Kapittel 9. Interkommunalt plansamarbeid

Spørsmål: I arbeidet med en interkommunal kommunedelplan er det spørsmål om møter i det politiske rådet er åpne for offentligheten? (Rådet er sammensatt av representanter fra hver av de deltakende kommunene og representant fra fylkeskommunen. (I møtene deltar også administrasjonen uten å være formell del av rådet).
Svar: Utgangspunktet er at rådets møter er åpne på linje med andre møter i folkevalgte organer i kommunen, jf. kommuneloven § 11-5 om møteoffentlighet i folkevalgte organger. Folkevalgte organer er definert i kommuneloven § 5-1, se også kap. 18 om interkommunalt politisk råd.