Europeisk samarbeid om bolig- og byggspørsmål

EU-relatert arbeid


Standardisering på byggområdet

Utvikling av internasjonale standarder på byggeområdet er vesentlig for konkurranseforhold, byggekostnader og forenklet kommunikasjon i byggeprosessen. Direktoratet for byggkvalitet bidrar med finansiering til Standard Norge, og deltar i europeisk samarbeid om utvikling av standarder på byggeområdet. For mer informasjon se www.standard.no.

Byggevaredirektivet - Byggevareforordning

Byggevaredirektivet er i EU opphevet og erstattet av Byggevareforordningen. Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen 14. juni 2013. Gjennomføringen av forordningen er nå på høring i Norge, med frist 1. november. Det tas sikte på at den vil tre i kraft 1. januar 2014.

Byggevareforordningen har til formål å sikre at byggverk kan prosjekteres og oppføres slik at grunnleggende krav til sikkerhet, helse og miljø ivaretas. I tillegg skal forordningen bidra til ytterligere nedbygging av tekniske handelshindringer i EØS-området.

Ved overgangen fra direktiv til forordning er det foretatt enkelte endringer som vil ha konsekvenser for medlemslandene. Eksempler på dette er blant annet:

 • Klargjøring av plikter med hensyn til fremskaffelse av produktdokumentasjon for produsent, importør, distributør og handelsledd.
 • CE-merking blir obligatorisk for byggevarer der det finnes en harmonisert produktstandard.
 • Det innføres mulighet for enklere dokumentasjonsmetoder for byggevarer produsert av små- og mellomstore bedrifter.
 • Bærekraftighet innføres som et nytt vesentlig krav, og byggevarer som benytter farlige stoffer skal merkes spesielt om mulige helse- og sikkerhetsfarer.
 • Landene plikter å opprette uavhengige produktkontaktpunkter hvor man fritt skal kunne få informasjon om konstruksjonsmaterialer og bruken av disse.
 • Det gis større mulighet for frivillig merking av byggevarer, utover CE-merking, dersom det kan dokumenteres en tilleggseffekt av merkene.

Mer utfyllende informasjon om Byggevareforordningen er tigjengelig på sidene til Direktoratet for byggkvalitet.

Heisdirektivet

Direktiv 95/16/EF (heretter heisdirektivet) sikrer det frie varebytte av heiser og sikkerhetskomponenter i hele EØS-området ved å stille like krav til helse og sikkerhet til heiser og sikkerhetskomponenter som gjøres tilgjengelig på det EØS-markedet. Direktivet er for tiden under revisjon, og revisjonen omfatter seks hovedelementer:

 • Tydeliggjøring av forpliktelsene til økonomiske aktører.
 • Avklaring rundt CE-merkingen og EU samsvarserklæring.
 • Tydeliggjøring av krav til tekniske kontrollorgan og utpekingsmyndighet.
 • Tilpasning til forordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering.
 • Klarere bestemmelser om markedstilsyn og sikkerhetsklausul.
 • Mulighet for Europakommisjonen å treffe såkalte delegerte rettsakter.

EU-kommisjonen har et fast heisutvalg med ansvar for oppfølging av heisdirektivet. Direktoratet for byggkvalitet deltar, som EFTA-representant, i heisutvalget.

Bygningsenergidirektivet (EPBD)

Direktivet, som er hjemlet i artikkel 175 i EU-traktaten, har som formål å forbedre bygningers energibruk. Bakgrunnen for direktivet er at det finnes et betydelig potensial for energieffektivisering i bygningssektoren som kan bidra til både redusert utslipp av klimagasser og økt forsyningssikkerhet.

Direktoratet for byggkvalitet deltar, som EFTA-representant, i Det faste utvalget for energiytelse i bygg (Standing Committee on Energy Performance in Buildings) sammen med Olje- og energidepartementet som er hovedansvarlig.

Andre EU- relaterte fora innen bygg

 • Direktoratet for byggkvalitet deltar i Koordineringskomite for handlingsplanen Competitiveness of the European Construction Industry. Øvrige deltakere er: en representant fra hvert av EUs medlemsland og en representant fra organisasjonssammenslutninger på bygg fra hvert av landene, samt de av EU-kommisjonens DG som har byggrelaterte interesser.
 • Direktoratet for byggkvalitet deltar i European Construction Network. Nettverket er opprettet av medlemslandene i EU og utgjør en uformell komitè, hvor kommisjonen, Norge og European Construction Forum (som består av bransjerepresentanter) inviteres til jevnlige møter av formannskapslandet.


FNs regionale kommisjon for Europa og Europeisk nettverk for boligforskning


UN-Economic Commission for Europe – Committee on Human Settlement (ECE) 

ECE er FNs regionale kommisjon for Europa. Formålet med organisasjonen er å bidra til bærekraftig økonomisk vekst hos de 56 medlemslandene. Komiteen for bolig- og landspørsmål arbeider med problemstillinger knyttet til boligsektoren, byutvikling og landspørsmål. Norge deltar på de årlige komitémøtene og har bidratt med ekspertbistand på flere områder, bla veiledningsmateriale på boligspørsmål. Kartverket er Norges representant i arbeidsgruppen på landspørsmål. Komiteen har et spesielt fokus på Øst-Europa som har store utfordringer på boligsektoren.

European Network for Housing Research (ENHR)

Norge deltar i nettverket fra flere hold. Husbanken og departementet er medlemmer i European Network for Housing Research og deltar i deres seminarvirksomhet.