Reguleringsplan for Jordfallet masseuttak i Alta kommune - avgjørelse i innsigelsessak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner planlagt utvidelse av Jordfallet masseuttak. Departementet vurderer at planen ivaretar hensynet til sikring av drikkevannskilden til Alta by.

Bakgrunn

Det vises til fylkesmannens brev av 06.05.2019 og sakens dokumenter. Alta kommune har vedtatt reguleringsplan for Jordfallet masseuttak med innsigelse fra Mattilsynet. Saken er oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 12-13.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utvidelse av et eksisterende masseuttak sør for Alta by, og sikre nærliggende grunnvannskilde mot forurensning. I kommuneplanens arealdel fra 2011 er området avsatt til område for råstoffutvinning og hensynssone nedslagsfelt for drikkevannskilde.

Den vedtatte reguleringsplanen definerer framtidig uttaksområde og uttaksdybde. Den angir hvilke bygninger og anlegg som kan tillates innenfor området, og stiller krav om oljeutskiller for vaskevann fra vaskehall og verksted. Bestemmelsene stiller krav om fortløpende istandsetting og revegetering av uttaksområdet. Det er også krav om at det til enhver tid skal foreligge en sikkerhets- og beredskapsplan som ivaretar hensynet til grunnvannet.

Arbeidet med reguleringsplanen for masseuttaket har tatt mange år. Dette skyldes uenighet om hvilke konsekvenser videre uttak kan ha for grunnvannskilden til Alta vannverk. Videreføring av asfaltverket som tidligere lå innenfor uttaket, har vært et viktig spørsmål. Ved offentlig ettersyn i 2014 ble det fremmet forslag om videreføring av asfaltverket. Ved nytt offentlig ettersyn i 2015 ble det fremmet ett planforslag med asfaltverk og ett uten.

Mattilsynet fremmet innsigelse til reguleringsplanen ved første offentlige ettersyn i 2014, og til begge planforslagene som ble lagt ut til offentlig ettersyn i 2015, jf. brev av 23.12.2015. Mattilsynet viser til nasjonale mål for vann og helse, og mener at Jordfallet masseuttak kommer i konflikt med hensynet til sikring av grunnvannskilden til Alta vannverk. Mattilsynet fremhever at grusen i masseuttaket er den eneste naturlige barrieren til grunnvannskilden til vannverket, og vurderer at masseuttaket og asfaltverket kan medføre fare for forurensning av drikkevannskilden. Klimaendringer vil utsette grunnvannskilden for ytterligere press i årene som kommer.

Mattilsynet vurderte at kunnskapsgrunnlaget i saken ikke er godt nok, og at konsekvensene av eventuell forurensning i form av olje og diesel er så store at utvidelse av uttaket ikke bør tillates. Det fremheves at det er usikkert hvor langt det er ned til grunnvannet, og at fjerning av vegetasjon og løsmasser i 30 meters dybde vil svekke det naturlige rensefilteret til grunnvannskilden. Mattilsynet mener det er viktig med minst mulig aktivitet innenfor nedslagsfeltet som kan medføre forurensning av drikkevannskilden. Mattilsynet aksepterer drift i ca. 5 år inntil en ny lokalitet er klar for produksjon.

Mekling ble gjennomført 07.02.2018 uten at partene kom til enighet.

Alta kommune v/kommunestyret vedtok reguleringsplanen uten asfaltverk i møte 18.12.2018. Kommunen fremhever at masseuttaket har vært i drift siden 1970-tallet uten at kvaliteten på drikkevannet er påvirket. Kommunen viser også til at Jordfallet er kommunens største og mest sentrale masseuttak. Flytting av virksomheten vil innebære store kostnader og berøre mange bedrifter.

Kommunen vurderer at videre drift av uttaket er forsvarlig, og viser til de avbøtende tiltakene som er innarbeidet i planen etter offentlig ettersyn. For å øke barrieren til grunnvannet, er maksimal uttaksdybde satt til kote 45. Dette er en innskjerping i forhold til restriksjonsbestemmelsene for området. Det er videre angitt i bestemmelsene hva slags bygg og anlegg som tillates innenfor området, og stilt krav om en sikkerhets- og beredskapsplan for uttaket.

Kommunen viser for øvrig til at innsigelsen omfatter forhold som må avklares gjennom konsesjonsbehandling etter mineralloven og revisjon av restriksjonsområdene for drikkevannskilden i Englandsskogen.

Fylkesmannen anbefaler i oversendelsesbrevet av 06.05.2019 at innsigelsen tas til følge. Fylkesmannen viser til lov om kommunal beredskapsplikt, og fremhever at rent vann er avgjørende for å dekke befolkningens behov for mat, drikke og helsetjenester. Fylkesmannen vurderer at utvidelse av masseuttaket i Jordfallet er uforenlig med hensynet til vern av drikkevannskilden til Alta by, og anbefaler at innsigelsen fra Mattilsynet tas til følge. Ved å redusere umettet sone til ca. 20 m, reduserer man den sonen som har best renseeffekt og tilbakeholdelseseffekt på sykdomsfremkallende stoffer og forurensninger som oljeprodukter og kjemikalier.

Møte og befaring ble gjennomført 27. juni 2019 med representanter for Alta kommune, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Mattilsynet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tiltakshaver deltok også på befaringen. 

Under befaringen informerte kommunen om at de hadde satt i gang hydrogeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av nye grunnvannsbrønner i Englandsskogen. Disse ville gi mer kunnskap om grunnvannsstrømningen i området. Kommunen signaliserte at de også ville innhente en faglig vurdering av forurensningsfaren knyttet til masseuttaket.

Rapporter fra Norconsult og NGU ble oversendt Kommunal- og moderniserings-departementet i desember 2019 og februar 2020. Rapporten fra Norconsult fra desember 2020 viser at eksisterende grunnvannsbrønner i Raipas og nye brønner i Englandsskogen har samme grunnvannsreservoar, og at Altaelva er hovedkilden til grunnvannet. Den viser også at Jordfallet masseuttak ligger i influensområdet til grunnvannsbrønnene. I rapporten til Norconsult fra februar 2020 er det vurdert at et stort utslipp, for eksempel av diesel, vil holdes tilbake og brytes ned i gjenstående løsmasseavsetninger før forurensningen når grunnvannet. Siden forurensede masser vil bruke lang tid på å trekke ned i umettet sone, vil forurensningen kunne graves bort og leveres til godkjent mottak.

NGU støtter vurderingen til Norconsult, og mener det vil være mulig å videreføre masseuttaket og opprettholde god sikkerhet på drikkevannsforsyningen fra brønnfeltene i Raipas og Englandsskogen. Forutsetningen er at det stilles konkrete krav til driftsoperatøren i masseuttaket slik det er lagt opp til, og at konsesjonsgiver og vannverkseier følger opp med kontroller.

Helse- og omsorgsdepartementet anbefaler i sin uttalelse av 30.04.2020 at innsigelsen ikke tas til følge. Departementet mener at Mattilsynet gjorde en riktig vurdering av saken ut fra det grunnlaget som forelå da planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i 2015. Rapportene fra Norconsult og NGU i 2019 og 2020 har tilført saken ny kunnskap av stor betydning, og departementet vurderer at masseuttaket kan videreføres og utvides i tråd med reguleringsforslaget. Departementet fremhever at det må stilles konkrete krav til driftsoperatøren i masseuttaket, og at konsesjonsgiver og vannverkseier må følge disse opp.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal i henhold til plan- og bygningsloven § 12-13 avgjøre om innsigelsen til reguleringsplanen skal tas til følge eller ikke. Konkret skal departementet vurdere om planlagt utvidelse av Jordfallet masseuttaket kommer i konflikt med hensynet til sikring av drikkevannskilden til Alta by.

Det framgår av drikkevannsforskriften og vannforskriften at drikkevannskilder skal beskyttes mot forurensning. Jordfallet masseuttak ligger innenfor nedslagsområdet til grunnvannskilden til Alta vannverk. Vannverket forsyner ca. 20 000 personer i tillegg til helseinstitusjoner, skoler, næringsmiddelvirksomhet og annen virksomhet. Det framgår av saken at vannforsyningen er unik, ved at den er basert på grunnvann som har så god kvalitet at det ikke er nødvendig med desinfisering av vannet.

Innsigelsen fra Mattilsynet var opprinnelig knyttet til to forhold. Det ene gjaldt fjerning av masser som beskytter nedslagsområdet til grunnvannskilden. Det andre gjaldt asfaltverket som ble ansett å utgjøre en stor risiko for grunnvannskilden. Etter at asfaltverket er flyttet til et industriområde utenfor grunnvannets nedslagsfelt, handler saken om fjerning av overdekning i nedslagsområdet til drikkevannskilden, og at masseuttaket med omfattende transport medfører en risiko for ulykker, punktutslipp og brann i kjøretøy.

Helse- og omsorgsdepartementet anbefalte i desember 2019 at innsigelsen ble tatt til følge, men har på grunnlag av de nye fagrapportene fra Norconsult og NGU fra januar 2020, vurdert saken på nytt. Departementet fremhever at løsmasseavsetningen i bunnen av masseuttaket har en svært god evne til å holde tilbake, bryte ned og fortynne forurensninger som måtte finne veien til grunnen, og vurderer at masseuttaket kan utvides i tråd med reguleringsforslaget. Departementet fremhever at vilkårene i reguleringsplanen må overholdes av driftsoperatøren, og kontrolleres av Direktoratet for mineralforvaltning som konsesjonsmyndighet og kommunen som vannverkseier.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til vurderingen fra Helse- og omsorgs-departementet, og godkjenner reguleringsplanen i tråd med kommunens vedtak. Det legges til grunn at uttaket skjer i tråd med bestemmelser i reguleringsplanen, og at hensynet til sikring av grunnvannskilden ivaretas i sikkerhets- og beredskapsplanen for området.

Vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-13 godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet reguleringsplan for Jordfallet masseuttak vedtatt av Alta kommune 18.12.2018.

For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 12-12.

Med hilsen

Nikolai Astrup

 

Kopi:
Alta kommune
Helse- og omsorgsdepartementet
Mattilsynet