Østre Toten kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner boligområde NO2 Nordlia, mellom fylkeveg 33 og Mjøsa, i kommuneplanens arealdel for Østre Toten. Departementet har lagt avgjørende vekt på at området har god kollektivdekning og at det er etablert gang- og sykkelvei forbi planområdet langs fylkesveg 33. Det er også lagt vekt på at utbyggingen ikke beslaglegger dyrka mark.

Bakgrunn for saken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til oversendelse av saken fra Fylkesmannen i Innlandet den 27.08.2019. Saken er sendt til departementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 11-16, på grunn av uløst innsigelse fra Fylkesmannen i Innlandet.

I forslag til kommuneplanens arealdel er det et uttalt ønske om fortetting i de store tettstedene i Lena, Skreia og Kapp, samt å styrke grenda Nordlia. I planforslaget ble et område på 123 dekar langs fylkesveg. 33 ved Nordlia, benevnt NO2, foreslått omdisponert fra LNF-område til boligformål. Planforslaget åpner for å bygge 150 til 220 boliger. Området ligger ca. 1,5 km fra barneskolen på Nordlia, 7 km fra Gjøvik sentrum og 7 km fra Kapp.

I tillegg til boligområdet, er det lagt inn et areal (NO3) til friområde langs strandsonen mot Mjøsa. Dette området var i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF-formål, og Pilegrimsleden går gjennom området. Det er ikke fremmet innsigelse til omdisponeringen av arealet til friområde, men realiseringen av boligområdet NO2 er en forutsetning for etableringen av friområdet NO3, med krav om gangforbindelse til fylkesvegen.

Fylkesmannen fremmet innsigelse til boligområdet NO2 i brev av 08.06.2018. Fylkesmannen begrunner innsigelsen med at området er i konflikt med mål om kompakt by- og tettstedsutvikling og redusert transportbehov, og at det vil bli bilbasert. Etter fylkesmannens vurdering er forslaget i strid med statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR BATP). Innsigelsen er også begrunnet i jordvernhensyn, da området består av dyrkbar og dyrka mark.

Statens vegvesen fremmet innsigelse til boligområdet NO2 og etablering av nytt kryss på fylkesveg 33, i brev av 09.05.2018. Innsigelsen var begrunnet i SPR BATP, og i trafikale og trafikksikkerhetsmessige hensyn. Statens vegvesen skriver at området vil fremstå som en større satellittutbygging, uten direkte tilknytning til eksisterende tettbebyggelse og servicefunksjoner. Utbyggingen vil bli bilbasert, og bidrar ikke til å redusere transportbehovet til daglige gjøremål.

Meklingsmøte ble avholdt 14.06.2019. Etter meklingen foreslo kommunen å redusere boligområdet (NO2) fra 123 dekar til 80 dekar. Det ble også lagt inn rekkefølgebestemmelser om at et annet boligområde i Nordlia (NO1), i tillegg til ny barnehage, skal være utbygd før området NO2 kan tas i bruk. På bakgrunn av dette trakk Statens vegvesen sin innsigelse. Fylkesmannen i Innlandet opprettholdt innsigelsen.

Østre Toten kommunestyre vedtok planen 19.06.2019, med unntatt rettsvirkning for boligområde NO2 og tilgrensende friområde NO3. Det ble vedtatt at saken skulle sendes til departementet for endelig avgjørelse.

Fylkesmannen tilrår i sin oversendelse av 27.08.2019 at innsigelsen tas til følge. Fylkesmannen mener at utbyggingsområdet i all hovedsak vil bli bilbasert, og være klart i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Fylkesmannen mener at saken vil kunne skape en uheldig presedensvirkning i et regionalt perspektiv rundt hele Mjøsa.

Befaring og møte ble gjennomført 11.10.2019 med representanter fra Østre Toten kommune, Fylkesmannen i Innlandet, Landbruks- og matdepartementet, Landbruksdirektoratet, Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I tillegg deltok grunneier.

Landbruks- og matdepartementet tilrår i sin uttalelse av 06.11.19 at innsigelsen ikke tas til følge. Landbruks- og matdepartementet legger avgjørende vekt på at boligområdet NO2 i hovedsak omfatter dyrkbar jord av mindre verdi, og i liten grad dyrka jord. Departementet legger også avgjørende vekt på at kommunen, både i denne og foregående kommuneplan, har tilbakeført arealer med dyrka jord til LNF-formål. Kommunens ønske om å bedre befolkningens adkomst til Mjøsa, er også vektlagt.

Klima- og miljødepartementet tilrår i sin uttalelse av 15.11.2019 at innsigelsen fra fylkesmannen tas til følge. Departementet mener at boligområdet NO2 er i strid med føringene i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, med mål om å fremme kompakte tettsteder og å redusere transportbehovet. Departementet vurderer at det er av nasjonal og vesentlig regional verdi å unngå bilbaserte boligområder i den størrelsesorden som er aktuelt i denne saken. Klima- og miljødepartementet stiller seg bak fylkesmannens argument om at området vil bli en satellitt både lokalt i tettstedet, i forhold til større tettsteder i kommunen, og regionalt i forhold til Gjøvik.

Klima- og miljødepartementet viser til at det er sammenhengende gang- og sykkelveg til Gjøvik fra planområdet, og at det er god kollektivdekning fra Nordlia til både Kapp og Gjøvik. Samtidig mener departementet at avstanden fra planområdet til viktige servicefunksjoner vil være stor, og at det er stor sannsynlighet for at den daglige transporten for de 150 til 220 boenhetene vil bli bilbasert. Departementet mener at boligutbygging må bygge opp under målene om å senke utslippene fra transportsektoren, og kan ikke se at det er av samfunnsmessig nytte å åpne for et boligfelt som går imot de nasjonale klimamålene og statlige retningslinjene. Isteden bør kommunen heller fortette og videreutvikle sine større tettsteder, som Lena, Kapp og Skreia.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Etter plan- og bygningsloven § 5-4 andre ledd kan statlig organ fremme innsigelse i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. Etter § 11-16 andre ledd avgjør Kommunal- og moderniseringsdepartementet om innsigelsen skal tas til følge. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd. I denne saken skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjøre om Østre Toten kommune sitt vedtak av kommuneplanens arealdel for boligområde NO2 skal godkjennes, eller om innsigelsen fra fylkesmannen skal tas til følge.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging skal legges til grunn ved statlig, regional og kommunal planlegging. Det går frem av retningslinjene at utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at den foreslåtte utbyggingen på Nordlia utfordrer de statlige planretningslinjene for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging. Planforslaget åpner for et stort antall boliger i en liten grend hvor servicetilbudet er begrenset, og hvor de fleste daglige gjøremål vil måtte foretas utenfor grenda. Det er også sannsynlig at en betydelig del av transporten fra området vil bli bilbasert.

Som følge av en høy andel utpendling og en spredt bebyggelsesstruktur, er det likevel vanskelig å se at en så stor utbygging andre steder i kommunen ville blitt mindre bilbasert. Kommunen viser til at mange av innbyggernes arbeidsplasser ligger utenfor kommunen, og at det meste av utpendlingen går til Gjøvik og Raufoss. Det meste av pendlingen er i dag bilbasert, og det er relativt lav kollektivdekning i kommunen. Unntaket er langs fylkesveg 33, hvor hyppigheten av bussavganger er størst, med halvtimes og times avganger mellom Gjøvik og Kapp. Her går det også ekspressbuss til Oslo lufthavn og Oslo, med flere daglige avganger. Langs fylkesveg 33 er det også etablert sammenhengende gang- og sykkelveg fra Nordlia til Gjøvik. Dette legger til rette for at fremtidige beboere i området vil ha større muligheter til å velge andre fremkomstmidler enn bil, sammenlignet med andre steder i kommunen. Avstanden til Gjøvik og Raufoss er også kortere enn fra de andre tettstedene i kommunen.

Østre Toten har et vedtatt mål om å styrke Nordlia som grend og oppvekstområde, og boligutbygging på NO2 er ment å støtte opp under dette målet. I dag ligger det en barneskole i Nordlia, og det planlegges en ny barnehage. Avstanden fra NO2 til resten av Nordlia er relativt sett ikke stor, og er etter departementets vurdering ikke et tungtveiende argument for å avvise forslaget. Boligområdet NO2 vil også ha bedre tilgang på buss og gang- og sykkelveg enn resten av Nordlia. Departementet ser det som positivt at kommunen bygger opp under allerede etablert infrastruktur på fylkesveg 33. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enig i Landbruks- og matdepartementets vurderinger av jordverninteressene i saken. Gitt forutsetningene kommunen har med mye landbruksareal rundt tettstedene, spredt bebyggelsesstruktur og små tettsteder, ser departementet at det er utfordrende for kommunen å finne utbyggingsområder uten at dette berører jordbruksinteresser. Departementet vil også fremheve at kommunen har gjort en god jobb med å sikre landbruksarealer i kommuneplanen, gjennom å tilbakeføre andre utbyggingsarealer til LNF-formål. Det meste av planområdet er heller ikke oppdyrket, men består av dyrkbar mark med mindre jordverdi.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etter en avveining av de ulike interessene i saken, kommet til at område NO2 i Nordlia kan godkjennes. Departementet har lagt avgjørende vekt på at området har god kollektivdekning sammenliknet med resten av kommunen, og at det er etablert gang- og sykkelvei langs fylkesveg 33. Det er også lagt vekt på at utbyggingen ikke beslaglegger dyrka mark.

Det foreligger ikke innsigelser til friområdet NO3, men realiseringen av boligområdet NO2 er en forutsetning for etablering av friområdet. Det ligger også inne et rekkefølgekrav om gangforbindelse fra friområdet til fylkesvegen dersom planforslaget bli vedtatt, med en trafikksikker undergang under fylkesveg 33.  Departementet har ikke innvendinger til at NO3 avsettes til friområde, slik kommunen har vedtatt. Dette vil gjøre strandområdene langs Mjøsa mer tilgjengelige for dagens og fremtidig befolkning i Nordlia.

Vurderinger etter naturmangfoldloven
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold, og vurderingene og vektleggingen skal gå fram av vedtaket. Planområdet består i det vesentlige av skog og noe dyrka mark. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig, jf. §§ 8 og 9. Ut fra foreliggende kunnskap er det ikke noe som tilsier at inngrepet vil ha vesentlig negativ innvirkning på økosystemet eller gjøre vesentlig skade på naturmangfoldet.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet Østre Toten kommunestyre sitt vedtak av 19.06.2019 om arealdelen til kommuneplanen for boligområde NO2 ved Nordlia.

For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages.

 

Med hilsen

Nikolai Astrup

 

Kopi
Østre Toten kommune
Klima- og miljødepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landbruksdirektoratet
Miljødirektoratet