Boligetablering av flyktninger og innvandrere

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Målet for boligetablering av flyktninger og innvandrere er som for nordmenn flest, at det raskest mulig skal etableres og bli selvhjulpne i egen bolig. De fleste innvandrere etablerer seg i boligmarkedet uten offentlig hjelp. Regjeringen vil arbeide for at alle skal ha de samme rettigheter, plikter og muligheter på boligmarkedet, uansett etnisk bakgrunn.

En del møter spesielle utfordringer på grunn av språkproblemer og begrensede kunnskaper om hvordan de norske boligmarkedene fungerer. Kommunene tilbyr informasjon og rådgivning om hvilke økonomiske og praktiske støttetiltak som finnes for å etablere seg i egen eid eller leid bolig. Kommunene kan også gi lån og tilskudd til kjøp eller bygging av ny bolig, eller til å utbedre eksisterende bolig. Personer eller familier med lav inntekt og store boutgifter kan også søke bostøtte. Kommunene tilbyr leie av kommunal utleiebolig til de mest vanskeligstilte, og bidrar også ofte til å opprette leieavtaler i det private leiemarkedet.

Regjeringen stiller gjennom Husbanken betydelige økonomiske beløp til disposisjon for kommunene til boligtiltak. Det er innført egne bestemmelser mot diskriminering i boliglovene.

Nyankomne flyktninger bosettes i kommunene. Husbanken, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Utlendingsdirektoratet samarbeider tett om å bistå kommunene med god boligetablering. KS og regjeringen har inngått en egen avtale om bosetting av flyktninger i kommunene.

Nyheter

Lover, forskrifter og rundskriv

Handlingsplaner

Rapporter

Lenker