gi bedre økonomi og styrke grunnlaget for utbygging i nordre del av planområdet.

Fylkesmannen anbefaler i sin oversendelse til departementet at innsigelsen tas til følge. Fylkesmannen mener at behovet for nye boligområder og omdisponering av landbruksarealer med høy kvalitet må vurderes ved revisjon av kommuneplanens arealdel, der kommunen kan foreta en samlet gjennomgang av utbyggingspotensialet i gjeldende planer og fortettingspotensialet i Hønefossområdet. Fortettingspotensialet bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk.

Befaring og møte ble gjennomført 02.12.2016 med representanter fra Ringerike kommune, Fylkesmannen i Buskerud, Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Landbruks- og matdepartementet anbefaleri brev av 27.02.2017 at innsigelsene tas til følge for begge områdene. Departementet viser til Stortingets mål om at omdisponering av dyrka mark skal begrenses til 4000 daa pr år. De viser også til de store samferdselsprosjektene i regionen, og mener det er behov for en samlet vurdering av kommunens arealpolitikk. Departementet framhever at områdene BF_8 og BF_12 er fulldyrka jord av god kvalitet og at de grenser til store sammenhengende jordbruksarealer øst for Krakstadmarka. Departementet framhever videre at områdene ikke er avklart som byggeområde i kommuneplanens arealdel, og mener det bør foretas en samlet vurdering av arealdisponeringen ved rullering av kommuneplanens arealdel.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurderinger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal i henhold til plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd avgjøre om innsigelsen fra fylkesmannen skal tas til følge eller ikke. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging ble fastsatt ved kongelig resolusjon av 26. september 2014. Det framgår av retningslinjene at utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Planleggingen skal også legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene. Av retningslinjenes pkt. 4.3 framheves at potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk. Det sies videre at det er nødvendig å ta vare på god matjord, men at jordvernet må balanseres mot storsamfunnets behov.

I nasjonal jordvernstrategi vedtatt av Stortinget 08.12.2015 er det satt som mål at årlig omdisponering av dyrka mark skal være mindre enn 4000 daa.

Realisering av ny trasé for Ringeriksbanen på strekningen Sundvollen-Hønefoss og ny E16 på strekningen Skaret-Hønefoss vil redusere reisetiden mellom Oslo og Hønefoss, og gi grunnlag for befolkningsvekst i Ringeriksregionen i årene som kommer. Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener det er positivt at kommunen bygger opp under de store samfunnsinvesteringene gjennom ambisiøse mål for befolkningsutvikling fram mot 2030. Det er videre positivt at kommunen legger grunnlag for ønsket utvikling ved å revidere kommuneplanens arealdel, utarbeide områderegulering for Hønefoss sentrum og investere i skoler, vannforsyning og renseanlegg.

Krakstadmarka er et sentrumsnært område, men ligger øst for Storelva og har derfor lang kjøreavstand til sentrum. Etablering av gangbru over Storelva vil knytte området til sentrum og gjøre området mindre bilbasert. Boligfeltene med innsigelse ligger på dyrka mark i nordre del av området og høyere enn Hønefoss sentrum. Områdene grenser mot store sammenhengende jordbruksområder øst for Krakstadmarka. Kommunen anslår at område B_F8 (11 daa) kan gi 20 boliger og område B_12 (47 daa) 70 boliger.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ser at områdene BF_8 og BF_12 er egnet til boliger. Dette gjelder særlig område BF_12 som er et stort jorde med fin utsikt mot vest. Område BF_8 er et mindre areal og er i dag omgitt av høy granskog. En gangavstand på 2 km til sentrum og 2,5 km til Hønefoss stasjon, vil sammen med høydeforskjellen, gjøre at boligfeltene framstår som bilbasert. Kjøreavstand til sentrum og stasjonen er ca 3,5 km.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner etter en samlet vurdering ikke å kunne godkjenne boligfeltene B_F8 og B_F12. Departementet legger vekt på nasjonale målsettinger om å redusere omdisponering av dyrka mark, og at kommunen har et betydelig fortettingspotensial i Hønefoss by i tillegg til stor tomtereserve i tidligere godkjente planer. Departementet kan ikke se at det foreligger sterke samfunnsmessige hensyn som tilsier at de aktuelle områdene med dyrka mark skal omdisponeres til byggeområde. Kommunen framhever at områdene vil øke boligantallet i området, og mener at dette er viktig for å redusere tomtekostnadene i området. Departementet kan ikke se at dette hensynet kan tillegges avgjørende vekt i saken.

For å nå samfunnsdelens målsetting om at Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad mener departementet det er viktig at kommunen legger til rette for fortetting og transformasjon innenfor eksisterende byggesone, og begrenser nye byggeområder utenfor sentrum. Pågående arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel og planene om å utarbeide en områderegulering for Hønefoss by, gir gode muligheter for en samlet vurdering av fortettingspotensialet og behovet for nye utbyggingsområder.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 godkjenner ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet boligområdene B_F8 og B_F12 i kommunedelplan for Krakstadmarka. Områdene endres til landbruks-, natur- og friluftsområde.

Departementet forutsetter at kommunen endrer plankartet og bestemmelsene i tråd med vedtaket. For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15.

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Ringerike kommune er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.
 

Med hilsen                                                                        

Jan Tore Sanner

 

Kopi:
Ringerike kommune
Landbruks- og matdepartementet
Buskerud fylkeskommune