Kapittel 34. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

34-2. Overgangsbestemmelser til plandelen

Spørsmål: Gjelder fortsatt gamle disposisjonsplaner etter at ny lov ble iverksatt?

Svar: Overgangsbestemmelsene i § 34-2 omfatter ikke gamle disposisjonsplaner, slik at de ikke kan gjennomføres etter ny lov. Det kan eventuelt være annerledes dersom det er en kommuneplan som viderefører gamle disposisjonsplaner, da kan det være at kommuneplanen gjør at de kan gjennomføres.

Spørsmål: Er det mulig å kombinere elementer fra gjeldende plan- og bygningslov og PBL. 1985, som for eksempel ved å legge inn hensynssoner i en eksisterende plan?
Svar: Hvis planen skal vedtas etter 1. juli 2009 er det mulig å legge inn hensynssoner fra gjeldende lov i planen. Det må fremgå klart ved utlegging til offentlig ettersyn hva som er lagt inn.

Spørsmål: Kan man endre planer vedtatt etter PBL. 1985?
Svar: Hvis det bare er bestemmelsene til en gammel plan som endres, vil hjemmelen for de nye bestemmelsene være pbl. § 12-7. Det er heller ikke noe i veien for at disse bestemmelsene relateres til de gjeldende arealformålene i planen. Det samme må gjelde ved andre mindre justeringer.

Hvis man skal endre arealformålene i planen, må de gjeldende formålene brukes. Det er ikke noe i veien for at man får en "ny plan" for en del av et eldre planområde, uten at arealformålene i resten av planområdet oppdateres.
Det blir den samme situasjon fremstillingsmessig som om man lager en plan for et uregulert område, som ligger inntil et tidligere regulert område.

Det kan være situasjoner når det kommer forslag om å endre en del av en gammel plan, at sammenheng med de øvrige deler av planen vil være så stor at det vil være naturlig å kreve at hele planen endres etter reglene i gjeldende lov. Det må bero på en konkret vurdering.