Kapittel 10. Kommunal planstrategi

10-1 Kommunal planstrategi

Spørsmål: Er det rett forståelse av loven at ev. samordning av planprogram med kommunal planstrategi må innfri kravet til planprogram for hver enkelt temaplan?

Svar: I pbl. § 10-1 siste ledd står det at utarbeidelse og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen. Dette gir grunnlag for å samordne planprogrammet og planstrategien for tematiske kommunedelplanar, óg å samordne med planprogrammet og planstrategien for den samlede kommuneplanen. Slik samordning vil ofte være en god løsning. Det gjør det mulig å avgrense planprogrammet for temaplanen, slik at det ikke blir mer omfattende enn det som er nødvendig.

Spørsmål: Er det noe i veien for at arbeidet med planstrategi etter pbl. kap. 10 kan startes av det sittende kommunestyret og at en ev. går så langt som til å legge forslaget til planstrategi ut til offentlig ettersyn, men at vedtaket blir gjort av det nye kommunestyret?

Svar: Loven regulerer ikke oppstart av planstrategi ut over at den skal foreligge/være vedtatt innen ett år etter valg av kommunestyre. Om kommunen velger å starte arbeidet med kommunal planstrategi hvis den finner det hensiktsmessig, er det ikke noe rettslig til hinder for. Her er det, som kommuneloven ellers legger opp til, kommunen selv som får vurdere og beslutte ut fra hva den finner hensiktsmessig. Uansett vil det nye kommunestyret stå fritt til å videreføre det som er gjort, eller starte på nytt med planstrategiarbeidet når det tiltrer.