Løten kommune - kommuneplanens arealdel 2015 - 2026, innsigelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Løten kommunestyres vedtak av 6. april 2016 av bestemmelser om detaljvarehandel i eksisterende næringsområde Ånestad N1 og nytt næringsområde N2 i kommuneplanens arealdeldel for Løten 2015-2026.   Innsigelsene fra Fylkesmannen i Hedmark og Statens vegvesen er etter dette ikke tatt til følge.

Saken er oversendt fra Fylkesmannen i Hedmark i brev 19. oktober 2016 for behandling etter plan- og bygningslovens § 11-16 andre ledd.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Løten kommunestyres vedtak av 6. april 2016 av bestemmelser om detaljvarehandel i eksisterende næringsområde Ånestad N1 og nytt næringsområde N2 i kommuneplanens arealdeldel for Løten 2015-2026.

Innsigelsene fra Fylkesmannen i Hedmark og Statens vegvesen er etter dette ikke tatt til følge.

Bakgrunn for saken

Løten kommune vedtok kommuneplanens arealdel i møte 6. april 2016. De to områdene med innsigelse på Ånestad som gjaldt detaljvarehandel på næringsområde N1 og nytt næringsområde N2, ble vedtatt oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. Statens vegvesen og Fylkesmannen i Hedmark hadde fremmet en rekke innsigelser til planen, men de øvrige ble avklart gjennom planprosessen eller ved kommunestyrets sluttbehandling.

De gjenværende innsigelsene fra fylkesmannen omfattet åpning for detaljvarehandel på Ånestad område N1, jf. planbestemmelse 8.02, og nytt næringsområde N2 på Ånestad, jf. også bestemmelse 8.03. Statens vegvesen opprettholdt sin innsigelse til åpning for detaljvarehandel på Ånestad i område N1.

Løten kommune begrunner planvedtaket med at omfanget av detaljhandel på område N1 Ånestad er vesentlig redusert siden forrige planutkast, som Miljøverndepartementet avviste i 2007. Den daværende planen åpnet for et areal til detaljvarehandel på inntil 25 000 m2 mens den nåværende planen setter en grense på 2000 m2. Kommunen viser til at dette er på samme nivå som er godkjent for et tilsvarende område ved E6/Skavabakken i Stange kommune i 2008, samtidig med utarbeiding og behandling av revidert regional plan for samordnet miljø-, areal- og transportplanlegging for Hedmark (SMAT-planen). Begrunnelsen for denne etableringen er den samme som kommunen har for å åpne for detaljvarehandel på Ånestad, nemlig å dekke behovet for dagligvarer til "vegfarende".

Når det gjelder næringsområde N2, viser kommunen til at dette området er justert for å imøtekomme Statens vegvesen sin innsigelse. Området omfatter 162 daa skogsmark. Området vil delvis omkranse den nye kontrollstasjonen til Statens vegvesen. Kommunen mener deler av det allerede avsatte næringsområdet nord for riksvegen er vanskelig bebyggbart fordi det er dyp myr, og mener arealene er mindre attraktive enn området N2. Kommunen mener området ikke har nasjonal eller regional betydning som landbruksareal.

Hedmark fylkeskommune sier i sin høringsuttalelse til planen 1. september 2015 at de er usikre på om det er hensiktsmessig å tillate en ny dagligvareforretning på Ånestad i forhold til virkningen på Løten sentrum og eksisterende nærbutikker i grendesentrene. Fylkeskommunen sier det er viktig å tilrettelegge på en best mulig måte for handels- og servicetilbudet i tettstedene.

Fylkeskommunen påpeker at næringsområdet N2 ikke er i
samsvar med SMAT-planen. En tilrettelegging for næring i denne kvadranten i krysset vil sammen med arealene på nordsiden, kunne bidra til et press for utvikling av den andre søndre kvadranten i krysset, noe som vil gi en uheldig utvikling av området. Fylkeskommunen ber kommunen vurdere dette nøye.

Mekling ble avholdt hos fylkesmannen 6. oktober 2016. Meklingen førte ikke fram.

Fylkesmannen oversendte planen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved brev av 19. oktober 2016. Fylkesmannen tilrår at innsigelsene til begge områder bør tas til følge. For næringsområdet Ånestad N1 viser fylkesmannen til at det ikke er lokalt handelsgrunnlag for en større dagligvareforretning på Ånestad. Fylkesmannen mener dette området derfor skiller seg fra den tillatte etableringen i Stange, Skavabakken, som kommunen refererer til.

Fylkesmannen viser til at spørsmål om etablering av detaljvarehandel på Ånestad har vært vurdert tidligere, ved behandlingen av reguleringsplan for Ånestad næringssenter. Etter innsigelse fra Statens vegvesen til denne planen, ble saken avgjort av Miljøverndepartementet 14. november 2007. Departementet viste til konsekvenser for framkommelighet og trafikksikkerhet, at planen ikke var i tråd med fylkesdelplan for samordnet miljø-, transport- og arealplanlegging (SMAT) og Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, og at etablering av detaljvarehandel ville kunne svekke Løten som handelssenter. Fylkesmannen mener at disse vurderingene fortsatt er gyldige.

Fylkesmannen mener kommunen ikke har behov for ytterligere næringsområder på Ånestad, og viser til at det er satt av store næringsarealer nord for riksvegen som ikke er bebygd.

Fylkesmannen viser til at områdene er i strid med SMAT-planen, Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging og Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Møte og befaring ble gjennomført 13. desember 2016 med representanter for Løten kommune, Fylkesmannen i Hedmark, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniserings­departementet, Statens vegvesen, Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet og grunneier.

Landbruks- og matdepartementet sier i høringsuttalelse 19. desember 2016 at de ikke kan se at det foreligger nasjonale eller viktige regionale hensyn knyttet til landbruk i denne saken. De finner derfor ikke grunnlag for å avgi uttalelse.

Klima- og miljødepartementet tilrår i høringsuttalelser 12. og 19. januar 2017 ikke å ta innsigelsene til følge.

Når det gjelder spørsmålet om detaljhandel på område N1 viser Klima- og miljødepartementet i sitt brev av 19. januar 2017 til den planlagte veiutbyggingen som medfører at riksvegen ikke lenger vil gå gjennom Løten sentrum, og at detaljhandelen nå er begrenset til 2000 m2. Dette innebærer etter departementets vurdering at det er usikkert i hvilken grad anslagene på trafikkomfang som ble lagt til grunn ved behandling av detaljhandel i 2007 fortsatt gjelder. Departementet legger også vekt på at et enstemmig kommunestyre i Løten går inn for utbyggingen.

Klima- og miljødepartementet sier at tilrettelegging av detaljhandel utenfor etablerte sentre i utgangspunktet er i strid både med Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP) og SMAT-planen. En slik plassering av detaljhandel bidrar generelt ikke til å redusere transportbehov. Når departementet likevel konkluderer med at det kan åpnes for detaljhandel på Ånestad, er det basert på en konkret vurdering, som ikke bør skape presedens for å tillate denne type utbygging i andre saker.

I brev av 12. januar 2017 viser Klima- og miljødepartementet til at det i planen mangler en vurdering av hva som er kommunens behov for næringsarealer. I SMAT-planen er Ånestad avsatt til handel med plasskrevende varer. Området N2 er i tråd med dette, men arealet ligger utenfor arealene avsatt i SMAT-planen. SMAT-planens kart er likevel skjematisk framstilt, og forutsetter at eksakte grenser skal avklares i kommuneplanene. Klima- og miljødepartementet kan ikke se at det er i vesentlig konflikt med SMAT-planen å tillate området N2.

Klima- og miljødepartementet viser til at det er satt av store arealer til næringsutvikling på Ånestad, og mener kommunen bør ta ut de delene av eksisterende næringsområder de mener er mindre godt egnet. Kommunen har ikke ønsket å ta ut disse områdene. Departementet mener dette likevel ikke er et spørsmål av nasjonal eller regional betydning som tilsier at innsigelsen på område N2 skal tas til følge.

Samferdselsdepartementet tilrår i sin høringsuttalelse av 24. januar 2017 at innsigelsen til bestemmelser om detaljvarehandel i område N1 ikke tas til følge.

Departementet sier at Statens vegvesens innsigelse er forankret i SPR-BATP og SMAT. Et viktig punkt i begge disse dokumentene er målet om at utviklingen i regionen skal skje slik at de gir opphav til minst mulig transport. I SMAT-planen tillates kun plasskrevende varer på Ånestad. Samferdselsdepartementet viser til at et enstemmig kommunestyre i Løten anbefaler å legge til rette for detaljhandel i begrenset omfang, redusert fra tidligere 25 000 m2 til 2000 m2.  Departementet sier at de negative transportmessige konsekvensene synes relativt små. Det vises til at det allerede i dag er møtelokaler, kafeteria, overnatting, bensinstasjon, hagesenter osv. på Ånestad.

Samferdselsdepartementet mener at utflyttingen av riksvegen fra Løten sentrum kan føre til at handelen flyttes vekk fra kommunen, dersom det ikke godkjennes detaljvarehandel i Ånestad. Departementet mener derfor at det bør kunne tillates detaljvarehandel på 2000 m2 her.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Innsigelsene til kommuneplanens arealdel 2015-2026 for Løten kommune behandles etter plan- og bygningslovens § 11-16 andre ledd. Departementet avgjør om innsigelsene skal tas til følge, og kan i den forbindelse gjøre de endringer i kommuneplanens arealdel som finnes påkrevd. Kommunen har vedtatt endelig de deler av kommuneplanen som det ikke er innsigelse til. 

Viktige nasjonale og regionale føringer
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging ble fastsatt ved kgl. res. av 26. september 2014. Planretningslinjene skal legges til grunn for planlegging etter plan- og bygningsloven. Det går fram av retningslinjene at utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Av retningslinjene går det fram at rammer for utbyggingsmønster og transportsystem bør fastsettes i regionale planer i samsvar med de statlige planretningslinjene.

Revidert fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal- og transportutvikling ble godkjent i fylkestinget 29. september 2009. I planen gis blant annet retningslinjer for lokalisering av handel og annen næring, og det er vist skissemessige arealplaner for delområdene. Ånestad-området er avsatt til plasskrevende varer, industri, kontorer og/eller håndverksbedrifter i fylkesdelplanen. Næringsarealene er begrenset til områdene nord for riksvegen. SMAT-planen sier at handel med dagligvarer bør søkes lokalisert til eksisterende hoved- og lokalsentra slik at tilbudene kan nås til fots, med sykkel eller kollektivtransport, eller med begrenset lengde på bilturene.

Overordnet vurdering
Kommunal- og moderniseringsdepartementet slår fast at de to gjenværende innsigelsene er forankret i nasjonale og regionale føringer. Departementet viser til at en del forutsetninger er endret siden vedtaket om å avvise detaljhandel på Ånestad ble gjort av Miljøvern­departementet i 2007. Dette gjelder først og fremst at arealet for detaljvarehandel er redusert fra 25000 m2 til 2000 m2. I og med at det nå er planlagt planfri kryssing og ny riksvegtrasé, er spørsmålene om trafikksikkerhet og trafikkavvikling ikke lenger aktuelle.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er opptatt av at kommunen legger til rette for en styrking av Løten som bygdeby og handelssenter. Omleggingen av vegen vekk fra Løten gir en ny situasjon for tettstedet, ved at kundegrunnlaget fra gjennomfartstrafikken på riksvegen blir mindre. Samtidig har tettstedet kvaliteter som gir grunnlag for en positiv sentrumsutvikling. Departementet legger vekt på kommunens ønske om å ta del i potensialet for handel knyttet til den store trafikkstrømmen på rv 3, og at dette vil styrke utviklingen av den allerede etablerte næringsvirksomheten på Ånestad. Kommunal- og moderniserings­departementet viser til vurderingene som er gjort av Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet om dette.

Når det gjelder næringsområdet N2, viser Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Landbruks- og matdepartementets vurdering om at det ikke foreligger nasjonale eller viktige regionale landbruksinteresser her. Departementet slutter seg til Klima- og moderniserings­departementets vurdering om at kommunen har satt av rikelig med næringsarealer på Ånestad, og at det bør vurderes å ta ut lite egnede arealer. Dette er likevel en vurdering kommunen bør gjøre i forbindelse med neste kommuneplanrevisjon.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger vekt på at det i planbestemmelsene er lagt inn en rekkefølgebestemmelse om at utbygging av detaljhandel i område N1 og utbygging i område N2 ikke kan skje før ny rv 3/25 er ferdig bygd på strekningen Omangsvollen – Elverum med toplanskryss ved Ånestad. Dette er en viktig forutsetning for å kunne godkjenne områdene.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-16 godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet nytt næringsområde Ånestad N2 og bestemmelser om detaljhandel i eksisterende næringsområde Ånestad N1 i kommuneplanens arealdel for Løten 2015-2026, i samsvar med kommunens vedtak av 6. april 2016.

Kommunen er gjort kjent med vedtaket gjennom kopi av dette brevet. For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.
 

Med hilsen

Jan Tore Sanner

 

Kopi:
Hedmark fylkeskommune
Klima- og miljødepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Løten kommune
Samferdselsdepartementet