Oppdal kommune - innsigelse til detaljregulering for Ørnkjell hytteområde

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner detaljregulering for Ørnkjell hytteområde, vedtatt av Oppdal kommunestyre 18. oktober 2018. Departementet legger vekt på at området er avsatt til fritidsbebyggelse i overordnet plan, og at detaljreguleringen ikke er i konflikt med nasjonale eller vesentlige regionale interesser knyttet til reindrift.

Bakgrunn for saken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Trøndelag i brev datert 29. mars 2019. Saken er oversendt departementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd på grunn av innsigelse fra fylkesmannen til det foreslåtte området for fritidsbebyggelse.

Kommunestyret i Oppdal kommune vedtok detaljregulering for Ørnkjell hytteområde 18. oktober 2018. Reguleringsplanen legger til rette for 33 fritidsboliger. Oppstart av reguleringsplanarbeidet startet 16. mai 2017. Kommunen mener området er avklart i overordnet plan til fritidsbebyggelse, slik at innsigelsen ikke kan fremmes på dette planstadiet. Kommuneplanens arealdel for Oppdal 2014-2025 disponerer planområdet til byggeområde for fritidsbebyggelse.

Fylkesmannen fremmet innsigelse til detaljregulering 31. august 2018. Fylkesmannens reindriftsavdeling mener at tålegrensen kan være nådd, da det er stort utbyggingspress i nærheten av drivingsleien (flyttleien) mellom Grythattenområdet og Nerskogen. Fylkesmannens reindriftsavdeling påpeker at det ikke er satt noe øvre grense på antall hytter som kan tillates i planområdet, og heller ikke vurdert hva som er reindriftens tålegrense på stedet.

Mekling ble gjennomført 17. januar 2019, uten at enighet ble oppnådd.

Fylkesmannen sendte saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i brev datert 29. mars 2019. Fylkesmannen understreker at saken har vært krevende å håndtere. På den ene siden er det aktuelle planområdet i samsvar med overordnet plan, noe som tilsier at detaljreguleringen bør godtas. Fylkesmannen mener også det kan reises spørsmål ved om adgangen til å fremme innsigelse til planforslaget fortsatt er tilstede, da overordnet plan ikke er eldre enn den er, jf. pbl. § 5-5 om begrensninger i adgangen til å fremme innsigelse.

På den annen side mener fylkesmannen at krav om konsekvensutredning av samlede virkninger for reindriften ikke er oppfylt på noe tidspunkt i planprosessen.  Fylkesmannen skriver videre at det ikke er blitt utarbeidet et dokument som viser et maksimalt omfang av byggeområder for fritidsbebyggelse, slik kommunen og områdestyret tidligere har blitt enige om. Det fremstår derfor etter fylkesmannens syn ikke som urimelig at man på dette planstadiet må forsikre seg om at utbyggingen blir bærekraftig, og at føre-var prinsippet anvendes, inntil nødvendig kunnskap om tålegrensen blir framskaffet av partene.

Fylkesmannen tilrår å ta innsigelsen til følge inntil det foreligger en utredning som viser at aktuell utbygging ligger innenfor tålegrensen for Trollheimen Sijte. Denne utredningen vil formodentlig gjennomføres i forbindelse med pågående revisjon av kommuneplanens arealdel.

Møte og befaring ble holdt 12. juni 2019 med representanter fra Oppdal kommune, Fylkesmannen i Trøndelag, grunneiere, representanter fra reindriften, Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Landbruks- og matdepartementet har uttalt seg i brev 16. juni 2019. Departementet tilrår i brevet at innsigelsen ikke tas til følge. Det legges vekt på at reguleringsplanen er i tråd med overordnet plan, og at det aktuelle området er egnet for fritidsbebyggelse. De foreslåtte hyttene er lokalisert under tregrensen i høyfjellet og i nærheten av andre hyttefelt, noe som er i samsvar med planfaglige hensyn. Departementet skriver videre at eksisterende veger i stor grad kan benyttes. Departementet anbefaler at hyttetomtene plasseres slik at avstand til flyttleien blir på minimum 100 meter. Dette fordi reindriften er særlig sårbar i perioden oktober til desember i forbindelse med flytting til vinterbeite, hvor det er viktig å sikre en viss avstand til reindriften.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal etter plan- og bygningsloven § 12-13 avgjøre om innsigelsen skal tas til følge, eller om kommunens vedtak skal godkjennes. Etter plan- og bygningsloven § 5-4 første ledd kan berørt statlig og regionalt organ fremme innsigelser i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional verdi, eller av andre grunner har vesentlig vekt for vedkommende organs saksområde. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

En problemstilling i denne saken er om innsigelsen fra fylkesmannen må avvises etter plan- og bygningsloven § 5-5. Bestemmelsen har følgende ordlyd:
"Det kan ikke fremmes ny innsigelse mot forhold fastsatt i formål og bestemmelser som det tidligere har vært fremmet innsigelse mot, og som har blitt avgjort i løpet av de ti foregående år. Det kan heller ikke fremmes innsigelse mot forhold i plansak som det kunne vært fremmet innsigelse mot i forbindelse med en tidligere plan om samme forhold vedtatt i løpet av de ti foregående år. Dersom kommunen og innsigelsesorganet er uenig om adgangen til å fremme innsigelse etter denne bestemmelsen er avskåret, avgjør departementet spørsmålet når innsigelsessakene er sendt til departementet."

Formålet med bestemmelsen er økt effektivitet og forutsigbarhet i planleggingen. Dersom det er nye forhold i saken etter at området ble avsatt til byggeformål i kommuneplanen, tilsier dette at innsigelsen ikke skal avvises på formelt grunnlag. Momenter som taler for nye forhold i saken, er at områdestyret tok forbehold om å komme tilbake med innsigelse senere da de behandlet kommuneplanen i 2003. Begrunnelsen for forbeholdet var at det ikke var satt et øvre tak på antall hytter i kommuneplanen, og at det var behov for mer utredning. I fylkesmannens oversendelsesbrev er det opplyst at det ved revisjon av kommuneplanen i 2011 var enighet mellom kommunen og reindriftsmyndighetene om at det skulle utarbeides oversikt over maksimalt omfang av byggeområder. Dette ble ikke ble fulgt opp. I kommuneplanen ble det antydet 15-30 hytter i området, mens reguleringsplanen tillater 33 hytter. At området ble avsatt til hensynssone for reindrift, taler videre for at det kunne bli aktuelt med innsigelse på annet plannivå. Departementet mener utfra dette at innsigelsen fra fylkesmannen er gyldig og må realitetsbehandles.

I denne saken mener Kommunal- og moderniseringsdepartementet at det må legges avgjørende vekt på at reguleringsplanen er i tråd med kommuneplanen, og at området har vært vist som utbyggingsområde for fritidsboliger i kommuneplanens arealdel siden 2007. Departementet viser også til Landbruks- og matdepartementets vurdering av at området er egnet for fritidsbebyggelse, og at en utbygging i tråd med planen ikke vil komme i konflikt med nasjonale eller vesentlige regionale interesser knyttet til reindrift. Departementet har derfor kommet til at reguleringsplanen kan godkjennes, og at innsigelsen fra fylkesmannen ikke tas til følge.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Landbruks- og matdepartementets anbefaling om at hyttetomtene bør plasseres slik at avstand til flyttleien blir minst 100 meter, for å unngå forstyrrelser i flytteperiodene. Dette vil også være i tråd med retningslinjene til hensynssone for reindrift i kommunedelplanen, om at det skal vises særskilt varsomhet overfor reindriften. Departementet vurderer at dette er ivaretatt gjennom avgrensningen av planområdet, og legger til grunn at kommunen følger opp gjennom den endelige plasseringen av hyttebebyggelsen.   

Med tanke på framtidig arealplanlegging i kommunene rundt Trollheimen, ser departementet positivt på at det nå er tatt initiativ til et samarbeid om å utarbeide et bedre kunnskaps­grunnlag. Departementet viser i den forbindelse til fylkesmannens påpekning av at det er et særlig behov for å dokumentere tålegrensen for videre utbygging av fritidsbebyggelse i Trollheimen Sitje. Det er også positivt at konfliktfylte områder med hensyn til reindrift i stor grad skal være tatt ut av ny kommuneplan som er under utarbeidelse.

Vurderinger etter naturmangfoldloven
Etter naturmangfoldloven § 7 skal det fremgå av vedtaket hvordan prinsippene i §§ 8-12 er vurdert og vektlagt i saken. Med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget som foreligger, er det ikke grunn til å tro at en utbygging slik planen åpner for, vil virke inn på truede eller nær truede arter, eller annet verdifullt naturmangfold. Det er derfor ikke gjort ytterligere vurderinger av prinsippene.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet detaljregulering for Ørnkjell hytteområde, vedtatt av Oppdal kommunestyre 18. oktober 2018.

For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 12-12. Oppdal kommune er orientert om vedtaket med kopi av dette brevet.
 

Med hilsen

Monica Mæland

 

Kopi:
Landbruks- og matdepartementet
Oppdal kommune
Trøndelag fylkeskommune