Kapittel 6. Statlige planretningslinjer og planvedtak

6-4. Statlig arealplan

Spørsmål (Pbl. § 6-4): Etter pbl. § 19-4 ligger den generelle dispensasjonsmyndigheten hos kommunen. Kan en kommune dispensere fra en statlig plan?

Svar: Det er kommunen som er dispensasjonsmyndighet også for statlige planer, jf. §§ 19-4 første ledd og 19-2 første ledd første. Ordlyden”…bestemmelser fastsatt i eller medhold av denne lov…” angir dette. Staten vil være direkte berørt ved slik dispensasjon fra statlig plan og må følgelig høres. Kommunens handlefrihet vil være begrenset, jf. pbl. § 19-2 fjerde ledd.