Innsigelse til reguleringsplan for Brattestø/Skålevik i Kristiansand kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Brattestø/Skånevik, i tråd med kommunestyrets vedtak. Planen legger til rette for at det kan etableres et småbåtanlegg i tilknytning til de nye boligene i området. Vedtaket er ikke til hinder for at kommunen kan foreta en endring av reguleringsplanen ved å flytte småbåtanlegget lenger vest, slik at mest mulig av strandsonen gjøres tilgjengelig for allmennheten.

Bakgrunn

Det vises til brev av 25. november 2019 fra Fylkesmannen i Agder. Reguleringsplanen er sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse etter plan- og bygnings­loven § 12-13 andre ledd. Det foreligger innsigelser fra Fylkesmannen i Agder og Vest-Agder fylkeskommune til forslaget om å etablere et småbåtanlegg for tolv båtplasser øst i planområdet. Anlegget er planlagt benyttet av boenhetene innenfor planområdet.

Reguleringsplanen for Brattestø/Skålevik øst på Flekkerøy, legger til rette for fortetting med nye boliger med tilhørende infrastruktur. Det åpnes for til sammen åtte nye eneboliger og fem tomannsboliger i planen. I tillegg er det foreslått ny fritids­bebyggelse, felles småbåtanlegg, friområde og turveier. Forslag til reguleringsplan ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn med to alternativer. Alternativ 1 har forslag til et småbåtanlegg øst i planområdet. Alternativ 2 er samme planforslag på land, men uten småbåtanlegg. Bystyret vedtok den 20. juni 2018 reguleringsplanen alternativ 1, med småbåtanlegg.

Vest-Agder fylkeskommune fremmet innsigelse til forslag til småbåtanlegg, alternativ 1, i brev datert 17. april 2018. Innsigelsen var begrunnet både av hensyn til barn og unges interesser og tilgang til friluftsområder i nærmiljøet, og av hensyn til allmennhetens interesser og friluftsliv i strandsonen.

Fylkesmannen i Agder fremmet innsigelse til forslag til småbåtanlegg, alternativ 1, i brev av 23. april 2018. Fylkesmannen viser til at friområdet der småbåtanlegget er foreslått, er et av få gjenværende åpne områder med passasje ned mot sjøen i Mæbøfjorden. Når området skal fortettes med boliger, er det svært viktig å sikre kvalitet på de gjenværende frilufts­områdene. Fylkesmannen mener at et småbåtanlegg vil beslaglegge arealer ment for allment friluftsliv, og redusere områdets kvaliteter som badeområde.

Kristiansand kommune vedtok den 20. juni 2018 reguleringsplanen for Brattestø/Skålevik, alternativ 1, med felles småbåtanlegg for eiendommene innenfor planområdet. Kommunen vurderer at mulighetene for bading ikke ødelegges av tiltaket, og at det er et stort behov for båtplasser, selv om det er etablert en del båtplasser på Flekkerøy de siste årene.

Det ble foretatt en befaring av planområdet med fylkeskommunen og fylkesmannen 6. mai 2019. Det framkommer av befaringsrapporten at fylkeskommunen kan trekke sin innsigelse dersom småbåtanlegget etableres vest i planområdet, og at den gamle betongbrygga sørøst i planområdet rives. Fylkesmannen aksepterte heller ikke denne løsningen. Fylkes­kommunen vedtok den 22. mai 2019 å trekke innsigelsen dersom småbåtanlegget plasseres i vestre del av planområdet.

Mekling mellom kommunen og Fylkesmannen i Agder ble avholdt 11.oktober 2019, men førte ikke fram.

Kristiansand kommune anbefaler i sin oversendelse av saken i brev av 18. november 2019, at departementet godkjenner forslag til nytt småbåtanlegg. Kommunen framhever at forslaget er godkjent av bystyret i Kristiansand, og at innsigelsen fra Vest-Agder fylkeskommune ble trukket på bakgrunn av revidert bryggeplassering med tilhørende vilkår.

Fylkesmannen anbefaler i sin oversendelse av saken til departementet at innsigelsen blir tatt til følge. Fylkesmannen mener at verken alternativ 1 eller flytting av småbåtanlegget til vestre del av planområdet, slik fylkeskommunen kan akseptere, vil være hensiktsmessig for å unngå konflikt med brukere av friområdet og badeplass. Ut fra forholdene på stedet, og vurderingene som ble gjort i forbindelse med kommunedelplan for Flekkerøy, mener fylkesmannen at de nasjonale retningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen gjør seg særlig gjeldende. Dette tilsier at det ikke bør avsettes areal til småbåtanlegg i planområdet. Fylkesmannen viser til kommunens argumenter om behov for båtplasser, men ser ikke at det er dokumentert at det er mangel på båtplasser på Flekkerøy.

Befaring og møte i saken ble avholdt 15. januar 2020. Tilstede var representanter fra Kristiansand kommune, Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Agder, Agder fylkeskommune og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslags­stiller deltok også.

Klima- og miljødepartementet anbefaler i sin uttalelse 26. februar 2020 at innsigelsen fra fylkesmannen tas til følge. Departementet viser til at arealet der småbåtanlegget er lokalisert, er ubebygd strandsone i et ellers presset område, der det meste av strandsonen er nedbygd og privatisert. Området er tilgjengelig for allmennheten, og kan brukes til bading, fisking og annet friluftsliv. Klima- og miljødepartementet vurderer derfor at området har stor verdi for friluftsliv, og at det er stort potensial for økt bruk av området gjennom enkel tilrettelegging. Et småbåtanlegg vil beslaglegge areal, og medføre at et betydelig område rundt anlegget vil være uegnet og lite attraktivt for bading på grunn av båter som kjører ut og inn. Etter Klima- og miljødepartementets vurdering vil tiltaket vesentlig forringe dette strandsone­området for friluftsliv. Tiltaket vil bryte med statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen, da det verken vil bedre eksisterende situasjon i forhold til landskap og allmenn tilgang til sjøen, eller være i tråd med kommunedelplanen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurderinger

Etter plan- og bygningsloven § 5-4 første ledd kan berørt statlig og regionalt organ fremme innsigelse i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. Etter § 12-13 andre ledd avgjør departementet om innsigelsen skal tas til følge. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Etter plan- og bygningsloven § 1-8 er det i utgangspunktet et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen. De statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, vedtatt den 25. mars 2011, skal legges til grunn ved utarbeidelse av planer. Kysten er etter retningslinjene inndelt i tre hovedkategorier med ulike føringer. Kristiansand kommune er plassert i kategorien ”Andre områder der presset på arealene er stort”. For disse områdene heter det i retningslinjene pkt. 6.2 at bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre formål, som for eksempel friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø og landskap.

Kommunedelplan for Flekkerøy ble vedtatt i 2011 etter en grundig planprosess, der arealbruken i strandsonen ble vurdert i et helhetlig og langsiktig perspektiv. Kommunedelplanen legger også til rette for å samle nye båtplasser i større tilrettelagte småbåthavner.

Strandsonen i Mæbøfjorden, som reguleringsplanen grenser mot, er tett bebygd med brygger, sjøbuer og andre tekniske inngrep. Det er få områder som ikke er privatisert i form av utbygging. Reguleringsplanen omfatter en strekning langs sjøen på ca. 80 meter fra nærmeste private bygge i vest til kaia ved det gamle tankanlegget i øst. Området der småbåtanlegget er foreslått, er avsatt til vannareal for allment friluftsliv i sjø og friluftsområde på land i kommunedelplanen for Flekkerøy.

Departementet viser til at i områder med stort press på arealene i strandsonen, bør det legges vekt på å opprettholde nærfriluftsområder, der det legges til rette for bading og liknende aktiviteter. Det er av stor verdi at ubebygde områder fortsatt ivaretas for å sikre god tilgang til strandsonen for allmennheten fra landsiden.

Reguleringsplanen for Brattestø/Skålevik omfatter både ny boligbebyggelse og avsetting av offentlige friområder i de sjønære områdene i strandsonen. Det skal opparbeides en badeplass og et friområde ved sjøen med kyststi som kommunen vil eie. Allmennheten får dermed en tilrettelagt tilgang til sjøen. Som en del av løsningen skal betongkaia, som allerede ligger i området, kunne benyttes til småbåtanlegg for tolv småbåter.

I etterkant av bystyrevedtaket 20. juni 2018 har kommunen og fylkeskommunen kommet til enighet om at småbåtanlegget kan flyttes fra betongbrygga og plasseres lengre vest i planområdet. Det er også planer om å legge til rette for sjøsportsaktiviteter i forbindelse med småbåtanlegget. Resten av området som grenser mot sjøen skal være tilgjengelig for allmennheten, og det skal tilrettelegges som badeplass for barn, med bøyer i sjøen som skal sikre badeområdet mot båtferdsel.

Departementet viser til at planen legger til rette for allmennheten i strandsonen, samtidig som det legges til rette for et privat småbåtanlegg tilknyttet tomtene innenfor planområdet. Både kommunen og fylkeskommunen har gitt tilslutning til at det legges til rette for et småbåt-anlegg, selv om fylkeskommunen forutsetter en plassering vest i planområdet. Departementet har ut fra en helhetsvurdering kommet fram til at detalj­reguleringen for Brattestø- Skålevik godkjennes, i tråd med vedtaket i bystyret datert 20. juni 2018. Departementets vedtak er likevel ikke til hinder for at Kristiansand kommune endrer reguleringsplanen ved at småbåtanlegget plasseres i vestre del av planområdet, slik at mest mulig av strandsonen gjøres tilgjengelig for allmennheten. Dette er i samsvar med den omforente løsningen fylkeskommunen og kommunen kom fram til.

Vurderinger etter naturmangfoldloven
Etter naturmangfoldloven § 7 skal det fremgå av vedtaket hvordan prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert og vektlagt i saken. Det framgår av sakens dokumenter at det ikke er gjort registreringer i Naturbasen og Artsdatabanken innenfor planområdet. Med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget som foreligger, er det ikke grunn til å tro at en utbygging slik planen åpner for, vil virke inn på truede eller nær truede arter og naturtyper, eller annet verdifullt naturmangfold. Innsigelsen er ikke begrunnet med hensyn til naturmangfold, og forholdet til naturmangfold i området er derfor ikke vurdert nærmere.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd, godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kristiansand bystyre sitt vedtak den 20. juni 2018, av detaljregulering for Brattestø/Skålevik i Kristiansand kommune.

For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 12-12 siste ledd.

Med hilsen

Nikolai Astrup

 

Kopi:
Klima- og miljødepartementet
Kristiansand kommune
Miljødirektoratet