Kapittel 13. Midlertidig forbud mot tiltak

13–1 Midlertidig forbud mot tiltak

Spørsmål: Er det klageadgang på kommunens vedtak om ikke å legge ned midlertidig forbud etter pbl. § 13-1?

Svar: Nei. Midlertidig forbud står i sammenheng med kommunens planmyndighet, dvs. at kommunen beslutter om den vil starte planlegging eller ikke. Dette er beslutninger som ikke er gjenstand for klage. Kommunens beslutning om ikke å ville bruke midlertidig forbud er således et ikke-vedtak på linje med en beslutning om ikke å ville ta opp planarbeid. Hvis eksempelvis en statlig myndighet mener det er sterkt behov for midlertidig forbud, kan vedkommende ta dette opp med departementet/fylkesmannen og anmode om statlig midlertidig forbud.