Kommuneplan 2018–2030 for Frøya kommune. Avgjørelse i innsigelsessak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtar at hensynssoner med tilhørende planbestemmelser, innarbeides i Frøya kommuneplan 2018–2030 for å ivareta Forsvarets skyte- og øvingsområder i sjø. Avgjørelsen innebærer at innsigelsen fra Forsvarsbygg er tatt til følge.

Bakgrunn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til brev 11.05.2020 fra Fylkesmannen i Trøndelag og sakens dokumenter. Saken er sendt til departementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd på grunn av innsigelser fra Forsvarsbygg.

Frøya kommuneplan 2018–2030 ble vedtatt av kommunen 27.03.2020, med uløst innsigelse fra Forsvarsbygg. Innsigelsene er fremmet med begrunnelse i manglende hensynssoner for fem skyte- og øvingsfelt i sjø.

Forsvarsbygg fremmet i brev 19.03.2019 innsigelse til kommuneplanen for Frøya grunnet manglende hensynssoner for å ivareta Forsvarets skyte- og øvingsvirksomhet for fem områder i sjø. Innsigelsen ble opprettholdt i Forsvarsbyggs høringsuttalelse 13.09.2019. Forsvarsbygg satte som vilkår for egengodkjenning av kommuneplanen, at Forsvarets skyte- og øvingsfelt sikres med planbestemmelser som forhindrer etablering av faste anlegg i sjø, herunder akvakulturanlegg.

Forsvarsbygg informerte i brev 28.08.2017 til kommunen om hvilke skyte- og øvingsfelt Forsvaret benytter innenfor Frøya kommune; T1 Frohavet målområde og T1 Frohavet fareområde (Burøyfeltet), T14 Frohavet, T15 Frohavet II og END352 Halten. Forsvarsbygg redegjorde her for at skytefeltene på Frohavet er særdeles viktige øvingsfelt for Sjøforsvaret, og at disse feltene brukes årlig både i nasjonale øvelser og NATO-øvelser. Skytefelt T1 (Burøyfeltet) benyttes også til skyting mot land. Skyte- og øvingsfeltet END352 Halten er et viktig skytefelt for Luftforsvarets kampfly. Forsvarets skyte- og øvingsfelt er offentliggjort og koordinatfestet i NOU 2004:27 Forsvarets skyte- og øvingsfelt.

Forsvarsbygg har meddelt at bruk av hensynssone med bestemmelser etter plan- og bygningsloven § 11-8a sikrings-, støy- og faresoner, sone for militær virksomhet, generelt vil være det riktige verktøyet for å ivareta Forsvarets behov i skyte- og øvingsfeltene.

Frøya kommune hadde ved 2. gangs høring av kommuneplanens arealdel, innarbeidet følgende planbestemmelse: "§ 52.6 Hensynssone militær virksomhet – skytefelt (§ 11-8, a) – (H380). Sonen viser forsvarets skyte- og øvingsfelt. Det kan ikke tillates faste anlegg i sjø som akvakulturanlegg. Områdene kan fortsatt brukes til sivil aktivitet som farled, fiske, fangst og friluftsliv, men ikke samtidig med militær aktivitet. Sivil aktivitet må rette seg etter anvisning fra Forsvaret."

Trøndelag fylkeskommune behandlet kommuneplanen i fylkesutvalgets møte 09.04.2019. Fylkeskommunen viste her til at sikringssone med bestemmelser for Forsvarets skytefelt var inntatt i planbestemmelser og retningslinjer, og frarådet at sikringssonen ble lagt ut som foreslått. Fylkeskommunen ba om å komme i dialog med kommunen og Forsvarsbygg om avgrensningen av øvingsfelt og arealformålet, ordlyden i bestemmelsene og muligheten for sambruk innenfor øvings- og skytefeltene.

Frøya kommunestyre vedtok 23.10.2019 å unnta fra rettsvirkning de områdene det var fremmet innsigelse til, i påvente av mekling, eventuelt avgjørelse av departementet.

Mekling ble holdt 05.03.2020, uten at det ble oppnådd enighet om dette innsigelsespunktet.

Frøya kommune vedtok kommuneplanens arealdel 27.03.2020, uten å ta hensyn til innsigelsene fra Forsvarsbygg. Kommunen ba i brev av 31.03.2020 til fylkesmannen om at innsigelsen angående skyteområder i sjø oversendes til Kommunal- og moderniserings-departementet for endelig avgjørelse.

Fylkesmannen i Trøndelag har i brev 11.05.2020 til Kommunal- og moderniserings-departementet anbefalt at innsigelsen fra Forsvarsbygg tas til følge. Fylkesmannen viser til at Forsvarets skyte- og øvingsfelt i området har vært etablert lenge, og at de er godt kjent og koordinatfestet i NOU 2004:27 Forsvarets skyte- og øvingsfelt. Videre påpeker fylkesmannen at feltene er områder med risiko. En generell åpning for etablering av faste anlegg, herunder akvakulturanlegg, uten nøye avklaringer med Forsvaret, kan medføre skade og tap med betydelige konsekvenser for miljø og samfunn.

Fylkesmannen viser til at skytefeltene på Frohavet er viktige øvingsfelt for Sjøforsvaret, som brukes årlig både i nasjonale øvelser og NATO-øvelser, samt at skyte- og øvingsfeltet END352 Halten er et viktig skytefelt for Luftforsvarets kampfly.

Møte ble holdt digitalt 08.09.2020 med representanter fra Frøya kommune, Fylkesmannen i Trøndelag, Forsvarsdepartementet, Forsvarsbygg og Kommunal- og moderniserings-departementet.

Forsvarsdepartementet tilrår i uttalelse 09.10.2020 at innsigelsen fra Forsvarsbygg tas til følge. Departementet mener det er nødvendig å sikre Forsvarets arealbruksinteresser også i sjøarealer, og at dette ikke kan avvente til neste kommuneplanrullering i Frøya. Det foreliggende planforslaget sikrer ikke forholdet til Forsvarets arealbruksinteresser på en god nok måte. Forsvarsdepartementet uttaler at dersom det ikke foreligger en hensynssone med bestemmelser som angir at faste installasjoner ikke kan etableres, vil det være en risiko for at det etableres anlegg innenfor skyte- og øvingsfeltet som kan forhindre videreføring av Forsvarets virksomhet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Etter plan- og bygningsloven § 5-4 andre ledd kan berørt statlig og regionalt organ fremme innsigelse til kommuneplanens arealdel i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjør om innsigelsen skal tas til følge, jf. § 11-16 andre ledd, og kan i den forbindelse gjøre de endringer i kommuneplanens arealdel som finnes påkrevd.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal i denne saken ta stilling til hvordan Forsvarets skyte- og øvingsområder i sjø skal ivaretas i kommuneplanens arealdel for Frøya kommune.

De aktuelle skyte- og øvingsfeltene i Frøya er offentliggjort og koordinatfestet i NOU 2004:27 Forsvarets skyte- og øvingsfelt, og i GeoNorge fra 2020. Forsvarsbygg har informert Frøya kommune tidlig i planprosessen, jf. brev 28.08.2017, om hvilke konkrete skyte- og øvingsfelt som måtte tas inn i kommuneplanens arealdel. Det er krevd at disse markeres som hensynssone etter plan- og bygningsloven § 11-8a Sikringssone, og at det gis bestemmelser som forhindrer etablering av faste anlegg i sjø herunder akvakulturanlegg.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til at Forsvarets virksomhet innenfor de angitte skyte- og øvingsområdene er en etablert virksomhet, med faste rutiner for varsling av sjøfarende og av lufttrafikk for ivaretakelse av sikkerheten ved gjennomføring av øvelser. Under tidsrom når skyteøvelser pågår, vil Forsvaret ekskludere annen virksomhet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer at Forsvarets interesser i området er et hensyn av nasjonal betydning. En generell åpning for å etablere faste installasjoner, som kan forhindre Forsvarets aktiviteter innenfor de fem aktuelle skyte- og øvingsfeltene, kan ikke aksepteres. De angitte skyte- og øvingsområdene skal markeres i kommuneplanens arealdel som hensynssone med bestemmelser, for å hindre etablering av faste anlegg i sjø, herunder akvakulturanlegg.

Departementet viser for øvrig til at Forsvarsdepartementet har pekt på den muligheten Frøya kommune har, når stedfestede ønsker om etablering av faste installasjoner foreligger, å ha dialog med Forsvaret slik at det kan gjøres en særskilt vurdering for hver lokalitet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger i dette at Forsvarsbygg forplikter seg til å stille til konstruktiv dialog om sambruk, dersom kommunen har konkrete anlegg og lokasjoner som de ønsker å legge innenfor hensynsonen.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd vedtar Kommunal- og moderniseringsdepartementet at det i kommuneplanens arealdel 2018–2030 for Frøya kommune innarbeides hensynssoner for å ivareta Forsvarets skyte- og øvingsområder i sjø for følgende områder: T1 Frohavet målområde og T1 Frohavet fareområde (Burøyfeltet), T14 Frohavet, T15 Frohavet II og END352 Halten.

Til hensynssonene vedtas følgende planbestemmelse:

  • Hensynssone militær virksomhet, jf. pbl § 11-8 tredje ledd bokstav a). Det kan ikke tillates faste anlegg eller installasjoner i sjø, med mindre det er fremforhandlet enighet om dette mellom Forsvarsbygg og kommunen. Med faste anlegg eller installasjoner i sjø menes akvakulturanlegg med fortøyninger, bunninstallasjoner og lignende som er til hinder for Forsvarets bruk av arealene.

Departementet forutsetter at kommunen endrer planen i tråd med vedtaket. For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.
 

Med hilsen

Nikolai Astrup

 

Kopi:
Forsvarsbygg
Forsvarsdepartementet
Frøya kommune
Trøndelag fylkeskommune