Nome kommune – innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan (detaljregulering) for Kastet industriområde, slik at det åpnes for den type handel som kommunen har vedtatt. Innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen tas dermed ikke til følge

Saken er oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved fylkesmannens brev 13. januar 2017, til behandling etter plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan (detaljregulering) for Kastet industriområde, slik at det åpnes for den type handel som kommunen har vedtatt. Innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen tas dermed ikke til følge.

Bakgrunn for saken

Forslag til detaljregulering for Kastet industriområde ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 28. mai 2015. Planen erstatter tidligere reguleringsplan. Området for forretning utvides med sikte på etablering av en Europris-forretning.

Telemark fylkeskommune fremmetinnsigelse til reguleringsplanen i brev 2. juli 2015. Innsigelsen begrunnes med at forslaget ikke tar tilstrekkelig hensyn til bestemmelsene om handel i regional plan for samordnet areal og transport for Telemark. I den regionale planen pkt. 8.2 er det gitt regional planbestemmelse, der det framgår at det utenfor sentre kun er tillatt med etablering av handel med et samlet bruksareal på inntil 800 m2. Hensikten med bestemmelsen er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk, for å unngå en utvikling som fører til byspredning og bilavhengighet. Det er unntak for plasskrevende varegrupper definert som biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og større byggevarer, samt utsalg fra hagesentre og planteskoler. Fylkeskommunen viser til at definisjonen for plasskrevende varer i regulerings­bestemmelsene er endret i forhold til regional plan, ved at ordet "større" er utelatt fra byggevarer, og "møbler" er satt inn. Med disse endringene åpnes det for detaljvarehandel på Kastet, noe som etter fylkeskommunens mening ikke er i tråd med regional plan. Fylkeskommunen viser til at Europris er rubrisert som detaljvarehandel.

Fylkesutvalget vedtok innsigelsen i møte 27. august 2015. De ønsker å støtte planer og tiltak som fremmer en robust og bærekraftig utvikling av tettsteder i Nome. De mener planen må bringes i tråd med de føringer for handelsetableringer som er gitt i regional plan for samordnet areal og transport for Telemark.

Fylkesmannen i Telemark fremmet innsigelse 7. juli 2015. Innsigelsen begrunnes med at planen åpner for handel ut over det som er definert som plasskrevende varer i regional planbestemmelse i den regionale planen for areal og transport for Telemark. I brevet fra fagavdelingen 24. juni 2015 vises det til at reguleringsbestemmelsene åpner for arealkrevende varer. Bestemmelsene er for en stor del i tråd med definisjonen av plasskrevende varer i regional plan, men "større" er utelatt fra byggevarer og møbler er tatt med. Fylkesmannen mener en Europris-butikk ikke vil være i tråd med definisjonen av plasskrevende varer i regional planbestemmelse.

Nome kommunestyre vedtok reguleringsplanen 10. september 2015.  Det ble vedtatt endring i reguleringsbestemmelsene pkt. 1.2.2. a som gjelder område F1, mens formuleringen i pkt. 1.2.3. a for område F2 ikke ble endret. Av saksframstillingen framgår at kommunen mener Kastet er et passende område for blant annet forretninger og butikker som trenger mer plass enn det finnes i Ulefoss sentrum. I dag er det stor handelslekkasje mot Bø og Skien, og etablering av en Europris-butikk på Kastet kan til en viss grad dempe denne handelslekkasjen. Butikken vil ha ca 1400-1500 m2 for salg av en stor andel plasskrevende og volumstore varegrupper, og det vises til eksempler som trampoliner, møbler og sykler.

Mekling i saken fant sted 16. september 2016, men det ble ikke enighet.

Kommunestyret opprettholdt planvedtaket 6. oktober 2016 og vedtok å sende saken til departementet for endelig avgjørelse. I kommunens oversendelsesbrev 30. november 2016 pekes det på at det i planområdet er et byggevarehus, en byggentreprenør og en maskinentreprenør, og etter at Europris er etablert vil det ikke være plass til flere bygg på området. Kommunen kan ikke se at dette kommer i konflikt med tidligere kjøpesenterforskrift som den regionale planen har erstattet. Kommunen mener kjøring 2,5 mil til Bø eller 3-4 mil til Skien/Porsgrunn ikke er miljøvennlig. Kommunen viser til at Europris er et multivare-segment, og mener definisjonen av plasskrevende varer i den regionale planen er for snever og lite på høyde med dagens varehandel og handelskonsept. En Europris-forretning krever et areal på 4-5 dekar til bygning, parkering og varelevering, og det er arealer som ikke er tilgjengelig i Ulefoss sentrum. Kommunen mener Europris vil bidra til attraktiv utvikling og styrking av handel og lokale arbeidsplasser, som kommunen ser som en bærekraftig utvikling, og som kommunestyre, handelsstand og lokalsamfunn i stor grad stiller seg bak.

Advokat Johan Nyrerød Spiten har i brev 6. desember 2016 gitt kommentarer på vegne av Handelsbygg Holding AS, som representerer utbygger.

Fylkeskommunen ga supplerende uttalelse i brev 21. desember 2016. Det pekes blant annet på at dersom det gis klarsignal for detaljvarehandel på Kastet, vil det ikke kunne være en restriktiv politikk overfor liknende etableringer andre steder i fylket. Dette vil tappe tettstedene i fylket for aktivitet, og målsettingene i den regionale planen vil bli svært vanskelige å nå.

Fylkesmannen anbefaler i brevet til departementet 13. januar 2017 at innsigelsene tas til følge. Fylkesmannen viser til at den regionale planen for Telemark, som har avløst den nasjonale kjøpesenterstoppen, har som mål å styrke by- og tettstedssentrene og legge til rette for miljøvennlige transportvalg. Kastet ligger utenfor Ulefoss sentrum og vil bli bilbasert.

Befaring og møte ble holdt 1. mars 2017 med deltakere fra kommunen, fylkesmannen, fylkeskommunen, forslagsstiller og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Denne saken behandles etter plan- og bygningsloven 2008. Etter lovens § 5-4 første ledd kan berørt statlig og regionalt organ fremme innsigelse i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. Etter § 12-13 andre ledd avgjør departementet om innsigelsen skal tas til følge, og departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Det er innsigelser fra fylkesmannen og fylkeskommunen knyttet til området for forretning i reguleringsplan for Kastet industriområde, som ligger ca 1,5 km utenfor Ulefoss sentrum. Uenigheten gjelder hvilken type handel som skal tillates i reguleringsbestemmelsene for forretningsområdet. Departementet skal ta stilling til om bestemmelsene kan godkjennes med de formuleringene kommunen har vedtatt. Området for forretning er på plankartet delt inn i områdene F1 og F2. Område F1 er utbygd blant annet med et byggevarehus, mens det for område F2 er planlagt en Europris-forretning på ca 1500 m2. Det er bestemmelsene for område F2 det er uenighet om.

Handelsetableringer i Nome kommune styres av regional plan for samordnet areal og transport for Telemark 2015-25, som trådte i kraft 1. januar 2015. Planen inneholder en regional planbestemmelse med forbud mot store handelsetableringer utenfor sentrumssonen, som er inntatt i pkt. 8.2 i planen. Her er det fastsatt følgende bestemmelse:
"Utenfor sentrum av fylkes-, region-, kommune- og lokalsentra er det kun tillatt med utviding eller etablering av handelsverksemd(er) med eit samla bruksareal på inntil 800 kvm.

Plasskrevande varegrupper
Forbudet gjeld ikkje handelsverksemd der den dominerande delen av vareutvalet er plasskrevande dersom desse lokaliserast i randsonen til eit senter. Dette gjeld bilar, båtar landbruksmaskiner, trelast og større byggevarer, samt utsalg frå hagesentre og planteskular."

Som det framgår er det fastsatt en arealgrense på 800 m2 for handelsetableringer utenfor sentre, med unntak for plasskrevende handel. Kastet ligger ca 1,5 km utenfor Ulefoss sentrum, og det planlegges en Europris-forretning på nærmere 1500 m2 i tillegg til eksisterende byggevareforretning mv.

Reguleringsbestemmelser pkt. 1.2.3 a for område F2 lyder slik:
"På området kan det oppføres bygg og anlegg for salg arealkrevende varer som byggevarer, møbler, samt salg fra hagesenter/planteskole."

Reguleringsbestemmelsen er ikke i samsvar med den regionale planbestemmelsen. Formuleringen "arealkrevende varer" er benyttet istedenfor "plasskrevende varer", og formuleringen "som" viser at det ikke er uttømmende definert hvilke varetyper som omfattes. Den konkrete angivelsen av varetyper avviker dessuten noe fra den regionale planbestemmelsen. Etter departementets oppfatning vil ikke vareutvalget til Europris kunne anses som plasskrevende varer etter den definisjonen som er gitt i den regionale planbestemmelsen.

Den regionale planbestemmelsen avløser rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre fra 2008. I den rikspolitiske bestemmelsen er det gitt nasjonale mål for handelsetableringer. Formålet med bestemmelsen er å legge til rette for en sterkere regional samordning av politikken for etablering og utvidelse av større kjøpesentre. Hensikten er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og transportvalg.

Formålet med den regionale planen for Telemark framgår av pkt. 8. Her står det at formålet er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere adkomst for de som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling.

Målsettingene i den regionale planen for Telemark samsvarer godt med de nasjonale målene som er gjengitt foran, og er samtidig tilpasset Telemark fylke. Departementet ser det som viktig at disse målene generelt sett følges opp i den kommunale planleggingen. Spørsmålet er om det i denne konkrete saken foreligger spesielle forhold som gjør at det kan åpnes for å fravike den regionale planbestemmelsen i dette tilfellet.

Departementet viser til at det gjelder bygging i et område der det fra før er et byggevarehus m.v., der det etter den regionale planbestemmelsen kun kan etableres handel med plasskrevende varer. Selv om vareutvalget til Europris ikke er å anse som plasskrevende varer, er det en forretning som krever en bygningsflate, parkerings- og vareleveringsareal på 4-5 dekar. Det er et areal med en størrelse som det er vanskelig å finne plass til i Ulefoss sentrum. Kastet ligger bare ca 1,5 km fra Ulefoss sentrum, og en forretning her vil kunne føre til at det blir mindre kjøring til Bø eller Skien. Departementet peker også på at det er etablert boligfelt i nærheten av planområdet, og at det i kommunedelplanen for Ulefoss er lagt inn flere nye boligområder i rimelig nærhet.

Ut fra en helhetsvurdering har departementet kommet til at reguleringsplanen kan godkjennes slik at det åpnes for den type handel kommunen har vedtatt.

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet som gjelder naturmangfold, og vurderingen skal framgå av vedtaket. Departementet viser til at fylkesmannen i oversendelsesbrevet 13. januar 2017 har opplyst at reguleringsområdet ligger på en steinfylling der utbygging ikke innebærer konflikter i forhold til naturmangfold.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nome kommunestyre sitt vedtak 6. oktober 2016 om reguleringsplan for Kastet industriområde.

For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 12-12 siste ledd.
 

Med hilsen

Jan Tore Sanner

 

Kopi:
Nome kommune
Telemark fylkeskommune
Advokat Johan Nyrerød Spiten, advokatfirmaet Thommesen AS