Planlegging

Norske byer kan delta i europeiske nettverk om mat og likestilling

EUs Urban Agenda lanserer to nye tematiske partnerskap som norske byer kan søke om å delta i: mat og likestilling. Søknadsfrist er 29. september.

EUs Urban Agenda er et samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og landegrenser om byutvikling. Målet er å fremme vekst, bokvalitet og innovasjon i europeiske byer. Kjernen i Urban Agenda er tematiske partnerskap, der byer, interesseorganisasjoner, land og EU-organer samarbeider om ulike temaer.

I tidligere faser av Urban Agenda har det blitt etablert 16 tematiske partnerskap.

Les mer om Urban Agenda.

Hva får min by ut av samarbeidet?

De norske byene som har deltatt i tidligere tematiske partnerskap har gitt tilbakemelding om at det var en positiv erfaring. Det koster ikke noe å delta, men medfører bruk av tid. Det er mulig å innta ulike roller i partnerskapene som medfører varierende grad av ressursbruk, men erfaringsmessig kan mer involvering i partnerskapet også gi større utbytte.

Disse norske byene har deltatt:

  • Larvik deltar i et tematisk partnerskap om offentlige anskaffelser
  • Trondheim deltok i et tematisk partnerskap om klimatilpasning
  • Stavanger deltok i et tematisk partnerskap om bærekraftig arealbruk og naturbaserte løsninger
  • Oslo deltok i og koordinerte et tematisk partnerskap om sirkulær økonomi

Arbeidet i tematiske partnerskap har blitt vurdert til å være nyttig og verdifullt, og medlemslandene har derfor besluttet å etablere to nye partnerskap om henholdsvis mat og likestilling («cities of equality»).

Urban Agenda søker nå etter byer og andre relevante aktører som ønsker å delta i eller koordinere de to nye tematiske partnerskapene. Du kan lese mer om søknadsprosessen til de to tematiske partnerskapene i Call for Partners (europa.eu).

Hvem kan søke?

Byer av alle størrelser kan søke, og i de nye partnerskapene er det spesielt ønskelig at små og mellomstore byer involveres. I tillegg kan regionale myndigheter, paraplyorganisasjoner for byer, fagmyndigheter, utdanningsinstitusjoner og aktører i privat sektor søke. Nærmere informasjon om kategorier av partnere og kriterier for deltakelse finnes i bakgrunnsdokumenter på nettsiden det er linket til ovenfor.

Kommunal- og distriktsdepartementet oppfordrer norske byer og andre relevante aktører til å vurdere å søke.

Dersom dere har spørsmål om deltakelse i partnerskap, ta kontakt med Tonje Røland Brasetvik: tonje-roland.brasetvik@kdd.dep.no.