Kommuneplanens arealdel 2018-2028 Aurskog-Høland. Avgjørelse av innsigelser.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner boligområdene Lieråsen, Festningsåsen, Blakstad, Butjernkollen og Vestrengåsen i kommuneplan 2018 – 2028 for Aurskog-Høland kommune. Departementet godkjenner ikke område med arealformål bebyggelse og anlegg, underformål bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, i Harkerudåsen. Departementet godkjenner heller ikke boligområdene Prestegårdsskogen og Lysakerjordet. Departementet har lagt vekt på nasjonal og regional miljø-, klima- og jordvernpolitikk, men samtidig hensyntatt kommunens størrelse, geografi og eksisterende utbyggings-mønster. Avgjørelsen innebærer at innsigelsene er delvis tatt til følge.

Bakgrunn
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken (nå Statsforvalteren i Oslo og Viken) i brev datert 13. desember 2019 og 29. januar 2020, samt sakens øvrige dokumenter. Saken er sendt til departementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd, på grunn av uløste innsigelser fra Statens vegvesen, Akershus fylkeskommune (nå Viken fylkeskommune) og Fylkesmannen i Oslo og Akershus (nå Statsforvalteren i Oslo og Viken).

Kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyret 25. mars 2019, med uløste innsigelser til i alt syv foreslåtte boligområder, og til ett foreslått område for bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting. Etter gjennomført mekling bekreftet kommunen den 28. oktober 2019 det opprinnelige vedtaket.

Nedenfor gis en kort beskrivelse av områdene som det er innsigelser til. Alle de aktuelle områdene har i gjeldende kommuneplan for Aurskog-Høland arealformål landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF).

Harkerudåsen vest for Aursmoen
Harkerudåsen er et cirka 270 dekar stort skogsområde, som i kommuneplanen er gitt arealformål bebyggelse og anlegg, underformål bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting. Planområdet ligger ved grensen til Lillestrøm kommune, cirka 5,5 km vest for Aursmoen sentrum.

Prestegårdsskogen ved Aursmoen
Det foreslåtte boligområdet Prestegårdsskogen er et 858 dekar stort skogsområde. Fremføring av veg til området er foreslått lagt over dyrket mark fram til fv. 238 Myrvoldveien. Den delen av Prestegårdsskogen som ligger nærmest Aursmoen, har en avstand til tettstedet på cirka 1 kilometer.

Lysakerjordet i Aursmoen
Forslaget om boligområde på Lysakerjordet innebærer at et areal på cirka 64 dekar, hvorav cirka 40 dekar fulldyrket jord, avsettes til boligområde. Store deler av Lysakerjordet ligger innenfor 1 kilometer fra sentrum av Aursmoen.

Lieråsen mellom Aursmoen og Bjørkelangen
Foreslått boligområde Lieråsen er på cirka 75 dekar, og ligger inntil eksisterende boligbebyggelse. Arealet er hovedsakelig skogbevokst. Planområdet ligger mellom Aursmoen og Bjørkelangen, på sørsiden av fylkesveg 170.

Blakstad og Butjernkollen ved Setskog
På Blakstad er det foreslått et boligområde på cirka 40 dekar. Det foreslåtte boligområdet Butjernkollen er et cirka 19 dekar skogbevokst område beliggende inntil et eksisterende boligområde. Begge områdene ligger nær Setskog.

Festningsåsen ved Bjørkelangen
Det foreslåtte boligområdet Festningsåsen er på cirka 70 dekar. Området ligger inntil et eksisterende boligområde, omkring 2 kilometer sørøst for sentrum i Bjørkelangen.

Vestrengåsen mellom Momoen og Løken
Det foreslåtte boligområdet Vestrengåsen er på cirka 69 dekar. Området ligger inntil et eksisterende boligområde, mellom Momoen og Løken.

Statens vegvesen fremmet i brev av 24. september 2018 innsigelse til områdene Harkerudåsen, Prestegårdsskogen, Lieråsen og utvidelse av Festningsåsen. Innsigelsen var begrunnet med at forslagene er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og med regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Statens vegvesen viser til at den regionale planen peker ut Bjørkelangen som prioritert tettsted, hvor 80 % av veksten i Aurskog-Høland skal finne sted. Vegvesenet påpeker at det i nye og tidligere avsatte byggeområder i kommuneplanen, er en langsiktig reserve for cirka 4 675 nye boliger. Vegvesenet mener det er uheldig å reservere arealer til utbyggingsformål som det ikke er behov for i planperioden.

Akershus fylkeskommune fremmet innsigelse til Lysakerjordet, fordi området ikke bygger opp under retningslinjene R3 og R4, om vekstfordeling, i den regionale planen. Fylkes-kommunen fremmet også innsigelse til omfanget av boligområdet Prestegårdsskogen. Innsigelsene ble vedtatt av fylkesutvalget 12. november 2018 og bekreftet av fylkestinget 19. november 2018. I brev 22. november 2019 til kommunen, orienterte fylkeskommunen om at fylkesutvalget hadde fattet vedtak om at dersom boligområdet Prestegårdsskogen reduseres fra 957 til 685 dekar, frafalles innsigelsen til området.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus fremmet i brev 25. september 2018 en rekke innsigelser til planforslaget. Av disse gjenstår åtte innsigelser som uløste.

Fylkesmannens innsigelse til Harkerudåsen er begrunnet i motstrid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og med retningslinje R10 i den regionale planen, som handler om rett virksomhet på rett sted. Harkerudåsen ligger langt unna tettstedene i kommunen, og etableringer her vil bli bilbaserte, i strid med målene om å skape kompakte tettsteder og å legge til rette for miljøvennlige transportformer.

Innsigelsen til boligområdet Prestegårdsskogen er begrunnet i strid med nasjonale mål om kompakt tettstedsutvikling og jordvern, og med flere av retningslinjene i den regionale planen. Fylkesmannen viser til at utbygging av 900 – 1 000 nye boliger vil kunne innebære en økning av befolkningen i Aursmoen på cirka 30 %, og at dette vil være i strid med retningslinjene i den regionale planen om at vekst utenfor Bjørkelangen skal begrenses til vedlikeholdsvekst. Det vises også til at det allerede er avsatt reserver for utbygging av mellom 1 000 og 2 000 boliger innenfor sentrumsområdet på Aursmoen. Fylkesmannen mener at en så stor utbygging høyst sannsynlig vil medføre press på omliggende dyrket jord, og at vegløsning gjennom et større sammenhengende jordbruksområde høyst sannsynlig vil føre til uheldig oppstykking.

Fylkesmannen har innsigelse til boligområdet Lysakerjordet ut fra at arealdisponeringen er i strid med retningslinjene R3 og R4 i den regionale planen, og med nasjonale mål om kompakte tettsteder. Innsigelsen til Lysakerjordet begrunnes også i motstrid med nasjonale og regionale føringer for jordvern.

Fylkesmannen mener boligområdet Lieråsen er i strid med R3 og R4 i den regionale planen, og med målet om kompakte tettsteder. Fylkesmannen viser til at det ikke er funksjoner for handel og arbeidsplasser i nærområdet, og mener at Lieråsen vil bli bilbasert og ikke kan betegnes som vedlikeholdsvekst.

Innsigelsene til boligområdene Blakstad og Butjernkollen ved Setskog, er begrunnet i at begge områdene er i strid med retningslinje R3 og R4 i den regionale planen. Fylkesmannen viser til at de to områdene samlet sett vil overstige det som anses for å være vedlikeholdsvekst for Setskog, og at kommunen fortsatt vil ha et betydelig areal for boligbygging på Setskog. Det er også avsatt områder for LNF-spredt rundt Setskog.

Fylkesmannen begrunner innsigelsen til boligområdet Festningsåsen med at området er i strid med de statlige planretningslinjene og med retningslinje R3 og R4 i den regionale planen. Fylkesmannen legger vekt på at Festningsåsen på det nærmeste ligger cirka 2 km fra Bjørkelangen sentrum, og at området i stor grad vil bli bilbasert og ikke bygge opp under målet om kompakte tettsteder og miljøvennlige transportformer.

Fylkesmannen har også innsigelse til Vestrengåsen, og mener boligområdet har et omfang som overstiger naturlig vedlikeholdsvekst, samt at beliggenheten drøyt 1 km fra Momoen og     4 km fra Løken innebærer at boligområdet er i strid med retningslinjene R3 og R4 i den regionale planen.

Mekling ble gjennomført 30. august 2019, uten at det ble oppnådd enighet om de aktuelle innsigelsene.

Aurskog-Høland kommune vedtok kommuneplanen 25. mars 2019, og 28. oktober 2019 etter gjennomført mekling, uten å ta hensyn til innsigelsene. Kommunen oversendte saken til fylkesmannen ved brev av 12. november 2019. Kommunen mener at vekstfordelingen for boliger og arbeidsplasser som følger av den regionale planen, og som innebærer at 80 % av veksten skal skje i Bjørkelangen, vil innebære en uheldig utvikling for Aurskog-Høland kommune. Kommunen mener også at den tidligere har fått støtte fra fylkestinget på at det prioriterte vekstområdet omfatter kollektivstrekningen Aursmoen – Bjørkelangen – Løken, med hovedvekt på begge tettstedene Aursmoen og Bjørkelangen.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har i sin oversendelse av saken, anbefalt at innsigelsene til Harkerudåsen, Prestegårdsskogen og Lysakerjordet tas til følge. Fylkesmannen støtter ikke innsigelsene til de resterende områdene. Fylkesmannen mener med denne anbefalingen å ha tatt hensyn til noen av kommunens synspunkter og til det kommunale selvstyret. I brev 29. januar 2020 redegjør fylkesmannen for vurderinger knyttet til naturmangfoldloven.

Møte og befaring ble holdt 25. august 2020 med representanter fra Aurskog-Høland kommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Viken fylkeskommune, Samferdsels-departementet, Statens vegvesen, Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Landbruks- og matdepartementet tilrår i brev av 16. september 2020 at hensynet til jordvern må veie tungt, og støtter innsigelsen fra fylkesmannen til boligområdet Lysakerjordet. Departementet legger vekt på at Lysakerjordet omfatter et betydelig areal med dyrket jord av høy kvalitet og god arrondering, og at det derfor skal foreligge samfunns­interesser av stor betydning for å tillate nedbygging av dette arealet. Videre mener departementet at målene om å redusere den årlige omdisponeringen av dyrket mark, øke norsk matproduksjon, og styrke nasjonal matsikkerhet, tilsier at man bør være tilbakeholden med å godkjenne utbygging på dyrket jord i slike områder før det er absolutt nødvendig. Departementet mener at Lysakerjordet bør kunne tas ut av planen, særlig dersom hele eller deler av Prestegårdsskogen tillates utbygd.

Landbruks- og matdepartementet mener at argumentene for å støtte innsigelsen til Prestegårdsskogen ut fra landbruksinteresser, ble svekket etter at all dyrket jord ble tatt ut. Dette gjelder selv om området fortsatt omfatter 58 dekar dyrkbar mark, og medfører nedbygging av ca. 14 dekar dyrket mark til adkomstvei og oppstykking av jorder. Siden Prestegårdsskogen vil bidra til å redusere presset mot å bygge ned annen dyrket jord ved Aursmoen, anbefaler departementet ikke at innsigelsen tas til følge.

Landbruks- og matdepartementet viser til at det i kommuneplanen er lagt ut større arealer til byggeformål enn det er behov for, og mener at noe av dette bør tas ut, særlig på dyrket jord. Departementet mener at Festningsåsen vil bidra til å binde resten av boligområdet tettere sammen med sentrum, og anbefaler derfor at innsigelsen til Festningsåsen ikke tas til følge.

Samferdselsdepartementet anbefaler i brev av 28. september 2020 at innsigelsene til områdene Harkerudåsen, Prestegårdsskogen og Lieråsen tas til følge. Departementet opplyser samtidig at Statens vegvesen frafaller innsigelsen mot Festningsåsen.

Departementet påpeker at boligområdene som Statens vegvesen har fremmet innsigelse til, har adkomst til fylkesveger med høy fartsgrense og dårlig tilrettelegging for gående og syklende. Departementet mener at det av hensyn til trafikksikkerhet, vil være svært uheldig for barn og unge som får skoleveg langs fylkesveger med fartsgrense 80 km/t, og uten gang- og sykkelveg. De nye boligområdene, og Lieråsen spesielt, vil i stor grad kunne bli bilbasert, da gang- og sykkelforbindelser er mangelfulle, både i retning av skole og tettsted. Områdene ligger også over 1 kilometer fra kollektivknutepunkt og fellesfunksjoner. Etter departementets vurdering er lokaliseringene ikke i tråd med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og med den regionale areal- og transportplanen.

Samferdselsdepartementet viser samtidig til at Aurskog-Høland har andre utfordringer enn mer sentralt beliggende og tettbygde kommuner, og mener at det i områder med mindre utbyggingspress kan planlegges for et mer differensiert bosettingsmønster dersom det er nødvendig for å øke attraktiviteten. Departementet mener likevel at utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes, slik at transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Departementet mener at potensialet for fortetting og transformasjon i størst mulig grad bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk. Det vises til Statens vegvesen sin påpekning av at Bjørkelangen i dag har cirka 15 % områdeutnyttelse, mens den regionale planen anbefaler en områdeutnyttelse på 55-80 % i prioriterte tettsteder som Bjørkelangen.

Departementet viser til at det gjennom nye og tidligere avsatte byggeområder i kommunen er avsatt en langsiktig reserve for bygging av 4 675 nye boliger, som skal gjelde fram til 2050, dvs. langt ut over behovet i planperioden for kommuneplanen.

Samferdselsdepartementet mener at vekst i Bjørkelangen bør prioriteres på bekostning av områder med stor avstand til nærmeste tettsted. Departementet mener også at gang- og sykkelvegnettet må planlegges og bygges ut, slik at man unngår trafikkfarlige skoleveier.

Klima- og miljødepartementet tilrår i sin uttalelse 25. september 2020 at innsigelsene til områdene Harkerudåsen, Prestegårdsskogen, Lieråsen, Lysakerjordet, Blakstad, Butjernkollen og Vestrengåsen tas til følge. Departementet støtter ikke innsigelsen til utvidelsen av Festningsåsen.

Klima- og miljødepartementet påpeker at arealplanlegging er et viktig verktøy for å redusere klimagassutslipp, og bidra til å oppnå Norges mål om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Et viktig virkemiddel i denne sammenheng er effektiv arealbruk som begrenser nedbygging av grønne arealer, og som bygger opp under knutepunkter for kollektivtransporten og fremmer sykling og gange. Departementet viser i denne sammenheng til føringer i de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og til den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus.

Ved vurderingen av innsigelsene til enkeltområdene, legger Klima- og miljødepartementet til grunn at Aurskog-Høland kommune i kommuneplanen har avsatt areal til boliger som overstiger behovet for den aktuelle planperioden.

Klima- og miljødepartementet viser til at planforslaget på Harkerudåsen åpner for arbeidsintensiv og publikumsorientert virksomhet, med en plassering som ikke er i tråd med føringer om lett tilgjengelighet til kollektivtrafikk. Departementet mener at slik virksomhet bør ha en mer sentral lokalisering, med gang- og sykkelavstand til mange av kommunens innbyggere, og tilrår at innsigelsen til Harkerudåsen tas til følge.

Departementet mener planforslaget på Prestegårdsskogen vil bidra til å spre tettstedet Aursmoen, da størsteparten av området ligger utenfor gangavstand til Aursmoen sentrum. Departementet mener utvikling av nye, større boligområder må ses i sammenheng med behovet for infrastruktur, i tråd med de statlige planretningslinjene. Departementet mener at en eventuell vekst på Aursmoen bør styres mot sentrumsnære områder, og tilrår at innsigelsene til Prestegårdsskogen tas til følge.

Klima- og miljødepartementet vurderer at det foreslåtte boligområdet Lieråsen vil bli bilbasert, med sin beliggenhet uten servicefunksjoner eller arbeidsplasser på samme side av fylkesvegen, og med barneskolen mer enn 1 kilometer i luftlinje på nordsiden av fylkesvegen. Lieråsen vil dermed ikke bygge opp under nasjonale føringer om å skape kompakte tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Et boligområde her vil også stride mot vekstfordelingsprinsippet som følger av den regionale planen. Departementet tilrår at innsigelsen til Lieråsen tas til følge.

Departementet anser det som sannsynlig at Festningsåsen vil bli bilbasert, siden avstanden til sentrum av Bjørkelangen er på omtrent 2 kilometer. Fortettingspotensialet nærmere sentrum synes heller ikke å være utnyttet. Departementet vurderer likevel at det kan planlegges for et mer differensiert bosettingsmønster i Bjørkelangen, blant annet for å øke attraktiviteten til bosetting. Departementet støtter derfor ikke innsigelsen til utvidelsen av Festningsåsen.

Klima- og miljødepartementet vurderer at Lysakerjordet er i strid med retningslinjene R3 og R4 i regional plan, da det ligger utenfor prioritert vekstområde i kommunen. Departementet vektlegger også at det er fortettingspotensial i Aursmoen, og at det ikke er behov for nye boligområder utenfor sentrum som sprer tettstedet utover. Departementet tilrår at innsigelsen til Lysakerjordet tas til følge.

Klima- og miljødepartementet vurderer at de foreslåtte boligområdene Butjernkollen og Blakstad, sammen med et tredje uregulert boligområde på 91 dekar som det ikke foreligger innsigelse til, samlet vil overstige det som kan anses som vedlikeholdsvekst på Setskog. Departementet viser til at Setskog ifølge kommuneplanen har en stor boligreserve langt utover kommuneplanperioden, og at områdene til sammen vil bidra til en uheldig fragmentering av tettbebyggelsen på Setskog. Departementet tilrår ut fra dette at innsigelsen til Butjernkollen og Blakstad tas til følge.

Klima- og miljødepartementet vurderer at utbygging av det foreslåtte boligområdet Vestrengåsen vil være vesentlig i strid med retningslinjene R3 og R4 i den regionale planen. Området vil bli bilbasert, og være i strid med målet om kompakte tettsteder og tilrettelegging for miljøvennlige transportformer. Departementet tilrår derfor at innsigelsen til Vestrengåsen tas til følge.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering
Etter plan- og bygningsloven § 5-4 andre ledd kan berørt statlig og regionalt organ fremme innsigelse til kommuneplanens arealdel i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. Etter § 11-16 andre ledd avgjør Kommunal- og moderniserings-departementet om innsigelsene skal tas til følge, og kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

I denne saken skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjøre om innsigelser fra Statens vegvesen, fylkeskommunen og fylkesmannen til åtte foreslåtte utbyggingsområder skal veie tyngre enn kommunens vedtatte arealdisponering. Innsigelsene er fremmet med bakgrunn i nasjonal og regional areal- og transportpolitikk, klima- og miljøpolitikk og jordvernpolitikk. Politikken er formidlet blant annet i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og regjeringens jordvernstrategi, og i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus som ble vedtatt i 2015.

Det følger av de nevnte nasjonale og regionale føringene at utbyggingsmønsteret bør bidra til å utvikle kompakte tettsteder, på en slik måte at transportbehovet kan begrenses, og det legges til rette for klima- og miljøvennlige transportformer med god trafikksikkerhet, samtidig som god matjord i størst mulig grad tas vare på.

Aurskog-Høland kommune sin geografiske størrelse og beliggenhet, der jord- og skogbruk over lang tid har vært en viktig del av næringsgrunnlaget, har også gitt grunnlag for et spredt utbyggingsmønster. Dette er et viktig bakteppe for departementets vurdering av de konkrete innsigelsene til kommuneplanen. Kommunen har signalisert at den ønsker å ivareta og utnytte eksisterende infrastruktur, og å opprettholde bosettingsmønsteret i hele kommunen. Departementet er enig i at dette er et godt utgangspunkt for planleggingen.

De statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging gjelder for planlegging i hele landet. Praktisering av retningslinjene skal likevel tilpasses regionale og lokale forhold. Det følger av retningslinjene at nye utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med mindre arealkonflikter, og at utvikling av nye, større boligområder må ses i sammenheng med behovet for infrastruktur. Planleggingsprinsippene gir et godt grunnlag for å ta stilling til de konkrete forslagene til arealbruk som det er innsigelse til i kommuneplanen for Aurskog-Høland.

Departementet har vurdert innsigelsene med utgangspunkt i hvilke tettsteder og lokalsamfunn områdene er tilknyttet, og opp mot det samlede utbyggingsmønsteret i kommunen. Departementet har i den samlede vurderingen også lagt vekt på at kommunen allerede har avsatt boligområder betydelig ut over behovet i planperioden.

Harkerudåsen
Planforslaget på Harkerudåsen åpner for offentlig eller privat tjenesteyting, med mulighet for arbeidsintensiv og publikumsorientert virksomhet. Området ligger litt over 5 kilometer vest for Aursmoen, ved grensen mot Lillestrøm kommune. Det er i liten grad gjort rede for behovet for, og konsekvensene av, slik virksomhet i området. På befaringen ble det opplyst at området var vurdert som mulig lokalisering for en større offentlig virksomhet, men at dette ikke lenger syntes aktuelt. Departementet anser lokaliseringen å være i strid med nasjonal og regional arealpolitikk, og mener at slik virksomhet bør lokaliseres med tilknytning til et av tettstedene i kommunen, primært med gang- og sykkelavstand. Departementet godkjenner derfor ikke området for offentlig eller privat tjenesteyting på Harkerudåsen.

Prestegårdsskogen
De foreslåtte boligområdene Prestegårdsskogen og Lysakerjordet ligger begge med en viss nærhet til Aursmoen, som er det nest største tettstedet i Aurskog-Høland. Kommuneplanen beskriver et fortettingspotensial på 1 000 - 4 000 nye boenheter innenfor Aursmoen. Et nytt boligområde i den størrelsesorden kommunen har foreslått på Prestegårdsskogen, vil bidra til å spre tettstedet Aursmoen på en uheldig måte. Manglende infrastruktur i området i dag vil føre til at kostnad for oppstart og opparbeiding er avhengig av en stor og samlet utbygging. Området vil fremstå som en stor boligsatellitt, 1-2 kilometer utenfor tettstedet. Det vil motvirke at fortettingspotensialet i Aursmoen utnyttes, og vil svekke målet om kompakte tettsteder med korte transport­avstander. Det vises også til uttalelsen fra Samferdselsdepartementet om hensynet til trafikksikkerhet. Departementet godkjenner ikke boligområdet Prestegårdsskogen.

Lysakerjordet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til at utbygging av Lysakerjordet frarådes av Landbruks- og matdepartementet av jordvernhensyn, og av Klima- og miljødepartementet ut fra motstrid med regional plan og fordi Aursmoen har et stort fortettingspotensial.  Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer at det ikke foreligger sterke nok samfunnsinteresser til å tillate bygging av boliger på Lysakerjordet, på bekostning av jordvernhensyn. Det er fortsatt stort fortettingspotensial i sentrum av Aursmoen og i allerede godkjente arealer rundt. Ved neste rullering av kommuneplan kan kommunen vurdere andre områder nært sentrum som ikke beslaglegger og omdisponerer dyrket jord. Departementet godkjenner ikke boligområdet på Lysakerjordet.

Lieråsen
Det foreslåtte boligområdet på Lieråsen ligger omtrent midtveis mellom Aursmoen og Bjørkelangen. Hele området er i stor grad preget av landbruk. Utbyggingsområdet Lieråsen unngår nedbygging og omdisponering av dyrket jord, og vil på den måten bidra til å minke presset på landbrukseiendommene. Økt boligbygging i Lieråsen vil bidra til å styrke grunnlaget for Haneborg skole. Området ligger også langs fylkesveg 170 på hovedaksen Aursmoen-Bjørkelangen-Løken, som har god kollektivdekning. Når det gjelder trafikk-sikkerhet, viser departementet til at det er regulert gang- og sykkelveg mellom Lierfoss og Haneborg. Det er også etablert gang- og sykkelveg på deler av strekningen mot Aursmoen. Departementet godkjenner derfor boligområdet Lieråsen.

Festningsåsen
Det foreslåtte boligområdet ligger cirka 2 kilometer sørøst for sentrum av Bjørkelangen. Det er i planbestemmelsene inntatt en bestemmelse om at før nye områder som reguleres kan bebygges, må gang- og sykkelvei til Bjørkelangen skole være på plass. Selv om det ligger uutnyttede fortettingspotensialer innenfor Bjørkelangen, anser departementet at det kan planlegges for et mer differensiert bosettingsmønster i Bjørkelangen, blant annet for å øke attraktiviteten for bosetting. Departementet godkjenner boligområdet på Festningsåsen.

Butjernkollen og Blakstad
De foreslåtte boligområdene Butjernkollen og Blakstad ved Setskog vil kunne bidra til at dette lokalsamfunnet kan utvikles videre, og øke områdets attraktivitet. Departementet har forståelse for at kommunen ønsker å legge til rette for en vedlikeholdsvekst ved Setskog, selv om det ifølge kommuneplanen ligger store boligreserver her. Departementet legger vekt på kommunens behov for å legge til rette for å styrke Setskog med tilhørende funksjoner, og godkjenner boligområdene Butjernkollen og Blakstad.

Vestrengåsen
Det foreslåtte boligområdet Vestrengåsen ligger mellom Momoen og Løken. Lokaliseringen mellom de to tettstedene samsvarer ikke fullt ut med målsettingene i den regionale planen. En utvidelse av Løken som det største av de to tettstedene ville vært mer i samsvar med målene i den regionale planen, men her er forholdet til jordvern en utfordring. Det ligger allerede et eksisterende boligområde i Vestrengåsen, og forslaget innebærer en utvidelse av dette. Boligområdet ligger også i nærheten av fylkesveg 169, som har kollektivdekning. Departementet har også lagt vekt på at det er regulert gang- og sykkelveg mellom Momoen og Løken, og at dette vil styrke grunnlaget for at en større del av trafikken vil kunne tas med sykkel eller til fots. Departementet godkjenner derfor boligområdet Vestrengåsen.

Vurdering etter naturmangfoldloven
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold, og vurderingene og vektleggingen skal gå fram av vedtaket. Ifølge fylkesmannen har Aurskog-Høland kommune vurdert og kontrollert om det forekommer registreringer som tiltakene berører, i offentlige databaser. Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet og konsekvensene, og at det ikke er nødvendig å innhente ny kunnskap. Kommunen har også lagt til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i §§ 9 til 12, da naturmangfoldet i liten grad berøres og det ikke kan påvises effekter på verdifull natur.

Fylkesmannen har vurdert potensial for naturverdier, og kan heller ikke se at utbyggingsområder med innsigelse kommer i konflikt med kartlagte naturtyper eller truede arter, eller at områdene har potensial for slike funn. Samtidig påpeker fylkesmannen at kunnskapsgrunnlaget og kartlegging av Aurskog-Høland med tanke på naturverdier er mangelfull. Vurderingen er primært basert på rapporten Kartleggingsstatus for viktige naturtyper i Oslo og Akershus (2014), som sier at kommunen er lite og ufullstendig kartlagt.

Fylkesmannen kjenner heller ikke til at det er foretatt noen flere større kartlegginger i kommunen etter dette, og anser det som fordelaktig med bedre kartlegging av kommunen. Likevel vurderes at det etter naturmangfoldloven § 8 ikke vil være krav om mer kartlegging eller kunnskap om naturverdier for kommuneplanen og de foreslåtte utbyggingsområdene det er fremmet innsigelse til. Dette begrunnes med at det ikke er avdekket konflikt med naturverdier og at potensialet for konflikt med slike verdier etter fylkesmannens vurdering er lite. Av den grunn mener fylkesmannen at §§ 9 til 12 ikke kommer til anvendelse i saken.

Departementet anser etter dette vurderingene etter naturmangfoldloven som tilfredsstillende.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet boligområdene Lieråsen, Festningsåsen, Blakstad, Butjernkollen og Vestrengåsen i kommuneplan 2018 – 2028 for Aurskog-Høland, vedtatt av Aurskog-Høland kommunestyre 25. mars 2019 og 28. oktober 2019.

Departementet godkjenner ikke område med arealformål bebyggelse og anlegg, underformål bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, i Harkerudåsen. Departementet godkjenner heller ikke boligområdene Prestegårdsskogen og Lysakerjordet.

Departementet ber om at kommunen endrer planen i tråd med vedtaket. For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.

 

Med hilsen

 

Nikolai Astrup

 

Kopi

Aurskog-Høland kommune
Klima- og miljøverndepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljødirektoratet
Samferdselsdepartementet
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Viken fylkeskommune