Kommunedelplan for dobbeltspor på Vestfoldbanen i Larvik kommune - avgjørelse i innsigelsessak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner Stålaker øst som korridor for ny jernbane på strekningen Sandefjord grense – Byskogen i Larvik kommune. Departementet har lagt avgjørende vekt på at Stålaker øst er beregnet å ha en vesentlig lavere investeringskostnad enn Verningenkorridoren. Ved utarbeidelse av reguleringsplan for jernbanen, må hensynet til fremtidig utvinning av larvikitt i område S20 i Gjerstadskogen ivaretas.

Bakgrunn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til fylkesmannens brev av 31.10.2019 og sakens dokumenter. Larvik kommune har vedtatt kommunedelplan for nytt dobbeltspor med innsigelse fra Bane NOR. Saken er oversendt departementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 11-16.

Formålet med kommunedelplanen er å båndlegge areal for nytt dobbeltspor som en del av InterCity-satsingen på Østlandet. På strekningen Sandefjord grense-Byskogen i Larvik kommune er det foreslått to korridorer; Verningenkorridoren og Stålakerkorridoren, med alternativene Stålaker øst og Stålaker vest. I planen er korridorene vist som hensynssone - område båndlagt for jernbanetiltak, med en bestemmelse om at det ikke kan gjennomføres tiltak som vil vanskeliggjøre planlegging og gjennomføring av jernbaneanlegget. Endelig trasé for jernbanen, utforming av stasjonsområder, lokalisering av midlertidige anleggsområder, avbøtende tiltak m.m. skal avklares gjennom reguleringsplaner. Planen har en retningslinje som sier at ved nærføring til mineralressurser skal det gjøres nærmere vurderinger av tiltakets horisontal- og vertikaltrasé, for å redusere tap av ressursen og ivareta sikkerhet rundt steinbruddet.

Bane NOR fremmet innsigelse til Verningenkorridoren i brev av 08.03.2019. Innsigelsen begrunnes med at beregnet investeringskostnad for Verningenkorridoren er ca. 400 millioner kr. høyere enn for Stålaker øst. Bane NOR viser til rundskriv T-2/09 om ikraftsetting av ny plan- og bygningslov, der det heter at planer som er i motstrid med eller vesentlig fordyrer tiltak som inngår i Nasjonal transportplan, eller er godkjent gjennom KS1-systemet, gir grunnlag for innsigelse. Bane NOR viser også til at Verningenkorridoren har størst negativ konsekvens for fire av fem ikke-prissatte tema som er vurdert i konsekvensutredningen. Dette omfatter kulturminner og kulturmiljø, landskapsbilde, naturmangfold, og nærmiljø og friluftsliv.

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) fremmet innsigelse til Stålakerkorridoren i brev av 05.03.2019. Innsigelsen begrunnes med at Stålakerkorridoren vil være til hinder for utnyttelse av internasjonalt anerkjente larvikittforekomster i områdene Stålaker/Håkestad, Gjerstadskogen, Bjerke og Tveiten. Dersom jernbanetraséen legges lengst mulig sør i korridoren for å unngå båndlegging av Stålaker/Håkestad-forekomsten, vil den i større grad båndlegge Gjerstadforekomsten som ligger rett sør for Stålakerbruddet, og er vist som et prioritert område for fremtidig råstoffutvinning i kommunedelplan for steinressurser i Larvik. Stålakerkorridoren vil også berøre en del av Bjerkeforekomsten, som er avsatt som prioritert område for fremtidig råstoffutvinning i kommunedelplanen for steinressurser. DMF vurderer at Stålakerkorridoren vil medføre store negative konsekvenser for larvikitten, og at den ikke er i tråd med regjeringens ønske om å legge til rette for vekst i mineralnæringen.

DMF påpeker at Verningenkorridoren berører nordre del av larvikittforekomsten Stålaker/Håkestad. Uttak her vurderes som lite aktuelt på grunn av nærhet til boligbebyggelse. I tillegg er kvaliteten på steinen noe mindre egnet for uttak.

Larvik kommune vedtok Verningenkorridoren i møte 21.08.2019. Kommunen la vekt på at Stålakerkorridoren har størst negativ konsekvens for larvikittressursene, men fremhever at det er usikkert hvor stor konsekvensen vil bli, da spørsmålet om sikkerhetssoner mellom jernbanen og uttak ikke er avklart. Kommunen viser også til at Stålakerkorridoren har størst negativ konsekvens for bedriftene på Hegdal, og mener det er risiko for at noen av virksomhetene vil flytte ut av kommunen hvis produksjonen påvirkes i anleggs- eller driftsfasen.

Kommunen vurderer at Verningenkorridoren er en mer forutsigbar løsning, som i liten grad berører næringsliv og arbeidsplasser. Kommunen vurderer ellers at Verningenkorridoren og Stålakerkorridoren er relativt like når det gjelder konsekvenser for de ikke-prissatte temaene kulturminner/kulturmiljø, naturmangfold og nærmiljø/friluftsliv. For tema landskapsbilde kommer Stålaker øst noe bedre ut enn Stålaker vest og Verningen.

Kommunestyret har i sitt vedtak fremhevet at avbøtende tiltak, bla. miljøtunnel ved Verningen, må konkretiseres i kommende reguleringsplanarbeid, for å skjerme eksisterende bebyggelse på Verningen og for å sikre matjord.

Mekling er ikke gjennomført. Bane NOR ønsket mekling om begge korridorene på strekningen Sandefjord grense-Byskogen, mens kommunen bare ønsket mekling om Verningenkorridoren.

Fylkesmannen har oversendt saken til departementet uten anbefaling.

Møte og befaring ble gjennomført 14.01.2020 med representanter for kommunen, fylkesmannen, Bane NOR, DMF, Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nærings- og fiskeridepartementet anbefaler i brev av 11.02.2020 at Verningenkorridoren godkjennes. Departementet viser til at Stålakerkorridoren vil ha betydelige negative konsekvenser for mulighetene til å utvinne larvikitt av nasjonal og internasjonal betydning i område S20 i Gjerstadskogen. Det kan heller ikke utelukkes at denne korridoren kan gi betydelig ulempe for pågående mineralvirksomhet i Stålakerbruddet. Tapet av verdiskaping kan overstige investeringsfordelen av Stålakerkorridoren. Departementet påpeker at en eventuell midlertidig sikringstunnel som beskyttelse mot steinsprut, vil øke investeringskostnadene for Stålakerkorridoren. Departementet påpeker også at Stålakerkorridoren har størst risiko for negative næringsmessige konsekvenser for bedriftene i Hegdal næringsområde.

Samferdselsdepartementet anbefaler i brev av 12.02.2020 at Stålaker øst godkjennes. Departementet viser til at denne korridoren har lavest investeringskostnad og minst negative konsekvenser for omgivelsene. Departementet viser også til at kommunens vedtak om en miljøtunnel i Verningenkorridoren, kan innebære svært kostbare investeringer. Samferdselsdepartementet støtter vurderingene som Bane NOR har gjort av konsekvensene for steinindustrien og Hegdal næringspark.

DMF og Bane NOR har i felles notat av 09.07.2020 vurdert konsekvensene av samdrift mellom jernbane og steinbrudd i Stålaker øst-korridoren. Etatene er enige om at samdrift vil begrense mulighetene for optimal utnyttelse av larvikittforekomstene. Hvor mye larvikitt som båndlegges, er avhengig av hvor jernbanen legges innenfor korridoren, hvor stor sikkerhetsavstanden mellom jernbanen og steinbrudd må være, og hvilke avbøtende tiltak som kan gjennomføres. Etatene har identifisert mulige avbøtende tiltak, men har ikke beregnet kostnader eller driftsmessige utfordringer ved disse.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal i henhold til plan- og bygningsloven § 11-16 avgjøre om innsigelsen fra Bane NOR til Verningenkorridoren, skal tas til følge eller ikke. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Regjeringen har som mål å redusere kostnader i samferdselssektoren. Dette er fremhevet i arbeidet med ny nasjonal transportplan, der transportetatene er bedt om å redusere kostnader og øke nytten i sine prosjekter. Ved prioritering og gjennomføring av tiltak i transportsektoren, skal det legges vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og effektivitet.

Regjeringen har også som mål å legge til rette for vekst i mineralnæringen. Dette er fremhevet i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, der kommunene blir oppfordret til å sikre viktige mineralforekomster i sine planer, og veie utvinning opp mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser.

I denne saken er utfordringen at korridoren som har lavest investeringskostnad for jernbanen, kommer i konflikt med larvikittforekomster av svært stor verdi. Dette gjelder særlig område S20 i Gjerstadskogen. Området ligger rett sør for Stålakerbruddet, og er avsatt som et prioritert område for framtidig utvinning i kommunedelplan for steinressurser i Larvik. Det er anslått at område S20 vil gi grunnlag for uttak av larvikitt i 80 år. DMF og Bane NOR er enige om at ny jernbane i Stålaker øst-korridoren vil begrense muligheten for optimal utnyttelse av larvikittforekomsten. Beslaget er avhengig av hvor jernbanesporet legges innenfor korridoren, og hvilke avbøtende tiltak som gjennomføres.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har stor forståelse for kommunens ønske om å sikre kartlagte forekomster av larvikitt, og legge grunnlag for en videreføring av steinindustrien, som gir mange arbeidsplasser i kommunen. Samtidig er det helt nødvendig å redusere kostnadene for planlagte samferdselsprosjekter. Valg av Stålaker øst, som er 400 millioner kr billigere enn Verningenkorridoren, vil etter departementets vurdering øke sannsynligheten for gjennomføring av tiltaket. Uavhengig av valg av korridor, vil et nytt dobbeltspor på strekningen gi store positive effekter i kommunen, også for næringslivet. 

Etter en samlet vurdering godkjenner departementet Stålaker øst som korridor for nytt dobbeltspor på strekningen Sandefjord grense - Byskogen. Departementet har lagt avgjørende vekt på at denne korridoren har betydelig lavere investeringskostnad enn Verningenkorridoren. Departementet viser også til at både fylkesmannen og fylkeskommunen vurderer at Stålaker øst er den beste korridoren for ny jernbane.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger til grunn at kommunen, Bane NOR og DMF i videre planlegging av jernbanetiltaket, finner løsninger som reduserer beslaget av viktige larvikittforekomster, og ivaretar grunnlaget for fremtidige uttak.

Den vedtatte kommunedelplanen mangler arealformål, slik kart- og planforskriften krever. Departementet legger til grunn at kommunen overfører hensynssonen, bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel neste gang den revideres.

Vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-16 godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet Stålaker øst-korridoren i kommunedelplan for InterCity i Larvik kommune.

Departementet ber om at kommunen endrer planen i tråd med vedtaket.  For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.
 

Med hilsen

Nikolai Astrup

 

Kopi:
Bane NOR SF
Direktoratet for mineralforvaltning
Larvik kommune
Nærings- og fiskeridepartementet
Samferdselsdepartementet