Kommuneplan for Sandefjord 2019 - 2031. Avgjørelse i innsigelsessak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner nordre del av næringsområde Torp øst (N18) uten kontorformål og offentlig/privat tjenesteyting. Ved utarbeidelse av kommunedelplan eller reguleringsplan for området, kan det åpnes for kontorvirksomhet og offentlig/privat tjenesteyting dersom det etableres en god kollektivløsning med direkte forbindelse til ny togstasjonen vest for flyplassen. Dyrka mark langs flyplassen skal videreføres og reguleres til landbruksformål. Søndre del av planlagt næringsområde (N19) godkjennes ikke. Området videreføres som LNF-område. Departementet godkjenner næringsområde Tassebekk (N10) med kontorformål. Sandefjord kommunes forslag til avgrensning av boligområde Paradisskogen (B18) godkjennes. Område for fritidsbebyggelse Hagaløkka (F05) godkjennes, med unntak av den delen som ligger innenfor 100-meters beltet langs sjøen. Departementet vurderer at kommuneplanens bestemmelser ivaretar hensynet til nyere tids kulturminner. Innsigelsen til bestemmelsene pkt. 1.5.1 og 1.9, tas ikke til følge.

Bakgrunn

Det vises til fylkesmannens brev av 22.10.2019 og sakens dokumenter. Sandefjord kommune har vedtatt kommuneplanens arealdel med innsigelse til næringsområdene Torp øst (N18 og N19) og Tassebekk (N10), område for fritidsbebyggelse Hagaløkka (F05), boligområde Paradisskogen (B18) og bestemmelser om ivaretakelse av kulturminner. Saken er oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 11-16.

Formålet med rulleringen av kommuneplanen har vært å samordne kommunedelplaner for Sandefjord, Andebu og Stokke, og finne felles identitet og retning for den nye kommunen. FNs bærekraftmål er lagt som ramme for planarbeidet, og det ble tidlig i planprosessen vedtatt arealstrategier som er lagt til grunn ved vurdering av forslag om arealendringer. Nye næringsarealer har vært et viktig tema i arealdelen. Kommunen har som målsetting å være attraktiv for næringslivet, og definerer Sandefjord sentrum og området Torp-Fokserød som de viktigste områdene for næringsutvikling. Syv boligområder er tatt ut av planen, mens ni nye områder er lagt inn i planen.

Planlagt næringsområde Torp øst ligger øst for Torp flyplass, og er omtrent 2300 daa stort. Arealet eies av kommunen. Område N18 (1585 daa) var avsatt til lufthavnformål i kommuneplanen for Stokke. Område N19 (690 daa) var avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde i kommuneplanen for Sandefjord. Områdene er nå foreslått til kombinert formål lager, industri, håndverksvirksomhet, kontor, offentlig/privat tjenesteyting og flyplass. Før det kan gjennomføres tiltak innenfor næringsområdene, skal det utarbeides en overordnet plan for et større område rundt Torp øst og flyplassen, kalt Torp regionale næringsområde.

Planlagt område for fritidsbebyggelse Hagaløkka (F05), er et naturområde innenfor et eksisterende hytteområde på østsiden av Østerøya. Området er ca. 8,5 dekar stort, og planlegges utviklet med 6 fritidsboliger og en lekeplass. To dekar av byggeområdet ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjøen.

Planlagt boligområde Paradisskogen (B18) ligger inntil eksisterende boliger ved Raveien, nordvest for Torp flyplass. Området er skogkledd og ca. 3,5 dekar stort. Øst for det planlagte boligområdet er det et skogholt med automatisk fredete gravhauger. Dette arealet er ca. 4,5 dekar stort og har vært avsatt til boligformål i kommunedelplan for Stokke. Den nye kommuneplanen legger opp til et arealbytte der skogholtet med gravhauger blir avsatt til LNF-område, mens området som tidligere var LNF-område, blir boligformål.

Eksisterende næringsområde Tassebekk (N10) ligger inntil avkjørselen fra E18. Området er 27 daa stort, og foreslås utvidet med 5 dekar. Formålet foreslås endret fra næringsområde uten kontor, til kombinert formål lager, industri, håndverksvirksomhet og kontor. Det er etablert lagervirksomhet og kontorvirksomhet i området.

Kommuneplanens bestemmelse § 1.9 angir at konsekvensutredningen til kommuneplanen skal følges opp ved framtidig regulering og utbygging. I § 1.5.1 er det i tillegg listet opp konkrete forhold som skal avklares i reguleringsplaner og ved behandling av søknader om tiltak innenfor bestemte områder.

Fylkesmannen fremmet innsigelse til næringsområdene Torp Øst og Tassebekk, og til område for fritidsbebyggelse Hagaløkka, i brev av 29.03.2019. Fylkesmannen fremhever at Torp øst ligger langt fra Sandefjord sentrum, og at området vil ha beskjeden kollektivdekning uten jernbanetilknytning. Et nytt næringsområde med kontorarbeidsplasser vil føre til økning i biltrafikken, i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transport-planlegging. Fylkesmannen fremhever videre at næringsområdet kommer i konflikt med hensynet til jordvern og naturmangfold. Innenfor område N19 er det en dam som er foreslått som et mulig nytt naturvernområde, og en bekk som er viktig for sjøørret. Fylkesmannen mener det er behov for oppdatert kunnskap om naturmangfoldet før området kan endres til byggeområde. Fylkesmannen viser også til at store deler av området består av dyrka og dyrkbare arealer, og at hensynet til jordvern er innskjerpet i nasjonal jordvernstrategi.

Fylkesmannen fremmet innsigelse til område for fritidsbebyggelse Hagaløkka fordi deler av området ligger nærmere sjøen enn 100 meter. Fylkesmannen mener at avvik fra byggeforbudet i 100-meters beltet langs sjøen fører til en uheldig utvikling av strandsonen. Nedbyggingen har negative konsekvenser for allment friluftsliv og landskapsbildet, og strandområdene har også spesiell verdi som livsgrunnlag for plante- og dyreliv.

Innsigelsen til næringsområde Tassebekk er begrunnet med at området ligger langt fra Sandefjord sentrum og kollektivknutepunkt, og at kollektivdekningen i området er beskjeden. Etablering av flere kontorarbeidsplasser i området vil føre til en økning i biltrafikken, og er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Statens vegvesen fremmet innsigelse til næringsområdene Torp Øst og Tassebekk i brev av 29.03.2019. Vegvesenet mener at forutsetningene for næringsområde Torp Øst er endret gjennom beslutningen om at jernbanen skal gå på vestsiden av flyplassen. Uten flyplassterminal og jernbanestasjon på østsiden av flyplassen vil et nytt næringsområde med kontorformål være i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold. Vegvesenet vurderer at utvikling av Torp øst kan føre til større bilavhengighet, svekke bysentrum og gi økte trafikale utfordringer i kryss for ny forbindelse mellom E18, flyplassen, jernbane-stasjonen og Torp vest. Vegvesenet vurderer at området er mangelfullt utredet, og at det er for tidlig å ta stilling til eventuell bruk av området i et langsiktig perspektiv. Det fremheves at det er behov for omfattende ny infrastruktur før eventuell næringsutvikling ved Torp øst, og at området ikke er relevant for utbygging i nær framtid.

Statens vegvesen mener at kontorvirksomhet på Tassebekk er i strid med statlige planretningslinjer og regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold. Kontorvirksomhet i området vil være bilbasert og løsrevet fra arealstrategien om utvikling av bysentrum. Vegvesenet mener også at det er viktig å unngå bilbasert virksomhet i området fordi det er uklart hvilken funksjon E-18 krysset ved Tassebekk vil ha framover. Det kan være aktuelt med ny vegforbindelse fra Tassebekk til flyplassen, Torp vest og Torp øst.

Vestfold fylkeskommune v/hovedutvalg for samferdsel og areal fremmet innsigelse til næringsområdene Torp øst og Tassebekk, boligområde Paradisskogen og kommuneplanens bestemmelser om kulturminner, i møte 23.04.2019.

Fylkeskommunen mener at næringsområde Torp øst er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Det vises til at det var svært aktuelt å flytte flyplassterminalen og etablere togstasjon på østsiden av flyplassen da den regionale planen ble utarbeidet i 2012/2013. Med stasjon og flyplassterminal på vestsiden av rullebanen vil arealene på Torp øst ikke være godt tilknyttet togstasjon eller flyplassterminalen. Rullebanen vil være en barriere og området vil framstå som et bilbasert næringsområde. Fylkeskommunen kan ikke se at kommunen har dokumentert et behov for en betydelig utvidelse av kommunens arealreserve til hverken arbeidsplass- eller arealintensive virksomheter. Nasjonale og regionale føringer for ivaretagelse av dyrka mark tilsier at det skal foreligge tungtveiende hensyn dersom dyrka og dyrkbar mark skal omdisponeres til næringsformål. Fylkeskommunen vurderer at det ikke er grunnlag for å avsette arealet til næringsformål i denne rulleringen av kommuneplanen, og viser til at kommunen har andre tilgjengelige næringsarealer og at det er behov for omfattende ny infrastruktur før eventuell utvikling ved Torp øst. Det anbefales at området videreføres som i gjeldende planer og at man avventer planlegging og bygging av jernbane, og gjør nye utredninger på bakgrunn av nye forutsetninger for området.

Fylkeskommunen mener at kontorformål på Tassebekk er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Eksisterende kontoretablering på Tassebekk vurderes som svært uheldig ut fra en samlet areal- og transportvurdering. Området er ikke tilknyttet kollektiv-knutepunkt, og ytterligere utvikling vil være bilbasert og i strid med nasjonale og regionale transportmål. Det fremheves videre at kommunen har arealreserver til kontorformål i tilknytning til byen og E18.

Fylkeskommunen mener at planlagt boligområde Paradisskogen vil medføre inngrep i et automatisk fredet gravfelt med 5 gravhauger fra jernalderen, og endre gravfeltets tilknytning til landskapet rundt. Gravfeltet ligger opp mot Raet som har vært ferdselsåre siden bronsealderen og derfor har stor tetthet av automatisk fredete kulturminner. De relativt få gravhaugene som er bevart i en lesbar kontekst, vurderes å ha høy nasjonal verneverdi. Fylkeskommunen mener at boligområdet må reduseres for å unngå utilbørlig skjemming av kulturminnet.

Fylkeskommunen har innsigelse til kommuneplanens bestemmelser om kulturminner i §§ 1.5.1 og 1.9. Det påpekes at bestemmelsene må endres slik at de sikrer konsekvens-utredning av nyere tids kulturminner og kulturmiljøer i plan- og byggesaker. Det må også sikres krav om utredning av konsekvenser og overvåking av kulturminner med nasjonal og/eller regional verdi.

Mekling ble gjennomført 22.05.2019 uten at det ble oppnådd enighet.

Sandefjord kommune vedtok kommuneplanen i møte 24.09.2019, uten å imøtekomme innsigelsene. Kommunen viser til at Torp Øst er omtalt som et viktig fremtidig næringsområde i regional plan for bærekraftig arealutvikling, og mener at det må omdisponeres areal til næringsformål i denne kommuneplanrulleringen. Den kommende planen for Torpområdet må avklare hva som menes med Torp næringsområde. Kommunen mener at et stort næringsområde i umiddelbar nærhet til fremtidig togstasjon og flyplass vil være attraktivt for virksomheter som ellers ikke vil finne regionen interessant. Kommunen fremhever at område N18 allerede er godkjent som byggeområde, og at det for dette arealet er snakk om en omdisponering fra ett byggeformål til et annet. Kommunen fremhever videre at den regionale planen ikke definerer hva som menes med næring, og mener kontorformål ikke kan utelukkes. Hensynet til landbruk og naturmangfold kan vektlegges i neste planfase. Lokalisering av kontorarbeidsplasser innenfor området kan også avklares. Ny vegløsning bør samordnes med intercity-utbyggingen.  

Kommunen mener utvikling av eksisterende hytteområder er bedre enn å utvikle nye områder, og kan ikke se at de få nye tomtene på Hagaløkka er i vesentlig strid med hensynene bak byggeforbudet i 100-meters beltet langs sjøen. De planlagte hyttetomtene ligger i ytterkant av 100-meters beltet, bak en stor kolle som hindrer innsyn fra sjøen. Kommunen fremhever videre at planlagt utbedring av gangforbindelse og etablering av lekeplass vil forbedre allmennhetens tilgjengelighet og tilføre verdier til eksisterende hyttefelt. Konsekvensutredningen viser at utbyggingen ikke medfører vesentlige arealkonflikter.

Når det gjelder Paradisskogen mener kommunen at det er tilstrekkelig å redusere det planlagte boligområdet med 400 m2 for å ivareta en sikringssone rundt gravfeltet. Kommunen mener at fylkeskommunens forslag til avgrensning av byggeområdet, sammen med kommuneplanens byggegrense mot dyrka mark, vil føre til at området ikke kan bygges ut med 8 boenheter som planlagt. Kommunen mener at endelig byggegrense mot kulturminnet og dyrka mark vest for boligområdet bør avklares i reguleringsplanen for området.

Kommunen fremhever at Tassebekk er et etablert kontorområde. Planendringen gjelder en mindre arealutvidelse som formaliserer dagens bruk og gir grunnlag for utvidelse av eksisterende kontorbygg. Området har en sentral beliggenhet nær E18, og er attraktivt for virksomheter som har mye besøksvirksomhet. Det er brukbar kollektivdekning mot Sandefjord og Tønsberg langs Raveien. Kommunen har som ambisjon at kontorarbeids-plasser skal være i sentrum og sentrumsnære områder, men mener det er viktig å ha noen tilgjengelige kontorarealer nær E18 for bedrifter som har ansatte som reiser mye. Kommunen har gjennom revisjon av kommuneplanen redusert antall næringsområder hvor det tillates ren kontorvirksomhet. I tillegg til sentrum og sentrumsnære områder, tillates det kontor på Fokserød/Kullerød, Torp, Tassebekk og deler av Danebuåsen.

Kommunen mener at utredningskravet for kulturminner følger av kulturminneloven, og at det ikke er det er nødvendig å presisere dette i bestemmelsene til kommuneplanen. Kommunen mener videre at det er nyttig å ha en bestemmelse som sikrer at vurderingene som er gjort i konsekvensutredningen til kommuneplanen videreføres ved regulering av nye bygge-områder. Det fremheves at konsekvensutredningen er overordnet, og at bestemmelsen § 1.9 ikke utelukker at det kan være behov for ytterligere utredninger på reguleringsplannivå.

Fylkesmannen oversendte saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 22.10.2019. Fylkesmannen fremhever at kommuneplanen skal være et overordnet styringsdokument, og tilrår at fylkeskommunens forslag til endring av bestemmelser om kulturminner ikke tas til følge. Fylkesmannen har ellers ingen tilråding i saken.

Møte og befaring ble gjennomført 10.02.2020 med representanter fra kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen, Statens vegvesen, Miljødirektoratet, Klima- og miljødepartementet, Landbruksdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Landbruks- og matdepartementet støtter innsigelsene til næringsområdene N18 og N19 i brev av 31.01.2020. Departementet viser til nasjonale mål om å redusere den årlige omdisponeringen av dyrka mark, øke norsk matproduksjon og styrke norsk matsikkerhet, og mener man bør være tilbakeholden med å godkjenne utbygging på dyrket og dyrkbar jord før det er absolutt nødvendig. Departementet fremhever at Torp øst omfatter et betydelig areal av dyrka og dyrkbar jord av høy kvalitet i et større sammenhengende jordbruksområde, og mener at det skal foreligge samfunnsinteresser av stor betydning for å tillate nedbygging av dette arealet.

Samferdselsdepartementet har uttalt seg til saken i brev av 14.02.2020. Departementet støtter vurderingene til Statens vegvesen og tilrår at innsigelsene til etaten blir tatt til følge.

Klima- og miljødepartementet har uttalt seg til saken i brev av 26.03.2020. Departementet støtter innsigelsen til Torp øst begrunnet i hensynet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Departementet fremhever at Torp øst ligger langt fra sentrums­områdene, og at kollektivdekningen i området vil være beskjeden uten jernbanetilknytning. Forslaget fremmer ikke utvikling av kompakte byer og tettsteder, og vil føre til økt trafikk og økte utslipp. Departementet mener at valgt jernbanetrase er en vesentlig rammebetingelse for transportutviklingen, og mener det er viktig å se den gjensidige påvirkningen mellom utvikling av arealstruktur og transportsystem.

Klima- og miljødepartementet vurderer at det kan være mulig å bevare bekken og dammen med tilhørende randsoner innenfor område N19, men peker på at det foreligger begrenset oppdatert kunnskap om de faktiske naturverdiene i dammen og betydningen av den berørte bekkestrekningen. Departementet mener at det må foretas en kartlegging av naturverdiene i området før omdisponering til byggeformål kan vurderes, men vurderer at det er reell sannsynlighet for konflikt med naturverdier av nasjonal og vesentlig regional interesse. Departementet støtter ikke innsigelsen til område N18 ut fra hensynet til naturmangfold, men mener at naturmangfold bør kartlegges ved utarbeidelse av reguleringsplan for området. 

Klima- og miljødepartementet støtter innsigelsen til den delen av hytteområde Hagaløkka som ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjøen. Departementet viser til at kommunen har registrert Hagaløkka som et viktig friluftslivsområde. Departementet viser også til at planlagt utbygging vil innebære nedbygging av et skogbevokst område innenfor 100-metersbeltet som har en viktig landskapsfunksjon ved at det bidrar til å bevare naturpreget. Området har stor verdi selv om det er begrenset i størrelse. Klima- og miljødepartementet vurderer at utbygging innenfor 100-metersbeltet vil bidra til ytterligere privatisering av strandsonen og gi vesentlig negative konsekvenser for strandsonehensynene.

Klima- og miljødepartementet tilrår at innsigelsen til boligområde Paradisskogen tas til følge. Departementet fremhever at det automatisk fredete gravfeltet allerede er inneklemt på tre sider, og mener det foreslåtte boligområdet vil ødelegge opplevelsen av gravfeltet som et verdifullt og historiefortellende element i landskapet. Departementet mener at en reduksjon av boligområdet med 400 m2 slik kommunen har foreslått, ikke vil sikre et tilstrekkelig landskapsrom for kulturminnet.

Klima- og miljødepartementet anbefaler at innsigelsen til næringsområde Tassebekk tas til følge. Departementet vurderer at en utvidelse av kontorvirksomheten på Tassebekk vil medføre økt bilbruk og være i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og kommunens arealstrategi. Departementet mener at arbeidsplassintensive virksomheter primært bør lokaliseres i tilknytning til sentrum og/eller kollektivknutepunkter. Det fremheves at kommunen har en betydelig arealreserve til næringsformål.

Klima- og miljødepartementet mener det er problematisk at det mangler vesentlige data om SEFRAK-registrerte bygninger og nyere tids kulturminner i konsekvensutredningen til kommuneplanens arealdel. Dette innebærer at beslutningsgrunnlaget for videre planer ikke gir tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere hvorvidt tiltak kommer i konflikt med nyere tids kulturminner av nasjonal eller vesentlig regional interesse. Departementet anbefaler at konsekvensene for nyere tids kulturminner blir utredet og vurdert før det blir åpnet for utbygginger som kan komme i konflikt med nyere tids kulturminner av nasjonal eller vesentlig regional interesse.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal i henhold til plan- og bygningsloven 11-16 avgjøre om innsigelsene til næringsområdene Torp Øst og Tassebekk, boligområdet Paradisskogen, hytteområdet Hagaløkka og bestemmelser om kulturminner, skal tas til følge eller ikke. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Næringsområde Torp øst (N18 og N19)
Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal ta stilling til om området Torp øst skal godkjennes som byggeområde for lager, industri, håndverksvirksomhet, kontor, offentlig/privat tjenesteyting og flyplass. Området er ca. 2300 dekar stort og ligger 7 km fra Sandefjord sentrum og 6 km fra Stokke sentrum. Det er gang- og sykkelvei til området fra Sandefjord, men ikke til Stokke. Kollektivdekningen i området er oppgitt å være beskjeden.

Det framgår av statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Det framgår også av retningslinjene at potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk. Det er nødvendig å ta vare på god matjord, men jordvernet må balanseres mot storsamfunnets behov. Virksomheter for godstransport bør lokaliseres med god tilgjengelighet til jernbane, havn eller hovedvegnett. I planleggingen skal det tas hensyn til blant annet overordnet grønnstruktur, viktig naturmangfold og god matjord.

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold konkretiserer føringene i de statlige planretningslinjene, og gir rammer for arealbruk i Vestfold fram til 2040. Planen som ble vedtatt i 2013 hadde følgende retningslinje om Torp øst:

Torp øst kan først åpnes for utvikling som næringsområde når ny jernbanetrase med stasjon på Torp er avklart, både arealmessig og med hensyn til byggestart, eventuelt når flytting av flyplassterminalen til østsiden av rullebanen er besluttet og arealplanlegging av slik flytting starter. Endelig avgrensing av området og valg av arealformål avklares i kommunal arealplanprosess, på bakgrunn av føringer fra blant annet regional plan for handel og sentrumsutvikling og Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging.

Ny regional plan ble vedtatt 26.09.2019, omtrent samtidig med kommuneplan for Sandefjord.  Planen definerer langsiktige utviklingsgrenser for by- og tettstedsområder fram mot 2040, og har som mål at hovedvekten av all vekst i Vestfold skal skje som fortetting og transformasjon i eksisterende byer og tettsteder. Det framgår av retningslinjene til planen at etablering av rene kontorarbeidsplasser skal skje innenfor by- og tettstedsområder, mens arealkrevende virksomhet med større transportbehov som produksjon, lager og verksted med fordel kan lokaliseres i næringsområder utenfor byene og de større tettstedene. Torp øst er fortsatt definert som et regionalt næringsområde, men det fremgår av planen at området må vurderes i en større sammenheng, og at kommunikasjon og næringsarealer i nærheten må ses og utvikles samlet. Det fremheves at stasjonslokaliseringen vest for rullebanen vil danne utgangspunkt for framtidig utvikling i området. Det pekes også på at det er viktig at flyplassen sikres rom for utvikling av den flyplassrelaterte virksomheten.

Det framgår av konsekvensutredningen til kommuneplanen at utvikling av Torp øst kan være attraktivt i regional sammenheng, men at området også kan redusere potensialet for byutvikling rundt framtidig stasjonsområde i Sandefjord. Uten godt tilrettelagt infrastruktur vil eksisterende næringsområder langs E18 kunne være vel så attraktive for næringsetablering. Omdisponering av område N18 fra lufthavn til næringsområde vurderes som uproblematisk med tanke på miljøforhold, siden området allerede er avsatt til lufthavnformål. N19 innebærer omdisponering av 152 daa fulldyrka mark og 464 daa produktiv skog.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har forståelse for kommunens ønske om å legge til rette for næringsutvikling i tilknytning til flyplassen, og viser til at dette har vært et mål i regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold siden 2013. Beslutningen om å legge ny jernbane vest for flyplassen, innebærer imidlertid at premissene for etablering av et stort regionalt næringsområde øst for flyplassen er endret.

Etter en samlet vurdering godkjenner departementet nordre del av næringsområde Torp øst, (N18) uten kontorformål og offentlig/privat tjenesteyting. Departementet legger vekt på at området har vært benyttet til flyplassformål, og at det var avsatt til byggeformål i tidligere kommuneplan. Ved utarbeidelse av kommunedelplan eller reguleringsplan for området i tråd med bestemmelsene i kommuneplanen, kan det åpnes for kontorvirksomhet og offentlig/privat tjenesteyting dersom det etableres et godt kollektivtilbud med direkte forbindelse til togstasjon vest for flyplassen. Dyrka mark langs flyplassen videreføres og reguleres til landbruksformål. Dette er viktig i forhold til nasjonale mål om å redusere omdisponeringen av dyrka mark.

Departementet godkjenner ikke søndre del av næringsområdet Torp øst (N19). Området er et sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområde med dyrka og dyrkbar mark av høy kvalitet. Området har også viktige naturkvaliteter som best kan sikres ved at området videreføres som landbruks-, natur- og friluftsområde.

Område for fritidsbebyggelse Hagaløkka (F05)
Planlagt område for fritidsbebyggelse Hagaløkka er et naturområde i et eksisterende hytteområde på østsiden av Vesterøy. Området er 8 dekar stort. Departementet skal ta stilling til fylkesmannens innsigelse til den delen av byggeområdet som ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjø. Dette arealet er 2 dekar stort.

Det følger av statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen at det generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen som er nedfelt i plan- og bygningsloven § 1-8, skal praktiseres strengt i Oslofjordregionen. Dette er regionen som har størst arealpress og mest nedbygd strandlinje. Det framgår av retningslinjene pkt. 5.2 at det ikke skal tillates bygging og landskapsinngrep på arealer som har betydning for andre formål, for eksempel friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap, landbruk m.m. Det fremheves videre at det skal være en restriktiv holdning til nye fritidsboliger og vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsboliger. Alternative plasseringsmuligheter skal alltid vurderes før bygging tillates.

Det planlagte byggeområdet Hagaløkka innebærer nedbygging av et naturområde i et eksisterende hytteområde, som også er registrert som et svært viktig friluftsområde. Den delen av byggeområdet som ligger innenfor 100-metersbeltet er synlig fra sjøen i nord, men skjermet mot sjøen i vest av en stor kolle. Klima- og miljødepartementet fremhever at skogområdet har en viktig funksjon i landskapet, ved at det bidrar til å bevare naturpreget i området. Departementet mener at hensynet til allmennhetens tilgang til sjøen og landskapet i dette pressområdet, veier tyngre enn samfunnsnytten av et fåtall private hytter.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener det er viktig å begrense bygging av nye fritidsboliger innenfor 100-metersbeltet langs sjøen i områdene med størst arealpress. Departementet vurderer at den delen av byggeområdet som ligger utenfor 100-metersbeltet, og som er på 6 daa, gir grunnlag for oppføring av nye fritidsboliger i tråd med kommunens ønske. Den delen av byggeområdet som ligger innenfor 100-metersbeltet godkjennes derfor ikke.

Boligområde Paradisskogen (B18)
Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal ta stilling til fylkeskommunens innsigelse til planlagt boligområde Paradisskogen. Fylkeskommunen mener at nordre halvdel av det foreslåtte boligområdet må endres til LNF-område for å unngå skjemming av de automatisk fredete gravhaugene i skogholtet øst for boligområdet. Kommunen har i meklingsmøtet foreslått at boligområdet reduseres med 400 m2.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til at gravfeltet allerede er innebygd på tre sider, og mener det er viktig å sikre en forbindelse mellom gravfeltet og jordbrukslandskapet i vest. Departementet vurderer at kommunens forslag til avgrensning av boligområdet ivaretar hensynet til sikringssone rundt kulturminnet og forbindelse til omkringliggende landskap i tilstrekkelig grad, og har derfor besluttet å godkjenne dette alternativet. Endelig avgrensing mellom boligområdet og LNF-området avklares i reguleringsplanen for området. Det bør legges vekt på ivareta en visuell forbindelse mellom gravfeltet og jordbrukslandskapet i vest.

Området som godkjennes som boligområde, består av produktiv skog. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller truede arter innenfor området, og utbyggingen kommer derfor ikke i konflikt med viktig naturmangfold. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, jf. naturmangfoldloven § 8, og det er ikke behov for vurdering etter naturmangfoldloven § 9-12.

Næringsområde Tassebekk (N22
Tassebekk næringsområde ligger ved avkjøringen fra E18, ca. 5 km fra Stokke sentrum og ca. 10 km fra Sandefjord sentrum. Det er lagervirksomhet og kontorbygg med 150 arbeidsplasser i området i dag. Det foreligger ønske om å utvide kontorvirksomheten med tilsvarende omfang. Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal ta stilling til forslaget om å endre arealformålet fra næringsområde uten kontor, til kombinert formål lager, industri, håndverksvirksomhet og kontor.

Det framgår av statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging at utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold har som mål at hovedvekten av all vekst skal skje som fortetting og transformasjon i eksisterende byer og tettsteder. Det framgår av planens retningslinje R5 at etablering av rene kontorarbeids-plasser skal skje innenfor by- og tettstedsområder. Virksomheter med betydelig innslag av fysisk produksjon, lager, verksted eller annen arealkrevende aktivitet med større transportbehov, kan lokaliseres i næringsområder utenfor byer og de større tettstedene.

Konsekvensutredningen til kommuneplanens arealdel konkluderer med at eksisterende kontorvirksomhet på Tassebekk er uheldig ut fra en samlet areal- og transportvurdering. Det fremheves at virksomheten i området er kontorbedrifter med høy arbeidsintensitet, som bør ligge i bysentrum eller ved større kollektivknutepunkt. Områdets beliggenhet ved E18 med nærhet til flyplass og flere av Vestfolds bysentra, gjør imidlertid at det er attraktivt for næringsetablering.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner at Tassebekk avsettes til kombinert formål lager, industri, håndverksvirksomhet og kontor. Departementet legger vekt på at det er kontorvirksomhet i området i dag, og at området kan nås med buss fra Sandefjord og Tønsberg. Departementet legger også vekt på at kommunen gjennom revisjon av kommuneplanen har redusert antall næringsområder utenfor sentrum hvor det tillates ren kontorvirksomhet. Dette er i tråd med nasjonale og regionale mål om å styrke eksisterende byer og tettsteder, og redusere transportbehovet og utslippene av klimagasser.

Bestemmelser om kulturminner
Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal ta stilling til om kommuneplanen sikrer at hensynet til nyere tids kulturminner blir ivaretatt i framtidige plan- og byggesaker. Fylkeskommunen mener at konsekvensutredningen mangler vesentlig informasjon om nyere tids kulturminner, og er bekymret for at disse ikke skal bli ivaretatt i plan- og byggesaksbehandlingen. Klima- og miljødepartementet anbefaler at konsekvensene for nyere tids kulturminner blir utredet og vurdert, før det blir åpnet for utbygginger som kan komme i konflikt med nyere tids kulturminner av nasjonal eller vesentlig regional interesse.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer at fylkeskommunen ikke har innsigelse til konkrete byggeområder ut fra hensynet til nyere tids kulturminner, og mener at kommuneplanen har bestemmelser og retningslinjer som ivaretar dette hensynet i tilstrekkelig grad. Det framgår av kommuneplanens bestemmelser § 1.8 at hensynet til kulturminner og verneverdige bygninger skal ivaretas i forbindelse med plan- og byggesaker. Kommuneplanen har også retningslinjer om bevaring av kulturlandskap med gårdstun, gamle veier, steingjerder, store karakteristiske trær m.m., som gir også viktige føringer for plan- og byggesaksbehandlingen. Viktige kulturmiljø er vist som bestemmelsesområder med bestemmelser og retningslinjer for arealbruk i områdene. Det er også benyttet hensynssone bevaring av kulturmiljø i enkelte områder. Innsigelsen fra fylkeskommunen tas ikke til følge.

Vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-16 vedtar Kommunal- og moderniseringsdepartementet følgende endringer i kommuneplan for Sandefjord 2019-2031: 

  • Næringsområde Torp øst N19 avsettes til landbruks-, natur- og friluftsområde. Område N18 avsettes til kombinert formål lager, industri, håndverksvirksomhet, og flyplass, Følgende tillegg innarbeides i bestemmelsene § 2.7.6:
    • Ved utarbeidelse av kommunedelplan eller reguleringsplan for området, jf. pkt 5.3.3.b) kan det åpnes for kontorvirksomhet og offentlig/privat tjenesteyting innenfor område N18 dersom det legges til rette for god kollektivløsning med direkte tilknytning til ny jernbanestasjon på vestsiden av flyplassen. Dyrka mark langs flyplassen videreføres og reguleres til landbruksformål.
  • Næringsområde Tassebekk (N22) avsettes til kombinert formål lager, industri, håndverksvirksomhet og kontor. 
  • Den delen av byggeområde Hagaløkka (F05) som ligger innenfor 100-meters beltet langs sjøen, endres fra byggeområde til landbruks-, natur- og friluftsområde.
  • Boligområde Paradisskogen (B18) avgrenses mot nord som foreslått av kommunen i meklingsmøtet. Nordre del av boligområdet endres til LNF-formål. Følgende tillegg tas inn i pkt. 1.5.1 i bestemmelsene:
    • Endelig avgrensning mellom boligområde Paradisskogen (B19) og LNF-området med automatisk fredete kulturminner i nord, avklares i reguleringsplanen for området.

Departementet forutsetter at kommunen endrer planen i tråd med vedtaket. For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.

Med hilsen

Nikolai Astrup

 

Kopi:
Klima- og miljødepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljødirektoratet
Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning
Samferdselsdepartementet
Sandefjord kommune
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Vestfold og Telemark fylkeskommune