Endringer i plan- og bygningsloven gjeldende fra 21. juni 2024

Stortinget vedtok 11. juni 2024 lovendringer som trådte i kraft straks, dvs. ved Kongens sanksjon 21. juni 2024. Det gjøres følgende endringer i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling:

1-6 første ledd første punktum skal lyde:

Med tiltak etter loven menes oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom, jf. § 20-1 første ledd bokstav a til n.

6-3 andre ledd skal lyde:

Før vedtak fattes, skal forslag til bestemmelse sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i de berørte kommuner med seks ukers frist for uttalelse, og gjøres tilgjengelig gjennom minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og på internett.

11-13 første ledd andre punktum skal lyde:

Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn normalt samtidig med varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet, og gjøres tilgjengelig på internett.

12-9 andre ledd andre punktum skal lyde:

Forslaget skal også gjøres tilgjengelig gjennom minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og på internett.

I følgende bestemmelser skal «gjennom elektroniske medier» endres til «på internett»:

8-5 femte ledd første punktum, § 11-12 andre ledd andre punktum, § 11-14 første ledd første punktum, § 11-15 andre ledd første punktum, § 12-8 tredje ledd første punktum, § 12-10 første ledd andre punktum og § 12-12 femte ledd.

I tillegg vedtok Stortinget ny § 2-4 om plikt til å melde inn data og rapporter om grunnundersøkelser og naturfareutredninger, som trer i kraft på et senere tidspunkt  (se kunngjøringen på Lovdata).