Selbu kommune – innsigelser til kommuneplanens arealdel 2014–2024 – vedtak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område 56 ved Østrungen til fritidsbebyggelse, område 29/75 Tømra til kombinert formål bolig- og fritidsbebyggelse og områdene 168 Selbustrand indre, 153/167/179 Fuglem/Solem, 89/110/165 Øverbygda/Rolset og 106/161 Vikvarvet til spredt boligbebyggelse. Departementet gjør samtidig endringer i planbestemmelsene til områdene for spredt boligbebyggelse. Av hensyn til reindriften godkjenner ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet fritidsboligområde 8 Åtollen, og området videreføres som landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområde (LNFR).

Kommuneplanens arealdel for Selbu kommune er, i brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert 18. januar 2017, sendt departementet for behandling etter plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd. Bakgrunnen er at fylkesmannen som reindriftsmyndighet og Statens vegvesen har innsigelser til flere områder som er satt av til bolig- og fritidsbebyggelse i planen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område 56 ved Østrungen til fritidsbebyggelse, område 29/75 Tømra til kombinert formål bolig- og fritidsbebyggelse og områdene 168 Selbustrand indre, 153/167/179 Fuglem/Solem, 89/110/165 Øverbygda/Rolset og 106/161 Vikvarvet til spredt boligbebyggelse. Departementet gjør samtidig endringer i planbestemmelsene til områdene for spredt boligbebyggelse. Av hensyn til reindriften godkjenner ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet fritidsboligområde 8 Åtollen, og området videreføres som landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområde (LNFR).

Bakgrunn for saken

Arbeidet med kommuneplanens arealdel 2014–2024 for Selbu kommune ble vedtatt igangsatt 15. september 2009. Kommunestyret vedtok planen 16. juni 2014, med unntak for et større antall områder det var knyttet innsigelser til. Etter dette ble det arbeidet administrativt med planen fram til mekling 27. august 2015. Kommunen fattet nytt vedtak 27. juni 2016. Etter vedtaket gjenstod sju områder med innsigelser som må avklares i departementet.

Fylkesmannen i Sør Trøndelag har som reindriftsmyndighet innsigelser til to områder for fritidsbebyggelse: område 8 Åtollen ved Hersjøen og område 56 ved Østrungen. Innsigelsene ble opprinnelig fremmet av Områdestyret for reindrift i Sør-Trøndelag og Hedmark i vedtak 24. juni 2013, men reindriftsmyndigheten er fra 1. januar 2014 overført til fylkesmannen. Område 8 Åtollen ligger innenfor viktige beiteområder for Saanti sijte (Essand reinbeitedistrikt). Område 56 ved Østrungen ligger i sin helhet innenfor en 5 km buffersone fra et kjerneområde for reinen, med vårbeite og kalvingsland rundt fjellet Bringen, i Gåebrien sijte (Riast/Hyllingen reinbeitedistrikt).

Områdestyret har vist til Miljøverndepartementets vedtak 22. mai 2006 av kommuneplan for Selbu 2003–2014. Departementet kom i sitt vedtak til at det ikke kunne godkjennes ny hyttebygging, herunder fortetting av eksisterende hytteområder, innenfor Essand reinbeitedistrikt. Miljøverndepartementet kom også til at områder nærmere enn 5 km fra Riast/Hyllingen reinbeitedistrikt ikke kunne godkjennes, på grunn av fare for økt ferdsel inn mot de sårbare kalvingsområdene ved Bringen.

Statens vegvesen region midt har innsigelse til boligdelen av et område avsatt til kombinert formål bolig- og fritidsbebyggelse og fire områder som er satt av til spredt boligbebyggelse. I uttalelse 2. juli 2013 hadde Statens vegvesen innsigelse med krav om utredninger av hvilke konsekvenser den planlagte boligbyggingen i Selbu vil få for trafikk, trafikksikkerhet og tilbudet til myke trafikanter. Statens vegvesens endelige uttalelse ble sendt 23 september 2015, etter at de hadde mottatt tilleggsutredningene fra kommunen tidligere samme måned. I brevet har Statens vegvesen flere innsigelser, hvorav følgende er uavklart:

 • Boligdelen av 29/75 Tømra (kombinert formål bolig- og fritidsbebyggelse) ut fra statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Boligene vil ligge langt fra skole, butikk og andre tjenestetilbud, fylkesvegen vil bli transportåre for de fleste daglige gjøremål og det vil bli behov for skoleskyss.
 • 168 Selbustrand Indre (spredt boligbebyggelse) ut fra hensynet til trafikksikkerhet. Statens vegvesen stiller derfor krav om reguleringsplan, der trafikksikre alternativer til bruk av fylkesvegen må utredes.
 • Område 153/167/179 Fuglem/Solem (spredt boligbebyggelse) ut fra hensynet til trafikksikkerhet. Det mangler gang- og sykkelveg, samtidig som det er høy fart på fylkesvegen gjennom området. Statens vegvesen mener derfor enhver boligetablering i området vil medføre økt risiko for trafikkulykker.
 • 89/110/165 Øverbygda/Rolset (spredt boligbebyggelse) ut fra statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging samt mangel på trafikksikre alternativ for myke trafikanter. Kommunen har heller ikke spesifisert antall boliger.
 • 106 og 161 Vikvarvet (spredt boligbebyggelse) fordi kommunen ikke har angitt antall boliger og det ikke er sikret etablering av trafikksikker skoleveg før områdene bygges ut. Området vil bli bilbasert, i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Statens vegvesen krever at det utarbeides reguleringsplan for områdene, med rekkefølgebestemmelser om trafikksikker skoleveg.

Mekling ble gjennomført 27. august 2015 med Selbu kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og fylkesmannen som miljøvernmyndighet, landbruksmyndighet og reindriftsmyndighet. Det ble meklet om totalt 62 områder, og etter meklingen gjenstod innsigelse til to områder for fritidsbebyggelse fra fylkesmannen som reindriftsmyndighet. Det ble ikke meklet om innsigelsene fra Statens vegvesen, ettersom kommunen ikke ønsket dette. Fylkesmannen fremmet i brev 16. november 2016 et forslag til løsning på enkelte av innsigelsene fra Statens vegvesen, men kommunen imøtekom ikke forslaget.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag anbefaler i sin oversendelse at alle innsigelsene imøtekommes ved at område 8 Åtollen (ved Hersjøen), område 56 ved Østrungen, boligdelen av område 29/75 på Tømra, område 89/110/165 i Øverbygda/Rolset og område 153/167/179 ved Fuglem/Solem tas ut av planen. For områdene 106 og 161 i Vikvarvet anbefaler fylkesmannen at innsigelsen imøtekommes ved at det tas inn rekkefølgekrav om gang- og sykkelveg, og for område 168 på Selbustrand indre ved at det tas inn reguleringsplankrav hvor trafikksikre løsninger ivaretas.

Møte og befaring ble gjennomført 9. mars 2017 med representanter fra Selbu kommune, fylkesmannen, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Samferdselsdepartementet var ikke representert.

I etterkant av befaringen fortsatte Selbu kommune og Statens vegvesen dialogen, med møte 29. mars 2017. Kommunen behandlet konklusjonene fra møtet i meklingsutvalget 3. mai 2017. Statens vegvesen og kommunen har følgende tilrådninger:

 • 29/75 Tømra: Statens vegvesen tilrår at området settes av til fritidsbebyggelse, og at boligformålet tas ut av planen. Kommunen holder fast ved at området skal være til kombinert formål bolig- og fritidsbebyggelse.
 • 168 Selbustrand indre: Statens vegvesen mener det må stilles krav om trafikksikker løsning. Kommunen mener et trafikksikkert alternativ allerede finnes, men godtar å legge et slikt krav inn som rekkefølgebestemmelse i kommuneplanens arealdel.
 • 153/167/179 Fuglem/Solem: Statens vegvesen tilrår at området tas ut av planen. Kommunen tilrår at det kan bygges inntil fire boliger uten reguleringsplan, mens flere boliger vil utløse krav om reguleringsplan.
 • 89/110/165 Øverbygda/Rolset: Statens vegvesen tilrår at saken løses ved at det settes et tak på 2–4 boliger i området. Kommunen tilrår at det kan bygges inntil fire boliger uten reguleringsplan, mens flere boliger vil utløse krav om reguleringsplan.
 • 106 og 161 Vikvarvet: Statens vegvesen og kommunen er enige om at det kan tas inn en bestemmelse om sikker adkomst for myke trafikanter til det nederste feltet (161), for eksempel en utvidet vegskulder. Statens vegvesen tilrår at det stilles krav om reguleringsplan. For det øverste feltet (106) tilrår Statens vegvesen at det settes en grense på 2–4 boliger. Kommunen tilrår at det kan bygges inntil fire boliger uten reguleringsplan, mens flere boliger vil utløse krav om reguleringsplan.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) tilrår i brev datert 25. april 2017 at innsigelsen til område 8 Åtollen (ved Hersjøen) tas til følge. Dette området befinner seg innenfor hensynssone reindrift fastlagt i kommuneplanens arealdel, og gis middels negativ konsekvensgrad i konsekvensutredningen. Når det gjelder område 56 ved Østrungen, tilrår LMD at innsigelsen ikke tas til følge. Området er lite, det ligger utenfor hensynssone reindrift, i nærheten av infrastruktur og andre hytter, og en utbygging antas ikke å øke ferdselen inn i kalvingsområdene i den mest sårbare perioden. 

Samferdselsdepartementet (SD) har uttalt seg i brev datert 22. juni 2017, der de skriver at noe spredt bebyggelse må kunne aksepteres ut fra nasjonale føringer og kommunens ønske om å styrke eksisterende grendestruktur. SD peker på at det er lagt opp til tre ganger så mange boliger som det beregnede behovet, og at en stor andel av dette er spredt utbygging. Ut fra dette mener SD at de boligområdene som i minst grad støtter opp om eksisterende grendestruktur bør tas ut av planen, og at områdene som ligger nærmere skole/barnehage/ dagligvare bygges ut først. SD tilrår at:

 • For 29/75 Tømra tillates både bygging av boliger og fritidsboliger.
 • For 168 Selbustrand indre legges Statens vegvesens og Selbu kommunes enighet i etterkant av befaringen til grunn.
 • 153/167/179 Fuglem/Solem og 89/110/165 Øverbygda/Rolset tas ut av kommuneplanens arealdel. Noen få boliger kan likevel aksepteres uten krav om reguleringsplan.
 • For 106 og 161 Vikvarvet legges Statens vegvesens og Selbu kommunes enighet i etterkant av befaringen til grunn. Det skal etableres en bred skulder fra nedre felt (161) og ned til fylkesvegen og eksisterende busslomme. De nye boligene bør i all hovedsak legges til dette feltet. Noen få boliger kan likevel aksepteres på øvre felt (106) uten krav om reguleringsplan.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Innsigelsene til kommuneplanens arealdel 2014–2024 for Selbu kommune behandles etter plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) avgjør om innsigelsene skal tas til følge, og kan i den forbindelse gjøre de endringer i kommuneplanens arealdel som finnes påkrevd. I denne saken avgjør departementet om de foreslåtte områdene for bolig- og fritidsbebyggelse i så stor grad er i strid med nasjonale og viktige regionale interesser at kommunens vedtak må settes til side.

Områder for fritidsbebyggelse
I meld. St. 18 (2016–2017) Berekraftige byar og sterke distrikt står det at «I kommuneplanen bør kommunane ta stilling til omfanget av hytteutbygging, langsiktige utbyggingsgrenser, miljøkriterium og næringsutvikling. I fjell- og utmarksområde er det viktig å avgrense utbygginga mot natur- og friluftsområde og eksisterande næringar som landbruk og reindrift.» I nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging fra 2015 forventer regjeringen at kommunenes planlegging «… sikrer reindriftens arealer, samtidig som hensynet til reindriften veies opp mot andre samfunnsinteresser.»

Selbu kommune har satt av store arealer til fritidsbebyggelse, og har i dag ca. 1770 fritidsboliger. Av planbeskrivelsen går det fram at det til sammen er ca. 500 ledige, byggeklare tomter for fritidsbebyggelse i tidligere vedtatte planer. I tillegg er det foreslått 800 nye tomter i den nye arealdelen, som kommunen skriver at de har forsøkt å styre til eksisterende områder. Til sammen vil kommunen ha ca. 1300 ledige hyttetomter. Kommunen skriver likevel at den «… ikke [vil] øke antallet ledige hyttetomter, men gjøre det lettere å fordele på grunneiere som er interessert i å utvikle hytteområdet sitt. Det er fastsatt et antall hyttetomter for de konkrete hytteområdene som skal fordeles på de tidligere godkjente og fremtidige arealene for fritidsbebyggelse.»

Dette er fulgt opp i bestemmelsene punkt 6, der det står: «Innfor sone HA og HB kan det maksimalt detaljreguleres 265 nye fritidsboliger i byggeområdene avsatt til formålet.» Disse er fordelt på fire underområder, herunder Østrungen og tilgrensende arealer med 60 fritidsboliger og Hersjøen–Åtollen og tilgrensende arealer med 75 fritidsboliger. KMD mener det er uheldig at det settes av store arealer til fritidsboliger, samtidig som det hverken er realistisk eller meningen at alle skal bygges ut i planperioden. Dette gir liten grad av forutsigbarhet for andre interesser, som reindriften. Generelt bør det ikke settes av mer arealer til et formål enn det er behov for innenfor planperioden.

LMD tilrår at innsigelsen til område 56 ved Østrungen ikke tas til følge. LMD skriver at: «Området er lite, det ligger utenfor reindriftens beiteområder, utenfor hensynssone reindrift og helt i ytterkant av en "buffersone" på 5 km som ble etablert i en innsigelsessak i 2006. LMD mener en bør se hen til topografi, som tilsier lite trafikk fra hytteområdene mot kalvingsområdene bak Bringen. I tillegg er det i den mest sårbare perioden nokså uframkommelig i fjellet pga vårløsningen. Konsekvensutredningen konkluderer med "liten negativ konsekvens".»

KMD mener det er viktig å unngå utbygging som kan medføre unødige forstyrrelser av reinen i sårbare perioder. Det foreslåtte hytteområdet ligger imidlertid nær eksisterende, større hytteområder ved Østrungen, som er ett av de områdene kommunen ønsker å videreutvikle. Hytteområdet er altså i samsvar med kommunens overordnede strategi for fritidsbebyggelse. Området ligger også utenfor reindriftsområdene. Terrengforholdene og hytteområdets størrelse og lokalisering tilsier at det er liten fare for økt ferdsel til kalvings- og vårbeiteområdene ved Bringen i den sårbare perioden om våren. Dette samsvarer med konklusjonen i konsekvensutredningen, der område 56 gis «liten negativ konsekvens». KMD støtter derfor LMDs vurdering av område 56 ved Østrungen, og tar ikke innsigelsen til følge.

LMD tilrår at innsigelsen til område 8 Åtollen ved Hersjøen tas til følge. LMD skriver at: «I følge informasjon framkommet under befaringen, gir området plass for 14-15 hytter. Området ligger innenfor hensynssone reindrift som kommunen selv har fastsatt, og kommer i konflikt med vårbeite 2, høstbeite 1 og 2 samt vinterbeite 2. Områdes gis middels negativ konsekvensgrad i konsekvensutredningen. Området ligger høyt (over kote 500), og inn mot et platå. Selv om ferdselen er godt kanalisert av stier og løyper, vil hyttebygging såpass høyt oppe trolig initiere økt ferdsel inn i områder som er sårbare i forhold til reindriftsnæringens interesser. LMD mener de ledige tomtene som ligger utenfor hensynssonen bør utnyttes før en vurderer nye.»

KMD er enig i LMDs vurdering av at det ikke bør tillates ytterligere hytteutbygging i område 8 Åtollen, og tar derfor området ut av kommuneplanen. Området ligger innenfor hensynssone reindrift og det er overveiende sannsynlig at det vil gi økt ferdsel inn i viktige beiteområder for reinen. Med det store antallet ledige hyttetomter som er i Selbu, kan departementet ikke se at det er gode argumenter for å legge ut nye tomter i sårbare områder.

Områder for boligbebyggelse
Av statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging går det fram at planleggingen blant annet skal bidra til å redusere transportbehovet, legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer, fremme god trafikksikkerhet og helse, miljø og livskvalitet. Retningslinjene gjelder for hele landet, men praktiseringen skal tilpasses regionale og lokale forhold: «I områder med lite utbyggingspress, og hvor lokale myndigheter vurderer det som nødvendig for å øke attraktiviteten for bosetting, kan det planlegges for et mer differensiert bosettingsmønster.»

I planbeskrivelsen skriver kommunen at befolkningstallet i Selbu har vært stabilt på rundt 4000 innbyggere, med en forventet befolkningsvekst i planperioden til 4193 innbyggere i 2023. Kommunen har beregnet at det er behov for minst 220 boligtomter i planperioden. Kommunen ønsker at det til enhver tid skal være et godt og variert boligtilbud som er i samsvar med innbyggernes og tilflytternes ønsker. Kommunen vil gi muligheter for miljøriktig boligbygging i hele kommunen, og ønsker å utvikle eksisterende boligområder slik at etablert infrastruktur utnyttes.

Boligdelen av 29/75 Tømra (kombinert formål bolig- og fritidsbebyggelse): KMD vurderer at området vil bli bilbasert, men mener hensynet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging alene ikke bør være til hinder for at det også kan bygges ut med boliger i området. Kommunen har vist til at området er tatt inn i arealdelen for å kunne tillate bruksendringer fra fritidsbolig til bolig og for å legge til rette for boliger med store tomter. Alternativet til at dette styres gjennom plan, er at det søkes om bruksendring gjennom dispensasjon. KMD mener det er bedre at utbyggingen styres gjennom reguleringsplan, slik det er stilt krav om. KMD tar derfor ikke innsigelsen fra Statens vegvesen til følge. I bestemmelsene punkt 5.3 er det fastsatt at endelig antall nye boliger og fritidsboliger avklares i reguleringsplan, og KMD legger ut fra ovennevnte til grunn at området skal ha en forsiktig utbygging.

168 Selbustrand indre (spredt boligbebyggelse): KMD mener området har en god lokalisering nær skole og barnehage, men at området ut fra størrelse og nærhet til annen bebyggelse bør reguleres. Det stilles krav om reguleringsplan, som også skal avklare omfang av utbyggingen. Av hensyn til en trygg skoleveg tas det inn en bestemmelse om trafikksikkerhet.

153/167/179 Fuglem/Solem (spredt boligbebyggelse): Området består stort sett av gårdsbebyggelse, med noen eneboliger innimellom. Et eneboligfelt ligger ca. 1 km lenger øst. I bestemmelsene punkt 8 b er området omtalt som 167 Solemstrøa, og det er åpnet for ti boliger i planperioden. KMD mener området ikke ligger gunstig til ut fra hensyn til trafikksikkerhet og avstand til skole (ca. 6 km langs vegen). Samtidig mener departementet det må kunne tillates noe bebyggelse for å holde eksisterende grender ved like, også de som ligger et stykke unna skole og tjenestetilbud. Departementet mener det kan åpnes for spredt boligbebyggelse med inntil fire enheter i planperioden, uten krav om reguleringsplan. Departementet legger ikke opp til at antallet boliger kan økes gjennom reguleringsplan.

89/110/165 Øverbygda/Rolset (spredt boligbebyggelse): Området består av gårdsbebyggelse med eneboliger spredt innimellom. KMD vurderer at området vil bli bilbasert, men ikke mer enn andre områder for spredt boligbebyggelse i kommunen. Trafikksikkerheten gjør området særlig utfordrende, både med tanke på trygg gangveg til busstopp ved fv. 705 og videre langs fv. 705 til sentrum (ca. 4 km). KMD mener kommunen bør være forsiktig med å legge ut nye boliger i slike områder, men legger til grunn Statens vegvesens forslag til løsning. Departementet åpner derfor for spredt boligbebyggelse med inntil fire enheter i planperioden, uten krav om reguleringsplan. Departementet legger ikke opp til at antallet boliger kan økes gjennom reguleringsplan.

106 og 161 Vikvarvet (spredt boligbebyggelse): KMD vurderer at begge områdene vil bli bilbaserte, men at det i dette området er riktig å utvikle eksisterende grend. Område 161 ligger inntil eksisterende boligfelt og støtter opp under kommunens strategi. Område 106 ligger lenger opp og er ikke så gunstig lokalisert. For område 161 legger KMD enigheten mellom kommunen og Statens vegvesen til grunn. KMD mener området ut fra størrelse og lokalisering nær annen bebyggelse bør reguleres. For område 161 stilles det derfor krav om reguleringsplan, som også skal avklare omfang av utbyggingen. Av hensyn til myke trafikanter tas det inn en bestemmelse om trafikksikkerhet. For område 106 legges Statens vegvesens forslag til løsning til grunn. Departementet åpner for spredt boligbebyggelse med inntil fire enheter i planperioden, uten krav om reguleringsplan. Departementet legger ikke opp til at antallet boliger i område 106 kan økes gjennom reguleringsplan.

Vurdering etter naturmangfoldloven
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8–12 legges til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet som berører naturmangfold. I forbindelse med høringen utarbeidet kommunen en konsekvensutredning for påvirkning av landbruk, naturverdier og biologisk mangfold med vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8–12, som supplerer den opprinnelige konsekvensutredningen. Utredningen er basert på eksisterende kunnskap og viser ingen konflikter med verdifullt naturmangfold. Med bakgrunn i dette er det ikke grunn til å tro at de aktuelle områdene vil virke inn på landskap av stor regional eller nasjonal verdi og truet, nær truet eller annet verdifullt naturmangfold. Det er derfor ikke nødvendig å gjøre vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 10–12.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet område 56 ved Østrungen, 29/75 Tømra, 168 Selbustrand indre, 153/167/179 Fuglem/Solem, 89/110/165 Øverbygda/Rolset og 106 og 161 Vikvarvet i kommuneplanens arealdel for Selbu kommune 2014–2024, jf. vedtak i kommunestyret 16. juni 2014 og 27. juni 2016, med følgende endringer:

 • I bestemmelse nummer 8 tas det inn et nytt andre ledd med følgende ordlyd: «Det skal foreligge godkjent reguleringsplan før nye bygge- og anleggstiltak kan settes i gang i område 168 Selbustrand og område 161 Vikvarvet. Reguleringsplanene skal angi antallet boliger og avklare hvordan trafikksikkerheten skal løses med krav om at nødvendige tiltak er etablert før det gis brukstillatelse til nye boliger.»
 • Bestemmelse nummer 8 bokstav b endres slik at antallet boliger i område 167 Solemstrøa reduseres fra ti til fire, og det føyes til at det åpnes for fire boliger i område 89/110/165 Øverbygda/Rolset og fire boliger i område 106 Vikvarvet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke område 8 Åtollen, og området videreføres som område for landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR).

Kommunen er gjort kjent med departementets vedtak ved kopi av dette brevet. Departementet forutsetter at kommunen endrer plandokumentene i samsvar med dette vedtaket. For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.
 

Med hilsen 

Jan Tore Sanner

 

Kopi:
Landbruks- og matdepartementet
Samferdselsdepartementet
Selbu kommune
Statens vegvesen Region midt
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Sør-Trøndelag fylkeskommune