Stange kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel for Stange kommune 2020-2032

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner forslag til nytt næringsområde på Kolostuen. Departementet har lagt vekt på kommunens ønske om å legge til rette for en helhetlig næringsutvikling med Kolostuen som logistikk- og samferdselsknutepunkt. Departementet godkjenner ikke forslag om utvidelse av handelsarealet på Skavabakken. Departementet mener forslaget er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og med SMAT-planen for Hamarregionen. Innsigelsene fra Statens vegvesen og Fylkesmannen i Innlandet er delvis tatt til følge.

Bakgrunn
Kommuneplanens arealdel 2020-2032 for Stange er i brev 26. oktober 2020 fra Fylkesmannen i Innlandet (nå Statsforvalteren i Innlandet) sendt til departementet for avgjørelse på grunn av uløste innsigelser. Departementet avgjør om innsigelsene skal tas til følge, etter plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd.

Innsigelsene er fremmet av Statens vegvesen og Fylkesmannen i Innlandet, og gjelder forslag til nytt næringsområde på Kolostuen, og til endret planbestemmelse for nærings­område på Skavabakken. Kommunestyret i Stange kommune vedtok planen 17. juni 2020. Planen er rettskraftig, med unntak av områdene det er innsigelse til.

BN1, BN2 og BN3 Kolostuen
Det foreslåtte næringsområdet på Kolostuen er på ca. 775 daa, og ligger på begge sider av  E6, syv km fra Stange sentrum. Langs fylkesveg 1902 er det 4 km til Sørli flerbruksterminal, hvor jernbanelinjen går. Området er avsatt til LNF-område i gjeldende kommuneplan. På østsiden av Kolostuen-krysset er et område på 115 daa brukt til massedeponi i forbindelse med vegutbygging. Dispensasjon fra LNF-formålet var gitt under forutsetning om tilbake­føring av området til skog.

BA1 og BA2 Skavabakken
Næringsområdet Skavabakken ligger langs E6, 13 km sør for Stange sentrum. Område BA2 på østsiden av E6 er på ca. 47 daa. Området er fra før regulert til vegserviceanlegg, overnatting, kontorer og forretning, og med tillatt handelsareal på 2000 m2. Halvparten av det tillatte handelsarealet, 1000 m2, er utbygd og tatt i bruk. Område BA1 på vestsiden av E6 er på ca. 48 daa, og er regulert til vegserviceanlegg og industri/lager. Funksjoner som veg og grøntstruktur kommer i tillegg på begge sider av vegen.

Stange kommune ønsker å etablere Kolostuen som et logistikk- og samferdselsknutepunkt for godstransport mellom veg og jernbane, og for godstransport langs veg. Det foreslåtte næringsområdet på Kolostuen må derfor ses i sammenheng med flerbruksterminalen på Sørli. Ved å etablere et næringsområde ved hovedvegnettet, og samtidig koble dette sammen med flerbruksterminalen på Sørli, mener kommunen Kolostuen kan bidra til å forsterke effekten ved overføring av gods fra veg til bane.

Kommunen ønsker også å legge til rette for økt handel på Skavabakken. Dette er foreslått gjort gjennom en endring i planbestemmelsene til kommuneplanen. I gjeldende regulerings­plan for området er det en handelsbegrensning på 2000 m2. Kommunen mener at det er lite realistisk å utvikle konferansesenter og kontorer i henhold til gjeldende reguleringsplan. Hensikten med å endre kommuneplanen er derfor på overordnet plannivå å avklare viktige premisser for en ny regulering, hvor målet er å utvikle en tydeligere profil og en mer treffsikker næringssatsing i området. 

Statens vegvesen fremmet i brev 12. juni 2019 innsigelse til begge områdene. Innsigelsene er begrunnet i at planforslaget er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og med fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal- og transportutvikling for by, tettsteder og næringsområder i Hamar-regionen for 2009-2030 (SMAT-planen).

Statens vegvesen viser til at det i henhold til SMAT-planen ikke er mangel på næringsarealer i kommunen, og at arealknapphet ikke vil være drivende for etterspørselen på Kolomoen og Sørli. Vegvesenet mener at det ikke er behov for nye næringsarealer langs E6 i Hamar-regionen. Kolostuens beliggenhet og mangel på alternative transportmuligheter til bil for de ansatte, styrker argumentene mot næringsetablering her. 

Statens vegvesen mener forslaget til ny planbestemmelse for Skavabakken legger til rette for økt bilbasert transport, og svekker grunnlaget for utvikling av kompakte byer og tettsteder i Hamar-/Stangeområdet. Det er allerede åpnet for noe detaljvarehandel i området, og vegvesenet mener at den godkjente rammen for handel er tilstrekkelig. Å åpne for et større handelsområde, vil etter vegvesenets vurdering bidra til at handelen på Skavabakken får en større kundegruppe enn kun vegfarende og turister. Det vil også gi økt sammenblanding av lokal- og fjerntrafikk, noe som vil være uheldig for trafikksikkerheten på E6.

Fylkesmannen i Innlandet fremmet i brev 24. juni 2019 innsigelse til områdene Kolostuen og Skavabakken. Fylkesmannens begrunnelse for innsigelse er i hovedsak de samme som for Statens vegvesen, og er knyttet til konflikt med statlige planretningslinjer og den regionale SMAT-planen. 

Mekling i saken ble gjennomført 8. og 18. mai 2020. Det ble ikke oppnådd enighet om de aktuelle næringsområdene.

Stange kommune vedtok planen 17. juni 2020, uten å ta innsigelsene til følge.

Fylkesmannen i Innlandet har ved oversendelse av saken til departementet anbefalt at innsigelsene tas til følge. Fylkesmannen mener at det foreslåtte næringsområdet på Kolostuen ikke er i samsvar med regional plan, og at det i den aktuelle planperioden er tilstrekkelig med næringsarealer i Stange næringspark og på Sørli. Effektivisering av godstransporten tilsier at man bør avsette mer næringsareal ved Sørli flerbruksterminal, fremfor å etablere et nytt næringsareal på Kolostuen, som ligger 4 km fra jernbanen. De foreslåtte områdene på Kolostuen bør eventuelt vurderes gjennom videre oppfølging av Mjøsbystrategien.

Subsidiært mener fylkesmannen at dersom man skulle åpne opp for etablering av logistikkbedrifter på Kolostuen, burde man i første omgang begrense området til den del av BN1 som er avskoget og har vært i bruk som massedeponi.

Når det gjelder Skavabakken, mener fylkesmannen at en åpning for økt handel vil være uheldig og klart i strid med gjeldende føringer, siden handel langs E6 i all hovedsak vil være bilbasert. En handelsøking på Skavabakken vil få negative konsekvenser for tettstedet Tangen, som ligger ca. 3,5 km fra området. Fylkesmannen mener også at en utvidelse vil kunne skape uheldig presedens, og viser til at mange kommuner i regionen har fremmet tilsvarende ønsker. Selv om planen legger opp til at det skal gjennomføres en handelsanalyse, mener fylkesmannen det er tvilsomt om en slik analyse vil tilføre saken ny kunnskap. Fylkesmannen påpeker også at det fortsatt er mulig å etablere inntil 1000 m2 handelsareal innenfor rammen av den gjeldende reguleringen.

Møte ble gjennomført 14. januar 2021, med representanter fra Stange kommune, Innlandet fylkeskommune, Statens vegvesen, Miljødirektoratet, Statsforvalteren i Innlandet, Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Samferdselsdepartementet anbefaler i brev 8. februar 2021 å ta innsigelsene til følge. Departementet viser til at områdene ved Kolostuen ligger utenfor etablert bo- og arbeidsmarked, og at infrastruktur og kollektivtilbud ikke er tilpasset den foreslåtte aktiviteten. Departementet peker på at slike større næringsområder er av regional betydning og derfor bør avklares gjennom regional plan, ikke enkeltvis gjennom kommuneplaner i hver kommune.

For Skavabakken påpeker departementet at handel bør legges til eksisterende sentrums­områder, for å redusere transportbehovet og legge til rette for at mest mulig av transporten kan tas med kollektiv, sykkel og gange. En ytterligere økning av handel på Skavabakken vil legge til rette for økt bilbasert transport, og vil ikke bidra til en kompakt by- og tettsteds­utvikling i Hamar-/Stangeområdet. Åpning for mer handel på Skavabakken vil også gi plass til andre typer varer enn dagligvarer, og vil kunne føre til at lokalbefolkningen i Stange og omland foretrekker Skavabakken fremfor handel i lokale tettsteder.

Klima- og miljødepartementet anbefaler i brev 12. februar 2021 at innsigelsene tas til følge. Departementet mener at den foreslåtte arealbruken vil være i strid med målene både i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og i SMAT-planen for Hamarregionen.

Klima- og miljødepartementet viser til at Kolostuen ligger utenfor etablert bo- og arbeids­marked, og at det ikke er kollektivtransport til området. Det må derfor legges til grunn at en utbygging av næringsområdet vil medføre vesentlig økt privatbilbruk. Departementet viser til at det er avsatt nye næringsområder på Sørli, og at det er ledige næringsarealer innenfor Stange næringspark og ved Skavabakken. Det må derfor vurderes fortetting og utvidelse av eksisterende områder før nye områder tas i bruk.

Klima- og miljødepartementet mener det er viktig å legge til rette for overføring av gods­transport fra veg til bane. Departementet mener imidlertid det er vanskelig å se hvordan et nytt næringsområde på Kolostuen vil bidra til dette. Avstanden fra Kolostuen til jernbanen på Sørli er 4 kilometer, og de ledige næringsområdene på Sørli vurderes som langt bedre egnet til dette, siden disse ligger ved jernbanen og eksisterende tømmerterminal. En omlastnings­terminal på Kolostuen vil derfor først og fremst være rettet mot transport på veg. Departementet er videre enig med innsigelsesmyndighetene i at en etablering av nærings­areal på Kolostuen på lengre sikt vil kunne medføre press på etablering av bilbasert handel, på grunn av nærheten til E6.

Når det gjelder Skavabakken, mener Klima- og miljødepartementet at det vil være vanskelig å innrette handelsvirksomhet kun mot vegfarende, turisme og reiseliv, uten at det vil komme i konkurranse med handel i kommunens tettsteder. Det er derfor sannsynlig at tilrettelegging for økt handel ved Skavabakken vil få negative konsekvenser for utviklingen av tettstedene Tangen og Stange sentrum, ved at handel flyttes ut av disse. Økt handel ved Skavabakken må også forventes å bli bilbasert. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering
Etter plan- og bygningsloven § 5-4 første ledd kan berørt statlig organ fremme innsigelse i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organ sitt saksområde. Departementet skal i henhold til plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd avgjøre om innsigelsene til delområdene på Kolostuen og Skavabakken skal tas til følge, eller om kommunens vedtak skal godkjennes. Departementet kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vurdert innsigelsene ut fra nasjonale og regionale føringer for areal- og transportplanleggingen. I henhold til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, bør utbyggingsmønster og transport­system samordnes for å fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transport­behovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Det må legges vekt på effektive løsninger slik at transportbehovet begrenses, og planleggingen skal bidra til å styrke kollektivtransport, sykkel og gange som transportform. Rammene for utbyggings­mønster og transportsystem bør fastsettes i regionale planer i tråd med disse retningslinjene. Regionale planer bør blant annet avklare lokalisering av regionale handels- og service­funksjoner og hovedtrekkene i transportsystemet.

Fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal- og transportutvikling for by, tettsteder og næringsområder i Hamar-regionen for 2009-2030 (SMAT-planen) har som overordnet mål at utvikling av by- og tettstedsbebyggelsen i regionen skal skje på en mest mulig bærekraftig måte. Lokalisering av aktiviteter skal skje slik at det gir opphav til minst mulig transport, og støtte opp om utvikling av eksisterende tettsteder.

Kolostuen
Planområdet ligger på begge sider av E6, hvor deler av området har vært benyttet til massedeponi ved vegutbygging. Kommunen viser til at en tilbakeføring til LNF-område vil være kostnadskrevende, også miljømessig, i forhold til nytteverdien. Kommunen ønsker derfor å utnytte området til næring.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ser positivt på at Stange kommune ønsker å trekke synergieffekter mellom Kolostuen og Sørli flerbruksterminal, ved å legge til rette for bruk av Kolostuen som logistikk- og samferdselsknutepunkt. Etter departementets vurdering vil et slikt næringsområde på sikt kunne gi gode muligheter for omlasting og distribusjon mellom veg og bane. Departementet legger vekt på at Kolostuen i henhold til plan­bestemmelsene avsettes til C-område etter ABC-prinsippet, hvor virksomheter med lav arbeidsintensitet og høyt transportbehov, og som kan innebære støy eller andre miljø­utfordringer, lokaliseres med avstand til tettsted og nær kjøreveg eller bane. Etablering av virksomheter skal i henhold til planbestemmelsene være i tråd med planens generelle retningslinjer, som ikke åpner for handelsvirksomhet i C-områder. Departementet legger derfor til grunn at det ikke er aktuelt å tillate handel i området.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har også lagt vekt på at deler av planområdet er preget av å ha vært i bruk som massedeponi. Departementet er derfor enig i at denne delen av planområdet må utvikles først. Dette er ivaretatt gjennom rekkefølgebestemmelser i kommuneplanen, som sier at BN1 skal utvikles før BN2 og BN3 kan tas i bruk.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner på dette grunnlaget BN1-BN3 Kolostuen til næringsformål. 

Skavabakken
Planområdet på Skavabakken består av to delområder som ligger på hver side av E6. I gjeldende reguleringsplan er det for delområdet BN2 åpnet for et handelsareal på 2000 m2. I forslag til ny planbestemmelse i kommuneplanens arealdel er det lagt inn krav om en ny detaljregulering før en ytterligere utbygging av området kan tillates. Planbestemmelsen setter derimot ingen begrensninger for et fremtidig handelsareal. Formålet med planbestemmelsen er likevel å åpne for handel utover 2000 m2. Kommunen mener at næringsområdene på Skavabakken ikke kan vurderes etter de krav til lokalsentre som er formulert i SMAT-planen, siden tilbudet der ikke er tilpasset lokale behov eller rettet mot Tangen som et lokalsenter for Stange sør.

På grunn av beliggenheten ved E6 er handelen ved Skavabakken i all hovedsak bilbasert. Dette vil også være situasjonen ved eventuelle utvidelser av handelsarealet i området. Det er heller ikke lagt til rette for alternative transportmuligheter. Etter departementets vurdering vil det være vanskelig å begrense handelen ved Skavabakken til kun å være rettet mot vegfarende, turisme og næringsliv, dersom omfanget av handel økes utover de 2.000 m2 som det er åpnet for i gjeldende reguleringsplan. Departementet vurderer det som sannsynlig at et økt handelsareal også vil kunne bidra til å trekke handelen ut fra eksisterende tettsteder, først og fremst Tangen. Dette vil være i strid med både SMAT-planen og statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Forslaget godkjennes derfor ikke.

Vurdering etter naturmangfoldloven
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i loven §§ 8-12 legges til grunn som retnings­linjer ved utøving av offentlig myndighet som gjelder naturmangfold, og vurderingen skal fremgå av vedtaket. Kolostuen består av et massedeponi, og ellers av skogsarealer.

Skavabakken består i det vesentlige av bearbeidede flater og noe skog. Kunnskapsgrunn-laget vurderes som tilstrekkelig for begge områdene, og det er ikke noe som tilsier at inngrep vil gjøre vesentlig skade på naturmangfoldet.Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd, godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet Stange kommunestyre sitt vedtak 26. oktober 2020 om avsetting av område BN1, BN2 og BN3 på Kolostuen til næringsområde. Departementet godkjenner ikke planbestemmelse nr. 27 om økt handelsetablering på områdene BA1 og BA2 (Skavabakken) i kommuneplanens arealdel.

Departementet ber om at kommunen innarbeider endringene i planen. For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.

 

 

Med hilsen

 

Nikolai Astrup

 

 

Kopi

 

Innlandet fylkeskommune

Klima- og miljødepartementet

Miljødirektoratet

Samferdselsdepartementet

Stange kommune

Statens vegvesen Vegdirektoratet