Verdal kommune - Innsigelser til kommunedelplan Verdal by 2017-2030

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner "Kommunedelplan for Verdal by 2017-2030", vedtatt av kommunestyret 29. mai 2017, med noen endringer.

Områdene ved Verdal stasjon som eies av Bane NOR, videreføres som jernbaneformål i kommunedelplanen for å sikre nødvendige arealer til effektiv drift av jernbanen. Det må utarbeides en reguleringsplan som viser framtidig løsning for områdene rundt stasjonen og Nordgata. I arbeidet med reguleringsplan må det avklares om deler av arealene kan omdisponeres permanent, eller midlertidig benyttes til annet formål enn jernbane. Planovergangen i Nordgata vises som stengt for alle trafikantgrupper, men det settes ingen absolutt frist for stengning for gående og syklende.

Forslaget om en ny småbåthavn ved friområdet Havfrua godkjennes. Departementet har lagt avgjørende vekt på at dagens småbåthavn på Ørin ikke bør opprettholdes når aktiviteten ved Verdal havn skal økes. Departementet legger til grunn at kommuneplanens krav om en grundig konsekvensutredning og føringer for videre arbeid med reguleringsplan følges opp.

Innsigelsene fra Bane NOR tas med dette delvis til følge, og innsigelsen fra fylkesmannen tas ikke til følge.


Bakgrunn for saken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til fylkesmannens oversendelse av 5. september 2017. Saken er sendt departementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 11-16 på grunn av innsigelser fra Bane NOR og fylkesmannens miljøvernavdeling.

Kommunedelplanen for Verdal by 2017-2030 fastsetter overordnede rammer for fremtidig arealdisponering innenfor Verdal byområde. Planområdet er i hovedsak sammenfallende med bygrensen og tidligere «Kommunedelplan Verdal byområde», vedtatt 26. mars 2007. Flere utredninger har dannet grunnlag for planarbeidet, blant annet prosjektet Verdal 2012 og mulighetsstudien for Verdal sentrum fra 2011.

Bruk av jernbanearealene i sentrum og kryssing av jernbanesporet

Verdal stasjon ligger midt i byen, og jernbanen deler sentrumskjernen i to. Det er et mål å øke trafikkapasiteten på Trønderbanen. På den aktuelle strekningen kan dette gjøres ved å elektrifisere jernbanen og etablere samtidig innkjøring på kryssings¬sporene. Av sikkerhetshensyn er det ønskelig å stenge planovergangen i Nordgata. Det er uenighet mellom kommunen og Bane NOR om når og på hvilke vilkår planovergangen skal stenges for ulike trafikantgrupper.

Bane NOR og Verdal kommune er også uenige om det er riktig å bruke arealer i sentrum til hensettings-/ sidespor for jernbanen. Kommunen ønsker at området langs vestsiden av jernbanen avsettes til offentlig friområde og parkering når sentrum fortettes. Mulighets¬studien fra 2011 anbefalte at området på begge sider av jernbanen utvikles til et sammenhengende byrom. Kommunen ønsker en løsning der anlegg som naturlig har en viss inngjerding kan ivareta sikkerheten mot sporene. Kombinert med beplantning, belysning, benker, osv. mener kommunen at dette kan skape et attraktivt uteoppholds¬areal som stimulerer til fysisk aktivitet, og kan inngå i en sammenhengende grønnstruktur.

Flytting av småbåthavna på Ørin

Havneområdet på Ørin inngår i Trondheim havn, som ønsker å legge bedre til rette for næringsaktører basert på sjøverts transport og utvidelse av kapasiteten ved kaia for Verdalskalk. Kommunedelplanen foreslår derfor en omdisponering av parkeringsareal og utfylling i sjø vest for havnebassenget ved dagens molo og småbåthavn for å få nye arealer for næringsetableringer, samt mulighet for å rendyrke den sørlige delen av industri¬området for stein og steinbasert industri. Løsningen innebærer at den eksisterende småbåthavnen må flyttes.

Flytting av småbåthavna på Ørin har vært diskutert helt siden industri-/ havneområdet på Ørin ble etablert. Det har vært vurdert flere alternativer til dagens lokalisering av småbåthavna. I 2012 ble det varslet oppstart av reguleringsarbeid for småbåthavn ved Havfrua friluftsområde. Fylkesmannens miljøvernavdeling varslet da innsigelse til forslaget. Kommunen har nå valgt å støtte et forslag fra Verdal båteierforening om en ny småbåthavn med ca. 300 plasser ved Havfrua. Den foreslåtte plasseringen ligger mellom industri-/ havneområdet og Rinnleiret naturreservat, ved Rinnelvas utløp.

Friområdet på Havfrua ble opprustet i 2012 og har potensial som et viktig rekreasjonsområde. I en nylig gjennomført kartlegging og verdsetting av kommunens viktigste friluftslivsområder, er området angitt som et viktig friluftsområde for lek og rekreasjon. Det forventes at deler av friområdet vil måtte inngå i småbåthavnens bakland med parkering, opplag og slipp for båter, klubbhus mv.

Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) fremmet i brev av 5. april 2016 innsigelse til kommunedelplanens forslag om å avsette jernbanens arealer nær stasjonen til framtidig grønnstruktur (friområde) og parkering. Bane NOR mener at den foreslåtte arealbruken vil avskjære mulighetene for fremtidig utvikling av området, og at det er konflikt mellom planforslaget og jernbanens behov for areal rundt Verdal stasjon slik det er vist i hovedplanen for Verdal stasjon.

Videre har Bane NOR i brev av 11. januar 2017 fremmet innsigelse til endringer som ble gjort ved nytt offentlig ettersyn av planen. Endringene innebærer at dagens planovergang i Nordgata kun stenges for motor¬kjøretøyer, istedenfor for alle trafikantgrupper som foreslått i det første høringsforslaget. Bane NORs krav om at planovergangen må stenges helt er begrunnet med at 56 av 66 farlige hendelser registrert i perioden 2005-2016, er knyttet til gående/ syklende.

Bane NOR ønsker at planbestemmelsene presiseres, slik at det klart framgår at planovergangen skal stenges for motorkjøretøyer innen 6 måneder etter planvedtak. Bane NOR godtar en trinnvis sanering for å ivareta hensynet til gående og syklende, men har innsigelse dersom kommunen ikke innarbeider rekkefølgekrav som sikrer at planovergangen i Nordgata stenges helt innen utgangen av 2022. Bane NOR mener dette er nok tid til å planlegge og realisere en ny løsning for gående og syklende.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/ miljøvernavdelingen har i brev av 8. april 2016 fremmet innsigelse til forslaget om ny småbåthavn ved friområdet Havfrua. Fylkesmannen mener at en småbåthavn her vil få store negative konsekvenser for naturverdier av nasjonal og internasjonal verdi. Området er i sin helhet omfattet av naturtypen bløtbunnsområder i strandsonen, med verdivurdering svært viktig. Videre grenser området mot Rinnleiret naturreservat, med status som Ramsarområde med internasjonal verdi som våtmarksområde. Det er registrert flere truede og nær truede plantearter i dette området, og flere truede og nær truede fuglearter hekker i området. Fylkesmannen peker også på at det foreslåtte området for småbåthavn er registrert som et regionalt viktig friområde.

Selv om det av hensyn til sikkerhet ble gjort endringer av planavgrensningen etter første gangs høring av planforslaget, finner fylkesmannen i brev av 6. januar 2017 ikke at grunnlaget for innsigelsen er vesentlig endret.

Mekling ble foretatt 5. april 2017, med representanter fra Bane NOR, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det ble ikke oppnådd enighet rundt noen av innsigelsene under meklingen.

Verdal kommunestyre vedtok planen i møte den 29. mai 2017, uten å imøtekomme innsigelsene knyttet til området ved Verdal stasjon og planovergangen i Nordgata, og til småbåthavna ved Havfrua.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag anbefaler i sitt brev av 5. september 2017 at Bane NORs innsigelse knyttet til planovergangen i Nordgata tas til følge. Når planovergangen stenges, anbefaler fylkesmannen at det etableres løsninger som opprettholder muligheten for myke trafikanter til fortsatt å følge Nordgatas løp. Fylkesmannen støtter ikke Bane NORs innsigelse knyttet til arealdisponering for de stasjonsnære arealene. Fylkesmannen mener det bør avklares nærmere om kommunens foreslåtte alternative areal til baneformål sør for sentrum kan dekke behovet for hensettingsspor på en tilfredsstillende måte. Fylkesmannen støtter innsigelsen til småbåthavnen, da det ikke synes mulig å unngå at den foreslåtte lokaliseringen vil få stor negativ betydning for natur- og miljøkvaliteter av nasjonal og internasjonal verdi.

Befaring og møte i saken ble avholdt 3. november 2017, med representanter fra Verdal kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Miljødirektoratet, Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Samferdselsdepartementet støtter i sin uttalelse av 26. januar 2018 Bane NORs innsigelse knyttet til arealbehov ved Verdal stasjon. Departementet vurderer det ikke som aktuelt å be Bane NOR utrede eller etablere et nytt hensettingsanlegg sør for Verdal stasjon, slik kommunen ønsker. Departe¬mentet peker også på viktigheten av at jernbanen ikke bygges inn, og at jernbanen må kunne vedlikeholdes på en effektiv måte.

Samtidig er Samferdselsdepartementet opptatt av at det ikke settes av større arealer i sentrum til jernbaneformål enn nødvendig. Departementet mener at det i arbeidet med reguleringsplan bør vurderes om det er områder som kan settes av til annet formål enn jernbane, og viser også til at Jernbanedirektoratet har bedt Bane NOR vurdere om det kan være tilstrekkelig med ett servicespor ved Verdal stasjon. Departementet ber også Bane NOR om å vurdere om det er arealer som først er nødvendig å anvende til jernbaneformål på et senere tidspunkt, når økt frekvens er innført. I tilfelle bør det vurderes om det er områder som midlertidig kan benyttes til andre formål som for eksempel grøntareal, uten at dette forhindrer at det enkelt kan etableres jernbaneinfrastruktur på et senere tidspunkt.

Samferdselsdepartementet støtter videre Bane NORs innsigelse knyttet til planovergangen i Nordgata. Departementet viser til at personer som oppholder seg i sporet og på planoverganger utgjør den største risikoen for jernbaneulykker, i tillegg til ras og skred. Selv om den aktuelle planovergangen i Nordgata er sikret med bom, har det vært et betydelig antall hendelser knyttet til overgangen. Ved å stenge overgangen eller bygge planskilt over-/undergang, vil risikoen i praksis fjernes.

Departementet viser til barrierefunksjonen som jernbanen kan ha for fremkommeligheten i sentrum, særlig for reiser som gjennomføres på sykkel eller til fots. Erfaring viser også at omfanget av ulovlig kryssing av sporet kan øke hvis gående må ta omveier som ikke oppleves som naturlig. Dette kan skape nye farlige situasjoner. Etter departementets vurdering vil det være uheldig for fremkommeligheten dersom det ikke har kommet på plass en planfri kryssing før planovergangen stenges for gående og syklende.

Etter Samferdselsdepartementets vurdering må imidlertid hensynet til sikkerhet komme først, og departementet anser tiden frem til utgangen av 2022 i utgangspunktet til å være tilstrekkelig for å regulere og finansiere en planskilt løsning. Samferdselsdepartementet støtter Bane NORs innsigelse, men anbefaler at de går i dialog med kommunen om en stenging av planovergangen som både passer inn i bybildet og som hindrer ulovlig kryssing. Samferdselsdepartementet forutsetter at Bane NOR setter av nødvendige fagressurser for å finne en løsning som gir tilfredsstillende gang- og sykkelforbindelser på tvers av jernbanen, sammen med kommunen.
Klima- og miljødepartementet har uttalt seg til saken i brev av 4. januar 2018 og 21. februar 2018. Departementet tilrår i brev av 21. februar 2018 at innsigelsen fra fylkesmannens miljøvernavdeling tas til følge. Ny småbåthavn foreslås etablert i et område som både er registrert som et bløtbunnsområde med svært høy verdi og i et aktivt marint delta, en naturtype som er truet (sårbar) i henhold til Norsk Rødliste for naturtyper 2011. Departementet viser til Miljødirektoratets vurdering av at det ikke synes mulig å etablere en småbåthavn uten at dette vil få negative konsekvenser for nasjonale og internasjonale miljøinteresser utenfor og innenfor grensen til Rinnleiret naturreservat og Ramsarområde.

Klima- og miljødepartementet peker videre på at mesteparten av friområdet Havfrua vil bli benyttet til anlegg på land tilknyttet småbåthavnen, uten at arealbeslag er konkretisert i planforslaget. Departementet viser også til at det foreligger en avtale om at småbåthavnen kan bli værende på Ørin, også etter etablering av en dypvannskai der. Det bør vurderes om det kan gjennomføres tiltak for å minske risikoen for uønskede hendelser dersom småbåthavnen fortsatt blir lokalisert innenfor havneområdet, fremfor å foreta en flytting. Klima- og miljødepartementet mener videre at andre alternativer, som for eksempel samlokalisering med anlegg i nabokommunen, ikke er tilstrekkelig vurdert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har "Kommunedelplan for Verdal by 2017-2030" til behandling fordi det foreligger innsigelser fra Bane NOR og fra fylkesmannen. Departementet skal i henhold til plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd avgjøre om innsigelsene skal tas til følge eller ikke, og kan som del av dette gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Bruken av arealene nær jernbanestasjonen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at jernbanen ikke bør båndlegge arealer i sentrum ut over det som er nødvendig for effektiv tog- og stasjonsdrift. Departementet tar likevel til etterretning at både Bane NOR og Samferdselsdepartementet mener det er behov for å beholde deler av de ubenyttede arealene for fremtidig drift av stasjonen og for nødvendig hensettingsspor. Basert på Samferdselsdepartementets uttalelse i saken, synes det ikke å være grunnlag for å vedta kommunedelplanen med en forutsetning om at hensettingsspor skal anlegges et annet sted.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner derfor ikke at de aktuelle områdene omdisponeres fra jernbaneformål. Departementet viser imidlertid til Samferdselsdepartementets uttalelse, og ber Bane NOR og Verdal kommune om i fellesskap utarbeide en regulerings¬plan der behovet for hensettingsspor og annet jernbaneareal vurderes nærmere. Reguleringsplanen bør avklare hvilke arealer som kan omdisponeres permanent, og hvilke som midlertidig kan benyttes til annet formål enn jernbane.

Planovergangen ved Nordgata

Nordgata er den eneste av dagens sentrumsgater som krysser jernbanelinjen uten å være planskilt. Som hovedgate er den en av de viktigste aksene for ferdsel gjennom sentrum. Kryssing av jernbanelinjen gjennom Nordgata utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko. Departementet er enig med Samferdselsdepartementet og Bane NOR i at dagens løsning ikke bør videreføres, hverken for kjørende, syklende eller gående. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtar derfor planen i samsvar med forslaget ved første gangs høring, det vil si med Nordgata stengt for alle trafikantgrupper.

Departementet ser behovet for at Nordgatas viktige funksjon i sentrum opprettholdes for gående og syklende. Kryssing av jernbanen i Nordgata vil ikke på en god måte kunne erstattes av de andre planskilte kryssingene som finnes i sentrum. Hvordan kryssing av Nordgata kan løses, bør derfor vurderes i en helhetlig reguleringsplan for stasjonsområdet og byrommet rundt.

Departementet støtter likevel ikke Bane NORs innsigelse knyttet til en tidsfrist for når stenging av dagens planovergang i Nordgata skal være gjennomført. Etter departementets vurdering er det knyttet stor usikkerhet til hvilken praktisk betydning en slik frist vil ha, og hva som vil være konsekvensene dersom ny løsning ikke er etablert innen den angitte fristen. Departementet oppfordrer isteden kommunen og Bane NOR til å innlede et samarbeid for å finne en god løsning, og viser i den forbindelse også til Samferdselsdepartementets uttalelse.

Småbåthavn ved Havfrua friluftsområde

Bakgrunnen for kommunens forslag om en ny småbåthavn ved Havfrua er at dagens småbåthavn ligger inne i havnebassenget ved Ørin industripark, og at det er behov for flere båtplasser. Eksisterende kailinje i industriområdet skal utvides og utbedres slik at havna får en dypvannskai som kan ta imot større skip. Planen er at utskiping av kalk skal økes vesentlig fra dagens nivå. Det er ønskelig å flytte småbåthavna, også av driverne av havnen, b.la. for å unngå mulige farlige situasjoner. Kommunen har vurdert andre lokaliseringer, men et alternativ noe lenger nord, ved Trones, anses ikke som aktuelt for utvidelse da tilkomst til den eksisterende småbåthavna går igjennom et eksisterende boligområde. Omfanget av den foreslåtte småbåthavna ved Havfrua er redusert etter første gangs høring, og er nå på ca. 22 daa mot tidligere ca. 30 daa.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at en videre samlokalisering av småbåthavn og industri-/transporthavn er uheldig, både for båthavna og for Trondheim havn. For Trondheim Havn vil det være ønskelig å frigjøre området helt til transportformål og industri¬utvikling. Departementet viser i den sammenheng til ROS-analyse for Verdal havn fra januar 2015, som sier at det er risiko for at større skip kan kollidere med småbåter som følge av sammenblanding i innseilingen til havna. I henhold til risikoanalysen bør det derfor vurderes å flytte småbåthavna.

Samtidig viser departementet til Klima- og departementets vurdering av at en ny småbåthavn ved Havfrua med stor sannsynlighet vil få negative konsekvenser for nasjonale og internasjonale miljøinteresser utenfor og innenfor grensen til Rinnleiret naturreservat og Ramsarområde. Småbåthavnen med etablering av brygger, molo osv.er lagt helt inntil reservatgrensen. Dette vil kunne føre til økte forstyrrelser av fuglelivet i verneområdet. Videre kan det bli utfordrende å håndheve ferdselsforbudet, med risiko for at småbåtene vil kjøre inn i reservatet.

Småbåthavna er videre lokalisert i et område som både er registrert som et bløtbunnsområde med svært høy verdi og i et aktivt marint delta, en naturtype som er truet (sårbar), jf. Norsk Rødliste for naturtyper 2011. Den gjennomførte konsekvensutredningen har ikke avklart eller utredet konkret om det er behov for mudring, om slik mudring vil påvirke løsmasser inne i det eksisterende naturreservatet, eller om molo m.m. vil endre elveoset og deltaområdet. Befaringen viste at det aktuelle området for ny havn er et grunt område og bølgene bryter langt ute. Ettersom området ligger i et aktivt deltaområde hvor det hele tiden transporteres inn nye løsmasser, er det grunn til å anta at det vil være behov for mudring.

Kommunal- og departementet har etter en helhetlig vurdering kommet til at kommuneplanens forslag om å sette av et areal til en ny småbåthavn ved Havfrua kan godkjennes. Departementet legger avgjørende vekt på at det ut fra hensynet til sikkerhet for skips- og småbåttrafikken ikke er ønskelig å beholde dagens lokalisering når kapasiteten ved Verdal havn skal utvides, og aktiviteten i havnebassenget øker som følge av dette. Verdal havn er regionalt viktig, og behovet for velfungerende og trygge havner er et viktig samfunnshensyn. Departementet legger til grunn at det er godt dokumentert at det ikke finnes andre egnede lokaliteter for en småbåthavn innenfor kommunens grenser.

Departementet legger videre vekt på at det i kommuneplanen er lagt inn bestemmelser (§ 6.1 og § 1.9.8) som gir klare føringer og vilkår for videre planlegging. Områdets egnethet for småbåthavn og konsekvenser for nærområdene skal vurderes i en formell konsekvensutredning, som vil være grundigere enn den som er gjennomført i kommuneplanen. Videre er det stilt krav om at anlegget skal planlegges slik at motorisert ferdsel i sjø ikke kommer i konflikt med vernehensyn til Rinnleiret naturreservat. Behovet for tilhørende anlegg på land skal vurderes i arbeidet med reguleringsplan. Det samme skal konsekvenser av eventuell molo (fylling i sjø) og mudring. Det er tatt forbehold om at en nærmere konsekvensutredning kan avdekke at området ikke er egnet til formålet.

Departementet forutsetter at de vilkår og føringer som Verdal kommune selv har vedtatt som bestemmelser til kommuneplanen, følges opp i det videre arbeidet med konsekvensutredning og detaljregulering av småbåthavna. For forhold som berører verneverdiene i området, må oppfølgingen skje i tett dialog med fylkesmannen. Dette gjelder også for vurdering av behov for avbøtende tiltak.

Vurderinger etter naturmangfoldloven

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold, og vurderingene og vektleggingen skal gå fram av vedtaket.

For Rinnleiret-området foreligger det et godt kunnskapsgrunnlaget om plante- og dyrelivet fra
midten av 1970-åra og fram til i dag. Det er også utarbeidet rapporter om verdiene i Rinnleiret og andre nære områder de senere årene blant annet; Naturkvaliteter på Rinnleiret, Levanger og Verdal (Thingstad, Moen og Dolmen, 2007), Registrering av biologiske verdier på Rinnleiret og utkast til skjøtselsplan for Rinnleiret naturreservat (Bele, Thingstad og Norderhaug, 2005), og Viktige fugleområder (IBA) i Norge (Heggøy, Øien og Aarvik, 2015). I tillegg til flere rapporter er verdiene godt dokumentert og beskrevet i forbindelse med verneplanen for naturreservatet og i konsekvensutredningen til kommunedelplanen. Miljødirektoratet har gjort søk i Naturbase og Artskart i forbindelse med innsigelsessaken. Miljødirektoratet skriver i sin uttalelse av 13. november 2017 at kunnskapsgrunnlaget om hvilke naturverdier som finnes i området er godt til å være på kommunedelplannivå, jf. naturmangfoldloven § 8. Departementet er enig i Miljødirektoratets vurdering.

Konsekvensutredningen som er gjennomført er på et overordnet nivå, og konkrete virkninger av båthavna er ikke fullt ut dokumentert. Samtidig har både fylkesmannen, Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet pekt på at tiltaket med stor sannsynlighet vil ha negativ påvirkning på verneverdiene i området. Føre-var-prinsippet, jf. naturmangfoldloven § 9, kommer derfor til anvendelse i denne saken. Departementet mener føre-var-prinsippet er ivaretatt gjennom planbestemmelsenes krav om konsekvensutredning, vilkårene for detaljregulering, og forbeholdet om at en nærmere konsekvensutredning kan avdekke at området ikke er egnet til formålet.

Det er allerede betydelig skips- og småbåttrafikk i leia på utsiden av naturreservatet. Et småbåtanlegg på Havfrua må forventes å gi økt samlet belastning på verneverdiene, jf. naturmangfoldloven § 10. Samtidig vil småbåttrafikken i større grad enn skipstrafikken være sesongavgrenset.

Prinsippet i § 11 er ikke aktuelt i denne saken, da det ikke tas stilling til fordeling av kostnader på kommuneplannivå. Etter § 12 skal det legges til grunn miljøforsvarlige teknikker, driftsmetoder og lokalisering for å unngå eller avgrense skade på naturmangfold. I denne saken er lokaliseringsspørsmålet behandlet i kommuneplanen, mens endelig utforming av båthavna vil skje gjennom reguleringsplan. Kommunen har gjennom planbestemmelser forutsatt at motorisert ferdsel i sjø ikke skal komme i konflikt med vernehensyn i Rinnleiret naturreservat. Det forutsettes derfor at driftsmessige reguleringer blir vurdert i arbeidet med reguleringsplan.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet Verdal kommunestyres vedtak av 29. mai 2017 av "Kommunedelplan Verdal by 2017-2030", med følgende endringer:

Bane NORs arealer mellom Tindved/siloene og framtidige kjørespor med sideplattformer ved Verdal stasjon videreføres som jernbaneformål. I arbeidet med reguleringsplan må det avklares om det er arealer som kan omdisponeres permanent, eller som midlertidig kan benyttes til annet formål enn jernbane.

Planovergangen i Nordgata skal vises som stengt for alle trafikantgrupper. Arealene mellom Sørgata og Jernbanegata avsettes til jernbaneformål og grønnstruktur (friområde), i samsvar med plankart ved første gangs høring datert 01.02.2016.

Planbestemmelsen i punkt 1.2.3 gis følgende ordlyd: Planen forutsetter stenging av planovergangen i Nordgata for alle trafikantgrupper. Det skal utarbeides en reguleringsplan som viser løsninger for ulike trafikantgrupper, utforming av jernbanens sidearealer og frigitte gatearealer, sikring mot ulovlig kryssing, og ivaretakelse av etablert ferdselsmønster i Verdal sentrum.

Departementet forutsetter at kommunen endrer plandokumentene i samsvar med vedtaket.

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages. For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.

Kommunen er gjort kjent med departementets vedtak ved kopi av dette brevet.


Med hilsen

 


Monica Mæland


Kopi:
Verdal kommune
Klima- og miljødepartementet
Samferdselsdepartementet
Bane NOR SF
Trøndelag fylkeskommune