Harstad kommune - områderegulering for Sørlimarka skyte- og øvingsfelt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner områderegulering for Sørlimarka skyte- og øvingsfelt, vedtatt av Harstad kommunestyre 21. mars 2019, med endringer. Endringene innebærer at planbestemmelser om tilrettelegging for skiløype gjennom planområdet tas ut. Innsigelsen fra Forsvarsbygg og fylkesmannen tas med dette til følge.

Bakgrunn for saken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til brev fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark datert 10. mai 2019. Saken er oversendt departementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 12- 13 andre ledd, på grunn av uløste innsigelser fra Forsvarsbygg og fylkesmannen.

Kommunestyret i Harstad kommune vedtok 21. mars 2019 områderegulering for Sørlimarka skyte- og øvingsfelt. Reguleringsplanen er utarbeidet av Forsvarsbygg, i samarbeid med Harstad kommune og Kvæfjord kommune. De deler av planen som ligger i Kvæfjord kommune, ble vedtatt med rettsvirkning i 2015.  Formålet med reguleringsplanen er å sikre rammebetingelsene for driften av forsvarets arealer og anlegg i området. Når det foreligger et planvedtak med rettsvirkninger, vil Forsvarsbygg søke om tillatelse etter forurensningsloven og utarbeide flerbruksplan for området.

Oppstart av planarbeidet var 30. mai 2014, og planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret i Harstad 14. oktober 2014. Arealet er i kommuneplanens arealdel fra 2010 avsatt til landbruks-, natur og friluftsområde, med restriksjonsområde for Forsvaret og nedslagsfelt for drikkevannskilden Storvann nord.

Da planforslaget ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn 23. mars 2015, kom det inn ønsker om å få opparbeidet en preparert skiløype gjennom skytefeltet når det ikke foregår militær øving, og at planforslaget burde ta høyde for dette. Kommunestyret vedtok da å utsette sluttbehandlingen av planen, for å utrede muligheten for at det kunne gå en preparert skiløype gjennom planområdet.

Etter dette har det vært dialog mellom kommunen og Forsvarsbygg for å forsøke å finne løsninger. Et forslag ble behandlet av kommunestyret 26. april 2018. Som del av beslutningsgrunnlaget inngikk utredningene av skitraséen samt en juridisk vurdering av ansvaret ved å regulere inn en skiløype gjennom området. Planutvalget vedtok å endre planen og legge den ut til ny høring og offentlig ettersyn. Endringene bestod i bestemmelser om at det tillates etablert en skiløype gjennom området, og forbud mot skyting på enkelte fastsatte tidspunkter, som for eksempel under skoleferier. Planen ble på denne bakgrunn lagt ut til ny høring og nytt offentlig ettersyn i perioden 26. mai 2018 til 7. juli 2018.

Forsvarsbygg fremmet 21. juni 2018 innsigelse til endringene i planforslaget. Forsvarsbygg begrunner sin innsigelse med at opparbeiding av en skiløype gjennom området vil være i strid med Forsvarets behov for å sikre akseptable rammebetingelser for skyte- og øvingsfeltet. I tillegg kommer de sikkerhetsmessige aspektene. Det understrekes at endringen i planforslaget er problematisk når det foreligger en ROS-analyse som anbefaler at skiløypen legges utenfor farlig område. Forsvarsbygg mener også at foreslåtte planbestemmelser om at Forsvaret skal ha ansvar for å preparere skiløyper, og å utplassere vaktposter i skiløypa ved skyting, ikke har hjemmel i plan- og bygningsloven.

Fylkesmannen fremmet innsigelse til områdereguleringen 27. juni 2018. Fylkesmannen mener den foreslåtte skitraséen med bestemmelser ikke ivaretar sikkerheten for skiløpere. Fylkesmannen påpeker at det finnes en alternativ trasé utenfor planområdet som kan tas i bruk, og som både gir trygghet til skiløpere og sikrer den militære bruken i planområdet.

Mekling ble ikke gjennomført, da partene vurderte at det ikke var mulig å komme til enighet.

Fylkesmannen sendte saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i brev 10. mai 2019. Etter fylkesmannens vurdering vil en offentlig godkjenning av en preparert skiløype inn i et område hvor det skytes med skarp ammunisjon, medføre risiko for ulykker med potensielt svært alvorlige konsekvenser. Dette er etter fylkesmannens vurdering en uakseptabel risiko. Fylkesmannen tilrår at planen kan vedtas med endringer, ved at bestemmelsene om preparert skiløype, kostnader ved opparbeidelse av alternativ løypetrasé, og at skyting ikke tillates i vinterferieuke, tas ut. Fylkesmannens tilrådning innebærer at innsigelsene tas til følge.

Fylkesmannen viser til at det er mulig å tilrettelegge for en annen løypetrasé i tilknytning til planområdet, som er trygg for allmenheten og forenlig med Forsvarets virksomhet.

Møte og befaring ble gjennomført 5. september 2019, med deltakere fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Forsvarsbygg, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, og Harstad kommune. Representanter for idrettsforeningen Kilkameratene var tilstede på møtet.

Forsvarsdepartementet har uttalt seg i brev 26. september 2019. Departementet tilrår at innsigelsen fra Forsvarsbygg tas til følge. Det legges vekt på at grunnlaget for innsigelsen er forankret i Forsvarets militære interesser, både fordi planen skaper risiko for farlige situasjoner, og fordi eksisterende rammebetingelser for Forsvarets aktiviteter i området reduseres betydelig. Å kanalisere sivil trafikk inn i området mellom standplass og målområder, er etter Forsvarsdepartementets vurdering ikke akseptabelt. Tilrettelegging for preparert skiløype i skytefeltet vil gi et signal om at det er trygt å ferdes i området. Risikoen for at uønskede hendelser oppstår vil dermed øke, selv om varsling og merking er god.

Forsvarsdepartementet understreker at Forsvaret har behov for fleksibilitet, og at et forbud mot skyting i visse deler av året eller pålegg om å sette ut vaktposter ved skyting, vil ramme Forsvarets aktivitet og innsnevre nødvendig handlingsrom.

Forsvarsdepartementet viser til at risikoen det medfører å legge en skiløype gjennom området slik kommunen ønsker, er unødvendig, da det er mulig å ta i bruk en alternativ trasé utenfor farlig område. Den alternative traséen medfører behov for noe hugst og terrengtilpasning, noe som Forsvarsbygg har sagt seg villig til å bidra til.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal etter plan- og bygningsloven § 12-13 avgjøre om innsigelsen skal tas til følge, eller om kommunens vedtak skal godkjennes. Etter plan- og bygningsloven § 5-4 første ledd kan berørt statlig og regionalt organ fremme innsigelser i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional verdi, eller av andre grunner har vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. Departementet kan gjøre de endringer i planen som er nødvendig.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019, peker på at arealbehovet for skyte- og øvingsfelt og baser er under press, og at det pågår et arbeid for å sikre rammebetingelser for Forsvarets virksomhet. Regjeringen forventer at fylkeskommuner og kommuner legger til rette for å sikre Forsvarets arealbehov når dette er nødvendig for å ivareta landets forsvarsevne og i henhold til nasjonale forsvarsplaner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har forståelse for at Harstad kommune ønsker å legge til rette for en skiløype i et populært utfartsområde som Sørlimarka. Uorganisert ferdsel gjennom øvingsområdet synes til nå å ha vært mulig på grunn av begrenset militær aktivitet i området. Departementet mener likevel at det ikke er forenlig med Forsvarets interesser å regulere en skiløype gjennom området slik kommunen har foreslått. En regulert skiløype mellom standplass og målområdet vil etter departementets vurdering gi en uakseptabel sikkerhetsrisiko både for skiløpere og for Forsvaret. Departementet viser i den forbindelse til de vurderingene som er gjort av Forsvarsdepartementet og av fylkesmannen, og slutter seg i sin helhet til disse.

Departementet tilrår ut fra dette at Harstad kommune og Forsvarsbygg arbeider videre for å få etablert en alternativ plassering av skitraséen, og ser det som positivt at Forsvarsbygg har signalisert at de er villige til å bistå med hjelp til opparbeiding av en alternativ trasé utenom fareområdet. På bakgrunn av befaringen i området, synes det etter departementets vurdering å være mulig å tilrettelegge for en trasé som ikke er vesentlig forskjellig fra den som kommunen har ønsket, selv om det i noe større grad må tilrettelegges for klopper og bruer for den alternative traséen.

Etter naturmangfoldloven § 7 skal det fremgå av vedtaket hvordan prinsippene i §§ 8-12 er vurdert og vektlagt i saken. Med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget som foreligger, er det ikke grunn til å tro at en planen vil virke inn på truede eller nær truede arter, eller annet verdifullt naturmangfold. Det er derfor ikke gjort ytterligere vurderinger av prinsippene.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet områderegulering for Sørlimarka skyte- og øvingsfelt, vedtatt av Harstad kommunestyre 21. mars 2019, med følgende endringer:

  • Reguleringsbestemmelsene 2.2.1, bokstav s, om at det tillates preparert skiløype gjennom området, og at Forsvaret pålegges å bidra til opparbeiding av alternativ løypetrasé, tas ut.
  • Reguleringsbestemmelse 2.2.1, bokstav r, om at det ikke tillates skyting i vinterferieuken, tas ut.

Harstad kommune er orientert om vedtaket med kopi av dette brevet. Departementet forutsetter at kommunen endrer planen i tråd med vedtaket. For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 12-12.
 

Med hilsen

Monica Mæland

 

Kopi:
Forsvarsbygg
Forsvarsdepartementet
Harstad kommune
Troms fylkeskommune