Innsigelse til detaljregulering av Seilduksgata 30 (Dælenenga idrettspark)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan (detaljregulering) for Seilduksgata 30 (Dælenenga idrettspark). Departementet mener i denne saken at hensynet til barn og unges interesser, god folkehelse i befolkningen, og utjevning av sosiale forskjeller i bydelen, veier tyngre enn hensynet til bevaring av klubbhusanlegget i Dælenenga idrettspark. Innsigelsen fra Riksantikvaren tas dermed ikke til følge.

Bakgrunn for saken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til oversendelse av saken fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 25.04.2018. Saken er sendt til departementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 12-13 på grunn av uløst innsigelse fra Riksantikvaren.

Det har lenge vært et stort behov for hallarealer i Oslos indre by, og Dælenenga idrettspark har siden 90-tallet vært et aktuelt område for bygging av en ny flerbrukshall. Oslo kommune v/ plan- og bygningsetaten sendte 21.01.2016 et planforslag for ny flerbrukshall på Dælenenga ut på offentlig høring.

Planforslaget ble sendt på høring i to alternativer:

Alternativ 1, utarbeidet av Kultur- og idrettsbygg, innebærer at det eksisterende klubbhuset fra 1926 må rives, og at et ukjent antall trær må felles, for å få plass til en ny flerbrukshall. Dette alternativet bygger på anbefalinger fra tidligere mulighetsstudie og konseptvalgutredning. For å utnytte det begrensede tomtearealet, vil hallens underetasje vende ut mot fotballbanen, noe som blant annet muliggjør sambruk av garderober og andre fasiliteter mellom idrettsparkens brukere. Planforslaget legger opp til en opparbeiding av friområdet tilknyttet dagens klubbhus, som kompensasjon for at den foreslåtte flerbrukshallen får et større fotavtrykk.

Alternativ 2 er utarbeidet av Byantikvaren på bakgrunn av de negative konsekvensene alternativ 1 vil medføre for kulturminner og kulturmiljøet i idrettsparken. I dette alternativet er klubbhuset foreslått renovert, og flerbrukshallen er foreslått som et tilbygg på Grünerhallen. Alternativet er ikke ferdig uttegnet, og det er vurdert å være betydelig teknisk og økonomisk usikkerhet knyttet til gjennomføring.

Riksantikvaren fremmet innsigelse til alternativ 1 i brev av 07.03.2016. Riksantikvaren fikk saken oversendt til vurdering fra Byantikvaren, som ikke selv kan fremme innsigelse til Oslo kommunes egne planer.

Riksantikvaren viser i sin innsigelse til at Dælenenga klubbhus med murer og sidepaviljonger var et pioneranlegg i innføringen av moderne gymnastikkundervisning med friidrett og idrettsdager, og er sterkt knyttet til arbeideridrettens historie. Anlegget er holdt i en karakteristisk nyklassisistisk stil, oppført i 1926 etter tegninger av arkitekt Harald Aars. Det har betydelige arkitektoniske kvaliteter, og er godt bevart i eksteriøret. Det har viktig symbolverdi i Oslo, som et av svært få bevarte idrettsanlegg i denne kategorien, og som representant for en sammenhengende idretts- og idrettsforeningshistorie.

Riksantikvaren vurderer anlegget til å være av vesentlig regional verdi.

Meklingsmøte ble avholdt 03.03.2017. Partene fant at det var lite å mekle om, siden saken ikke var behandlet politisk. Partene ble enige om å gjenoppta meklingen hvis Bystyret vedtok alternativ 1. Fylkesmannen ville avvente kommunens vedtak og eventuell anmodning om nytt meklingsmøte.

Bystyret vedtok planen 25.10.2017. Bystyret vedtok alternativ 1, og tok ikke innsigelsen fra Riksantikvaren til følge. Bystyret besluttet samtidig å sende saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet til endelig avgjørelse.

Nytt meklingsmøte ble gjennomført 13.04.18, men meklingen førte ikke frem. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus anbefaler i brev av 25.04.2018 at innsigelsen fra Riksantikvaren tas til følge, og at alternativ 2 utredes videre. Fylkesmannen mener det er spesielt viktig å verne om tilgang til friarealer og grøntområder i indre by, for å ivareta blant annet barn og unges interesser, og at dette blir bedre ivaretatt i alternativ 2. Fylkesmannen mener kommunen bør ta hensyn til både vern og utvikling i denne saken, selv om det fører til en merkostnad.

Befaring og møte ble gjennomført 29.06.2018 med representanter fra Oslo kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Riksantikvaren, Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I tillegg deltok representanter for brukerne av idrettsparken, herunder Oslo idrettskrets, Oslo ishockeykrets, Idrettens samarbeidsutvalg på Grünerløkka, Grüner Ishockey, Sportsklubben av 1909, Grüner Fotball og Grünerløkka turnforening. Det møtte også representanter fra Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus, samt fra Grünerløkka historielag.

Klima- og miljødepartementet (KLD) skriver i sin uttalelse av 18. januar 2019 at de støtter Riksantikvarens faglige vurderinger i saken. Departementet trekker blant annet frem anleggets rolle som en godt bevart tidsmarkør, som symbol for fremveksten av arbeideridretten, og som eksempel på nyklassisistisk arkitektur fra perioden. KLD mener videre at området hvor Grünerhallen (ishallen) ligger i dag, er godt egnet for en ny flerbrukshall, fordi denne lokaliseringen ikke er i konflikt med kulturminnene eller med grønnstrukturen i området.

Departementet peker på at det er kommunens ansvar å ivareta kulturminner av lokal, regional og nasjonal verdi. Den vedtatte planen vil føre til at et kulturminne av vesentlig regional verdi må rives. Utbyggingen vil bryte med en intakt byplan som dokumenterer norsk arbeiderhistorie, og fremstå som stort og avvikende i forhold til byplanen og øvrig bebyggelse.

Samtidig erkjenner KLD at det er et betydelig behov for en funksjonell flerbrukshall i dette området. KLD vil ikke motsette seg at klubbhusanlegget på Dælenenga rives, men mener at planforslaget og innsigelsen fra Riksantikvaren burde vært fulgt opp med noen flere vurderinger. KLD foreslår at Oslo kommune utreder muligheten for og kostnadene ved en helhetlig løsning der hvor Grünerhallen står i dag.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal i denne saken avgjøre om Oslo bystyres vedtak av detaljregulering for Seilduksgata 30 (Dælenenga idrettspark) skal godkjennes, eller om innsigelsen fra Riksantikvaren skal tas til følge. Klubbhusanlegget er av Riksantikvaren vurdert som et kulturminne av vesentlig regional interesse, med blant annet røtter i arbeideridrettens fremvekst, karakteristisk arkitektur og historie som OL-anlegg i 1952.

Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår står sentralt i plan- og bygningslovens bestemmelser. Et godt idretts- og fritidstilbud spiller en viktig rolle i å fremme god folkehelse og for å motvirke sosiale forskjeller. Grünerløkka bydel har i mange år hatt mangel på hallarealer med tilhørende tilbud, og har blant de laveste andelene med hallareal per innbygger på landsbasis. Antallet barnefamilier har hatt en sterk vekst de siste ti årene, noe som bidrar til å forsterke behovet for områder som barn og unge kan bruke til organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter. Idretten på Dælenenga melder om store kapasitetsutfordringer og lite egnede lokaler for å opprettholde dagens tilbud, og for å kunne ta imot flere medlemmer.

Vern av kulturminner er også et viktig hensyn i planleggingen. Departementet anerkjenner verdien til klubbhuset og tilhørende anlegg som regionalt viktige kulturminner. Bystyrets vedtak innebærer at klubbhuset må rives. Departementet er derfor i utgangspunktet enig med Klima- og miljødepartementet i at Byantikvarens forslag (alternativ 2) burde ha vært bedre utredet, før kommunen vedtok reguleringsplanen.

Samtidig er departementet opptatt av forutsigbare planprosesser som sikrer gjennomføring. I henhold til plan- og bygningsloven § 3-1 skal planleggingen bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring, og ikke være mer omfattende enn nødvendig. Denne saken har en lang planleggingshistorie, og det er gjennomført en rekke utredninger som grunnlag for det reguleringsvedtaket som Oslo kommune har fattet. Bystyrets vedtak legger opp til en mer forutsigbar og antatt mindre kostbar gjennomføring enn Byantikvarens alternativ, som det er knyttet stor økonomisk og teknisk usikkerhet til. Å ta innsigelsen fra Riksantikvaren til følge, vil etter departementets vurdering, skape stor usikkerhet knyttet til realisering av en ny flerbrukshall.

I denne saken mener departementet at hensynet til barn og unges interesser, god folkehelse i befolkningen, og utjevning av sosiale forskjeller i bydelen, veier tyngre enn hensynet til bevaring av klubbhusanlegget i Dælenenga idrettspark. Innsigelsen fra Riksantikvaren tas derfor ikke til følge.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet Oslo bystyres vedtak 25.10.2017 av detaljregulering for Seilduksgata 30 (Dælenenga idrettspark).

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages. For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 12-12 siste ledd.

Oslo kommune er orientert om vedtaket gjennom kopi av dette brevet.
 

Med hilsen

Monica Mæland

 

Kopi:
Klima- og miljødepartementet
Riksantikvaren
Oslo kommune