Midtre Gauldal kommune - innsigelse til reguleringsplan for Fredheim sør med Fredheim park - vedtak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Midtre Gauldal kommunes vedtak av detaljregulering for Fredheim sør med Fredheim park. Det tas inn en ny rekkefølgebestemmelse med krav om at det settes opp et minimum 1 meter høyt gjerde mot jernbanen før park og turveg tas i bruk. Bane NORs innsigelse med krav om et 1,8 meter høyt gjerde tas ikke til følge.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har 1. juni 2016 oversendt reguleringsplan for Fredheim sør med Fredheim park i Midtre Gauldal kommune for endelig avgjørelse i departementet på grunn av en uavklart innsigelse fra Bane NOR.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Midtre Gauldal kommunes vedtak av detaljregulering for Fredheim sør med Fredheim park. Det tas inn en ny rekkefølgebestemmelse med krav om at det settes opp et minimum 1 meter høyt gjerde mot jernbanen før park og turveg tas i bruk. Bane NORs innsigelse med krav om et 1,8 meter høyt gjerde tas ikke til følge.

Bakgrunn for saken

Kommunen satte i januar 2016 i gang arbeidet med detaljregulering for Fredheim sør med Fredheim park. Formålet med reguleringsplanen er å omregulere et område fra bensinstasjon til offentlig tjenesteyting for å kunne bygge storkjøkken ved Midtre Gauldal helsesenter. Det aktuelle parkområdet inngår i en eldre reguleringsplan for Fredheim–Svartøymoen. Planforslaget er i samsvar med kommunedelplan for Støren 2014–2026, med unntak av adkomstarealer og areal for renovasjonsanlegg. Planområdet er knapt 10 daa.

Jernbaneverket (nå Bane NOR) fremmet innsigelse i planen, slik det går fram av samordnet uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert 6. juni 2016. Begrunnelsen for innsigelsen er gitt i brev datert 26. mai 2016. Jernbaneverket mener det er behov for sikringstiltak mellom jernbanen og planlagt park og gangareal for å forebygge uønskede hendelser som følge av ulovlig opphold i eller ved jernbanesporet. Jernbaneverket krever derfor at det tas inn en planbestemmelse med krav om oppsetting av 1,8 m høyt gjerde langs jernbanen, og at plasseringen av gjerdet skal avklares med Jernbaneverket/Bane NOR.

Midtre Gauldal kommune ønsket å imøtekomme innsigelsen med en utvidelse av planområdet som muliggjør at gjerdet plasseres et stykke ned i skråningen mot jernbanen. Hensikten med dette var å unngå å redusere de visuelle kvalitetene og særlig utsikten fra parken. Jernbaneverket kunne ikke godta denne løsningen, og mente gjerdet måtte stå i eiendomsgrensen. Kommunestyret fattet vedtak i saken 19. januar 2017 uten å imøtekomme innsigelsen.

Mekling ble gjennomført 4. april 2017, uten at partene kom til enighet. Flere alternativer ble drøftet, inkludert en løsning med et lavt gjerde på skråningstoppen og et høyere gjerde lenger ned.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag tilrår i sin oversendelse at innsigelsen fra Bane NOR imøtekommes. Samtidig peker fylkesmannen på at det i denne saken burde vært mulig å finne en løsning lokalt, og viser til at kommunen har søkt å finne alternative løsninger.

Møte og befaring ble gjennomført 7. september 2017 med representanter fra Midtre Gauldal kommune, Bane NOR, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Jernbanedirektoratet, Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Samferdselsdepartementet tilrår i uttalelse datert 9. oktober 2017 at innsigelsen fra Bane NOR ikke tas til følge. Samferdselsdepartementet kan ikke se at det er tilstrekkelig godtgjort at et 1,8 meter høyt gjerde i dette konkrete tilfellet vil gi vesentlig høyere sikkerhet enn et gjerde med 1 meters høyde. Samferdselsdepartementet legger vekt på at tilgrensende boligområde med lavblokker nord for parken kun har et 1 meter høyt gjerde mot jernbanen og at gjerde mangler helt på tilgrensende område i sør. Samferdselsdepartementet peker for øvrig på at Bane NOR kan vurdere sette opp et 1,8 meter høyt gjerde lenger ned i skråningen/nærmere sporet og eventuelt vurdere ekstra skilting for å unngå ulovlig ferdsel.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Innsigelsene til reguleringsplan for Fredheim sør med Fredheim park behandles etter plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd. Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjør om innsigelsen skal tas til følge, og kan i den forbindelse gjøre de endringer i reguleringsplanen som finnes påkrevd.

Planprosesser etter plan- og bygningsloven skal sikre at oppgaver og interesser i et område ses i sammenheng gjennom samordning og samarbeid mellom blant andre sektor­myndigheter og kommunene. Dette forutsetter at alle parter er innstilte på dialog og medvirker til gode helhetsløsninger. Samferdselsdepartementet peker i sin uttalelse på at denne saken burde vært løst lokalt gjennom dialog mellom Bane NOR og kommunen, det samme gjør fylkesmannen i oversendelsesbrevet. Kommunal- og moderniserings­departementet er enig i dette. Det er et mål at flest mulig saker skal løses lokalt, og departementet mener det burde vært mulig å komme fram til et godt kompromiss i denne saken.

Sikkerhet langs jernbanen og i andre fareområder er et viktig ansvarsområde både for aktuelle statlige myndigheter og for kommunene. Dette ble ikke vurdert i risiko- og sårbarhetsanalysen som er utarbeidet for planområdet. Det er i utgangspunktet en saksbehandlingsfeil, men temaet har nå blitt grundig belyst gjennom innsigelsen fra Jernbaneverket/Bane NOR og i oppfølgingen av denne. Bane NOR ble heller ikke varslet i oppstarten av planarbeidet, noe som også er i strid med kravene i plan- og bygningsloven. Dette har ikke fått vesentlige følger i denne saken.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener kommunens ønske om å gjøre parken attraktiv og ivareta utsikten er legitime hensyn, men vil samtidig understreke at slike hensyn ikke kan gå på sikkerheten løs. Det er etter departementets vurdering ikke tvil om at det er behov for sikringstiltak mellom sentrumsområder og jernbaneområder. Hvilken type sikringstiltak det er behov for og hvordan de skal utformes, må bygge på en vurdering av situasjonen på det enkelte sted. Sikring langs jernbanen bør etter departementets syn bygge på en samlet vurdering av hele sporområdet gjennom Støren.

Isolert sett er det ingen tvil om at et 1,8 meter høyt gjerde gir bedre sikring mot uønsket ferdsel i sporområdet enn et 1 meter høyt gjerde, og særlig når det ligger snø på bakken. I denne saken mener departementet det fremstår som lite hensiktsmessig med et 1,8 meter høyt gjerde på en kort strekning, mens gjerdet på naboeiendommen i nord kun er 1 meter høyt og i sør mangler helt. Departementet viser til at den aktuelle parken inngår i vedtatt kommunedelplan og i tidligere godkjent reguleringsplan der det, så langt departementet kjenner til, ikke er stilt krav om gjerde langs jernbanen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet følger derfor Samferdselsdepartementets råd i saken. Dette innebærer at Bane NORs innsigelse med krav om et 1,8 meter høyt gjerde i plangrensen ikke tas til følge. Det tas imidlertid inn en ny rekkefølgebestemmelse i planen som sikrer at det settes opp et minimum 1 meter høyt gjerde langs plangrensen mot jernbanen før park og turveg tas i bruk. Dette er ikke til hinder for at Bane NOR kan sette opp et høyere gjerde lenger ned mot sporområdet eller vurdere andre sikringstiltak som ekstra skilting.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet detaljregulering for Fredheim sør med Fredheim park i samsvar med vedtak i Midtre Gauldal kommunestyre 19. januar 2017, med følgende endring:

  • Det tas inn en rekkefølgebestemmelse som nytt punkt 8.4 «Gjerde» i planbestemmelsene. Den skal lyde: «Før det gis brukstillatelse for tiltak innenfor o_OT og o_PA skal det være satt opp et gjerde med høyde minimum 1 m langs hele plangrensa mot jernbanen.»

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Midtre Gauldal kommune er gjort kjent med departementets vedtak ved kopi av dette brevet. Departementet forutsetter at kommunen endrer plandokumentene i samsvar med vedtaket og at den endelige planen kunngjøres på vanlig måte.
 

Med hilsen 

Jan Tore Sanner

 

Kopi:
Bane NOR SF
Jernbanedirektoratet
Midtre Gauldal kommune
Samferdselsdepartementet
Statens jernbanetilsyn
Sør-Trøndelag fylkeskommune