Kommuneplan for Asker 2018-2030. Avgjørelse i innsigelsessak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner at området Liahagen vest (VA1) videreføres som boligområde i kommuneplan for Asker 2018-2030. Departementet legger vekt på at området skal gi rimeligere boliger for førstegangsetablerere, barnefamilier og økonomisk vanskeligstilte. Det er også lagt vekt på at området har et godt kollektivtilbud, gang- og sykkelveg til Asker sentrum og gangavstand til nærsenter med barne- og ungdomsskole. Departementet godkjenner ikke det planlagte boligområdet Håkavikveien (A15). Området ligger utenfor prioriterte vekstområder i et område med stor tomtereserve. Boligområdet ligger også i et sammenhengende grøntområde med store natur- og friluftsinteresser.

Bakgrunn

Det vises til fylkesmannens brev av 26.11.2018 og sakens dokumenter. Asker kommune har vedtatt kommuneplan for Asker 2018-2030 med innsigelse til boligområdene Håkavikveien (A15) og Liahagen vest (VA1). Saken er oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 11-16.

I påvente av sammenslåing med Røyken og Hurum kommuner, har Asker kommune gjennomført en begrenset revisjon av kommuneplanens arealdel. Formålet har vært å følge opp føringene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, implementere kommunedelplan for ny E18, og forbedre bestemmelser og retningslinjer knyttet til byggesaksbehandlingen. Planen innebærer et begrenset antall arealbruksendringer.

Kommunen viderefører målet om en årlig befolkningsvekst på 1,5 %, og har beregnet at det er behov for 350 nye boliger pr. år eller 4500 boliger i planperioden. Den vedtatte planen gir grunnlag for bygging av 11 500 nye boliger.

Boligområdet Liahagen vest (VA1) ligger sør for E18, ca. 3,5 km øst for Asker sentrum. Området er 50 daa stort, og skogkledd. Det ble avsatt til boligområde i kommuneplan for Asker 2014-2026, men er regulert til næringsformål i en eldre reguleringsplan. Området eies av Asker kommune, som ønsker å utvikle det med konsentrert småhusbebyggelse for barnefamilier, førstegangsetablerere og økonomisk vanskeligstilte.

Det nye boligområdet Håkavikveien ligger i et LNF-område 1,5 km sør for Vollen, innerst på Elnestangen. Området er ca. 12 daa stort og omfatter størstedelen av et tidligere småbruk, som i dag benyttes som bolig. Grunneier ønsker å utvikle eiendommen med åtte nye boliger og parsellhager.

Statens vegvesen, Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus (nå Fylkesmannen i Oslo og Viken) fremmet innsigelse til boligområdene Håkavikveien og Haga gård ved offentlig ettersyn av planen, jf. brev av 07.09.2017 fra Statens vegvesen, brev av 11.09.2017 fra fylkesmannen og brev av 14.11.2017 fra Akershus fylkeskommune. Innsigelsene er begrunnet med at områdene er i strid med nasjonale målsettinger om samordnet areal- og transportplanlegging, og føringene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Innsigelsesmyndighetene viser til at områdene ligger utenfor kommunens prioriterte vekstområder, og mener at de ikke vil bidra til styrking av eksisterende senterstruktur eller til målet om at vekst i persontrafikken skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Innsigelsesmyndighetene vektlegger også at kommuneplanen har en boligreserve som langt overskrider behovet i planperioden.

Fylkesmannens innsigelse til området Håkavikveien er i tillegg begrunnet med hensynet til naturmangfold. Fylkesmannen viser til at området berører en svært viktig lokalitet av den utvalgte naturtypen kalklindeskog med 28 registrerte rødlistede arter.

Fylkesmannen fremmet også innsigelse til boligområdet Liahagen vest. Innsigelsen er begrunnet i at området vil bli bilbasert, og føre til spredt boligbygging utenfor de definerte vekstområdene i Asker.

Mekling ble gjennomført hos fylkesmannen 14.06.2018 uten at det ble oppnådd enighet mellom partene. Fylkesmannen signaliserte at miljøvernavdelingen ville trekke sin innsigelse til Liahagen vest dersom kommunen tok ut områdene Haga gård og Håkavikveien.

Asker kommune vedtok kommuneplanen 04.09.2018 uten å imøtekomme innsigelsene for områdene Liahagen og Håkavikveien. Området Haga gård ble tatt ut av planen. Kommunen mener at kombinasjonen av boliger og parsellhager i Håkavikveien er et interessant konsept, som vil revitalisere et tidligere landbruksområde. Det fremheves at prosjektet er begrenset, også sett i areal- og transportsammenheng. Det fremheves videre at det er 700 meter til bussholdeplass på Slemmestadveien, og båt fra Vollen brygge. Området har nærhet til barnehage, skoler og Vollen lokalsenter. Hensynet til naturmangfoldet må vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan for området.

Med støyvoll mot E18, mener kommunen at Liahagen vest kan bli et attraktivt område for konsentrert småhusbebyggelse. Det er anslått at området gir plass til 200 boliger. Området muliggjør etablering av gode boliger for barnefamilier, førstegangsetablerende og økonomisk vanskeligstilte. Det ligger også gunstig til i forhold til prinsippene om samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging med gangavstand til Vardåsen nærsenter og til et godt kollektivtilbud med buss. Området har god skolekapasitet. Området kan også være aktuelt for flytting av kommunens driftsstasjon, som i dag ligger svært sentrumsnært og knutepunktnært på Jørgensløkka. Liahagen er en stor kommunal eiendom, og det er av stor viktighet for kommunen å beholde området som byggeområde i kommuneplanen.

Fylkesmannen oversendte saken til departementet 26.11.2018. Fylkesmannen anbefaler at innsigelsen til Håkavikveien tas til følge, men at innsigelsen til Liahagen vest ikke tas til følge. Fylkesmannen mener at hensynet til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, og forholdet til naturmangfoldloven, må vektlegges.

Møte og befaring ble avholdt 13.02.2019 med deltagelse fra Asker kommune, Akershus fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Landbruks- og matdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og grunneiere.

Landbruks- og matdepartementet uttaler i brev av 18.02.2019 at fylkesmannens innsigelse til Håkavikveien ikke er begrunnet med landbruk eller omdisponering av dyrket mark. Departementet har derfor ingen merknader til saken.

Samferdselsdepartementet anbefaler i brev av 04.02.2019 at Statens vegvesens innsigelse til Håkavikveien ikke tas til følge. Departementet viser til at innsigelsen gjelder et mindre boligområde innenfor et allerede etablert boligområde, og mener det ikke er nasjonale eller vesentlig regionale interesser som tilsier at innsigelsen skal opprettholdes.

Klima- og miljødepartementet anbefaler i brev 15.04.2019 at fylkesmannens innsigelser til Liahagen vest og Håkavikveien tas til følge ut fra hensynet til samordnet areal- og transportplanlegging. Departementet viser til at boligområdene ligger utenfor kommunens definerte vekstområder, og mener at de vil bidra til boligspredning, økt transportbehov og økt biltrafikk. Dette vil være i strid med det nasjonale målet om at persontransportveksten skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel (nullvekstmålet), med nasjonale mål for klimagassutslipp samt nasjonale og regionale føringer for areal- og transportplanlegging.

Departementet fremhever at kommunen ikke har tatt hensyn til forekomsten av den utvalgte naturtypen kalklindeskog i området Håkavikveien, eller klarlagt konsekvensene av inngrep. Det vises til at naturtypen kalkedelløvskog, som omfatter kalklindeskog, er definert som sterkt truet i Norsk rødliste for naturtyper 2018. Kalklindeskogen er spesielt viktig fordi den er leveområde for svært mange truede arter, og Oslofjorden er ett av to viktige utbredelsesområder. Kommunen må klarlegge konsekvensene før den eventuelt kan vedta et inngrep i en forekomst av en utvalgt naturtype. Dersom området godkjennes som byggeområde i kommuneplanen, må forholdet til naturmangfoldloven § 53 avklares ved utarbeidelse av reguleringsplan for området.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal i henhold til plan- og bygningsloven §11-16 avgjøre om innsigelsene til boligområdene Håkavikveien og Liahagen vest skal tas til følge. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging har som mål å fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge grunnlag for klima- og miljøvennlige transportformer. Det framgår av retningslinjene at potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk. Nye utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære områder med mindre arealkonflikter. Det framgår også av retningslinjene at det skal tas hensyn til overordnet grønnstruktur og viktig naturmangfold.

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune i desember 2015, konkretiserer målene i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Den regionale planen har som mål at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, og basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Det framgår av retningslinje R3 at kommuner med regionale byer bør legge til rette for at minimum 90 % av bolig- og arbeidsplassveksten skjer innenfor prioriterte vekstområder. Utviklingen utenfor prioriterte vekstområder skal begrenses, og bør skje innenfor allerede etablerte byggeområder. Det bør også her legges til rette for en utvikling som bygger opp under kollektivtransport og bruk av sykkel og gange, jf. retningslinje R4. Områder avsatt til utbygging i gjeldende kommuneplaner, som ikke er regulert og ikke er i tråd med føringer i den regionale planen, skal vurderes tatt ut ved revisjon av kommuneplanens arealdel. Videreføring skal begrunnes.

Asker kommune har definert sentrale og prioriterte vekstområder i temakart vedlagt kommuneplanens arealdel. Sentrale vekstområder omfatter Asker sentrum, Heggedal og Holmen-Slependen, mens prioriterte vekstområder omfatter lokalsentra og nærsentra med tilknytning til høyfrekevent kollektivtransport. Det forventes at 70 % av veksten vil skje i sentrale vekstområder i og rundt Asker sentrum, 19 % i prioriterte vekstområder og 11 % utenfor prioriterte vekstområder.

Den vedtatte kommuneplanen har en rekkefølgebestemmelse som innebærer at nødvendig bussframkommelighet skal være etablert eller sikret etablert langs Slemmestadveien, Røykenveien og Drammensveien før det kan bygges mer enn ti boenheter i disse transportkorridorene. I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner skal berørte regionale myndigheter samtykke i spørsmålet om nødvendig bussframkommelighet er etablert.

Liahagen vest
Boligområdet Liahagen vest ligger utenfor kommunens prioriterte vekstområder, men i tilknytning til eksisterende boligområder på Vardåsen. Det er 1 km gangavstand til Vardåsen nærsenter med dagligvarebutikk, servicetilbud, barnehage og barneskole. Det er fire bussavganger pr. time i rushtiden på fylkesvei Liahagen og seks bussavganger pr. time i rushtiden på Drammensveien. Utenom rush er det to bussavganger pr. time på hver vei. Det er opplyst at framkommelighet for bussen tidvis er en utfordring. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer det som positivt at kommunen vil legge til rette for rimeligere boliger for førstegangsetablerere, barnefamilier og økonomisk vanskeligstilte. Departementet ser at området ligger utenfor prioriterte vekstområder, men vurderer det som positivt at området ligger i tilknytning til eksisterende boligbyggelse på Vardåsen. Departementet vektlegger at det er gang- og sykkelveg til Asker sentrum og gangavstand til kollektivtilbud og nærsenter med dagligvarebutikk, barnehage og barneskole. Kommuneplanens bestemmelse om at området ikke kan bygges ut før bussens framkommelighet er sikret, er viktig for å unngå at området blir bilbasert. Det er videre viktig at utbyggingstakten i området tilpasses boligbehovet, og den regionale planens målsetting om at 90 % av boligbyggingen i Asker kommune skal skje innenfor prioriterte utviklingsområder. Departementet godkjenner på bakgrunn av dette at Liahagen vest videreføres som boligområde i kommuneplanens arealdel.

Håkavikveien
Området som foreslås omdisponert fra LNF-område til boligformål i Håkavikveien ligger ved sjøen, ca 1,8 km sør for Vollen lokalsenter. Det er 700 m gangavstand til Arnestad barne- og ungdomsskole, og til Slemmestadveien med 20 bussavganger pr time i rush og fire utenom rush.

Det framgår av konsekvensutredningen til kommuneplanen at utbygging av området vil være i konflikt med landbrukshensyn, kulturminnevern, naturvernhensyn og overordnet grønnstruktur. Konkret vises det til at området ligger i et sammenhengende grøntområde som strekker seg fra sjøen til Heggedal, og at det grenser mot Elnestangen naturreservat. Konsekvensutredningen peker videre på at området ligger langt unna sentrumsområder og kollektivknutepunkt, og det må derfor påregnes høy bilandel til området.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet behandlet i 2016 innsigelser til åtte nye boligområder i kommuneplan for Asker 2014-2026. På Vollen ble det godkjent to nye boligområder. Dette var området Elnes A9, der det planlegges 200 boliger, og området Edelvoll gartneri der det planlegges 21 boliger. Departementet vurderte at området Elnes på sikt vil være egnet for boligutvikling, forutsatt at prioriterte vekstområder bygges ut først og at bussframkommeligheten på Slemmestadveien bedres. Departementet la vekt på at området ligger i naturlig tilknytning til eksisterende boligbebyggelse og i gangavstand til barne- og ungdomsskole, idrettsanlegg og busstopp ved Slemmestadveien.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet registrerer at kommunen har en stor tomtereserve i Vollenområdet, og mener at utbygging av enkelttomter i grøntområdet vest for Slemmestadveien må vurderes i en helhetlig sammenheng. Elnestangen er et viktig friluftsområde for befolkningen i området, og vil få enda større betydning når godkjente boligområder bygges ut. Området har også store naturverdier knyttet til flere forekomster av de utvalgte naturtypene kalklindeskog og slåttemark.

Departementet registrerte under befaringen at Håkavikveien, som er adkomstveg til det planlagte boligområdet, er bratt og smal. Håkavikveien er også adkomstveg til Elnestangen friområde og en del av kyststien.

Etter en samlet vurdering godkjenner ikke departementet det planlagte boligområdet Håkavikveien. Departementet legger vekt på at området ligger utenfor kommunens prioriterte vekstområder og langt fra sentrumsfunksjoner. Departementet legger videre vekt på at åtte nye boliger i området vil innebære en oppdeling av et sammenhengende grøntområde mellom Elnestangen og Slemmestadveien, og en vesentlig utvidelse av boligbebyggelsen i det aktuelle området. De sjønære grøntområdene vest for Slemmestadveien har stor verdi for naturmangfold og friluftsliv. En bit-for-bit utbygging i området kan over tid redusere kvalitetene vesentlig.

Departementets avgjørelse innebærer at innsigelsene fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune delvis er tatt til følge.

Vurderinger etter naturmangfoldloven
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet som påvirker naturmangfoldet. Vurderingen skal framgå av vedtaket.

Det er ikke registrert truede eller nær truede arter eller naturtyper innenfor det planlagte boligområdet Liahagen vest, jf. Artsdatabankens artskart og Miljødirektoratets naturbase. Utbygging av området vil derfor ikke ha negative konsekvenser for naturmangfold.

Det planlagte boligområdet Håkavikveien berører en svært viktig lokalitet av den utvalgte naturtypen kalklindeskog, Elnestangen sørvest, jf. Miljødirektoratets naturbase. Lokaliteten består av en bratt og rasmarkpreget kalklindeskog som deler byggeområdet i to. Området inngår i et nasjonalt overvåkingsprogram for kalklindeskog og det er registrert flere truede arter i området, blant annet 28 sopparter som står på Norsk rødliste for naturtyper 2018.  Kunnskapgrunnlaget vurderes som godt, jf. naturmangfoldloven § 8. Departementets vedtak innebærer at området ikke godkjennes som boligområde. Hensynet til naturmangfold er derfor ivaretatt i saken.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet boligområdet Liahagen vest (VA1) i kommuneplan for Asker 2018-2030. Departementet godkjenner ikke boligområdet Håkavikveien (A15). Området videreføres som LNF-område.

Departementet forutsetter at kommunen endrer planen i tråd med vedtaket. For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.
 

Med hilsen

Monica Mæland

 

Kopi:
Asker kommune
Akershus fylkeskommune
Klima- og miljødepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Samferdselsdepartementet