Klimatilpasning, finanskrise og Habitats styringsstruktur

UN Habitats 22. styremøte (GC 22) ble holdt i Habitats hovedkvarter i Nairobi, Kenya, 30. mars til 3. april. Omkring 1000 delegater fra vel 100 land deltok

UN Habitats 22. styremøte (GC 22) ble holdt i Habitats hovedkvarter i Nairobi, Kenya, 30. mars til 3. april.  Omkring 1000 delegater fra vel 100 land deltok.

Delegasjonen fra Norge talte 10 personer med ekspedisjonssjef Inger Lindgren som delegasjonsleder. I delegasjonen var det representanter fra Utenriksdepartementet, Miljøverndepartementet, Husbanken og LNU, i tillegg til Kommunal- og regionaldepartementet.

To spesialtema var bestemt på forhånd. Det første tema var internasjonale finanskrisa og de utfordringer den gir for finansiering av boliger for de fattige i u-landenes slumområder. Det andre tema var klimakrisa og hvordan byene kan bidra til å redusere utslipp og det arbeidet som byene må gjøre for å tilpasse seg konsekvensene av kommende klimaendringer. 

Finanskrisa har konsekvenser også i u-land. Habitats arbeid med å finne fram til finansieringsordninger som kan nå de fattige i slumområdene blir enda vanskeligere. Private finansieringsinstitusjoner, som må inn for å reise tilstrekkelig kapital, er tradisjonelt tilbakeholdne med å gi lån til svakstilte. I usikre tider, og mange steder med stigende rentenivå over 20 pst, er dette en stor utfordring, og neppe gjennomførbart hvis ikke offentlige myndigheter tar en aktiv tilretteleggerrolle. De fleste u-land har begrensede muligheter for det. Den politiske viljen er heller ikke alltid til stede.

U-landene har gjerne et annet perspektiv på klimakrisa enn det vi i nord har. Tilpasning til konsekvensene av mer ekstrem-vær og stigende havnivå har hovedfokuset, mens byenes bidrag til klimagass-utslippene ikke har særlig oppmerksomhet ut over at dette etter u-landenes oppfatning er et i-landsproblem som den utviklede del av verden selv må ordne opp i.

Mens debatten om adekvate tiltak for å møte klimakrisa ble forsøkt spilt videre til klimatoppmøtet i København i desember seinere i år, støttet styremøtet tanken om at det bør holdes en egen spesialsesjon i FNs hovedforsamling om boligfinansiering sett i lys av finanskrisa. I så fall vil det trolig skje neste år.

Styremøtet behandlet i tillegg åtte resolusjonsforslag på øvrige områder. De viktigste dreide seg om Habitats eget arbeidsprogram og budsjett. Spørsmålet om Habitats oppfølging av desentraliseringsarbeidet og styrking av lokale myndigheter ble drøftet i tilknytning til en resolusjonstekst om hvilke ”grunnleggende tjenester” kommuner skal forutsettes å yte. Stor debatt vakte også et forslag om å se nærmere på og eventuelt reformere Habitats styringsstruktur der bla det nåværende styremøtet, som holdens annet hvert år, kan tenkes erstattet av en eksekutivkomité med færre medlemmer, men hyppigere møter. Det var ikke mulig å konkludere denne debatten på dette styremøtet. Temaet kommer opp igjen på neste styremøte om to år. Det vil også gjelde finansierings- og klimaspørsmålene samt den videre oppfølgingen av desentraliseringsarbeidet.

Slik sett kan det sies at dette 22. styremøtet først og fremst var en viktig arbeidssesjon på veien mot konklusjoner på flere sentrale områder – konklusjoner som først vil komme om tidligst to år.

Deltakere på UN Habitat konferanse

Nr. to fra venster: Ekspedisjonssjef Inger Lindgren. Foto: KRD

UN Habitat 22. styremøte

UN Habitats 22. styremøte (GC 22) ble holdt i Habitats hovedkvarter i Nairobi, Kenya, 30. mars til 3. april. Foto: KRD