Kapittel 2. Krav om kartgrunnlag, stedfestet informasjon mv.

2-1. Kart og stedfestet informasjon

Spørsmål: Det har tidligere vært lov å lage egne fargekombinasjoner i kombinerte formål. Er dette fortsatt lov?
Svar: Det fremgår av kart- og planforskriften § 9 fjerde ledd at arealplan skal framstilles med arealbruksformål og hensynssoner slik de framgår av vedlegg I til denne forskriften. Fargelegging, skravur og annen symbolbruk i plankart skal være i samsvar med nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Navnsetting i arealplan skal være i samsvar med bestemmelsene i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn.

Produktspesifikasjonen er uttømmende og det er følgelig ikke adgang til å lage egne fargekombinasjoner. Dette fremgår av veiledningen til § 9 fjerde ledd side 23.