Hvaler kommune - avgjørelse av innsigelse til kommuneplanens arealdel 2019-2031

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner næringsområde FN3 i kommuneplanens arealdel 2019 - 2031 for Hvaler kommune. Departementet har lagt vekt på kommunens ønske om å legge til rette for et opplevelses- og turistsenter ved innfartsporten Stokken på Hvaler, og at miljøkonsekvensene av tiltaket er begrensede.

Bakgrunn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken i brev datert 10.09.2019 og sakens dokumenter. Saken er sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd, på grunn av innsigelse fra Fylkesmannen i Østfold til det foreslåtte næringsområdet FN3 på Stokken. Næringsområdet er på cirka 6 dekar. Hensikten er å legge til rette for et opplevelses- og turistsenter.

Stokken er en liten øy nord i kommunen, som fastlandsforbindelsen fylkesvei 108 går over. Det ble etablert store skjæringer på Stokken i forbindelse med framføringen av fylkesveien. På østsiden av fylkesvei 108 ligger et hytteområde med tilhørende parkeringsplasser, og sørvest på øya er det etablert næringsbebyggelse med blant annet en marina.

Fylkesmannen i Østfold fremmet i brev av 28.05.2018 innsigelse til det foreslåtte utbyggingsformålet, fordi utbyggingen strider mot nasjonale føringer for strandsonen. Fylkesmannen viser til at nesten hele Stokken ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjøen, og at det etter de statlige planretningslinjene for strandsonen ikke skal tillates bygging og landskapsinngrep på arealer som har betydning for formål som eksempelvis friluftsliv, naturmangfold eller landskap. Fylkesmannen anser at Stokken ligger i et estetisk og åpent kystlandskap og representerer en unik mulighet til å oppleve skjærgårdslandskap fra bil. Fylkesmannen mener det aktuelle området er lett tilgjengelig og mye brukt til friluftsliv.

Innsigelsen er også forankret i de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, da utbyggingen ikke bygger opp under noe tettsted eller lokalsenter.

Mekling ble gjennomført 10.05.2019. Etter mekling bekreftet kommunen at et boligområde og et næringsareal langs veien var tatt ut av planen. Det var fortsatt uenighet mellom kommunen og fylkesmannen om størrelse og lokalisering av næringsområdet FN3.

Hvaler kommune vedtok kommuneplanens arealdel 20.06.2019, uten å ta innsigelsen fra fylkesmannen til følge. I oversendelsesbrevet 21.06.2019 til fylkesmannen skriver kommunen at tilrettelegging for et opplevelses- og turistsenter på Stokken ansees som svært viktig for Hvaler kommune. Kommunen vedtok 15.02.2018 detaljplan for gang- og sykkelvei Puttesund
- Åsebu. Planen inkluderer en ny rasteplass på Stokken, som vil ligge innenfor næringsområde FN3. Kommunen poengterer at ferdigstillelse av gang- og sykkelvei og rasteplass i 2020/2021 vil gjøre området langt mer tilgjengelig for allmennheten enn i dag, og at Stokken kan bli en flott velkomstportal og et informasjonspunkt for nasjonalparkkommunen
Hvaler.

Fylkesmannen i Oslo og Viken oversendte saken til departementet 10.09.2019, og anbefalte at innsigelsen tas til følge. Fylkesmannen begrunnet dette med at nordsiden av Stokken fremstår som et uberørt og sårbart område. En utbygging her i tråd med kommunens ønsker vil innebære irreversible inngrep i naturen og landskapsbildet, som
vanskelig kan sies å være i tråd med føringene gitt i statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

Møte og befaring ble avholdt 25.11.2019 med representanter fra Hvaler kommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Miljødirektoratet, Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Klima- og miljødepartementet tilrår i brev av 10.12.2019 at innsigelsen ikke tas til følge. Departementet vurderer at området er lite egnet for bading, at det er uten fremkommelighet for bevegelseshemmede, og at området ikke inngår i kommunens kartlegging og verdisetting av friluftsområder. Konfliktene knyttet til området vurderes i liten grad å dreie seg om friluftsinteresser, men heller å være knyttet til landskapsvirkninger. Det vises til at betydelige deler av Stokken er tydelig preget av inngrep. Selv om planområdet er eksponert fra veien og har landskapsmessig verdi, mener departementet at et bygg knyttet til turistinformasjon og
opplevelsessenter ikke vil ha vesentlige negative konsekvenser for landskap eller friluftsliv. Departementet mener at det aktuelle tiltaket vil innebære en så begrenset negativ klimaeffekt at innsigelsen heller ikke støttes på dette grunnlaget.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Etter plan- og bygningsloven § 5-4 første ledd kan berørt statlig organ fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal ta stilling til om kommuneplanens arealdel kan godkjennes, eller om den må endres på grunn av konflikt med nasjonale eller vesentlige regionale interesser, jamfør plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Departementet skal i denne saken avgjøre om innsigelsen til næringsområdet FN3 på Stokken i Hvaler skal godkjennes slik kommunen har vedtatt, eller om konflikten med nasjonale eller vesentlige regionale interesser er så stor at innsigelsen må tas til følge.

Næringsområdet FN3 skal legge til rette for å etablere et opplevelses- og turistsenter som kan tilby informasjon om hva som kan oppleves på Hvaler. Beliggenheten på Stokken gjør at senteret blir det første stedet man møter som tilreisende via fylkesvei 108. På den måten håper kommunen å redusere omfanget av biltrafikk innover på øyene, ved at tilreisende lettere kan kanaliseres dit de ønsker direkte fra turistsenteret.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Klima- og miljødepartementets vurdering av at problemstillingene knyttet til området primært dreier seg om landskapsvirkninger. Departementet har vurdert at de negative virkningene av tiltaket vil være så begrenset at innsigelsen ikke støttes.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer at den foreslåtte beliggenheten for et opplevelses- og turistsenter på Stokken er god. Her er den eneste veiadkomsten fra fastlandet til Hvaler. Departementet er enig i kommunens vurdering av at et senter, slik kommunen har beskrevet det, kan bidra til å heve kvalitetene i området, og gi en attraktiv velkomstportal og et nyttig informasjonspunkt til nasjonalparkkommunen Hvaler.

Miljøvirkningene av tiltaket både med hensyn til landskapsvirkning og klimahensyn, vurderes å være begrensede. Det aktuelle området er allerede betydelig preget av inngrep i form av veiskjæringer og parkeringsarealer. Det vil også bli nye inngrep i området som følge av vedtatt detaljregulering av gang- og sykkelvei, og i form av etablering av ny rasteplass innenfor næringsområde FN3. Et informasjonspunkt på Stokken kan også bidra til å begrense biltrafikken til andre deler av Hvaler.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etter dette kommet til at kommunens vedtak om næringsområde FN3 i kommuneplanens arealdel 2019 – 2031 godkjennes. Avgjørelsen innebærer at innsigelsen fra Fylkesmannen i Østfold ikke er tatt til følge.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet næringsområde FN3 i Hvaler kommuneplan 2019–2031.

For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages. Hvaler kommune er orientert om vedtaket gjennom kopi av dette brevet.


Med hilsen

Nikolai Astrup

 

Kopi:
Hvaler kommune
Klima- og miljødepartementet
Miljødirektoratet
Viken fylkeskommune